Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2558(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0187/2013

Esitatud tekstid :

B7-0187/2013

Arutelud :

PV 22/05/2013 - 17
CRE 22/05/2013 - 17

Hääletused :

PV 23/05/2013 - 13.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0227

Vastuvõetud tekstid
PDF 131kWORD 26k
Neljapäev, 23. mai 2013 - Strasbourg
ELi kaubandus- ja investeerimislepingu läbirääkimised USAga
P7_TA(2013)0227B7-0187/2013

Euroopa Parlamendi 23. mai 2013. aasta resolutsioon ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimiste kohta Ameerika Ühendriikidega (2013/2558(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ELi ja USA 28. novembri 2011. aasta tippkohtumisel tehtud ühisavaldust ning ELi ja USA Atlandi-ülese majandusnõukogu 29. novembril 2011 tehtud ühisavaldust,

–  võttes arvesse töökohtade ja majanduskasvu kõrgetasemelise töörühma 11. veebruari 2013. aasta lõpparuannet(1),

–  võttes arvesse USA presidendi Barack Obama, Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy 13. veebruari 2013. aasta ühisavaldust(2),

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 7. ja 8. veebruaril 2013 toimunud kohtumise järeldusi(3),

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eeskätt 23. oktoobri 2012. aasta resolutsiooni kaubandus- ja majandussuhete kohta Ameerika Ühendriikidega(4),

–  võttes arvesse 30. novembril ja 1. detsembril 2012. aastal Washingtonis peetud õigusloojate Atlandi-ülese dialoogi 73. parlamentidevahelise kohtumise ühisavaldust,

–  võttes arvesse Londonis asuva Majanduspoliitika Uuringute Keskuse 2013. aasta märtsis avaldatud projekti lõpparuannet „Majanduslik hinnang Atlandi-üleste kaubandus- ja investeerimistõkete vähendamisele”(5),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et EL ja USA on kaks maailma suurimat kaubandusega tegelejat ja investorit, kelle arvel on ligi pool maailma SKPst ja üks kolmandik maailmakaubandusest;

B.  arvestades, et ELi ja USA turud on omavahel tihedalt seotud – vastastikku vahetatakse kaupu ja teenuseid keskmiselt ligi 2 miljardi euro eest päevas, millega toetatakse miljoneid töökohti mõlema poole majanduses, ning arvestades, et ELi ja USA investeeringud on tegelikuks tõukejõuks Atlandi-üleste suhete edendamisel ja et 2011. aastal ulatusid kahepoolsed investeeringud enam kui 2 394 triljoni euroni;

C.  arvestades, et vastavalt komisjoni mõjuhinnangu aruandele, mis koostati Majanduspoliitika Uuringute Keskuse aruande alusel, võiks ambitsioonikas ja laiaulatuslik Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus täieliku rakendamise korral tuua märkimisväärset majanduskasu nii ELile (119,2 miljardit eurot aastas) kui ka USAle (94,9 miljardit eurot aastas); arvestades, et seega võiks ELi eksport USAsse kasvada 28% ning ELi kogueksport võiks kasvada 6%, millest saaksid kasu nii ELi kaupade ja teenuste eksportijad kui ka ELi tarbijad;

D.  arvestades, et EL ja USA jagavad ühiseid väärtusi, neil on võrreldavad õigussüsteemid ning kõrged (kuigi erinevad) töö-, tarbija- ja keskkonnakaitse standardid;

E.  arvestades, et maailmamajandus seisab silmitsi väljakutsete ja uute osaliste esilekerkimisega, ning nii EL kui ka USA peavad kasutama tihedama majanduskoostöö kogu potentsiaali, et suurendada rahvusvahelise kaubanduse panust majanduskriisi ületamisse ja maailmamajanduse kestlikkusse taastumisse;

F.  arvestades, et pärast ELi ja USA 2011. aasta novembris toimunud tippkohtumist tehti ELi ja USA töökohtade ja majanduskasvu kõrgetasemelisele töörühmale ülesandeks teha kindlaks kaubanduse ja investeeringute suurendamise võimalused, et toetada vastastikku kasulikku töökohtade loomist, majanduskasvu ja konkurentsivõimet;

G.  arvestades, et töökohtade ja majanduskasvu kõrgetasemeline töörühm on analüüsinud paljusid potentsiaalseid võimalusi Atlandi-ülese kaubanduse ja investeeringute laiendamiseks, jõudes oma lõpparuandes järeldusele, et mõlema poole majandusele oleks kõige kasulikum sõlmida laiaulatuslik kaubandus- ja investeerimisleping;

H.  arvestades, et EL on veendunud, et mitmepoolse süsteemi arendamine ja tugevdamine on esmatähtis eesmärk; arvestades, et see ei takista siiski sõlmimast kahepoolseid lepinguid, mis ulatuksid WTO kohustustest kaugemale ja täiendaksid mitmepoolseid eeskirju, sest nii piirkondlikud lepingud kui ka vabakaubanduslepingud toovad kaasa suurema standardite ühtlustumise ja ulatuslikuma liberaliseerimise, mis soodustab mitmepoolset kaubandussüsteemi;

I.  arvestades, et komisjon tegi 12. märtsil 2013 nõukogule arutamiseks ettepaneku anda luba alustada läbirääkimisi ja esitas läbirääkimisjuhiste eelnõu;

Strateegiline, poliitiline ja majanduslik taust

1.  on veendunud, et ELi ja USA majandussuhete strateegilist tähtsust tuleks taaskinnitada ja süvendada, ning et EL ja USA peaksid kujundama ühise lähenemisviisi sellistele maailmakaubanduse, investeeringute ja kaubandusega seotud teemadele nagu standardid, normid ja eeskirjad, eesmärgiga töötada välja ulatuslikum Atlandi-ülene nägemus ja ühised strateegilised eesmärgid;

2.  peab hädavajalikuks, et EL ja USA realiseeriksid tõeliselt integreeritud Atlandi-ülese turu kasutamata potentsiaali, et luua võimalikult palju kvaliteetseid töökohti ja edendada arukat, tugevat, säästvat ja tasakaalustatud majanduskasvu; on seisukohal, et arvestades praegust majanduskriisi, finantsturgude olukorda ja rahastamistingimusi, avaliku sektori suuri võlgu, kõrget töötuse määra ja majanduskasvu tagasihoidlikke väljavaateid mõlemal pool Atlanti ning ühistele probleemidele tõeliselt koordineeritud reageerimise eeliseid, on selleks just õige aeg;

3.  on veendunud, et EL peaks kasutama oma rikkalikke kogemusi põhjalike ja laiaulatuslike kahepoolsete kaubanduslepingute läbirääkimistel, et saavutada USAga veelgi ambitsioonikamad tulemused;

Töökohtade ja majanduskasvu kõrgetasemelise töörühma lõpparuanne

4.  hindab positiivselt töökohtade ja majanduskasvu kõrgetasemelise töörühma lõpparuande avaldamist ja kiidab täielikult heaks soovituse alustada läbirääkimisi laiaulatusliku kaubandus- ja investeerimislepingu sõlmimiseks;

5.  väljendab heameelt, et lõpparuandes on peetud oluliseks järgmist: (i) parandada oluliselt vastastikust turulepääsu kaupade, teenuste, investeeringute ja avaliku hanke osas kõikidel valitsemistasanditel, (ii) vähendada mittetariifseid kaubandustõkkeid ja lähendada reguleerimissüsteeme ja (iii) töötada välja ühised eeskirjad, mille alusel tegeleda ühiste maailmakaubanduse probleemide ja võimalustega;

6.  toetab seisukohta, et juba olemasolevaid madalaid keskmisi tariife arvesse võttes sõltub Atlandi-üleste suhete potentsiaali ärakasutamine peamiselt mittetariifsete tõkete, esmajoones tolliprotseduuride, tehniliste standardite ja piiritaguste õigusnormidega seotud piirangutest tulenevate probleemide lahendamisest; toetab töökohtade ja majanduskasvu kõrgetasemelise töörühma pakutud eesmärki liikuda järk-järgult üha integreerituma Atlandi-ülese turu suunas;

7.  kiidab heaks soovituse uurida, kuidas saaks veel vähendada reguleerimisest tulenevaid tarbetuid kulusid ja haldusviivitusi, saavutades samal ajal mõlemale poolele vastuvõetaval tasemel ohutuse, tervise- ja keskkonnakaitse või täites samal ajal muid õiguspäraseid regulatiivseid eesmärke;

Läbirääkimisvolitused

8.  väljendab veel kord toetust põhjaliku ja laiaulatusliku kaubandus- ja investeerimislepingu sõlmimisele USAga, mis toetaks kvaliteetsete töökohtade loomist Euroopa töötajatele, annaks otsest kasu Euroopa tarbijatele, avaks ELi ettevõtetele, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEd) uusi võimalusi kaupade ja teenuste müügiks USAs, tagaks täieliku juurdepääsu USA riigihanketurgudele ning looks paremaid tingimusi ELi investeeringuteks USAs;

9.  palub, et nõukogu võtaks töökohtade ja majanduskasvu kõrgetasemelise töörühma lõpparuande soovituste kohaseid järelmeetmeid ja volitaks komisjoni alustama läbirääkimisi Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingu sõlmimiseks USAga;

10.  rõhutab, et Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse leping peab olema ambitsioonikas ja siduv kõikidel valitsemistasanditel mõlemal pool Atlandi ookeani, sealhulgas reguleerivate ja muude pädevate asutuste jaoks; rõhutab, et lepingu tulemusena peaks tekkima püsivalt tõeline avatud turg vastastikusel alusel ja peaks lihtsustuma kohapealne kaubavahetus ning et lepingus tuleks erilist tähelepanu pöörata õigusnormide Atlandi-ülese lähendamise struktuursetele viisidele; on seisukohal, et leping ei tohiks piirata Euroopa Liidu kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, sh audiovisuaal- ja kultuuriteenuste valdkonnas;

11.  on seisukohal, et ELil ja selle liikmesriikidel tuleb vältimatult säilitada oma kultuuri- ja audiovisuaalpoliitika kaitsmise ja arendamise võimalus ning seda oma olemasolevate õigusaktide, standardite ja lepingute raames; nõuab seetõttu, et läbirääkimisvolitustes oleks selgelt osutatud kultuurilise ja audiovisuaalse sisuga (mh ka veebi teel osutatavate) teenuste väljajätmisele;

12.  rõhutab, et intellektuaalomand on üks innovatsiooni ja loometegevuse liikumapanevatest jõududest ning teadmistepõhise majanduse tugisammastest ning et leping peaks sisaldama kindlat kaitset intellektuaalomandiõiguste täpselt ja selgelt määratletud valdkondades, sh geograafiliste tähiste kaitse, ja olema kooskõlas kehtivate rahvusvaheliste lepingutega; on seisukohal, et muud lahknevused intellektuaalomandiõiguste osas tuleks lahendada vastavalt rahvusvahelistele kaitsenormidele;

13.  on seisukohal, et lepinguga tuleb tagada täielik kinnipidamine ELi põhiõigusnormidest; väljendab veel kord toetust isikuandmete kõrgetasemelise kaitse tagamisele, mis oleks kasulik tarbijatele mõlemal pool Atlandi ookeani; on seisukohal, et lepingus tuleb arvesse võtta teenuskaubanduse üldlepingu (GATS) isikuandmete kaitset käsitlevaid sätteid;

