Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2929(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0198/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0198/2013

Keskustelut :

PV 22/05/2013 - 18
CRE 22/05/2013 - 18

Äänestykset :

PV 23/05/2013 - 13.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0228

Hyväksytyt tekstit
PDF 138kWORD 30k
Torstai 23. toukokuuta 2013 - Strasbourg
Myanmarin/Burman yleiset tullietuudet
P7_TA(2013)0228B7-0198/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. toukokuuta 2013 yleisten tullietuuksien palauttamisesta Myanmarille/Burmalle (2012/2929(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Burmasta/Myanmarista ja etenkin 20. huhtikuuta 2012(1) ja 22. marraskuuta 2012(2) antamansa päätöslauselmat sekä Rohingya-muslimien vainosta Burmassa/Myanmarissa 13. syyskuuta 2012 antamansa päätöslauselman(3),

–  ottaa huomioon Burmasta/Myanmarista 23. huhtikuuta 2012 hyväksytyt ulkoasiainneuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin ja EU:n kauppakomissaarin Karel De Guchtin 15. kesäkuuta 2012 antaman yhteisen julkilausuman, jossa kehotettiin palauttamaan Burmalle/Myanmarille yleiset tullietuudet, ja EU:n korkean edustajan Catherine Ashtonin tiedottajan 6. helmikuuta 2013 antaman julkilausuman, jossa ilmoitettiin Myanmarin ja EU:n työryhmän mahdollisesta perustamisesta taloudellisen yhteistyön tehostamiseksi,

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisten tullietuuksien väliaikaisesta peruuttamisesta Myanmarilta/Burmalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 552/97 kumoamisesta (COM(2012)0524),

–  ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 22. heinäkuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008(4),

–  ottaa huomioon kansainvälisen työkonferenssin (ILC) 13. kesäkuuta 2012 antaman päätöslauselman Kansainvälisen työjärjestön peruskirjan 33 artiklan mukaisesti hyväksytyistä Myanmaria koskevista toimenpiteistä,

–   ottaa huomioon Myanmarin ja ILOn yhteisen strategian pakkotyön poistamiseksi 31. joulukuuta 2015 mennessä sellaisena kuin Myanmarin/Burman viranomaiset sen hyväksyivät 5. heinäkuuta 2012,

–  ottaa huomioon Yhdysvaltojen hallituksen 11. heinäkuuta 2012 antamista vastuullista sijoittamista Burmassa koskevista raportointivaatimuksista(5),

–  ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan 6. maaliskuuta 2013 antaman raportin Burman/Myanmarin ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) vuonna 1998 hyväksytyn julistuksen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä ILOn yleissopimukset seuraavista yleisistä työelämän perusnormeista: pakkotyön poistaminen (yleissopimukset nro 29 (1930) ja 105 (1957), järjestäytymisvapaus ja oikeus kollektiivisiin neuvotteluihin (yleissopimukset nro 87 (1948) ja 98 (1949), lapsityövoiman poistaminen (yleissopimukset nro 138 (1973) ja 182 (1999) sekä syrjimättömyys työssä (yleissopimukset nro 100 (1951) ja 111 (1958),

–  ottaa huomioon Burman/Myanmarin hallituksen ja YK:n 27. kesäkuuta 2012 allekirjoittaman toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on estää Myanmarin asevoimien harjoittama lasten rekrytoiminen ja käyttäminen,

–  ottaa huomioon lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan,

–  ottaa huomioon yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n perusperiaatteet(6) sekä 8. joulukuuta 2009 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät(7),

–  ottaa huomioon OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, jotka ajantasaistettiin toukokuussa 2011,

–  ottaa huomioon osana Global Reporting Initiative -aloitteen ja siihen liittyvän kestävän kehityksen raportointia koskevan ohjeiston(8),

–  ottaa huomioon YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”vastuullisen yritystoiminnan” paketista (COM(2011)0685),

–  ottaa huomioon meneillään olevat neuvottelut ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta (ns. avoimuusdirektiivi) (COM(2011)0683), ja komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsolidoiduista tilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista (COM(2011)0684), jolla muutetaan direktiiviä 2003/51/EY (ns. tilinpäätösdirektiivi),

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman yritysten yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä kauppasopimuksissa(9),

–  ottaa huomioon 6. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselmat yritysten yhteiskuntavastuusta: yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen edistäminen(10) sekä tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä kasvu(11),

