Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2929(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0198/2013

Pateikti tekstai :

B7-0198/2013

Debatai :

PV 22/05/2013 - 18
CRE 22/05/2013 - 18

Balsavimas :

PV 23/05/2013 - 13.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0228

Priimti tekstai
PDF 231kWORD 30k
Ketvirtadienis, 2013 m. gegužės 23 d. - Strasbūras
Galimybė Mianmarui / Birmai naudotis bendraisiais lengvatiniais muitų tarifais
P7_TA(2013)0228B7-0198/2013

2013 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl galimybės Mianmarui / Birmai naudotis bendraisiais lengvatiniais muitų tarifais atnaujinimo (2012/2929(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Birmos / Mianmaro , ypač į 2012 m. balandžio 20 d.(1), 2012 m. lapkričio 22 d.(2) ir į savo 2012 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl rohinjų etninei grupei priklausančių musulmonų persekiojimo Birmoje / Mianmare(3),

–  atsižvelgdamas į ES Užsienio reikalų tarybos 2012 m. balandžio 23 d. posėdžio išvadas dėl Birmos / Mianmaro,

–  atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton ir už prekybą atsakingo Komisijos nario Karelo De Juchto 2012 m. birželio 15 d. bendrą pareiškimą, kuriame raginama Birmai / Mianmarui vėl leisti naudotis bendraisiais lengvatiniais muitų tarifais, ir į ES vyriausiosios įgaliotinės atstovo spaudai 2013 m. vasario 6 d. pranešimą, kuriame nurodoma, kad siekiant stiprinti ekonominį bendradarbiavimą gali būti sudaryta Mianmaro ir ES darbo grupė,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 552/97, laikinai Mianmaro Sąjungai neleidžiantis naudotis bendrosiomis tarifo privilegijomis (COM(2012)0524),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 732/2008 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 13 d. Tarptautinėje darbo konferencijoje priimtą rezoliuciją dėl priemonių, taikomų Mianmarui pagal TDO įstatų 33 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Bendrą Mianmaro ir TDO prievartinio darbo panaikinimo iki 2015 m. gruodžio 31 d. strategiją, kuriai 2012 m. liepos 5 d. pritarė Mianmaro / Birmos valdžios institucijos,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 11 d. JAV vyriausybės dokumentą dėl nustatytų ataskaitų apie atsakingą investavimą Birmoje teikimo reikalavimus(5),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo 2013 m. kovo 6 d. pranešimą dėl žmogaus teisių padėties Birmoje / Mianmare,

–  atsižvelgdamas į 1998 m. priimtą Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) deklaraciją dėl pagrindinių principų ir teisių darbe ir TDO konvencijas, kuriomis nustatomi pagrindiniai darbo standartai, šiais klausimais: dėl priverstinio darbo panaikinimo (Nr. 29 (1930) ir Nr. 105 (1957)), susivienijimų steigimo laisvės ir kolektyvinių derybų teisių (Nr. 87 (1948) ir Nr. 98 (1949)), vaikų darbo panaikinimo (Nr. 138 (1973) ir Nr. 182 (1999)) ir nediskriminavimo darbe (Nr. 100 (1951) ir Nr. 111 (1958)),

–  atsižvelgdamas į veiksmų planą siekiant užkirsti kelią Mianmaro ginkluotųjų pajėgų vykdomam vaikų verbavimui ir panaudojimui, kurį 2012 m. birželio 27 d. pasirašė Birma / Mianmaras ir JT,

–  atsižvelgdamas į JT Vaiko teisių konvenciją, ypač į jos 38 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus(6) ir į 2009 m. gruodžio 8 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas(7),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės mėn. atnaujintas EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę ataskaitų teikimo iniciatyvą ir tvarumo ataskaitų teikimo gaires(8),

–  atsižvelgdamas į JT atsakingo investavimo principus (JTAIP),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Paketas “Atsakingos įmonės„ (COM(2011)0685),

–  atsižvelgdamas į šiuo metu vykstančias derybas dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/109/EB („Skaidrumo direktyva“) (COM(2011)0683) ir dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų (COM(2011)0684), kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/51/EB („Apskaitos direktyva“),

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl įmonių socialinės atsakomybės tarptautinės prekybos susitarimuose(9),

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. vasario 6 d. rezoliucijas „Įmonių socialinė atsakomybė. Visuomenės interesų gynimas ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekis“(10) ir „Įmonių socialinė atsakomybė. Atskaitingas, skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys ir tvarus augimas“(11),

–  atsižvelgdamas į pirmąjį EP ir Mianmaro tarpparlamentinį susitikimą, vykusį 2012 m. vasario 26 – kovo 2 d., ir į jo ataskaitą(12),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi žmogaus teisių padėtis Mianmare / Birmoje ir toliau yra nestabili, nepaisant veiksmų, kurių ėmėsi prezidento Theino Seino vyriausybė;

B.  kadangi Mianmaras / Birma geografiškai yra regione, kuris strateginiu ir geopolitiniu požiūriu labai svarbus visų pirma ES, Jungtinėms Amerikos Valstijoms, Kinijai, Indijai ir Australijai;

C.  kadangi nuolat vykstant šiems pokyčiams atsiranda svarbių galimybių plėtoti daug geresnius ES ir Mianmaro / Birmos santykius, padėti vykdyti reformas ir prisidėti prie ekonominio, politinio ir socialinio vystymosi;

D.  kadangi Komisija pasiūlė vėl leisti Mianmarui / Birmai naudotis bendraisiais lengvatiniais muitų tarifais remdamasi Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) sprendimu, kad TDO Konvencijos dėl priverstinio darbo pažeidimai jau nebelaikomi šiurkščiais ir sistemingais;

E.  kadangi, remiantis TDO vertinimais, Mianmare / Birmoje vis dar yra apie 5 000 vaikų karių;

F.  kadangi būtinas atsargumas atsižvelgiant į tai, kad JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties klausimais Mianmare pranešime nurodoma, kad žmogaus teisių klausimai vis dar kelia rimtą susirūpinimą, taip pat vykdomi nesankcionuoti sulaikymai, priverstiniai perkėlimai ir žemės konfiskavimas, naudojamasi vaikais kariais, vykdomi išpuoliai prieš etnines mažumas, o teismai yra silpni;

G.  kadangi daugelis ekonominės veiklos sektorių, pavyzdžiui, kasybos, medienos, naftos, dujų ir užtvankų statybos, Mianmare / Birmoje yra tiesiogiai susiję su šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais bei aplinkos niokojimu, tačiau kartu yra pagrindiniai karinės valdžios pajamų šaltiniai;

H.  kadangi įmonėms, veikiančioms nestabiliose valstybėse ir zonose, kuriose valdymas yra silpnas, pvz., Mianmare / Birmoje, kyla didesnė rizika, kad jos padarys žmogaus teisių pažeidimų ar prie jų prisidės; kadangi būtinos specialios priemonės, kad būtų išvengta šios rizikos, kaip pripažįstama JAV vyriausybės nustatytuose ataskaitų apie atsakingą investavimą Mianmare / Birmoje teikimo reikalavimuose;

I.  kadangi Europos įmonės, jų patronuojamosios įmonės ir subrangovai gali atlikti pagrindinį vaidmenį propaguojant ir platinant socialinius ir darbo standartus visame pasaulyje;

J.  kadangi bet kokia Mianmare / Birmoje veikianti įmonė turėtų vykdyti savo įpareigojimus laikytis tarptautinių žmogaus teisių standartų, todėl turėtų:

   a) laikytis nacionalinių ir tarptautinių teisinių įpareigojimų žmogaus teisių, socialinių ir darbo standartų ir aplinkosaugos taisyklių srityse,
   b) iš tiesų rūpintis darbuotojų ir, apskritai, piliečių teisėmis, apsauga ir gerove,
   c) užtikrinti susivienijimų laisvę ir kolektyvinių derybų teises,
   d) nevykdyti žemės užgrobimo ir priverstinio vietos gyventojų perkėlimo,
   e) pažeidimų atveju greitai ir veiksmingai reaguoti;

1.  pripažįsta svarbius veiksmus, kurių ėmėsi prezidentas Thein Sein ir kiti reformų iniciatoriai Mianmare / Birmoje, praėjusiais metais vykdydami demokratines reformas, ir tai paskatino Komisiją pasiūlyti atnaujinti galimybę Mianmarui / Birmai naudotis bendrųjų lengvatinių muitų tarifų sistema; skatina juos neatidėliojant tęsti šį procesą tam, kad visapusiškos demokratizacijos, teisinės valstybės stiprinimo ir visų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių paisymo tendencija būtų nuolatinė ir negrįžtama;

2.   ragina tęsti taikos derybas su etninėmis grupėmis, ypač kačinais, ir primygtinai ragina Mianmaro / Birmos valdžios institucijas parengti veiksmų planą siekiant nutraukti rohinjų ir kitų persekiojamų mažumų represijas, taip pat užtikrinti piliečių teises, naikinti įsišaknijusias neigiamas nuostatas ir diskriminacinį elgesį dėl etninės kilmės ar religijos ir formuoti perkeltų bendruomenių integravimo ir susitaikymo politiką;

3.  ragina Mianmaro / Birmos vyriausybę laikytis gero valdymo principų ir nedelsiant bei besąlygiškai paleisti visus likusius politinius kalinius; taip pat ragina Mianmaro / Birmos vyriausybę užtikrinti, kad būtų gerbiama nuomonės ir žodžio laisvė, susirinkimų ir susivienijimų laisvė, ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su tokiomis organizacijomis kaip TDO, siekiant panaikinti priverstinį darbą ir garantuoti, kad įstatymų dėl darbo organizacijų ir taikių demonstracijų bei susirinkimų įgyvendinimas atitiktų tarptautinius žmogaus teisių standartus;

4.   primygtinai ragina Mianmaro / Birmos vyriausybę ratifikuoti Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą ir jos fakultatyvų protokolą, sudaryti visas galimybes Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui ir nacionalinėms stebėjimo grupėms patekti į kalėjimus ir nedelsiant imtis veiksmingų kankinimų ir netinkamo elgesio prevencijos priemonių;

5.   ragina Mianmaro / Birmos vyriausybę dėti daugiau pastangų siekiant persvarstyti ir reformuoti teisėkūrą ir teisines nuostatas, kurios prieštarauja tarptautiniams žmogaus teisių standartams, tai daryti nustatant aiškias kiekvienos peržiūros užbaigimo datas; pažymi, kad vykdant šias reformas turi nevaržomai dalyvauti pilietinės visuomenės grupės ir padėti tarptautinės žmogaus teisių įstaigos, pvz., Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras (OHCHR); ragina vyriausybę užtikrinti veiksmingą naujų ir persvarstytų įstatymų įgyvendinimą, taip pat surengti įgyvendinančių institucijų, teisinių profesijų atstovų, teisėsaugos pareigūnų ir teisminių institucijų mokymus ir stiprinti jų gebėjimus;

6.  apgailestauja, kad, nepaisant keleto Prezidento Theino Seino pažadų, Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras neturėjo galimybės užtikrinti savo nuolatinio buvimo šalyje;

7.   pabrėžia, kad svarbu nepriklausomai tirti visus kaltinimus dėl žmogaus teisių pažeidimo konflikto zonose ir tiek vyriausybės kontroliuojamose, tiek ne vyriausybės kontroliuojamose zonose sudaryti galimybes Jungtinių Tautų ir kitiems pagalbos ir humanitariniams darbuotojams pasiekti asmenis, kuriems reikia humanitarinės pagalbos;

8.   ragina Mianmaro / Birmos vyriausybę iki 2015 m. gruodžio 31 d. visapusiškai įgyvendinti bendrą su TDO priverstinio darbo panaikinimo planą ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su tokiomis organizacijomis kaip TDO siekiant panaikinti šią praktiką, ir užtikrinti, kad įstatymų dėl darbo organizacijų ir taikių demonstracijų bei susirinkimų įgyvendinimas atitiktų tarptautinius žmogaus teisių standartus;

9.  atkreipia dėmesį į 2012 m. lapkričio mėn. įstatymo dėl užsienio investicijų, kuris susijęs su anksčiau neregėto masto ekonomikos liberalizavimu, įgyvendinimą; pabrėžia, kad, siekiant iki 2015 m. panaikinti priverstinį darbą ir įgyvendinti planą priimti teisės aktus dėl kovos su korupcija ir apmokestinimo, svarbu ratifikuoti TDO susitarimo memorandumą, kurį pasirašė Birmos Darbo ministerija;

10.  pripažįsta, kad dėl ilgo karinio valdymo, kuris persmelkė ir formavo visus Birmos visuomenės sluoksnius, laikotarpio, nepaisant svarbių iniciatyvų, kuriomis siekiama demokratizacijos, pokyčiai vyksta lėtai ir jiems reikalinga tarptautinė parama ir pagalba;

11.  išreiškia gilų susirūpinimą dėl pranešimų, kuriuose nurodoma, jog priverstinis vaikų verbavimas į Mianmaro armijos (Tatmadaw Kyi) gretas ir Sienos apsaugos pajėgas nesiliovė, todėl ragina Mianmaro / Birmos vyriausybę greitai įgyvendinti visas veiksmų plano dėl vaikų karių, kurį ji pasirašė su JT, nuostatas ir vaikų apsaugos klausimui reformų darbotvarkėje teikti aiškią pirmenybę;

12.  ragina Mianmaro / Birmos vyriausybę užtikrinti, kad ūkininkai ir bendruomenės pagal tarptautinius standartus būtų apsaugoti nuo žemės konfiskavimo ir priverstinio iškeldinimo; atkreipia dėmesį į susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su tuo, kad pagal Konstituciją, įstatymą dėl žemės ūkio paskirties žemės ir nedirbamos, dirvonuojančios ir nepaliestos žemės valdymo įstatymą vyriausybei leidžiama konfiskuoti žemę vykdant bet kokį projektą, kuris vyriausybės tvirtinimu yra nacionalinės svarbos ir vyriausybei leidžiama naudoti visą laisvą žemę, kurios dalis yra užimta, ir užtikrinti pragyvenimo šaltinį bendruomenėms; taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog gerus ryšius palaikantys verslininkai remiasi įstatymu, kad tokią žemę užregistruotų savo vardu;

13.  pabrėžia, kad Komisijos trumpalaikę su prekyba susijusią paramos programą svarbu pradėti įgyvendinti 2013 m.; ragina Mianmaro / Birmos vyriausybę stiprinti savo prekybos institucijas ir prekybos politiką, atsižvelgiant į jų teigiamą poveikį šalies ekonomikai, ir imtis visų būtinų veiksmų kuo labiau padidinti ES su prekyba susijusios paramos ir galimybės naudotis „Viskas, išskyrus ginklus“ lengvatomis atnaujinimo naudą;

14.  ragina padidinti ES dvišalę pagalbą vystymuisi, skirtą Mianmarui / Birmai pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą, ir Mianmaro / Birmos vyriausybę skatinti ir remti veiksmus svarbiausiose srityse, kurias apima Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė: demokratijos, teisinės valstybės principų ir pagarbos žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms stiprinimas; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į ES finansuojamo Mianmaro taikos centro veiklą; tikisi, kad Mianmaro / Birmos vyriausybė sutiks su JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro, turinčio visus įgaliojimus, regioninio biuro atidarymu ir sudarys tam palankesnes sąlygas, nes šaliai reikia ne tik techninės pagalbos, bet ir priemonės žmogaus teisių padėčiai atidžiai stebėti;

15.  atkreipia dėmesį į Pietryčių Azijos valstybių asociacijos sprendimą pripažinti Birmos / Mianmaro paraišką dėl pirmininkavimo organizacijai 2014 m., kaip naujo pasitikėjimo šalimi ženklą;

16.  pabrėžia, kad Mianmaro (Birmos) vyriausybė turi stiprinti prekybos institucijas ir prekybos politiką, parengti kovos su korupcija ir apmokestinimo įstatymų stiprinimo planą ir nustatyti įmonėms skirtą sistemą, kuri atitiktų tarptautinius įmonių socialinės ir su aplinkos apsauga susijusios atsakomybės standartus;

17.  palankiai vertina Mianmaro / Birmos vyriausybės įsipareigojimą prisijungti prie Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvos, pagal kurią reikalaujama, kad vyriausybė paskelbtų įplaukas, kurias ji gauna iš gavybos pramonės ir ekonominės veiklos; be to, ragina Mianmaro / Birmos vyriausybę kuo greičiau visapusiškai užtikrinti Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvos principų laikymąsi paisant atitinkamų reikalavimų ir į šį procesą visapusiškai įtraukiant pilietinę visuomenę;

18.  pripažįsta, kad atsakinga ir tvari prekyba ir investicijos, įskaitant vykdomas kartu su Sąjunga ar Sąjungos vykdomas, gali padėti Mianmarui / Birmai kovoti su skurdu ir užtikrinti, kad priemonių teikiamą naudą pajustų didesnė dalis gyventojų; tačiau pažymi, kad minėta veikla turi būti vykdoma skatinant aukščiausių vientisumo ir įmonių socialinės atsakomybės standartų laikymąsi, kaip nustatyta EBPO tarptautinių įmonių gairėse, JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniuose principuose ir pačios ES 2011–2014 m. įmonių socialinės atsakomybės strategijoje (COM(2011)0681);

19.  mano, kad informacijos atskleidimas investuotojams ir vartotojams yra vienas iš pagrindinių įmonių socialinės atsakomybės skatinimo veiksnių ir kad jis turi būti pagrįstas paprastai taikomais ir įvertinamais socialiniais ir aplinkosaugos principais; pabrėžia, kad tai taip pat svarbu siekiant apsaugoti ilgalaikę Europos investicijų vertę; ragina tokį atskleidimą tvirtai pagrįsti pritarimu JT atsakingo investavimo principams ir integruotų ataskaitų teikimo principui;

20.  atkreipia dėmesį į teigiamus pokyčius įgyvendinant dabartines Skaidrumo direktyvos ir Apskaitos direktyvos reformas atitinkamai sprendžiant įmonių socialinės atsakomybės klausimą, kai kartu derinamas teisėtas siekis užtikrinti skaidrumą ir atsakomybę ir įmonėms tenkanti ataskaitų teikimo našta; tvirtai remia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl atskirų šalių ataskaitų rengimo pagal Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvos standartus, taip pat dėl pardavimo ir pelno bei mokesčių ir pajamų ataskaitų teikimo, siekiant užkirsti kelią korupcijai ir mokesčių vengimui; pabrėžia, kad tokios atskirų šalių ataskaitos turėtų apimti sektorius, kurie Mianmare / Birmoje buvo tiesiogiai susiję su šiurkščiais ir sistemingais žmogaus teisių pažeidimais ir žalos aplinkai darymu, pvz., kasybos, medienos, naftos ir dujų sektorius;

21.  ragina Mianmare / Birmoje verslą vykdančias stambias Europos įmones pranešti apie savo deramo stropumo politiką ir procedūras žmogaus teisių, darbuotojų teisių ir aplinkos srityse ir apie tokios politikos bei procedūrų taikymą;

22.  prašo Komisiją stebėti, kaip ES įmonės laikosi įsipareigojimo atsižvelgti į tarptautiniu mastu pripažintus įmonių socialinės atsakomybės principus ir gaires, vadovaujantis komunikatu dėl ES įmonių socialinės atsakomybės strategijos, ir parengti naftos ir dujų sektoriams skirtą žmogaus teisių vadovą;

23.  ragina Komisiją toliau Mianmare / Birmoje stebėti pokyčius, susijusius su priverstiniu darbu ir bet kokiais kitais šiurkščiais ir sistemingais žmogaus teisių pažeidimais, ir reaguoti į tokius pokyčius vadovaujantis galiojančiomis procedūromis ir mechanizmais, įskaitant, jei reikia, pakartotinus siūlymus panaikinti prekybos lengvatas;

24.  tikisi, kad EIVT konsultuosis su Parlamentu ir informuos jį apie dialogo žmogaus teisių klausimais su Mianmaru / Birma užmezgimo procesą;

25.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams, vyriausybėms ir Mianmaro / Birmos parlamentui ir vyriausybei.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0142.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0464.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0355.
(4) OL L 211, 2008 8 6, p. 1.
(5) http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf
(6) „Verslo ir žmogaus teisių pagrindiniai principai: įgyvendinant Jungtinių Tautų programą “Ginti, gerbti ir taisyti„, kurią 2011 m. birželio 16 d. priėmė JT Žmogaus teisių taryba.http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
(7) http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect-Respect-Remedy-Framework ir http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf
(8) 2011 m. kovo mėn., 3.1 versija:https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Sustainability-Reporting-Guidelines.pdf
(9) OL C 99 E, 2012 4 3, p. 101.
(10) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0050.
(11) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0049.
(12) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dase/cr/897/897838/897838en.pdf

Teisinė informacija - Privatumo politika