14.  tuletab meelde, kui oluline on majanduskasvu ja töökohtade loomise jaoks transpordisektor, eriti lennunduses, kus ELi ja USA turud moodustavad 60% maailma lennuliiklusest; rõhutab, et läbirääkimistel tuleb tõsiselt tegeleda kehtivate piirangutega ELi ettevõtetele mere- ja õhutransporditeenuste valdkonnas, sh mis puudutab välismaist osalust lennuettevõtetes ja vastastikkuse põhimõtet kabotaaži puhul, samuti merekaubavedude jälgimist;

15.  rõhutab riskipõhise hindamise ja pooltevahelise teabevahetuse väärtust seoses turujärelevalve ja võltsitud toodete tuvastamisega;

16.  väljendab erilist heameelt selle üle, et töökohtade ja majanduskasvu kõrgetasemelise töörühma lõpparuandes soovitati ELil ja USA-l tegeleda kaubanduse keskkonna- ja töösuhete aspektiga ning jätkusuutliku arenguga; on seisukohal, et arvesse tuleks võtta ELi varasemaid kaubanduslepingute kogemusi ning ELi ja USA pikaajalisi kohustusi, et tugevdada töö- ja keskkonnaõiguse ja -poliitika arendamist ja jõustamist, samuti edendada Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kehtestatud põhistandardeid ja kriteeriumeid, samuti kvaliteetseid töökohti ja jätkusuutlikku arengut; julgustab ühtlustama ettevõtete sotsiaalse vastutuse standardeid; tunnistab, et ühiste standardite kindlaksmääramine toob suure tõenäosusega kaasa nii tehnilisi kui poliitilisi probleeme, ning rõhutab, et ühiseks eesmärgiks peaks olema vältida keskkonnaalaste ambitsioonide vähenemist;

17.  rõhutab, et läbirääkimiste teatavad valdkonnad on tundlikud, nt põllumajandussektor, mille puhul geneetiliselt muundatud organismide, kloonimise ja tarbijate tervise küsimusi tajutakse USAs ja ELis mõnevõrra erinevalt; näeb põllumajanduslikus kaubanduses võimalust koostööd tihendada ning rõhutab, kui tähtis on saavutada selles valdkonnas kaugeleulatuvaid ja tasakaalustatud tulemusi; rõhutab, et leping ei tohi kahjustada kummagi poole põhiväärtusi, näiteks ELi ettevaatuspõhimõtet; kutsub Ameerika Ühendriike üles usaldust loova meetmena kõrvaldama impordikeelu ELi veiselihatoodetelt;

18.  rõhutab vajadust lisada Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingu läbirääkimistesse ka finantsteenused ning nõuab, et seoses sellega pöörataks erilist tähelepanu samaväärsusele, vastastikusele tunnustamisele, lähendamisele ja ekstraterritoriaalsusele, mis on mõlema poole jaoks keskse tähtsusega; rõhutab, et kasulik oleks liikuda ELi ja USA finantsvaldkonna ühtse regulatiivse raamistiku loomise suunas; toonitab, et kuigi turulepääsu tuleb käsitleda positiivse sammuna, on tõelise lähenemise saavutamiseks üliolulise tähtsusega luua usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalve kord; rõhutab, et ekstraterritoriaalsuse negatiivne mõju tuleb viia miinimumini ning ei tohi sellel lasta kahjustada järjekindlat lähenemisviisi finantsteenuste reguleerimisele;

19.  kinnitab toetust tarbetute regulatiivsete tõkete kaotamisele ning soovitab komisjonil ja USA administratsioonil lisada lepingusse mehhanismid (sh reguleerimisele eelnev varajane õigusalane koostöö) selliste tõkete vältimiseks tulevikus; on seisukohal, et parem õiguslik reguleerimine ning regulatiivse ja halduskoormuse vähendamine on teemad, mis peavad olema Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingu läbirääkimistel esikohal, ning et suurem Atlandi-ülene õigusnormide lähendamine peaks tooma kaasa sujuvama reguleerimise, mida on eelkõige VKEdel lihtne mõista ja kohaldada;

20.  kordab oma veendumust, et ELi ja USA laiaulatuslik kaubandus- ja investeerimisleping võib osutuda kasulikuks mõlema osapoole majandusele, ning et integratsiooni süvendamine suurendaks olulisel määral kasu mõlemale majandusele; on veendunud, et võimaluse korral ELi ja USA regulatiivsete tehniliste standardite vastavusse viimisega tagatakse, et EL ja USA jätkavad ka edaspidi ülemaailmsete standardite kehtestamist, sillutades teed rahvusvaheliste standarditele; on kindlalt seisukohal, et sellest lepingust rahvusvahelise kaubanduse ja standardiseerimise jaoks tulenev kasu peab olema hoolikalt kaalutud ja formuleeritud;

21.  tuletab meelde, et komisjon peab läbirääkimiste jooksul ilmutama proaktiivset lähenemisviisi ning pidevalt ja läbipaistvalt kaasama erinevaid sidusrühmi, sh ettevõtluse, keskkonnakaitse, põllumajanduse, tarbijate, töötajate ja muude valdkondade esindajaid, et tagada tegelikul olukorral põhinevad diskussioonid, luua usalduslik õhkkond läbirääkimistel, saada proportsionaalne panus eri osapooltelt ja kindlustada avalikkuse toetus, võttes arvesse sidusrühmade väljendatud probleeme; kutsub kõiki sidusrühmi aktiivselt osalema, esitama ettepanekuid ja teavet, mis on asjakohased seoses läbirääkimistega;

22.  hoiatab, et kvaliteet on tähtsam kui kiirus, ning usub, et läbirääkijad ei kiirusta sõlmima lepingut, mis ei taga meie ettevõtjatele, töötajatele ja kodanikele reaalset ja olulist kasu;

Parlamendi roll

23.  ootab läbirääkimiste alustamist USAga, kavatseb neid hoolikalt jälgida ja anda oma panuse eduka tulemuse saavutamisse; tuletab meelde, et komisjon on kohustatud parlamenti viivitamata ja täielikult teavitama kõikidest läbirääkimiste etappidest (enne ja pärast iga läbirääkimistevooru); on valmis tegelema õiguslike ja regulatiivsete küsimustega, mis võivad kerkida seoses läbirääkimiste ja tulevase lepinguga; kinnitab oma peamist kohustust esindada ELi kodanikke ning loodab aidata kaasa läbirääkimiste käigus toimuvatele kaasavatele ja avatud aruteludele; on valmis võtma endale aktiivse rolli, et teha koostööd oma USA partneritega uute eeskirjade kehtestamisel;

24.  on valmis tegema tihedat koostööd nõukoguga, komisjoniga, USA Kongressiga, USA administratsiooniga ja sidusrühmadega, et Atlandi-üleste suhete majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnaalane potentsiaal täielikult ära kasutada ning tugevdada ELi ja USA juhtpositsiooni kaubanduse ja välisinvesteeringute liberaliseerimisel ja reguleerimisel; on valmis ergutama tihedamat kahepoolset koostööd ELi ja USA vahel, et kindlustada nende juhtpositsiooni rahvusvahelises kaubanduses ja investeeringutes;

25.  tuletab meelde, et Euroopa Parlamendil palutakse anda tulevase Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingu sõlmimiseks nõusolek, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus, ja seepärast tuleks parlamendi seisukohti kõikides etappides arvesse võtta;

26.  tuletab meelde, et Euroopa Parlament kavatseb jälgida tulevase lepingu rakendamist;

o
o   o

27.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning USA administratsioonile ja Kongressile.

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf.
(2) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf
(4) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0388.
(5) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika