Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2558(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0187/2013

Predkladané texty :

B7-0187/2013

Rozpravy :

PV 22/05/2013 - 17
CRE 22/05/2013 - 17

Hlasovanie :

PV 23/05/2013 - 13.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0227

Prijaté texty
PDF 302kWORD 29k
Štvrtok, 23. mája 2013 - Štrasburg
Rokovania o obchodných a investičných dohodách EÚ s USA
P7_TA(2013)0227B7-0187/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. mája 2013 o obchodných a investičných rokovaniach EÚ so Spojenými štátmi americkými (2013/2558(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo samitu EÚ – USA z 28. novembra 2011 a spoločné vyhlásenie Transatlantickej hospodárskej rady EÚ – USA z 29. novembra 2011,

–  so zreteľom na záverečnú správu pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre zamestnanosť a rast z 11. februára 2013(1),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie prezidenta Spojených štátov Baracka Obamu, predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa a predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya z 13. februára 2013(2),

–  so zreteľom na závery Európskej rady prijaté 7. – 8. februára 2013(3),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie z 23. októbra 2012 o obchodných a hospodárskych vzťahoch so Spojenými štátmi(4),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo 73. medziparlamentného stretnutia transatlantického dialógu zákonodarcov (TLD), ktoré sa konalo vo Washingtone 30. novembra a 1. decembra 2012,

–  so zreteľom na záverečnú správu o projekte, ktorú v marci 2013 vypracovalo Centrum pre výskum hospodárskej politiky (Londýn), s názvom Odstraňovanie transatlantických prekážok obchodu a investícií: hospodárske posúdenie(5),

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ a USA sú dvaja hlavní celosvetoví obchodníci a investori, ktorí spolu vytvárajú takmer polovicu svetového HDP a predstavujú tretinu svetového obchodu;

B.  keďže trhy EÚ a USA sú výrazne prepojené, pričom objem vzájomného obchodu s tovarom a so službami dosahuje každodenne v priemere takmer 2 mld. EUR, čo podporuje milióny pracovných miest v oboch hospodárstvach, a keďže investície EÚ a USA sú skutočnou hnacou silou transatlantických vzťahov, pričom v roku 2011 bola celková hodnota dvojstranných investícií vyššia ako 2,394 bilióna EUR;

C.  keďže podľa správy o posúdení vplyvu, ktorú Komisia vypracovala na základe správy Centra pre výskum hospodárskej politiky, by ambiciózne a komplexné transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií, pokiaľ sa bude v plnom rozsahu realizovať, mohlo celkovo priniesť výrazný hospodársky zisk tak pre EÚ (119,2 mld. EUR ročne), ako aj pre USA (94,9 mld. EUR ročne); keďže vývoz EÚ do USA by sa tak mohol zvýšiť o 28 % a celkový vývoz EÚ by mohol vzrásť o 6 %, z čoho by mali úžitok vývozcovia tovaru a služieb v EÚ, ako aj spotrebitelia v EÚ;

D.  keďže EÚ a USA vyznávajú spoločné hodnoty a majú porovnateľné právne systémy a vysoké, hoci rozdielne normy ochrany pri práci, ochrany spotrebiteľa a ochrany životného prostredia;

E.  keďže globálna ekonomika čelí výzvam a vstupu nových aktérov na scénu a EÚ aj USA musia v plnej miere využívať možnosti užšej hospodárskej spolupráce, aby uplatnili výhody vyplývajúce z medzinárodného obchodu v záujme prekonania hospodárskej krízy a dosiahnutia trvalého oživenia svetovej ekonomiky;

F.  keďže v nadväznosti na samit EÚ – USA, ktorý sa konal v novembri 2011, dostala pracovná skupina na vysokej úrovni pre zamestnanosť a rast za úlohu nájsť možnosti, ako zvýšiť obchod a investície s cieľom podporiť vytváranie pracovných miest, hospodársky rast a konkurencieschopnosť, ktoré prinesú výhody obom stranám;

G.  keďže pracovná skupina na vysokej úrovni pre zamestnanosť a rast spoločne preskúmala širokú škálu prípadných možností rozšírenia transatlantického obchodu a investovania a vo svojej záverečnej správe dospela k záveru, že komplexná dohoda o obchode a investíciách by obom hospodárstvam priniesla najväčšie výhody;

H.  keďže EÚ je presvedčená, že rozvoj a posilnenie multilaterálneho systému je kľúčovým cieľom; keďže to však neznamená, že by dvojstranné dohody nemohli presahovať rámec záväzkov v rámci WTO a dopĺňať multilaterálne pravidlá, pretože tak regionálne dohody, ako aj dohody o voľnom obchode vedú k zvýšenej harmonizácii noriem a širšej liberalizácii, ktorá je pre multilaterálny obchodný systém prospešná;

I.  keďže 12. marca 2013 Komisia navrhla schváliť začatie rokovaní a predložiť Rade na preskúmanie návrh smerníc na rokovania;

Strategický, politický a hospodársky kontext

1.  vyjadruje presvedčenie, že je potrebné opätovne potvrdiť a prehĺbiť strategický význam hospodárskych vzťahov medzi EÚ a USA a že EÚ a USA by mali vypracovať spoločné prístupy k celosvetovému obchodu, investovaniu a otázkam súvisiacim s obchodom, ako sú štandardy, normy a právne predpisy, s cieľom rozvíjať širšiu transatlantickú víziu a spoločný súbor strategických cieľov;

2.  považuje za zásadné, aby EÚ a USA využili doteraz nevyužitý potenciál skutočného integrovaného transatlantického trhu s cieľom maximalizovať vytváranie dôstojných pracovných miest a podnecovať inteligentný, silný, udržateľný a vyrovnaný potenciál rastu; považuje to za mimoriadne aktuálne vzhľadom na súčasnú hospodársku krízu, stav finančných trhov a podmienky financovania, vysokú mieru verejného dlhu, vysoké miery nezamestnanosti a skromné vyhliadky rastu na oboch brehoch Atlantiku, ako aj vzhľadom na výhody, ktoré ponúka skutočne koordinovaná reakcia na tieto spoločné výzvy;

3.  domnieva sa, že EÚ by mala čerpať zo svojich rozsiahlych skúseností s prerokúvaním prehĺbených a komplexných dvojstranných dohôd o obchode, aby sa spoločne s USA dosiahli ešte ambicióznejšie výsledky;

Záverečná správa pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre zamestnanosť a rast

4.  víta uverejnenie záverečnej správy pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre zamestnanosť a rast a plne súhlasí s odporúčaním začať rokovania o komplexnej dohode o obchode a investíciách;

5.  víta skutočnosť, že sa v záverečnej správe kladie dôraz: i) na ambiciózne zlepšenie recipročného prístupu na trh v prípade tovaru, služieb, investícií a verejného obstarávania na všetkých úrovniach správy, ii) na odstránenie necolných prekážok a posilnenie zlučiteľnosti regulačných režimov a iii) na vytvorenie spoločných pravidiel na riešenie spoločných výziev a príležitostí globálneho obchodu;

6.  podporuje názor, že vzhľadom na už existujúce nízke priemerné clá je kľúčom na využitie potenciálu transatlantických vzťahov odstránenie necolných prekážok obchodu, ktoré zahŕňajú najmä colné postupy, technické normy a regulačné obmedzenia za hranicami; podporuje cieľ, ktorý navrhuje pracovná skupina na vysokej úrovni pre zamestnanosť a rast, aby sa postupne prešlo na ešte integrovanejší transatlantický trh;

7.  víta odporúčanie, aby sa preskúmali nové spôsoby odstránenia zbytočných nákladov a administratívnych prieťahov vyplývajúcich z regulácie, pričom sa zároveň dosiahnu úrovne ochrany zdravia a životného prostredia, ktoré každá strana považuje za primerané, alebo sa zároveň inak splnia legitímne regulačné ciele;

Mandát na rokovanie

8.  znovu opakuje, že podporuje uzavretie obsiahlej a komplexnej obchodnej a investičnej dohody s USA, ktorá by podporovala vytváranie vysokokvalitných pracovných miest pre európskych pracovníkov, bola by priamym prínosom pre európskych spotrebiteľov a priniesla by nové príležitosti spoločnostiam v EÚ, najmä malým a stredným podnikom, na predaj tovaru a poskytovanie služieb v USA, zabezpečila by úplný prístup na trhy verejného obstarávania v USA a zlepšila by príležitosti na investovanie prostriedkov EÚ v USA;

9.  vyzýva Radu, aby sa riadila odporúčaniami obsiahnutými v záverečnej správe pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre zamestnanosť a rast a poverila Komisiu začatím rokovaní týkajúcich sa dohody o transatlantickom partnerstve s USA v oblasti obchodu a investícií;

10.  zdôrazňuje, že dohoda o transatlantickom partnerstve s USA v oblasti obchodu a investícií by mala byť ambiciózna a záväzná na všetkých úrovniach správy na oboch stranách Atlantiku vrátane všetkých regulačných orgánov a iných príslušných orgánov; zdôrazňuje, že táto dohoda by mala viesť k trvalej skutočnej vzájomnej otvorenosti trhu a uľahčeniu obchodovania v praxi a že osobitná pozornosť by sa pritom mala venovať štrukturálnym spôsobom na dosiahnutie väčšieho transatlantického zblíženia v oblasti regulácie; domnieva sa, že dôsledkom dohody by nemalo byť riziko, že bude ohrozená kultúrna a jazyková rôznorodosť Únie, a to aj v oblasti audiovizuálnych a kultúrnych služieb;

11.  domnieva sa, že pre EÚ a jej členské štáty je nevyhnutné zachovať si možnosť chrániť a rozvíjať svoje kultúrne a audiovizuálne politiky, a robiť tak v súlade so svojimi existujúcimi právnymi predpismi, normami a dohodami; žiada teda, aby sa vyčlenenie kultúrnych a audiovizuálnych služieb vrátane tých, ktoré sa poskytujú online, jasne stanovilo v mandáte na rokovanie;

12.  zdôrazňuje, že duševné vlastníctvo je jednou z hybných síl inovácie a kreativity a jedným z pilierov znalostnej ekonomiky a že dohoda by mala zahŕňať silnú ochranu presne a jasne vymedzených oblastí práv duševného vlastníctva vrátane zemepisných označení a mala by byť v súlade s platnými medzinárodnými dohodami; domnieva sa, že ďalšie oblasti, v ktorých sa vyskytujú rozdiely v súvislosti s právami duševného vlastníctva, by sa mali riešiť v súlade s medzinárodnými normami ochrany;

13.  domnieva sa, že dohoda by mala zaručiť plné dodržiavanie noriem EÚ v oblasti základných práv; opakuje, že podporuje vysokú úroveň ochrany osobných údajov, ktorá by mala byť na úžitok spotrebiteľov na oboch stranách Atlantiku; domnieva sa, že dohoda by mala zohľadňovať ustanovenia Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS) týkajúce sa ochrany osobných údajov;

14.  pripomína význam odvetvia dopravy pre rast a zamestnanosť, najmä v leteckej doprave, v rámci ktorej trhy EÚ a USA zodpovedajú 60 % svetovej leteckej dopravy; zdôrazňuje, že príslušné rokovania by sa mali zmysluplne zaoberať súčasnými obmedzeniami námorných a leteckých dopravných služieb, ktoré vlastnia európske podniky, a to aj v súvislosti so zahraničným vlastníctvom leteckých spoločností a s vzájomnosťou kabotáže, ako aj s bezpečnostnými kontrolami námorného nákladu;

15.  zdôrazňuje význam hodnotenia na základe rizika a výmeny informácií medzi oboma stranami vrátane dohľadu nad trhom a identifikácie falšovaných výrobkov;

16.  víta predovšetkým odporúčanie pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre zamestnanosť a rast, aby sa EÚ a USA venovali environmentálnym a pracovným hľadiskám obchodu a trvalo udržateľného rozvoja; domnieva sa, že skúsenosti z predchádzajúcich dohôd EÚ o obchode a z dlhodobých záväzkov EÚ a USA by sa mali vziať do úvahy s cieľom posilniť rozvoj a presadzovanie právnych predpisov a politík z oblasti pracovného práva a životného prostredia a presadzovať hlavné štandardy a kritériá stanovené Medzinárodnou organizáciou práce (MOP), ako aj dôstojné pracovné miesta a trvalo udržateľný rozvoj; nabáda na harmonizáciu noriem v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov; uznáva, že dosiahnutie spoločných noriem pravdepodobne bude predstavovať technické a politické výzvy, a zdôrazňuje, že spoločným cieľom by malo byť zabezpečenie toho, aby sa v nepoľavovalo v úsilí v environmentálnej oblasti;

17.  zdôrazňuje citlivý charakter niektorých prerokúvaných oblastí, ako je odvetvie poľnohospodárstva, kde medzi USA a EÚ existujú tendencie odlišného vnímania otázok spojených s geneticky modifikovanými organizmami, klonovaním a zdravím spotrebiteľov; príležitosť vidí v lepšej spolupráci v poľnohospodárskom obchode a zdôrazňuje význam ambiciózneho a vyváženého výsledku v tejto oblasti; zdôrazňuje, že dohodou sa nesmú oslabiť základné hodnoty žiadnej z oboch strán, ako napríklad zásada predbežnej opatrnosti v EÚ; žiada USA, aby ako opatrenie zamerané na budovanie dôvery zrušili svoj zákaz dovozu výrobkov z hovädzieho mäsa z EÚ;

18.  zdôrazňuje, že finančné služby musia byť zahrnuté do rokovaní o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií, a v tomto kontexte požaduje, aby sa osobitná pozornosť venovala rovnocennosti, vzájomnému uznávaniu a exteritorialite, keďže sú to pre obe strany kľúčové aspekty; zdôrazňuje, že priblíženie sa k spoločnému finančnému rámcu EÚ a USA by bolo prospešné; zdôrazňuje, že zatiaľ čo prístup k trhu treba považovať za pozitívny krok, procesy spoločného obozretného dohľadu sú rozhodujúce pre dosiahnutie skutočného zblíženia; podčiarkuje, že negatívny vplyv exteritoriality by sa mal minimalizovať a nemalo by byť možné odchyľovať sa od konzistentného prístupu k regulácii finančných služieb;

19.  opätovne potvrdzuje, že podporuje odstránenie zbytočných regulačných prekážok, a nabáda Komisiu a vládu USA, aby do dohody zahrnuli mechanizmy (vrátane regulačnej spolupráce v počiatočnej vstupnej fáze) zamerané na zabránenie vzniku budúcich prekážok; domnieva sa, že lepšia právna regulácia a obmedzenie regulačných a administratívnych prekážok patria medzi otázky, ktoré musia byť v popredí pri rokovaniach o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií, a že väčšie transatlantické zblíženie v oblasti regulácie by malo viesť k efektívnejšej regulácii, ktorú možno ľahko pochopiť a uplatňovať, najmä v prípade MSP;

20.  opakuje svoje presvedčenie, že komplexná dohoda o obchode a investíciách medzi EÚ a USA môže viesť k vytvoreniu situácie, ktorá bude prospešná pre obe hospodárstva, a že väčší stupeň integrácie by značne znásobil prínosy pre obe hospodárstva; vyjadruje presvedčenie, že zosúladenie regulačných technických noriem EÚ a USA, pokiaľ je možné, by zabezpečilo, že EÚ a USA budú naďalej určovať globálne normy, a umožnilo by vytváranie medzinárodných noriem; je pevne presvedčený, že sa musia dôkladne zvážiť a formulovať pozitívne účinky tejto dohody na medzinárodný obchod a štandardizáciu;

21.  pripomína, že počas rokovacieho postupu je potrebné, aby Komisia aktívne nadväzovala styky a neustále a transparentným spôsobom sa zapájala do rokovaní so širokou škálou zainteresovaných strán vrátane zástupcov podnikateľskej obce, ochrany životného prostredia, poľnohospodárstva, spotrebiteľov, pracovníkov a iných zástupcov, s cieľom zabezpečiť diskusie opierajúce sa o fakty, vybudovať dôveru v rokovania, získať primerané príspevky rôznych strán a posilniť verejnú podporu tým, že sa zohľadnia záujmy týchto zainteresovaných strán; nabáda všetky zainteresované strany, aby sa aktívne zapájali a predkladali iniciatívy a informácie, ktoré sú pre rokovania relevantné;

22.  upozorňuje, že kvalita by mala byť dôležitejšia ako časové hľadisko, a vyjadruje dôveru, že rokujúce strany sa nebudú náhliť s uzatvorením dohody, ktorá našim podnikom, pracovníkom a občanom neprinesie hmatateľné a podstatné výhody;

Úloha Parlamentu

23.  s potešením berie na vedomie začatie rokovaní s USA, pričom ich bude dôsledne sledovať a prispievať k ich úspešnému výsledku; pripomína Komisii jej povinnosť okamžite a v plnom rozsahu informovať Parlament vo všetkých etapách rokovaní (pred začatím kôl rokovaní a po ich skončení); zaväzuje sa, že sa bude zaoberať legislatívnymi a regulačnými otázkami, ktoré môžu vyplynúť v kontexte rokovaní a budúcej dohody; opakuje svoju základnú povinnosť, ktorou je zastupovať občanov EÚ, a teší sa, že bude počas postupu rokovaní napomáhať inkluzívne a otvorené diskusie; je odhodlaný prijať aktívnu úlohu s cieľom spolupracovať so svojimi americkými náprotivkami pri zavádzaní nových právnych predpisov;

24.  je odhodlaný úzko spolupracovať s Radou, Komisiou, Kongresom USA, vládou USA a so zainteresovanými stranami s cieľom využiť úplný hospodársky, sociálny a environmentálny potenciál transatlantických hospodárskych vzťahov a posilniť vedúce postavenie EÚ a USA v oblasti liberalizácie a regulácie obchodu a zahraničných investícií; je odhodlaný podporovať hlbšiu dvojstrannú spoluprácu EÚ a USA s cieľom presadzovať vedúce postavenie oboch týchto strán v medzinárodnom obchode a investíciách;

25.  pripomína, že Parlament bude požiadaný o udelenie súhlasu s budúcou dohodou o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií, ako je stanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie, a jeho pozície by sa preto mali náležite zohľadniť vo všetkých etapách;

26.  pripomína, že Parlament sa vynasnaží sledovať vykonávanie budúcej dohody;

o
o   o

27.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a Kongresu USA.

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150519.pdf.
(2) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm.
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2012)0388.
(5) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia