Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2558(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0187/2013

Předložené texty :

B7-0187/2013

Rozpravy :

PV 22/05/2013 - 17
CRE 22/05/2013 - 17

Hlasování :

PV 23/05/2013 - 13.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0227

Přijaté texty
PDF 334kWORD 28k
Čtvrtek, 23. května 2013 - Štrasburk
Jednání o dohodě o obchodu a investicích mezi EU a USA
P7_TA(2013)0227B7-0187/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o jednáních o obchodu a investicích mezi EU a Spojenými státy americkými (2013/2558(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na společné prohlášení ze summitu EU-USA vydané dne 28. listopadu 2011 a na společné prohlášení Transatlantické hospodářské rady EU-USA vydané dne 29. listopadu 2011,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu pracovní skupiny na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst ze dne 11. února 2013(1),

–  s ohledem na společné prohlášení prezidenta Spojených států amerických Baracka Obamy, předsedy Evropské komise Josého Manuela Barrosa a předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye(2) ze dne 13. února 2013,

–  s ohledem na závěry Evropské rady ze dnů 7.–8. února 2013(3),

–  s ohledem na svá dřívější usnesení, zejména usnesení ze dne 23. října 2012 o obchodních a hospodářských vztazích se Spojenými státy americkými(4),

–  s ohledem na společné prohlášení ze 73. meziparlamentního setkání transatlantického dialogu zákonodárců, které se konalo ve Washingtonu ve dnech 30. listopadu až 1. prosince 2012,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu k projektu Centra pro výzkum hospodářských politik (Londýn) z března 2013 nazvanou „Odstraňování transatlantických překážek pro obchod a investice: ekonomická analýza“(5),

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU a USA jsou dva největší globální obchodníci a investoři na světě a dohromady představují téměř polovinu světového HDP a třetinu světového obchodu;

B.  vzhledem k tomu, že trhy EU a USA jsou silně propojeny, přičemž vzájemný obchod se zbožím a službami v průměrné hodnotě téměř 2 mld. EUR denně zajišťuje v obou ekonomikách miliony pracovních míst, a vzhledem k tomu, že investice EU a USA jsou skutečnou hybnou silou transatlantických vztahů, přičemž celkový objem dvoustranných investic dosáhl v roce 2011 více než 2,394 bilionu EUR;

C.  vzhledem k tomu, že podle zprávy o posouzení dopadů vypracované Komisí na základě zprávy Centra pro výzkum hospodářských politik by plné provádění ambiciózní a komplexní dohody o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic mohlo celkově přinést významný hospodářský zisk pro EU (119,2 miliard EUR ročně) i USA (94,9 miliard EUR ročně); vzhledem k tomu, že vývoz EU do USA by se tak mohl zvýšit o 28 % a celkový vývoz z EU o 6 %, z čehož by těžili vývozci zboží a služeb i spotřebitelé z EU;

D.  vzhledem k tomu, že EU a USA sdílí společné hodnoty, mají srovnatelné právní systémy a vysoké i když rozdílné standardy v oblasti pracovně-právní ochrany, ochrany spotřebitelů a ochrany životního prostředí;

E.  vzhledem k tomu, že globální ekonomika čelí výzvám a vstupu nových aktérů a EU i USA musí plně využívat potenciál, který skýtá užší hospodářské spolupráce, aby se výhody z mezinárodního obchodu využily k překonání hospodářské krize a k dosažení udržitelného hospodářského oživení v globálním měřítku;

F.  vzhledem k tomu, že po summitu EU a USA konaném v listopadu 2011 dostala pracovní skupina na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst za úkol nalézt možnosti, jak zvýšit objem obchodu a investic s cílem podpořit vzájemně přínosné vytváření pracovních míst, hospodářský růst a konkurenceschopnost;

G.  vzhledem k tomu, že pracovní skupina na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst společně analyzovala širokou škálu potenciálních možností pro rozšíření transatlantického obchodu a investic a ve své závěrečné zprávě dospěla k závěru, že komplexní obchodní a investiční dohoda by byla pro obě ekonomiky nejpřínosnější;

H.  vzhledem k tomu, že je EU přesvědčena, že hlavním cílem je vytvoření a posílení vícestranného systému; avšak vzhledem k tomu, že tento přístup nevylučuje bilaterální dohody jdoucí nad rámec závazků vůči WTO a doplňující mnohostranná pravidla, neboť jak regionální dohody, tak dohody o volném obchodu přinášejí rostoucí harmonizací standardů a širší liberalizaci příznivou pro vícestranný obchodní systém;

I.  vzhledem k tomu, že dne 12. března 2013 Komise navrhla schválit zahájení jednání a předložit Radě ke zvážení návrh pokynů pro jednání;

Strategické, politické a hospodářské souvislosti

1.  je přesvědčen, že by strategický význam hospodářských vztahů mezi EU a USA měl být potvrzen a prohlouben a že EU a USA by měly vytvořit společné přístupy v oblasti globálního obchodu, investic a otázek spojených s obchodem, jako jsou standardy, normy a předpisy, aby se vytvořila širší transantlatická vize a společný soubor strategických cílů;

2.  domnívá se, že má naprosto zásadní význam, aby EU a USA naplnily nevyužitý potenciál skutečně integrovaného transatlantického trhu, má-li se vytvořit co největší počet kvalitních pracovních míst a podnítit inteligentní, silný, udržitelný a vyvážený růst; domnívá se, že s ohledem na probíhající hospodářskou krizi, situaci na finančních trzích a podmínky v oblasti financování , vysokou míru veřejných dluhů, vysokou nezaměstnanost a na prognózu mírného růstu na obou stranách Atlantiku a vzhledem k přínosům, které skýtá opravdu koordinovaná odezva na tyto společné problémy, nyní pro využití tohoto potenciálu nastala ta pravá chvíle;

3.  domnívá se, že by EU měla čerpat ze svých obrovských zkušeností získaných při projednávání obsáhlých a komplexních dvoustranných obchodních dohod s cílem dosáhnout ještě ambicióznějších výsledků s USA;

Závěrečná zpráva pracovní skupiny na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst

4.  vítá předložení závěrečné zprávy pracovní skupiny na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst a plně schvaluje doporučení zahájit jednání o komplexní dohodě o obchodu a investicích;

5.  vítá důraz, který je v závěrečné zprávě kladen na: i) ambiciózní zlepšení recipročního přístupu na trhy se zbožím, službami, investicemi a veřejnými zakázkami na všech úrovních státní správy, ii) snížení počtu necelních překážek a zvýšení slučitelnosti regulačních režimů a ii) vytvoření společných pravidel pro řešení společných globálních obchodních výzev a příležitostí;

6.  podporuje názor, že vzhledem k již existujícím nízkým průměrným clům lze plně využít potenciál transatlantického partnerství, pokud dokážeme odstranit necelní překážky, které tvoří převážně celní režimy, technické standardy a přeshraniční regulační omezení; podporuje cíl navržený pracovní skupinou na vysoké úrovni, kterým je snaha postupně dosáhnout ještě větší integrace transatlantického trhu;

7.  vítá doporučení, aby se prozkoumaly nové prostředky ke snížení zbytečných nákladů a administrativních průtahů vyplývajících z regulace při současném dosažení úrovně ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, kterou každá strana považuje za přiměřenou nebo která jinak splňuje legitimní cíle v oblasti regulace;

Mandát k jednání

8.  znovu vyjadřuje svou podporu uzavření rozsáhlé a komplexní dohody o obchodu a investicích s USA, která by podpořila vytváření vysoce kvalitních pracovních míst pro evropské pracovníky, přinášela přímý prospěch evropským spotřebitelům, otevřela nové příležitosti pro podniky z EU, zejména pro malé a střední podniky (MSP), které by mohly prodávat zboží a poskytovat služby v USA, a která by zajistila neomezený přístup na trh veřejných zakázek v USA a zlepšila příležitosti investorů z EU v USA;

9.  vyzývá Radu, aby v návaznosti na doporučení obsažená v závěrečné zprávě pracovní skupiny na vysoké úrovni pověřila Komisi zahájením jednání o uzavření dohody o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic s USA;

10.  zdůrazňuje, že tato dohoda o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic musí být ambiciózní a závazná na všech úrovních státní správy na obou stranách Atlantiku, včetně regulačních a jiných příslušných orgánů; zdůrazňuje, že dohoda by měla přinést skutečnou reciproční otevřenost trhu a snazší obchodování v praxi a že by měla věnovat zvláštní pozornost strukturálním způsobům dosažení většího transatlantického sbližování právních předpisů; domnívá se, že dohoda by neměla ohrozit kulturní a jazykovou rozmanitost Unie, včetně audiovizuálního sektoru a sektoru služeb v oblasti kultury;

11.  domnívá se, že je důležité, aby si EU a její členské státy měly nadále možnost zachovat a rozvíjet svou kulturní a audiovizuální politiku, a to v rámci svých stávajících zákonů, norem a dohod; žádá proto, aby byly z mandátu k jednání jasně vyloučeny kulturní a audiovizuální služby, včetně těch, které jsou poskytovány prostřednictvím internetu;

12.  zdůrazňuje, že duševní vlastnictví je jednou z hlavních hybných sil inovací a tvůrčích činností a pilířem hospodářství založeného na znalostech a že by dohoda měla zajišťovat silnou ochranu přesně a jednoznačně definovaných oblastí práv duševního vlastnictví, včetně uvádění zeměpisného původu, a měla by být v souladu se stávajícími mezinárodními dohodami; je přesvědčen o tom, že ostatní sporné otázky v oblasti práv duševního vlastnictví by měly být vyřešeny v souladu s mezinárodními normami ochrany;

13.  domnívá se, že dohoda by měl zaručit plné dodržování standardů EU v oblasti základních práv; znovu připomíná svou podporu vysoké úrovni ochrany osobních údajů, z níž by měli těžit spotřebitelé na obou stranách Atlantiku; domnívá se, že by dohoda měla zohlednit ustanovení Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) týkající se ochrany osobních údajů;

14.  připomíná význam odvětví dopravy pro růst a tvorbu pracovních míst, zejména v oblasti letectví, kde trh EU a USA představuje v celosvětovém měřítku 60 % letecké dopravy; zdůrazňuje, že jednání by měla smysluplně řešit stávající omezení v oblasti služeb v námořní a letecké dopravě pro podniky evropských vlastníků, a to i ve vztahu k  zahraničními vlastníkům leteckých společností a reciprocitě kabotáže, jakož i kontroly nákladu dopravovaného po moři;

15.  zdůrazňuje význam, který má sdílení hodnocení rizik a informací mezi oběma stranami v oblasti tržního dohledu a odhalování padělaných výrobků;

16.  vítá zejména doporučení pracovní skupiny na vysoké úrovni, aby EU a USA řešily environmentální a pracovněprávní aspekty obchodu a udržitelného rozvoje; domnívá se, že by měly být zohledněny zkušenosti s předchozími obchodními dohodami EU a dlouhodobými závazky mezi EU a USA s cílem posílit rozvoj a vymáhání právních předpisů a politik v oblasti práce a životního prostředí a prosazovat základní normy a referenční hodnoty Mezinárodní organizace práce (MOP), důstojnou práci a udržitelný rozvoj; podporuje harmonizaci norem v oblasti sociální odpovědnosti podniků; uznává, že dosažení společných standardů bude pravděpodobně z technického i politického hlediska složité, a zdůrazňuje, že společným cílem by mělo být to, aby nedošlo k oslabení ambicí v oblasti životního prostředí;

17.  zdůrazňuje citlivý charakter některých oblastí, které budou předmětem jednání, jako je zemědělský sektor, kde mezi USA a EU panuje odlišné vnímání otázek spojených s geneticky modifikovanými organismy, klonováním a zdravím spotřebitelů; vidí jako příležitost posílenou spolupráci v oblasti obchodu se zemědělskými produkty a zdůrazňuje, že je důležité dosáhnout na tomto poli ambiciózního a vyváženého výsledku; zdůrazňuje, že dohoda nesmí oslabit základní hodnoty každé ze stran, například zásadu obezřetnosti v EU; vyzývá USA, aby zrušily svůj zákazu dovozu výrobků z hovězího masa z EU, což by posílilo vzájemnou důvěru;

18.  zdůrazňuje, že součást jednání o dohodě o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic musí být finanční služby, a vyzývá v této souvislosti k tomu, aby byla věnována zvláštní pozornost rovnocennosti, vzájemnému uznávání, sbližování a exteritorialitě, neboť se jedná o otázky, které mají ústřední význam na obou stranách; zdůrazňuje, že sbližování směrem ke společnému finančnímu regulačnímu rámci mezi USA a EU by bylo prospěšné; zdůrazňuje, že i když přístup na trh je třeba vnímat jako pozitivní krok, mají pro skutečné sblížení zásadní význam postupy v oblasti obezřetnostního dohledu; zdůrazňuje, že negativní dopad exteritoriality musí být snížen na minimum a neměl by oslabovat konsistentní přístup k regulaci finančních služeb;

19.  potvrzuje svou podporu odstranění zbytečných regulačních překážek a vyzývá Komisi a vládu USA, aby do dohody zahrnuly mechanismy (včetně spolupráce na vysoké úrovni v oblasti regulace v počáteční fázi), jejichž cílem je vyhnout se překážkám, které by mohly v budoucnosti vzniknout; pomnívá se, že lepší regulace a snížení regulační a administrativní zátěže jsou otázky, které musí mít hlavní místo v rámci jednání o dohodě o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic, a že větší transatlantické sbližování právních předpisů by mělo přinést zjednodušené právní předpisy, které budou srozumitelné a snadno proveditelné, zejména pro MSP;

20.  znovu opakuje své přesvědčení, že komplexní dohoda mezi EU a USA o obchodu a investicích může vést k situaci, která by byla jednoznačným přínosem pro obě ekonomiky, a že vyšší stupeň integrace by výrazně znásobil příjmy oběma ekonomikám; je přesvědčen, že sladění regulačních technických standardů EU a USA v případech, kdy je to možné, zajistí, aby EU i USA nadále vytvářely globální standardy, a připraví podmínky pro mezinárodní standardy; je pevně přesvědčen, že je nutné pečlivě zvážit a formulovat přínosy této dohody z hlediska mezinárodního obchodu a standardizace;

21.  připomíná, že je třeba aktivní přístup a trvalé a transparentní zapojení Komise a širokého spektra zainteresovaných stran, včetně zástupců z oblasti podnikání, životního prostředí, zemědělství a zástupců spotřebitelů, pracovníků a dalších v celém průběhu jednání, aby se díky tomu, že budou zohledněny otázky a problémy zainteresovaných stran, zajistila diskuse založená na faktech, vybudovala důvěra v tato jednání, získal vyvážený vstup různých stran a získala podpora veřejnosti; vyzývá veškeré zúčastněné strany, aby se aktivně zapojily a předložily iniciativy a informace relevantní pro jednání;

22.  upozorňuje, že kvalita je důležitější než čas, a věří, že vyjednavači nebudou spěchat a neuzavřou dohodu, která by nepřinesla našim podnikům, pracovníkům a občanům hmatatelné a výrazné výhody;

Role Parlamentu

23.  s potěšením očekává zahájení jednání s USA, bude je pozorně sledovat a těší se, že se bude podílet na jejich úspěšném výsledku; připomíná Komisi její povinnost okamžitě a plně informovat Parlament ve všech fázích jednání (před jednotlivými koly jednání a po nich); je odhodlán řešit legislativní a regulační otázky, které se mohou v kontextu jednání a budoucí dohody objevit; opakuje, že má základní odpovědnost zastupovat občany EU, a těší se, že v průběhu jednání usnadní inkluzivní a otevřené diskuse; je odhodlán hrát proaktivní úlohu a spolupracovat při zavádění nových právních předpisů se svými americkými protějšky;

24.  je připraven úzce spolupracovat s Radou, Komisí, Kongresem USA, vládou USA a zúčastněnými stranami s cílem dosáhnout plného ekonomického, sociálního a environmentálního potenciálu transatlantického hospodářského partnerství a posílit vedoucí postavení EU a USA v liberalizaci a regulaci obchodu a zahraničních investic; je odhodlán podporovat hlubší dvoustrannou spolupráci mezi EU a USA s cílem potvrdit jejich vedoucí úlohu v oblasti mezinárodního obchodu a investic;

25.  připomíná, že Evropský parlament bude požádán, aby udělil svůj souhlas s budoucí komplexní obchodní a investiční dohodou mezi EU a USA, jak je stanoveno ve Smlouvě o fungování Evropské unie, a proto by jeho stanovisko mělo být ve všech fázích náležitě zohledněno;

26.  připomíná, že Parlament se bude snažit sledovat provádění budoucí dohody;

o
o   o

27.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a Kongresu USA.

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf
(2) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf
(4) Přijaté texty, P7_TA(2012)0388.
(5) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf

Právní upozornění - Ochrana soukromí