–  ottaa huomioon 26. helmikuuta ja 2. maaliskuuta 2012 välisenä aikana pidetyn ensimmäisen EU:n ja Myanmarin parlamenttien välisen kokouksen ja siitä laaditun kertomuksen(12),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ihmisoikeustilanne Myanmarissa/Burmassa on edelleen hauras presidentti Thein Seinin hallituksen toteuttamista toimenpiteistä huolimatta;

B.  ottaa huomioon, että Myanmar/Burma sijaitsee maantieteellisesti alueella, jolla on suuri strateginen ja geopoliittinen merkitys erityisesti EU:lle, Yhdysvalloille, Kiinalle, Intialle ja Australialle;

C.  toteaa, että nämä käynnissä olevat muutokset tarjoavat merkittäviä uusia mahdollisuuksia Euroopan unionin ja Myanmarin/Burman suhteiden parantamiseen, uudistusprosessin tukemiseen ja taloudellisen, poliittisen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistämiseen;

D.  toteaa, että komissio on ehdottanut yleisten tullietuuksien palauttamista Myanmarille/Burmalle, koska ILO katsoo, ettei pakkotyötä koskevan ILOn sopimuksen rikkominen ole enää vakavaa eikä järjestelmällistä;

E.  toteaa, että ILOn arvioiden mukaan Myanmarissa/Burmassa on edelleen noin 5 000 lapsisotilasta;

F.  toteaa, että varovaisuuteen on aihetta, sillä Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan selonteon mukaan maassa on edelleen vakavia ihmisoikeuksiin liittyviä huolenaiheita, mukaan luettuina mielivaltaiset vangitsemiset, väestön pakkosiirrot, maiden takavarikointi, lapsisotilaiden käyttö, etnisiin vähemmistöihin kohdistuvat vihamieliset teot ja heikko oikeuslaitos;

G.  toteaa, että monet Myanmarin/Burman liiketoiminnan alat, kuten kaivostoiminta, puuteollisuus, öljy- ja kaasuala sekä padonrakennus, on kytketty suoraan vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja ympäristön tuhoamiseen ja että samaan aikaan ne ovat muodostaneet sotilashallituksen tärkeimmän tulonlähteen;

H.  toteaa, että on yhä suurempi vaara, että epävakaissa valtioissa ja heikosti hallituilla alueilla kuten Myanmarissa/Burmassa toimivat yritykset aiheuttavat tai edistävät ihmisoikeusrikkomuksia; katsoo, että tämän vaaran välttämiseksi tarvitaan erityistoimia, kuten todettiin Yhdysvaltojen hallituksen vastuullista sijoittamista Myanmarissa/Burmassa koskevissa raportointivaatimuksissa;

I.  katsoo, että eurooppalaisilla yrityksillä sekä niiden tytäryhtiöillä ja alihankkijoilla voi olla merkittävä asema, kun pyritään edistämään ja levittämään työelämän normeja ja sosiaalisia sääntöjä maailmanlaajuisesti;

J.  katsoo, että kaikkia Myanmarissa/Burmassa toimivia yrityksiä olisi vaadittava noudattamaan ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä standardeja ja näin ollen

   (a) noudattamaan kansallisia ja kansainvälisiä lakisääteisiä velvoitteitaan ihmisoikeuksien, työelämän normien ja sosiaalisten sääntöjen ja ympäristölainsäädännön alalla,
   (b) osoittamaan aitoa sitoutumista työntekijöidensä ja yleisesti ottaen kansalaisten oikeuksiin, suojeluun ja hyvinvointiin,
   (c) säilyttämään järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus,
   (d) välttämään maanvaltauksia ja paikallisyhteisöjen pakkosiirtoja,
   (e) käsittelemään mahdolliset rikkomukset ripeästi ja tehokkaasti;

1.  antaa tunnustusta presidentti Thein Seinin ja muiden Myanmarin/Burman hallinnon uudistajien kuluneen vuoden aikana demokraattisten uudistusten aikaansaamiseksi toteuttamille toimille, jotka ovat johtaneet siihen, että komissio ehdottaa yleisten tullietuuksien palauttamista Myanmarille/Burmalle; kannustaa heitä jatkamaan prosessia pikaisesti niin, että täydellisestä demokratisoitumisesta, laillisuusperiaatteen lujittamisesta ja kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisesta tehdään pysyviä ja peruuttamattomia;

2.  kehottaa jatkamaan rauhanneuvotteluja etnisten vähemmistöjen, etenkin kachinien, kanssa ja vaatii Myanmarin/Burman viranomaisia laatimaan toimintasuunnitelman rohingya-väestön ja muiden vainottujen vähemmistöjen sortamisen lopettamiseksi, sekä myöntämään kansalaisoikeudet, torjumaan etnisyyteen ja uskontoon perustuvia piintyneitä ennakkoluuloja ja syrjiviä asenteita sekä kehittämään integraatiopolitiikkaa ja pitkän aikavälin sovintoa asuinsijoiltaan siirtymään joutuneille yhteisöille;

3.  kehottaa Myanmarin/Burman hallitusta noudattamaan hyvän hallintotavan periaatteita ja vapauttamaan kaikki edelleen vangittuina olevat poliittiset vangit viipymättä ja ehdoitta; kehottaa Myanmarin/Burman hallitusta takaamaan mielipiteen- ja ilmaisunvapauden sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapauden ja jatkamaan tiivistä yhteistyötä ILOn ja muiden vastaavien järjestöjen kanssa pakkotyön kitkemiseksi ja jotta varmistetaan, että ammattijärjestöjä, rauhanomaisia mielenosoituksia ja kokoontumisia koskevat lait ovat kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisia;

4.  kehottaa Myanmarin/Burman hallitusta ratifioimaan kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen ja siihen liittyvän valinnaisen pöytäkirjan, sallimaan Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle ja kansallisille seurantaryhmille vapaa pääsy vankiloihin ja ryhtymään välittömiin ja tehokkaisiin toimiin kidutuksen ja huonon kohtelun estämiseksi;

5.  kehottaa Myanmarin/Burman hallitusta vauhdittamaan työtään sellaisen lainsäädännön ja määräysten tarkistamiseksi ja uudistamiseksi, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisten ihmisoikeusnormien kanssa, ja asettamaan selkeät tavoitemääräajat kunkin uudistuksen loppuunsaattamiselle; panee merkille, että näihin uudistuksiin on sisällyttävä kansalaisyhteiskunnan ryhmien rajoittamaton osallistuminen ja kansainvälisten ihmisoikeuselinten, kuten YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston, apu; kehottaa hallitusta varmistamaan uusien ja tarkistettujen lakien tehokkaan täytäntöönpanon, myös koulutuksen ja toimeenpanevien elinten, oikeusoppineiden ja lainvalvonnasta vastaavien viranomaisten sekä oikeuslaitoksen valmiuksien kehittämisen avulla;

6.  on pahoillaan, että useista presidentti Thein Seinin lupauksista huolimatta YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto ei ole vielä saanut perustaa pysyvää edustustoa maahan;

7.  korostaa, että on tärkeää käsitellä riippumattomasti kaikki ihmisoikeusloukkauksia konfliktialueilla koskevat syytökset ja on varmistettava, että YK ja kaikki avustustyöntekijät pääsevät vapaasti auttamaan kaikkia humanitaarista apua tarvitsevia ihmisiä sekä hallituksen valvomilla alueilla että muilla alueilla;

8.  kehottaa Myanmarin/Burman hallitusta panemaan täysimääräisesti täytäntöön yhteisen toimintasuunnitelmansa ILOn kanssa pakkotyön kitkemiseksi 31. joulukuuta 2015 mennessä ja jatkamaan tiivistä yhteistyötä ILOn ja muiden vastaavien järjestöjen kanssa tämän käytännön poistamiseksi ja jotta varmistetaan, että ammattijärjestöjä, rauhanomaisia mielenosoituksia ja kokoontumisia koskevien lakien täytäntöönpano on kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaista;

9.  panee merkille marraskuussa 2012 annetun ulkomaisia investointeja koskevan lain täytäntöönpanon, jolla on saavutettu ennennäkemätön talouden vapauttaminen; korostaa Burman työministeriön allekirjoittaman pakkotyön lopettamista vuoteen 2015 mennessä koskevan ILOn yhteisymmärryspöytäkirjan ratifioinnin ja korruption torjuntaa ja verotusta koskevan lainsäädännön laatimissuunnitelman toteuttamisen merkitystä;

10.  on tietoinen, että pitkään jatkuneen, syvälle Burman yhteiskunnan kaikkiin kerroksiin tunkeutuneen ja yhteiskunnan rakenteita muokanneen sotilashallinnon vuoksi sekä tärkeistä ja demokratiaan johtavista aloitteista huolimatta muutokset toteutuvat hitaasti ja niihin tarvitaan kansainvälistä apua ja tukea;

11.  on erittäin huolissaan tiedoista, joiden mukaan lasten pakkorekrytointi Myanmarin armeijaan (Tatmadaw Kyi) ja rajavartiostoon ei ole loppunut, ja kehottaa sen vuoksi Myanmarin/Burman hallitusta panemaan ripeästi ja kaikilta osin täytäntöön YK:n kanssa allekirjoittamansa lapsisotilaita koskevan toimintasuunnitelman ja asettamaan lasten suojelemisen yhdeksi uudistusohjelman ensisijaisista tavoitteista;

12.  kehottaa Myanmarin/Burman hallitusta varmistamaan, että maanviljelijöitä ja yhteisöjä suojellaan maan takavarikoinnilta ja pakkosiirroilta kansainvälisten normien mukaisesti; on huolissaan perustuslaista, viljelysmaata koskevasta laista sekä rakentamattoman maan käyttöä koskevasta laista, joiden nojalla hallituksella on valtuudet takavarikoida maata mihin tahansa hankkeeseen, jonka hallitus väittää olevan ”kansallisen edun mukainen”, ja valtuudet käyttää kaikkia ”joutomaita”, joista jotkut ovat jo käytössä ja tarjoavat yhteisöille toimeentulon; toteaa myös, että hyviä suhteita omaavat liikemiehet ovat hakemassa oikeusteitse kyseisten maa-alueiden rekisteröintiä omiin nimiinsä;

13.  korostaa vuonna 2013 käynnistyvän komission kauppaan liittyvän lyhyen aikavälin tukiohjelman merkitystä; kehottaa Myanmarin/Burman hallitusta vahvistamaan kaupan alan laitoksia ja menettelytapojaan niin, että niillä olisi myönteinen vaikutus maan talouteen, ja toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet maksimoidakseen EU:n kauppaan liittyvästä avusta ja ”kaikki paitsi aseet” -menettelyyn liittyvien tullietuuksien palauttamisesta aiheutuvan hyödyn;

14.  kehottaa lisäämään rahoitusnäkymissä 2014–2020 Myanmarille/Burmalle myönnettävää EU:n kahdenvälistä kehitysapua ja pyytää Myanmarin/Burman hallitusta edistämään ja tukemaan toimenpiteitä, joita toteutetaan tärkeimmillä demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen soveltamisaloilla, toisin sanoen demokratian ja laillisuusperiaatteen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen kehittämisessä ja lujittamisessa; panee tässä yhteydessä merkille EU:n rahoittaman Myanmarin rauhankeskuksen toiminnan; odottaa, että Myanmarin/Burman hallitus hyväksyy YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston täysivaltaisen aluetoimiston avaamisen ja tukee sitä, sillä maa tarvitsee teknisen avun lisäksi järjestelmän ihmisoikeuksien tarkkaan seurantaan;

15.  panee merkille Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liiton (ASEAN) päätöksen hyväksyä Myanmarin/Burman tarjous toimia vuonna 2014 organisaation puheenjohtajamaana, ja pitää tätä merkkinä siitä, että maa on saavuttanut uudenlaista luottamusta;

16.  korostaa, että Myanmarin/Burman hallituksen on vahvistettava kaupan alan laitoksiaan ja menettelytapojaan, laadittava suunnitelma korruption vastaisen ja verotusta koskevan lainsäädännön vahvistamiseksi ja vahvistettava yritysten sosiaalista vastuuta ja ympäristövastuuta koskevien kansainvälisten standardien mukainen kehys yrityksille;

17.  suhtautuu myönteisesti Myanmarin/Burman hallituksen sitoumukseen panna täysimääräisesti täytäntöön kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskeva aloite, jossa hallitusta vaaditaan ilmoittamaan julkisesti kaivannaisteollisuudesta ja taloudellisesta toiminnasta saatavat tulot; kehottaa lisäksi Myanmarin/Burman hallitusta noudattamaan mahdollisimman pian kaikkia kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevan aloitteen velvoitteita ja ottamaan myös kansalaisyhteiskunta kokonaisuudessaan mukaan prosessiin;

18.  toteaa, että vastuullinen ja kestävä kauppa ja investoinnit, myös unionin kanssa, voivat tukea Myanmarin/Burman pyrkimyksiä torjua köyhyyttä ja varmistaa, että toimet hyödyttävät laajempia väestönosia; panee kuitenkin merkille, että tämä on tehtävä edistämällä rehellisyyttä ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien tiukkojen vaatimusten noudattamista monikansallisia yrityksiä koskevien OECD:n suuntaviivojen, YK:n yritystoiminnan ja ihmisoikeuksien perusperiaatteiden ja EU:n oman yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan vuosien 2011–2014 strategian (COM(2011)0681) mukaisesti;

19.  panee merkille, että tietojen julkistaminen sijoittajille ja kuluttajille on keskeinen yritysten yhteiskuntavastuuta lisäävä tekijä ja sen on pohjauduttava sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin periaatteisiin, joita on helppo soveltaa ja mitata; korostaa, että tämä on tärkeää myös, jotta voidaan suojella eurooppalaisten investointien arvoa pitkällä aikavälillä; pyytää, että tietojen julkistaminen perustuu tiukasti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden ja integroitua raportointia koskevan periaatteen tukemiseen;

20.  panee merkille ns. avoimuusdirektiivin ja tilinpäätösdirektiivin käynnissä olevassa tarkistamisessa saavutetut edistysaskeleet, jotka koskevat yritysten yhteiskuntavastuuta ja joilla tasapainotetaan oikeutettuja avoimuus- ja vastuupyrkimyksiä ja toisaalta yrityksille raportoinnista aiheutuvaa taakkaa; kannattaa voimakkaasti lainsäädäntöehdotusta kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevan aloitteen (EITI) normeihin perustuvasta maakohtaisesta raportoinnista, jossa annetaan tiedot myynnistä ja voitoista sekä veroista ja tuloista, jotta voidaan ehkäistä korruptiota ja estää veronkierto; korostaa, että maakohtaisen raportoinnin olisi koskettava aloja, jotka on Myanmarissa/Burmassa kytketty suoraan vakaviin ja systemaattisiin ihmisoikeusloukkauksiin ja ympäristön tuhoutumiseen, kuten kaivostoimintaa, puunhakkuuta sekä öljy- ja kaasualaa;

21.  vaatii Myanmarissa/Burmassa toimivia suuria EU:n yrityksiä raportoimaan tarkastuskäytännöistään ja menettelyistään, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin sekä ympäristöön, sekä näiden käytäntöjen ja menettelyjen soveltamisesta;

22.  pyytää komissiota valvomaan sitoumuksia, joita EU:n yritykset ovat tehneet kansainvälisesti tunnustettujen yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien periaatteiden ja toimintaohjeiden sekä sellaisten vapaaehtoisten vaatimusten alalla, joita EU:n yritykset voivat ottaa yksipuolisesti käyttöön yritysten sosiaalista vastuuta koskevasta EU:n strategiasta antamansa tiedonannon mukaisesti, sekä määrittämään ihmisoikeuksia koskevat ohjeet öljy- ja kaasualalla;

23.  kehottaa komissiota seuraamaan edelleen pakkotyöhön ja kaikkiin muihin vakaviin ja järjestelmällisiin ihmisoikeusloukkauksiin liittyvää kehitystä Myanmarissa/Burmassa ja reagoimaan kehitykseen voimassa olevien menettelyjen ja mekanismien mukaisesti ja ehdottamaan tarvittaessa uudestaan kauppaetuuksien peruuttamista;

24.   odottaa, että Euroopan ulkosuhdehallinto kuulee parlamenttia ja tiedottaa sille prosessista ihmisoikeusvuoropuhelun perustamiseksi Myanmarin/Burman kanssa;

25.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Myanmarin/Burman hallitukselle ja parlamentille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0142.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0464.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0355.
(4) EUVL L 211, 6.8.2008, s. 1.
(5) http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf.
(6) Yritystoiminnan ja ihmisoikeuksien perusperiaatteet: YK:n ihmisoikeusneuvoston 16. kesäkuuta 2011 hyväksymien suojelemista, kunnioittamista ja korjaamista (Protect, Respect and Remedy) koskevien Yhdistyneiden Kansakuntien suuntaviivojen täytäntöönpanemiseksi: http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf.
(7) http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework ja http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf.
(8) Versio 3.1, maaliskuu 2011: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Sustainability-Reporting-Guidelines.pdf.
(9) EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 101.
(10) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0050.
(11) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0049.
(12) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dase/cr/897/897838/897838en.pdf.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö