Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2929(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0198/2013

Předložené texty :

B7-0198/2013

Rozpravy :

PV 22/05/2013 - 18
CRE 22/05/2013 - 18

Hlasování :

PV 23/05/2013 - 13.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0228

Přijaté texty
PDF 274kWORD 35k
Čtvrtek, 23. května 2013 - Štrasburk Konečné znění
Přístup Myanmaru/Barmy k všeobecným celním preferencím
P7_TA(2013)0228B7-0198/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o obnovení přístupu Myanmaru/Barmy k všeobecnému systému celních preferencí (2012/2929(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Myanmaru/Barmě, zejména na usnesení ze dne 20. dubna 2012(1) a ze dne 22. listopadu 2012(2) a na usnesení ze dne 13. září 2012 o perzekuci muslimů etnické skupiny Rohingya v Myanmaru/Barmě(3),

–  s ohledem na závěry Rady EU pro zahraniční věci ze dne 23. dubna 2012 týkající se Myanmaru/Barmy,

–  s ohledem na společné prohlášení vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové a komisaře pro obchod Karla De Guchta ze dne 15. června 2012, v němž vyzvali k obnovení přístupu Myanmaru/Barmy k systému obchodních preferencí, a na prohlášení mluvčího vysoké představitelky ze dne 6. února 2013, v němž bylo ohlášeno možné vytvoření pracovní skupiny Myanmar-EU s cílem posílit hospodářskou spolupráci,

–  s ohledem na návrh Komise týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení nařízení Rady (ES) č. 552/97, kterým se Myanmaru/Barmě dočasně ruší přístup k všeobecným celním preferencím (COM(2012)0524),

–  s ohledem na nařízení (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 2008(4) týkající se uplatňování stávajícího všeobecného systému celních preferencí (GSP),

–  s ohledem na usnesení týkající se opatření v otázce Myanmaru přijatých podle článku 33 stanov Mezinárodní organizace práce (MOP), které dne 13. června 2012 přijala Mezinárodní konference práce,

–  s ohledem na společnou strategii Myanmaru a MOP pro vymýcení nucené práce do 31. prosince 2015, jak ji dne 5. července 2012 schválily orgány Myanmaru/Barmy,

–  s ohledem na dokument vydaný vládou USA dne 11. července 2012 o požadavcích na podávání zpráv o odpovědném investování v Barmě(5),

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru/Barmě ze dne 6. března 2013,

–  s ohledem na deklaraci Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci, která byla přijata v roce 1998, a na úmluvy MOP stanovující univerzální základní pracovní normy, pokud jde o odstranění nucené práce (č. 29 (1930) a č. 105 (1957)), svobodu sdružování a právo kolektivně vyjednávat (č. 87 (1948) a č. 98 (1949)), odstranění dětské práce (č. 138 (1973) a č. 182 (1999)) a nediskriminaci v zaměstnání (č. 100 (1951) a č. 111 (1958)),

–  s ohledem na akční plán pro zamezení náboru a využívání dětí ozbrojenými silami Myanmaru, který podepsaly vláda Myanmaru/Barmy a OSN dne 27. června 2012,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte, a zejména na článek 38 této úmluvy,

–  s ohledem na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv(6) a na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 8. prosince 2009(7),

–  s ohledem na pokyny OECD pro nadnárodní podniky aktualizované v květnu 2011,

–  s ohledem na globální iniciativu pro podávání zpráv a její pokyny pro podávání zpráv o udržitelnosti(8),

–  s ohledem na zásady OSN pro odpovědné investování (UNPRI),

–  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Balíček “Odpovědné podniky„ “ (COM(2011)0685),

–  s ohledem na probíhající jednání ohledně návrhu Komise COM(2011)0683 týkajícího se směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/109/ES („směrnice o transparentnosti“), a na návrh Komise COM(2011)0684 týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady o ročních finančních výkazech, konsolidovaných finančních výkazech a souvisejících zprávách některých forem podniků, kterou se mění směrnice 2003/51/ES („směrnice o účetnictví“),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o sociální odpovědnosti podniků v mezinárodních obchodních dohodách(9),

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 6. února 2013 o sociální odpovědnosti podniků: podpora zájmů společnosti a cesta k udržitelné obnově(10) a o sociální odpovědnosti podniků: řádné, transparentní a odpovědné chování a udržitelný růst(11),

–  s ohledem na první meziparlamentní schůzi EP – Myanmar konanou ve dnech 26. února až 2. března 2012 a na zprávu z této schůze(12),

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv je v Myanmaru/Barmě i nadále velmi nestabilní, a to i navzdory opatřením, která přijal prezident Thein Sein;

B.  vzhledem k tomu, že Myanmar/Barma leží ze zeměpisného hlediska v oblasti důležitého strategického a geopolitického zájmu EU, Spojených států amerických, Číny, Indie a zejména Austrálie;

C.  vzhledem k tomu, že probíhající změny nabízejí výbornou příležitost k vytvoření mnohem lepších vztahů mezi EU a Myanmarem/Barmou, neboť přispívají k reformnímu procesu a k hospodářskému, politickému a sociálnímu rozvoji;

D.  vzhledem k tomu, že Komise navrhla, aby byl vzhledem k posouzení ze strany MOP, podle něhož porušování Úmluvy MOP o nucené práci již není vážné a systematické, obnoven Myanmaru/Barmě přístup k všeobecnému systému celních preferencí;

E.  vzhledem k tomu, že dle odhadů MOP je v Myanmaru/Barmě stále okolo 5 000 dětských vojáků;

F.  vzhledem k tomu, že je třeba postupovat obezřetně, neboť podle zprávy zvláštního zpravodaje OSN týkající se lidských práv v Myanmaru zde i nadále přetrvávají závažné problémy z hlediska lidských práv, včetně svévolného zadržování, nuceného vysídlování, zabavování půdy, využívání dětských vojáků, agresivního jednání vůči etnickým menšinám a slabého soudnictví;

G.  vzhledem k tomu, že v minulosti byla mnohá odvětví hospodářské činnosti v Myanmaru/Barmě, jako jsou hornictví, těžba dřeva, ropy a zemního plynu a výstavba přehrad, přímo spojena se závažnými případy porušování lidských práv a ničení životního prostředí, přičemž tato odvětví byla současně hlavními armádními zdroji vládních příjmů;

H.  vzhledem k tomu, že podniky působící v nestabilních státech a oblastech se slabou správou, jako je Myanmar/Barma, čelí zvýšenému riziku, že se stanou příčinou porušování lidských práv nebo k němu přispějí, vzhledem k tomu, že je proto třeba přijmout zvláštní opatření, která by tomuto riziku předcházela, což je uznáno v požadavcích pro podávání zpráv, které stanovila vláda USA pro odpovědné investování v Myanmaru/Barmě;

I.  vzhledem k tomu, že evropské podniky a jejich dceřiné společnosti a subdodavatelé mohou plnit klíčovou úlohu při prosazování a šíření sociálních a pracovních norem po celém světě;

J.  vzhledem k tomu, že by každý podnik, který působí v Myanmaru/Barmě, měl mít povinnost plnit své závazky týkající se dodržování mezinárodním norem v oblasti lidských práv, a tudíž:

   a) dodržovat své vnitrostátní a mezinárodní právní závazky v oblasti lidských práv, sociálních a pracovních norem a předpisů v oblasti životního prostředí;
   b) prokázat skutečný závazek, pokud jde o práva, ochranu a dobré životní podmínky svých pracovníků a občanů obecně;
   c) podporovat svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání;
   d) zdržet se zabírání půdy a nuceného vysídlování místních obyvatel;
   e) rychle a účinně řešit případy jakéhokoli porušení práv a předpisů;

1.  oceňuje významná opatření přijatá prezidentem Theinem Seinem a dalšími reformátory v Myanmaru/Barmě při zavádění demokratických reforem v minulém roce, v jejichž důsledku Komise navrhla, aby se obnovil přístup Myanmaru/Barmy k všeobecnému systému celních preferencí; vyzývá barmského prezidenta a barmské reformátory, aby v tomto naléhavě nutném procesu pokračovali, a zajistili tak stabilitu a nezvratnost plné demokratizace, upevnění právního státu a dodržování všech lidských práv a základních svobod;

2.  vyzývá k dalším mírovým rozhovorům s etnickými skupinami, zejména s Kačjiny, a naléhavě žádá orgány Myanmaru/Barmy, aby vytvořily akční plán pro ukončení represí Rohingyů a dalších utlačovaných menšin, mimo jiné přiznáním občanských práv, bojem proti zakořeněným předsudkům a diskriminačním postojům založeným na etnickém původu nebo náboženském vyznání a vypracováním politiky začleňování a dlouhodobého usmíření vysídlených komunit;

3.  vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby se řídila zásadami řádné správy a aby okamžitě a bezpodmínečně propustila všechny zbývající politické vězně; dále vládu Myanmaru/Barmy vyzývá, aby zaručila svobodu myšlení a projevu, shromažďování a sdružování a aby pokračovala v úzké spolupráci s organizacemi, jako je MOP, s cílem vymýtit nucenou práci a zajistit, aby provádění právních předpisů týkajících se odborových organizací a pokojných demonstrací a shromáždění bylo v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv;

4.  naléhavě vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby ratifikovala Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a opční protokol k této úmluvě, umožnila Mezinárodnímu výboru Červeného kříže a národním monitorovacím skupinám plný přístup do věznic a aby přijala bezprostřední účinná opatření, která zabrání mučení a špatnému zacházení;

5.  naléhavě vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby uspíšila úsilí o přezkum a reformu legislativy a právních předpisů, které jsou v rozporu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv, a stanovila jasné termíny dokončení každého přezkumu; poznamenává, že tyto reformy musí probíhat za neomezené účasti skupin občanské společnosti a pomoci mezinárodních struktur v oblasti ochrany lidských práv, jako je Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva (OHCHR); vyzývá vládu, aby zajistila účinné provádění nových a revidovaných zákonů, mimo jiné prostřednictvím odborné přípravy a budování kapacit institucí, které jsou k jejich provádění příslušné, právníků, příslušníků donucovacích orgánů a soudců;

6.  vyjadřuje politování nad tím, že navzdory opakovaným slibům prezidenta Theina Seina nemohl Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva dosud zřídit v této zemi stálé zastoupení;

7.  zdůrazňuje, že je třeba nezávisle řešit všechny hlášené případy porušování lidských práv v oblastech zasažených konfliktem a umožnit pracovníkům OSN a jiným pracovníkům zajišťujícím humanitární činnost a pomoc přístup ke všem, kteří humanitární pomoc potřebují, a to v oblastech kontrolovaných vládou i v oblastech, které vláda nekontroluje;

8.  vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby úplně provedla svůj společný akční plán s MOP o vymýcení nucené práce do 31. prosince 2015 a aby pokračovala v úzké spolupráci s organizacemi, jako je MOP, s cílem vymýtit tuto praktiku a zajistit, aby provádění právních předpisů týkajících se odborových organizací a pokojných demonstrací a shromáždění bylo v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv;

9.  bere na vědomí, že v listopadu 2012 vešel v platnost zákon o zahraničních investicích, kterým se má provádět dohled nad bezprecedentně liberalizovaným hospodářstvím; zdůrazňuje význam memoranda o porozumění MOP, které podepsal barmský ministr práce a které zemi zavazuje k tomu, že ukončí praxi nucené práce do roku 2015; poukazuje rovněž na důležitost provedení plánu na přijetí protikorupčních a daňových zákonů;

10.  uznává, že kvůli dlouhému období vojenské vlády, která prostoupila a strukturovala všechny vrstvy barmské společnosti, a navzdory důležitým a iniciativám zaměřeným na demokratizaci, jsou změny pomalé a vyžadují mezinárodní pomoc a podporu;

11.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zprávami uvádějícími, že nucený nábor dětí do oddílů Tatmadaw Kyi (armáda Myanmaru) a pohraniční stráže nebyl zastaven, a žádá proto vládu Myanmaru/Barmy, aby okamžitě provedla všechny body akčního plánu pro řešení problematiky dětských vojáků, který podepsala spolu s OSN, a aby ochranu dětí považovala za hlavní prioritu svého reformního programu;

12.  vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby v souladu s mezinárodními normami zajistila ochranu zemědělců a jednotlivých komunit před konfiskací půdy a nuceným vystěhováním; vyjadřuje své obavy z ustanovení obsažených v ústavě, v zákoně o zemědělské půdě a v zákoně o správě volných, neobdělávaných a dosud zemědělsky nevyužívaných pozemcích, která vládě umožňují zabavit půdu pro jakýkoli projekt, který bude prohlášen za projekt v národním zájmu, a využívat veškeré „volné“ pozemky, na nichž v některých případech žijí komunity, kterým tato půda poskytuje obživu; dále poukazuje na to, že obchodníci s dobrými konexemi se snaží právní cestou registrovat tuto půdu pod svým jménem;

13.  vyzdvihuje význam programu Komise pro krátkodobou pomoc v oblasti obchodu, který má být zahájen v roce 2013; vybízí vládu Myanmaru/Barmy, aby posílila své obchodní instituce a politiky s ohledem na jejich pozitivní účinky na hospodářství země a aby podnikla všechny nezbytné kroky k maximalizaci přínosu pomoci EU týkající se obchodu a přínosu vyplývajícího z obnovení preferencí v rámci iniciativy „Vše kromě zbraní“;

14.  vyzývá k tomu, aby se ve víceletém finančním rámci na období 2014–2020 navýšil objem bilaterální rozvojové pomoci poskytované Myanmaru/Barmě ze strany EU; vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby podporovala opatření v hlavních oblastech, na něž se vztahuje evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR), tj. v oblasti upevňování demokracie, právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod; v této souvislosti si všímá práce myanmarského mírového střediska, která je dotována z prostředků EU; očekává, že vláda Myanmaru/Barmy akceptuje a usnadní otevření regionální kanceláře vysoké komisařky OSN pro lidská práva, která by měla plný mandát, jelikož tato země nepotřebuje pouze technickou pomoc, ale také mechanismy pro pečlivou kontrolu nad dodržováním lidských práv;

15.  bere na vědomí rozhodnutí Sdružení národů jihovýchodní Asie akceptovat kandidaturu Myanmaru/Barmy na předsednictví této organizace v roce 2014, a prokázat tak obnovenou důvěru v tuto zemi;

16.  zdůrazňuje, že je třeba, aby vláda Myanmaru/Barmy posílila své obchodní instituce a politiky, sestavila plán pro posílení protikorupčních a daňových zákonů a ustanovila rámec pro podnikání v souladu s mezinárodními standardy pro sociální a ekologickou odpovědnost podniků;

17.  oceňuje závazek vlády Myanmaru/Barmy připojit se k iniciativě v oblasti transparentnosti těžebního průmyslu (EITI), v důsledku čehož bude tato země povinna zveřejnit své příjmy z těžebního průmyslu a hospodářských činností; dále vládu Myanmaru/Barmy vyzývá k tomu, aby za plné účasti občanské společnosti v tomto procesu splnila příslušné požadavky, a co nejdříve tak dosáhla plné shody s ustanoveními EITI;

18.  uznává, že odpovědný a udržitelný obchod a investice, včetně investic z Unie a obchodu s ní, mohou podpořit úsilí, které Myanmar/Barma vyvíjí v boji proti chudobě, a že je třeba zajistit, aby opatření byla ku prospěchu širším vrstvám obyvatelstva; konstatuje nicméně, že se toho musí dosáhnout na základě provádění nejvyšších standardů integrity a sociální odpovědnosti podniků, jak je stanoví pokyny OECD pro nadnárodní podniky, obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a strategie EU týkající se sociální odpovědnosti podniků na období 2011–2014 (COM(2011)0681);

19.  domnívá se, že hlavní silou motivující podniky k sociální odpovědnosti je zveřejňování údajů pro investory a spotřebitele, které se musí zakládat na snadno použitelných a měřitelných sociálních a environmentálních zásadách; zdůrazňuje, že tato otázka je rovněž důležitá v souvislosti s ochranou dlouhodobé hodnoty evropských investic; požaduje, aby se zveřejňování těchto informací pevně zakládalo na podpoře zásad OSN týkajících se odpovědných investic a zásady integrovaného podávání zpráv;

20.  všímá si pozitivních kroků v rámci stávající revize směrnice o transparentnosti a směrnice o účetnictví, pokud jde o řešení otázky sociální odpovědnosti podniků při současném úsilí o legitimní hledání rovnováhy mezi transparentností a odpovědností na straně jedné a zátěží, kterou pro podniky představuje podávání zpráv, na straně druhé; plně podporuje legislativní návrh týkající se podávání zpráv podle jednotlivých zemí na základě norem EITI a vykazování prodeje a zisku, daní a příjmů, jehož smyslem bude odrazovat od korupčního jednání a předcházet daňovým únikům; zdůrazňuje, že podávání zpráv podle zemí by se mělo vztahovat na odvětví, jako jsou hornictví, těžba dřeva, ropy a zemního plynu, která jsou v Myanmaru/Barmě přímo spojena se závažnými případy porušování lidských práv a ničení životního prostředí;

21.  vyzývá evropské společnosti, které s Myanmarem/Barmou obchodují, aby doložily své strategie a postupy náležité péče, pokud jde o dodržování lidských práv, práv pracujících a ochranu životního prostředí, jakož i jejich uplatňování;

22.  vyzývá Komisi, aby monitorovala dodržování závazků, které přijaly podniky EU s ohledem na mezinárodně uznávané zásady a pokyny týkající se sociální odpovědnosti podniků, v souladu s jejím sdělením o strategii EU v této oblasti, a aby sledovala i veškerá opatření přijatá jednostranně a dobrovolně podniky EU a vypracovala pokyny pro odvětví těžby ropy a zemního plynu zaměřené na dodržování lidských práv;

23.  vyzývá Komisi, aby pokračovala v monitorování vývoje v Myanmaru/Barmě, pokud jde o nucenou práci a jakékoli další systematické porušování lidských práv, a aby reagovala na tyto jevy v souladu se stanovenými postupy a mechanismy, a to případně i formou nového návrhu na odejmutí obchodních preferencí;

24.  očekává, že ESVČ bude konzultovat s Parlamentem a informovat jej o procesu vytváření lidskoprávního dialogu s Myanmarem/Barmou;

25.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států a parlamentu a vládě Myanmaru/Barmy.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2012)0142.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2012)0464.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2012)0355.
(4) Úř. věst. L 211, 6.8.2008, s. 1.
(5) http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf
(6) „Obecné zásady v oblasti podnikání a lidských práv, Provádění rámce OSN “chránit, respektovat a napravovat„ ze dne 16. června 2011, které podpořila Rada OSN pro lidská práva:http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
(7) http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework and http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf
(8) Verze: 3.1, březen 2011:https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Sustainability-Reporting-Guidelines.pdf
(9) Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 101.
(10) Přijaté texty, P7_TA(2013)0050.
(11) Přijaté texty, P7_TA(2013)0049.
(12) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dase/cr/897/897838/897838en.pdf

Právní upozornění - Ochrana soukromí