Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2929(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0198/2013

Esitatud tekstid :

B7-0198/2013

Arutelud :

PV 22/05/2013 - 18
CRE 22/05/2013 - 18

Hääletused :

PV 23/05/2013 - 13.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0228

Vastuvõetud tekstid
PDF 135kWORD 29k
Neljapäev, 23. mai 2013 - Strasbourg
Üldiste tariifsete soodustuste andmine Myanmarile/Birmale
P7_TA(2013)0228B7-0198/2013

Euroopa Parlamendi 23. mai 2013. aasta resolutsioon Myanmari/Birma üldiste tariifsete soodustuste taastamise kohta (2012/2929(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Birma/Myanmari kohta, eelkõige 20. aprilli 2012. aasta(1) ja 22. novembri 2012. aasta(2) resolutsioone ning 13. septembri 2012. aasta resolutsiooni rohingya islamiusuliste tagakiusamise kohta Birmas/Myanmaris(3),

–  võttes arvesse ELi välisasjade nõukogu 23. aprilli 2012. aasta järeldusi Birma/Myanmari kohta,

–  võttes arvesse ELi kõrge esindaja Catherine Ashtoni ja kaubandusvoliniku Karel De Guchti 15. juuni 2012. aasta ühisavaldust, milles nõutakse Birma/Myanmari üldiste tariifsete soodustuste taastamist, ning ELi kõrge esindaja pressiesindaja 6. veebruari 2013. aasta avaldust Myanmari ja ELi töörühma võimaliku moodustamise kohta majanduskoostöö tugevdamise eesmärgil,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks Myanmarile/Birmale määrusega (EÜ) nr 552/97 ajutiselt antud üldiste tariifsete soodustuste peatamine (COM(2012)0524),

–  võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 732/2008(4) kehtiva üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Töökonverentsi 13. juuni 2012. aasta resolutsiooni Myanmari suhtes kohaldatavate ILO põhikirja artikli 33 alusel vastu võetud meetmete kohta,

–  võttes arvesse Myanmari ja ILO ühisstrateegiat sunniviisilise töö kaotamise kohta 31. detsembriks 2015. aastaks, mille Myanmari/Birma võimud kiitsid heaks 5. juulil 2012,

–  võttes arvesse USA valitsuse 11. juuli 2012. aasta dokumenti(5) aruandlusnõuete kohta seoses vastutustundliku investeerimisega Birmas,

–  võttes arvesse Myanmari/Birma inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri 6. märtsi 2013. aasta aruannet,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 1998. aastal vastu võetud tööalaste aluspõhimõtete ja põhiõiguste deklaratsiooni ning ILO konventsioone, millega kehtestatakse tööõiguse üldised põhireeglid järgmistes valdkondades: sunniviisilise töö kaotamine (konventsioonid nr 29 (1930) ja nr 105 (1957)), ühinemisvabadus ja kollektiivse läbirääkimisõiguse kaitse (konventsioonid nr 87 (1948) ja nr 98 (1949)), lapsele sobimatu töö keelustamine (konventsioonid nr 138 (1973) ja nr 182 (1999)) ja tööalane mittediskrimineerimine (konventsioonid nr 100 (1951) ja nr 111 (1958)),

–  võttes arvesse Birma/Myanmari valitsuse ja ÜRO poolt 27. juunil 2012 allkirjastatud tegevuskava, mille eesmärk on ennetada laste värbamist Myanmari relvajõududesse ja nende seal kasutamist,

–  võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja eelkõige selle artiklit 38,

–  võttes arvesse ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid(6) ning välisasjade nõukogu 8. detsembri 2009. aasta järeldusi(7),

–  võttes arvesse 2011. aasta mais ajakohastatud OECD suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele,

–  võttes arvesse ülemaailmse aruandluse algatust (Global Reporting Initiative), sh selle säästva arengu alase aruandluse suuniseid(8),

–  võttes arvesse ÜRO vastutustundlike investeeringute põhimõtteid,

–  võttes arvesse komisjoni teatist „Pakett ”Vastutustundlikud ettevõtted„” (COM(2011)0685),

–  võttes arvesse käimasolevaid läbirääkimisi komisjoni ettepaneku üle võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/109/EÜ (läbipaistvusdirektiiv) (COM(2011)0683), ja komisjoni ettepaneku üle võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta (COM(2011)0684), millega muudetakse direktiivi 2003/51/EÜ (raamatupidamisdirektiiv),

–  võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes,(9)

–  võttes arvesse oma 6. veebruari 2013. aasta resolutsiooni ettevõtja sotsiaalse vastutuse, ühiskonna huvide edendamise ning suuna kohta säästvale ja kaasavale taastumisele(10) ning resolutsiooni ettevõtja sotsiaalse vastutuse, usaldusväärse, läbipaistva ja vastutustundliku ettevõtluse ning jätkusuutliku majanduskasvu kohta(11),

–  võttes arvesse 26. veebruarist 2. märtsini 2012 toimunud esimest Euroopa Parlamendi ja Myanmari parlamendi vahelist kohtumist ja selle kohtumise aruannet(12),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et inimõiguste olukord Myanmaris/Birmas on jätkuvalt murettekitav, kuigi president Thein Seini valitsus on võtnud selle parandamiseks meetmeid;

B.  arvestades, et geograafiliselt asub Myanmar/Birma piirkonnas, millel on eelkõige ELi, Ameerika Ühendriikide, Hiina, India ja Austraalia jaoks suur strateegiline ja geopoliitiline tähtsus;

C.  arvestades, et käimasolevad muutused loovad olulisi võimalusi Euroopa Liidu ja Myanmari/Birma vaheliste suhete märkimisväärseks parandamiseks, aidates kaasa reformiprotsessile ning majandusliku, poliitilise ja sotsiaalse arengu edendamisele;

D.  arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku taastada Myanmari/Birma üldised tariifsed soodustused, lähtudes Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) otsusest, mille kohaselt ei ole ILO sunniviisilise töö konventsiooni rikkumised Myanmaris/Birmas enam tõsised ega süstemaatilised;

E.  arvestades, et ILO hinnangul on Myanmaris/Birmas endiselt ligikaudu 5000 lapssõdurit;

F.  arvestades, et ettevaatuseks on siiski põhjust, sest Myanmari/Birma inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri aruande kohaselt esineb riigis ikka tõsiseid inimõiguste rikkumisi, nagu omavoliline kinnipidamine, sundümberasustamine, maa konfiskeerimine, lapssõdurite kasutamine, vägivald etniliste vähemuste vastu ja nõrk kohtusüsteem;

G.  arvestades, et minevikus olid paljud Myanmari/Birma majandussektorid, nagu kaevandussektor, puidutööstus, nafta- ja gaasitööstus ning tammiehitus, otseselt seotud tõsiste inimõiguste rikkumiste ja keskkonna hävitamisega, kuid samal ajal olid need ka sõjaväelise valitsuse peamiseks tuluallikas;

H.  arvestades, et Myanmari/Birma sarnastes ebastabiilsetes riikides ja nõrga valitsusega piirkondades tegutsevate ettevõtete puhul on inimõiguste rikkumise põhjustamise või sellele kaasaaitamise oht suurem; arvestades, et selle ohu vältimiseks on vaja võtta erimeetmeid, nagu on tunnistatud ka USA valitsuse dokumendis, milles käsitletakse aruandlusnõudeid seoses vastutustundliku investeerimisega Myanmaris/Birmas;

I.  arvestades, et Euroopa ettevõtetel ning nende tütarettevõtetel ja alltöövõtjatel võib olla oluline roll sotsiaalsete ja töönormide edendamisel ja levitamisel kogu maailmas;

J.  arvestades, et kõigilt Myanmaris/Birmas tegutsevatelt ettevõtetelt tuleks nõuda inimõigusalaste rahvusvaheliste normide täitmist ja seega peaksid ettevõtted tegema järgmist:

   a) täitma oma riiklikke ja rahvusvahelisi õiguslikke kohustusi inimõiguste, sotsiaalsete ja töönormide ning keskkonnaeeskirjade valdkonnas;
   b) pühenduma tõeliselt oma töötajate ja üldiselt kodanike õigustele, kaitsele ja heaolule;
   c) järgima ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimiste pidamise õigusi;
   d) hoiduma maa hõivamisest ja kohaliku elanikkonna sundümberasustamisest;
   e) tegelema võimalike rikkumistega kiiresti ja tõhusalt;

1.  tunnistab, et president Thein Sein ja muud reformijad on võtnud möödunud aasta jooksul Myanmaris/Birmas demokraatlike reformide läbiviimiseks olulisi meetmeid, mistõttu on komisjon teinud ettepaneku taastada Myanmari/Birma üldised tariifsed soodustused; ergutab neid seda protsessi kiiremas korras jätkama, et täielik üleminek demokraatiale, õigusriigi põhimõtete järgmise kindlustamine ning kõikide inimõiguste ja põhivabaduste austamine oleks püsiv ja pöördumatu;

2.  nõuab rahuläbirääkimiste jätkamist etniliste rühmadega, eelkõige katšinidega, ja nõuab tungivalt, et Myanmari/Birma ametivõimud koostaksid tegevuskava repressioonide lõpetamiseks rohingyade ja muude represseeritud vähemuste vastu, sealhulgas andes neile kodanikuõigused, tegeledes sügavalt juurdunud eelarvamuste ning diskrimineerivate hoiakutega, mis põhinevad etnilisel kuuluvusel ja usul, ning töötades välja riigisiseste põgenike integreerimise ja pikaajalise lepitamise poliitika;

3.  kutsub Myanmari/Birma valitsust üles järgima hea valitsemistava põhimõtteid ning vabastama viivitamatult ja tingimusteta kõik veel vangistuses olevad poliitvangid; kutsub lisaks valitsust üles tagama mõtte-, sõna-, kogunemis-ja ühinemisvabaduse, jätkama sunniviisilise töö vastu võitlemiseks tihedat koostööd ILO ja teiste sarnaste organisatsioonidega ning tagama selle, et ametiühinguid ning rahumeelseid meeleavaldusi ja kogunemisi käsitlevate seaduste rakendamine on kooskõlas inimõiguste rahvusvaheliste normidega;

4.  nõuab tungivalt, et Myanmari/Birma valitsus ratifitseeriks piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni ning selle fakultatiivprotokolli ning võimaldaks Rahvusvahelisel Punase Risti Komiteel ja riiklikel järelevalverühmadel pääseda vabalt ligi vanglatele ning võtaks viivitamatult tõhusaid meetmeid, et hoida ära piinamine ja väärkohtlemine;

5.  nõuab tungivalt, et Myanmari/Birma valitsus kiirendaks jõupingutusi ning vaataks läbi rahvusvaheliste inimõiguste standarditega vastuolus olevad õigusaktid ja sätted ning reformiks neid, määrates igaks läbivaatamiseks kindlaks selge lõputähtaja; märgib, et need reformid peavad hõlmama kodanikuühiskonna rühmade takistamatut osalust ning rahvusvaheliste inimõiguste organite, nagu ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo abi; kutsub valitsust üles tagama uute ja muudetud õigusaktide tõhusa rakendamise, sealhulgas rakendusasutuste, õiguselukutse esindajate, õiguskaitseametnike ja kohtutöötajate koolitamise ja nende suutlikkuse suurendamise teel;

6.  väljendab kahetsust asjaolu üle, et vaatamata president Thein Seini korduvatele lubadustele ei ole ÜRO inimõiguste ülemvoliniku bürool olnud võimalik saavutada riigis alalist kohaolekut;

7.  rõhutab, kui oluline on tegeleda konfliktipiirkondades iga väidetava inimõiguste rikkumisega eraldi ning tagada ÜRO-le ning muudele abi- ja humanitaartöötajatele juurdepääs kõikidele humanitaarabi vajajatele nii valitsuse kontrolli all olevates piirkondades kui ka valitsuse kontrolli alt väljas olevates piirkondades;

8.  kutsub lisaks Myanmari/Birma valitsust rakendama täies ulatuses ühist tegevuskava ILOga sunniviisilise töö likvideerimise kohta 31. detsembriks 2015, ning jätkama selle tava kaotamise nimel tihedat koostööd ILO ja teiste sarnaste organisatsioonidega, ning samuti tagama selle, et ametiühinguid ja rahumeelseid meeleavaldusi ning kogunemisvabadust käsitlevad seadused on kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste standarditega;

9.  võtab teadmiseks 2012. aasta novembris vastu võetud välisinvesteeringute seaduse, mille rakendamisega kaasneb majanduse enneolematu liberaliseerimine; rõhutab, kui oluline on ratifitseerida Birma tööhõiveministri allkirjastatud ILO vastastikuse mõistmise memorandum, et kaotada 2015. aastaks igasugune sunniviisiline töö, ning rakendada tegevuskava, mille eesmärk on korruptsioonivastast võitlust ja maksustamist käsitlevate seaduste vastuvõtmine;

10.  tunnistab, et kaua kestnud sõjaväelise riigikorra tõttu, mis on kõikidesse Birma ühiskonnakihtidesse tunginud ja neid kujundanud, ning arvestatavatele demokratiseerimisalgatustele vaatamata toimuvad muutused aeglaselt ning eeldavad rahvusvahelist abi ja toetust;

11.  peab väga murettekitavaks teateid, et laste sunniviisiline värbamine Myanmari armeesse (Tatmadaw Kyi) ja piirivalvesse on endiselt aktuaalne, ning kutsub seetõttu Myanmari/Birma valitsust üles rakendama kiiresti ja täielikult ÜROga allkirjastatud lapssõdurite tegevuskava ning seadma lastekaitse üheks reformiprogrammi prioriteetseks eesmärgiks;

12.  kutsub Myanmari/Birma valitsust üles tagama, et põllumajandusettevõtjaid ja kogukondi kaitstakse maa konfiskeerimise ja sundväljatõstmiste eest vastavalt rahvusvahelistele normidele; väljendab muret seoses asjaoluga, et põhiseadus, põllumajandusmaa seadus ja uudismaa majandamise seadus võimaldavad valitsusel konfiskeerida maad kõikide riikliku tähtsusega projektideks kuulutatud ettevõtmiste jaoks, samuti saab valitsus nende seaduste alusel kasutada kogu nn vaba maad, millest osa on juba kasutusel tervete kogukondade elatusallikana; märgib ka seda, et tutvusi omavad ettevõtjad kasutavad seadusi ära sellise maa enda nimele registreerimiseks;

13.  rõhutab, kui tähtis on komisjoni lühiajaline kaubandusalane abiprogramm, mis peaks algama 2013. aastal; kutsub Myanmari/Birma valitsust üles tugevdama oma kaubandusasutusi ja -poliitikat, et riigi majandust positiivselt mõjutada, ning võtma kõik vajalikud meetmed, et maksimeerida ELi kaubandusalasest abist ning algatusega „Kõik peale relvade” seotud soodustuste taaskehtestamisest saadavat kasu;

14.  nõuab Myanmarile/Birmale antava ELi kahepoolse arenguabi suurendamist uue mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) raames ning nõuab samuti, et Myanmari/Birma valitsus edendaks ja toetaks meetmete võtmist demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendiga hõlmatud põhivaldkondades, milleks on demokraatia ja õigusriigi põhimõtete kindlustamine ning inimõiguste ja põhivabaduste austamine; tõstab sellega seoses esile ELi poolt rahastatava Myanmari rahukeskuse tegevust; loodab, et Myanmari/Birma valitsus aktsepteerib ja hõlbustab ettevõtmist avada ÜRO inimõiguste voliniku piirkondlik büroo, millel on laialdased volitused, sest Birma vajab lisaks tehnilisele abile ka inimõiguste jälgimise põhjalikku mehhanismi;

15.  võtab teadmiseks, et usalduse taastumise märgina toetas Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon oma otsusega Myanmari/Birma taotlust saada 2014. aastal organisatsiooni eesistujaks;

16.  rõhutab, et Myanmari/Birma valitsus peab tugevdama oma kaubandusasutusi ja -poliitikat, koostama kava korruptsioonivastast võitlust ja maksustamist käsitlevate seaduste tugevdamiseks ning looma ettevõtja sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutuse raamistiku, mis vastab rahvusvahelistele normidele;

17.  tunneb heameelt Myanmari/Birma valitsuse lubaduse üle ühineda mäetööstuse läbipaistvuse algatusega, mis tähendab valitsusele kohustust avalikustada kaevandustööstusest ja majandustegevusest saadavad sissetulekud; kutsub ühtlasi Myanmari/Birma valitsust üles võtma meetmeid, et täita võimalikult kiiresti ja täielikult kõik mäetööstuse läbipaistvuse algatuse nõuded, kaasates sellesse protsessi täielikult ka kodanikuühiskonna;

18.  märgib, et vastutustundlik ja säästev kaubandus ja investeeringud, milles osaleb muu hulgas ka EL, võivad toetada Myanmari/Birma jõupingutusi vaesuse vastu võitlemisel ja tagada, et meetmetest on kasu laiemale elanikkonnale; märgib siiski, et seda tuleb teha, edendades usaldusväärsuse ja ettevõtja sotsiaalse vastutuse kõige kõrgemate normide rakendamist, nagu on sedastatud OECD suunistes rahvusvahelistele ettevõtetele, aga ka ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtetes ning ELi ettevõtja sotsiaalse vastutuse strateegias aastateks 2011–2014 (COM(2011)0681);

19.  on seisukohal, et teabe avalikustamine investoritele ja tarbijatele on ettevõtja sotsiaalse vastutuse peamine edasiviiv jõud ning see peab tuginema lihtsalt kohaldatavatele ja mõõdetavatele sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele põhimõtetele; rõhutab, et see on tähtis ka Euroopa investeeringute väärtuse pikaajaliseks kaitseks; nõuab, et kõnealune avalikustamine põhineks kindlalt ÜRO vastutustundlike investeeringute põhimõtete ja integreeritud aruandluse põhimõtte toetamisel;

20.  märgib, et läbipaistvusdirektiivi ja raamatupidamisdirektiivi käimasoleva reformimisega tehti ettevõtja sotsiaalse vastutuse küsimuse vallas edusamme, püüdes samal ajal tasakaalustada läbipaistvuse ja ettevõtte vastutusega seotud õigustatud nõudeid ja ettevõtete aruandluskoormust; toetab kindlalt seadusandlikku ettepanekut, milles käsitletakse mäetööstuse läbipaistvuse algatuse normidel põhinevat riigipõhist aruandlust ning müügi, kasumi, maksude ja tulu alast aruandlust, mille eesmärk on vältida korruptsiooni ja maksudest kõrvalehoidmist; rõhutab, et selline riigipõhine aruandlus peaks hõlmama sektoreid, mis on olnud Myanmaris/Birmas otseselt seotud inimõiguste tõsise ja süstemaatilise rikkumise ja keskkonna hävitamisega (näiteks kaevandus-, puidu-, nafta- ja gaasitööstus);

21.  kutsub Myanmariga/Birmaga ärisuhetes olevaid Euroopa suurettevõtteid üles andma aru oma hoolsuskohustuse järgimise poliitika ning inimõiguste, töötajate õiguste ja keskkonnaküsimustega seotud korra ja nende kohaldamise kohta;

22.  palub, et komisjon jälgiks ELi ettevõtete kohustuste täitmist, pidades silmas ettevõtja sotsiaalse vastutuse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtteid ja suuniseid ning ELi ettevõtja sotsiaalse vastutuse strateegiat käsitlevat teatist, jälgiks lisaks ka ELi ettevõtete vabatahtlikult ja ühepoolselt võetud võimalikke kohustusi ning koostaks nafta- ja gaasisektori jaoks inimõigustealased suunised;

23.  kutsub komisjoni üles jälgima jätkuvalt Myanmari/Birma arengusuundi seoses sunniviisilise töö kasutamise ja inimõiguste muude tõsiste ja süstemaatiliste rikkumistega ning reageerima neile kehtivate menetluste ja vahendite abil, tehes muu hulgas vajaduse korral ettepaneku kaubandussoodustused uuesti tühistada;

24.  ootab, et Euroopa välisteenistus konsulteeriks parlamendiga ja teavitaks teda inimõiguste dialoogi sisseseadmisest Myanmariga/Birmaga;

25.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Myanmari/Birma valitsusele ja parlamendile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0142.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0464.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0355.
(4) ELT L 211, 6.8.2008, lk 1.
(5) http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf
(6) ÜRO inimõiguste nõukogus 16. juunil 2011. aastal heaks kiidetud dokument „Ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtted: ÜRO raamistiku ”Kaitsta, austada ja heastada„ elluviimine” http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
(7) http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework ning http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf.
(8) Versioon 3.1 (märts 2011):https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Sustainability-Reporting-Guidelines.pdf
(9) ELT C 99 E, 3.4.2012, lk 101.
(10) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0050.
(11) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0049.
(12) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dase/cr/897/897838/897838en.pdf

Õigusteave - Privaatsuspoliitika