Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2929(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0198/2013

Texte depuse :

B7-0198/2013

Dezbateri :

PV 22/05/2013 - 18
CRE 22/05/2013 - 18

Voturi :

PV 23/05/2013 - 13.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0228

Texte adoptate
PDF 231kWORD 32k
Joi, 23 mai 2013 - Strasbourg
Accesul Myanmarului/Birmaniei la preferințele tarifare generalizate
P7_TA(2013)0228B7-0198/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 23 mai 2013 referitoare la restabilirea accesului Myanmarului/Birmaniei la preferințele tarifare generalizate (2012/2929(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Birmania/Myanmar, în special rezoluția din 20 aprilie 2012(1) și cea din 22 noiembrie 2012(2), precum și Rezoluția din 13 septembrie 2012 referitoare la persecutarea musulmanilor rohingya în Birmania/Myanmar(3),

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 23 aprilie 2012 cu privire la Birmania/Myanmar,

–  având în vedere declarația comună a Înaltului Reprezentant al UE, dna Catherine Ashton, și a Comisarului pentru comerț, dl Karel De Gucht, din 15 iunie 2012, în care se solicită restabilirea accesului Birmaniei/Myanmarului la preferințele tarifare generalizate, precum și declarația purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant al UE din 6 februarie 2013, în care se anunța posibila organizare a unui grup de acțiune Myanmar-UE în vederea consolidării cooperării economice,

–  având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 552/97 al Consiliului de retragere temporară a beneficiului preferințelor tarifare generalizate al Myanmarului/Birmaniei (COM(2012)0524),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008(4) de aplicare a actualului sistem de preferințe tarifare generalizate (SPG),

–  având în vedere Rezoluția privind măsurile adoptate în privința Myanmar în temeiul articolului 33 din Constituția OIM, adoptată de Conferința Internațională a Muncii la 13 iunie 2012,

–  având în vedere Strategia comună Myanmar/OIM pentru eliminarea muncii forțate până la 31 decembrie 2015, astfel cum a fost aprobată de autoritățile din Myanmar/Birmania la 5 iulie 2012,

–  având în vedere documentul guvernului SUA din 11 iulie 2012, intitulat „Cerințe de raportare cu privire la investițiile responsabile din punct de vedere social în Birmania”(5),

–  având în vedere raportul prezentat la 6 martie 2013 de raportorul special al Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului în Birmania/Myanmar,

–  având în vedere Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă, adoptată în 1998, și convențiile OIM prin care se instituie norme fundamentale universale de muncă cu privire la: abolirea muncii forțate (nr. 29 (1930) și nr.105 (1957)); libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă (nr. 87 (1948) și nr. 98 (1949)); abolirea muncii copiilor (nr. 138 (1973) și nr. 182 (1999)), precum și nediscriminarea la angajare (nr. 100 (1951) și nr. 111 (1958)),

–  având în vedere planul de acțiune pentru prevenirea recrutării și folosirii copiilor de către forțele armate din Myanmar, semnat de guvernul Birmaniei/Myanmarului și de ONU la 27 iunie 2012,

–  având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului (CDC), în special articolul 38,

–  având în vedere Principiile directoare ale ONU privind activitățile întreprinderilor și drepturile omului(6) și Concluziile Consiliului Afaceri Externe din 8 decembrie 2009(7),

–  având în vedere „Liniile directoare ale OCDE pentru întreprinderile multinaționale”, actualizate în mai 2011,

–  având în vedere Global Reporting Initiative (Inițiativa de raportare globală) și Orientările pentru elaborarea rapoartelor privind dezvoltarea durabilă(8),

–  având în vedere Principiile ONU pentru investiții responsabile (UNPRI),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei privind pachetul „Întreprinderi responsabile” (COM(2011)0685),

–  având în vedere negocierile în curs, cu privire la propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE (Directiva privind transparența) (COM (2011)0683) și la propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi (COM (2011) 0684), ce modifică Directiva 2003/51/CE (Directiva privind contabilitatea),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale(9),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 februarie 2013 referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor: promovarea intereselor societății și calea către o redresare durabilă și favorabilă incluziunii(10), precum și referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor: un comportament responsabil și transparent al întreprinderilor și o creștere economică durabilă(11),

–  având în vedere prima reuniune interparlamentară PE-Myanmar din 26 februarie - 2 martie 2012 și raportul privind această reuniune(12),

–  având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât situația drepturilor omului în Myanmar/Birmania rămâne fragilă, în pofida măsurilor adoptate de guvernul președintelui Thein Sein;

B.  întrucât Myanmar/Birmania este situată într-o regiune de mare interes strategic și geopolitic pentru UE, Statele Unite, China, India și, mai ales, Australia;

C.  întrucât evoluțiile curente conferă ocazii semnificative de dezvoltare a unor relații mult mai bune între Uniunea Europeană și Myanmar/Birmania, prin sprijinul acordat procesului de reformă și contribuții la dezvoltarea economică, politică și socială;

D.  întrucât Comisia a propus restabilirea accesului la preferințele tarifare generalizate pentru Myanmar/Birmania, ca urmare a evaluării făcute de Organizația Internațională a Muncii (OIM), conform căreia încălcările Convenției OIM privind munca forțată nu mai sunt de natură gravă și sistematică;

E.  întrucât, potrivit estimărilor OIM, în Myanmar/Birmania mai există încă aproximativ 5 000 de copii soldați;

F.  întrucât trebuie să se acționeze cu prudență, având în vedere faptul că, potrivit raportului întocmit de raportorul special al ONU pentru drepturile omului în Birmania/Myanmar, persistă îngrijorări serioase cu privire la drepturile omului, inclusiv detenția arbitrară, mutări forțate, confiscarea terenurilor, folosirea copiilor în armată, acțiuni agresive împotriva minorităților etnice și absența unui sistem judiciar puternic;

G.  întrucât, în trecut, numeroase sectoare economice din Myanmar/Birmania, cum ar fi sectorul mineritului, al prelucrării lemnului, al petrolului, al gazelor naturale și al construcției de baraje, au fost direct implicate în încălcări grave ale drepturilor omului și în distrugerea mediului înconjurător și au fost, totodată, principala sursă de venituri a guvernului militar;

H.  întrucât firmele care operează în statele fragile și în zonele cu guvernare fragilă, cum ar fi Myanmar/Birmania, se confruntă cu un risc ridicat de a provoca sau a contribui la încălcări ale drepturilor omului; întrucât sunt necesare, prin urmare, măsuri speciale pentru a evita acest risc, fapt recunoscut în cerințele de raportare ale guvernului SUA privind investițiile responsabile în Myanmar/Birmania;

I.  întrucât întreprinderile europene, filialele și subcontractanții acestora pot juca un rol esențial în promovarea și diseminarea standardelor sociale și de muncă în întreaga lume;

J.  întrucât toate întreprinderile care își desfășoară activitatea în Myanmar/Birmania ar trebui să fie obligate să își îndeplinească obligațiile de respectare a normelor internaționale privind drepturile omului și, prin urmare, ar trebui:

   (a) să respecte obligațiile sale juridice naționale și internaționale în domeniul drepturilor omului, al standardelor sociale și de muncă și al normelor privind mediul;
   (b) să dovedească un angajament real în ceea ce privește drepturile, protecția și prosperitatea angajaților săi și ale cetățenilor în general;
   (c) să respecte libertatea de asociere și drepturile de negociere colectivă;
   (d) să nu confiște terenuri și să nu oblige populația locală să se mute;
   (e) să trateze orice încălcări ale acestor drepturi și libertăți în mod rapid și eficient,

1.  ia act de demersurile semnificative ale Președintelui Thein Sein și ale altor reformatori din Myanmar/Birmania pentru introducerea reformelor democratice în decursul anului trecut, ceea ce a determinat Comisia Europeană să propună restabilirea accesului Myanmarului/Birmaniei la sistemul de preferințe tarifare generalizate (SPG); îi încurajează să continue acest proces ca fiind esențial, astfel încât democratizarea deplină, consolidarea statului de drept și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale să devină permanente și ireversibile;

2.  solicită continuarea convorbirilor de pace cu grupurile etnice, în special cu grupul kachin, și solicită autorităților din Myanmar/Birmania să stabilească un plan de acțiune pentru a pune capăt represaliilor împotriva grupului rohingya și a altor minorități persecutate, plan care să includă acordarea drepturile cetățenești, combătând prejudecățile și atitudinile discriminatorii adânc înrădăcinate, bazate pe etnie și religie, și dezvoltând o politică de integrare și reconciliere pe termen lung pentru comunitățile strămutate;

3.  îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania să adere la principiile bunei guvernări și să elibereze fără întârziere și în mod necondiționat toți deținuții politici aflați în închisori; îndeamnă, în plus, guvernul din Myanmar/Birmania să asigure respectarea libertății de opinie și de expresie, de adunare și de asociere, precum și să continue cooperarea strânsă cu organizații precum OIM, pentru a eradica munca forțată și pentru a se asigura că implementarea legislației privind organizațiile sindicale și adunările și manifestările pașnice respectă standardele internaționale privind drepturile omului;

4.  solicită insistent guvernului Myanmarului/Birmaniei să ratifice Convenția împotriva torturii și altor tratamente crude, inumane sau degradante, precum și protocolul opțional la aceasta, să permită Comitetului Internațional al Crucii Roșii și grupurilor naționale de monitorizare un acces nerestricționat la închisori și să ia măsuri imediate și eficiente pentru împiedicarea torturii și a maltratării;

5.  invită insistent guvernul Myanmarului/Birmaniei să accelereze acțiunea de revizuire și reformare a legislației și a actelor juridice care contravin standardelor internaționale privind drepturile omului, cu date fixate clar pentru finalizarea fiecărei revizuiri; consideră că aceste reforme trebuie să includă participarea nerestricționată a grupurilor societății civile și asistența organismelor internaționale pentru drepturile omului, cum ar fi Oficiul Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OICDO); solicită guvernului să asigure o aplicare efectivă a legilor noi și a celor revizuite, inclusiv prin formare și prin consolidarea capacităților instituțiilor responsabile cu aplicarea, membrilor profesiei juridice, agenților de aplicare a legii și sistemului judiciar;

6.  regretă faptul că, în ciuda mai multor promisiuni ale Președintelui Thein Sein, Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului nu a putut încă să-și stabilească o prezență permanentă în țară;

7.  subliniază importanța tratării în mod independent a tuturor acuzațiilor de încălcare a drepturilor omului în zonele afectate de conflict și a acordării, pentru personalul Organizației Națiunilor Unite și alți lucrători care se ocupă de ajutor și acțiuni umanitare, acces la toate persoanele care au nevoie de asistență umanitară, atât în zonele controlate de guvern, cât și în cele aflate în afara controlului acestuia;

8.  cere guvernului din Myanmar/Birmania să implementeze integral, împreună cu OIM; planul comun de acțiune pentru a eradicarea muncii forțate până la 31 decembrie 2015 și să continue să coopereze îndeaproape cu organizații precum OIM în vederea eradicării acestei practici și pentru a asigura implementarea legislației privind organizațiile sindicale și adunările și manifestările pașnice cu respectarea normelor internaționale privind drepturile omului;

9.  ia act de implementarea legii privind investițiile străine din noiembrie 2012, care vizează o liberalizare fără precedent a economiei; subliniază importanța ratificării Memorandumului de înțelegere al OIM, semnat de către ministrul birmanez al muncii, cu scopul de a pune capăt muncii forțate până în 2015, precum și importanța aplicării planului de adoptare a legislației referitoare la combaterea corupției și la impozitare;

10.  recunoaște că, datorită perioadei îndelungate de guvernare militară, care a afectat și structurat toate nivelurile societății din Birmania/Myanmar, și în pofida inițiativelor democratice importante, schimbările sunt lente și necesită ajutor și sprijin internațional;

11.  își exprimă preocuparea profundă cu privire la semnalările continuării practicii de recrutare forțată a copiilor în armata Myanmarului (Tatmadaw Kyi) și în forțele de pază de frontieră și, prin urmare, solicită guvernului din Myanmar/Birmania să pună rapid în aplicare toate aspectele planului de acțiune privind copii soldați, semnat cu ONU, iar protecția copiilor să devină o prioritate importantă în cadrul planului de reforme;

12.  invită guvernul din Myanmar/Birmania să se asigure că fermierii și comunitățile sunt protejate de confiscarea terenurilor și de evacuările forțate, în conformitate cu standardele internaționale; ia act de îngrijorările manifestate cu privire la Constituție, Legea terenurilor agricole și Legea administrării terenurilor virane, necultivate și nefolosite, care îi permit guvernului să confiște terenuri pentru orice proiect pe care guvernul îl declară „de interes național” și să folosească toate terenurile „libere”; observă, totodată, că există oameni de afaceri cu relații înalte care introduc acțiuni în instanță pentru a înregistra terenurile respective pe numele lor;

13.  subliniază importanța programului Comisiei privind asistența comercială pe termen scurt, care va începe în anul 2013; invită guvernul din Myanmar/Birmania să își consolideze instituțiile și politicile comerciale pentru ca acestea să genereze efecte pozitive asupra economiei țării, și să ia toate măsurile necesare pentru a maximiza beneficiile generate de asistența comercială acordată de UE și pentru a restabili preferințele instituite în cadrul inițiativei „Totul cu excepția armelor”;

14.  solicită o creștere a ajutorului pentru dezvoltare bilaterală oferit de UE Myanmarului/Birmaniei în cadrul financiar multianual 2014-2020 și solicită guvernului acestei țări să promoveze și să sprijine acțiunile în principalele domenii acoperite de Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO): consolidarea democrației, a statului de drept și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; remarcă, în acest sens, activitatea Centrului pentru pace din Myanmar, finanțat de UE; se așteaptă ca guvernul din Myanmar/Birmania să accepte și să faciliteze deschiderea unui birou regional al Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, cu un mandat complet, deoarece țara are nevoie nu numai de asistență tehnică, ci și de un mecanism de monitorizare atentă a drepturilor omului;

15.  ia act de decizia Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) de a accepta candidatura Myanmarului/Birmaniei de a prezida organizația în 2014, ca semn de reînnoire a încrederii în această țară;

16.  subliniază că guvernul din Myanmar/Birmania trebuie să își consolideze instituțiile și politicile comerciale, să conceapă un plan pentru consolidarea legislației în materie de fiscalitate și combaterea corupției, precum și să stabilească un cadru pentru întreprinderi în conformitate cu normele internaționale privind responsabilitatea socială și ecologică a întreprinderilor;

17.  salută angajamentul guvernului din Myanmar/Birmania de adera la Inițiativa pentru transparență în industriile extractive (ITIE), care îi va impune guvernului obligația de a dezvălui veniturile obținute din activități economice și din industriile extractive; solicită, de asemenea, guvernului Myanmarului/Birmaniei să respecte cât mai rapid ITIE, îndeplinind cerințele respective și implicând, totodată, în acest proces societatea civilă;

18.  recunoaște că existența unui comerț și a unor investiții responsabile și sustenabile (inclusiv cu Uniunea și din partea Uniunii), poate sprijini eforturile întreprinse de Myanmar/Birmania pentru a combate sărăcia și pentru a garanta că măsurile luate sunt în beneficiul unor segmente mai largi ale populației; observă, totuși, că acest lucru trebuie făcut prin promovarea aplicării celor mai înalte standarde de integritate și de responsabilitate socială a întreprinderilor, astfel cum este stabilit în Liniile directoare ale OCDE pentru întreprinderile multinaționale, în Principiile directoare ale ONU privind activitățile întreprinderilor și drepturile omului și în strategia UE (2011-2014) pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) (COM(2011)0681);

19.  consideră că dezvăluirea de informații pentru investitori și consumatori este unul factor esențial al responsabilității sociale a întreprinderilor (RSI) și că aceasta trebuie să se întemeieze pe principii sociale și de mediu ușor de aplicat și de măsurat; subliniază că acest lucru este, de asemenea, important pentru protejarea valorii pe termen lung a investițiilor europene; solicită ca această implicare să se bazeze ferm pe sprijinul acordat Principiilor ONU pentru investiții responsabile și principiului raportării integrate (RI);

20.  ia act de progresele înregistrate în cadrul actualelor reforme promovate prin Directiva privind transparența, respectiv Directiva privind contabilitatea, în ceea ce privește abordarea problematicii RSI, în condițiile în care reforma ține seama în egală măsură de obiectivul transparenței și responsabilității și de sarcina de raportare care le revine întreprinderilor; sprijină ferm elaborarea unei propuneri legislative privind raportarea defalcată pe țări, bazată pe Inițiativa pentru transparență în industriile extractive (ITIE), raportarea privind vânzările și profiturile, precum și taxele și veniturile, pentru a descuraja corupția și a combate evaziunea fiscală; subliniază faptul că raportarea defalcată pe țări ar trebui să acopere sectoare care, în Myanmar/Birmania, au fost asociate în mod direct cu abuzuri grave și sistematice ale drepturilor omului și distrugerea mediului înconjurător, precum sectorul mineritului, al prelucrării lemnului, al petrolului și al gazelor naturale;

21.  invită marile companii europene care fac afaceri cu Myanmar/Birmania să raporteze cu privire la politicile și procedurile lor privind drepturile omului, drepturile lucrătorilor și mediu, precum și cu privire la implementarea politicilor și procedurilor respective;

22.  solicită Comisiei să monitorizeze angajamentele asumate de întreprinderile din UE în contextul principiilor și orientărilor RSC recunoscute la nivel internațional, în conformitate cu comunicarea sa referitoare la strategia UE privind CSR, precum și cu orice cerințe voluntare ce pot fi adoptate în mod unilateral de către întreprinderile americane, solicită, de asemenea Comisiei să elaboreze îndrumări privind drepturile omului pentru sectoarele de petrol și gaze;

23.  îndeamnă Comisia să continue monitorizarea evoluțiilor din Myanmar/Birmania în ceea ce privește munca forțată și orice alte încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului și să reacționeze la acestea în conformitate cu procedurile și mecanismele în vigoare, inclusiv, dacă este necesar, prin noi propuneri de retragere a preferințelor comerciale;

24.  se așteaptă ca SEAE să consulte Parlamentul și să-l țină la curent cu procesul de instituire a unui dialog pe tema drepturilor omului cu Myanmar/Birmania;

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și parlamentului și guvernului din Myanmar/Birmania.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2012)0142.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2012)0464.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2012)0355.
(4) JO L 211, 6.8.2008, p. 1.
(5) http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf
(6) „Principiile directoare privind afacerile și drepturile omului: aplicarea cadrului de referință ”protecție, respect și remediere„ din 16 iunie 2011, adoptat de Consiliul pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite:http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
(7) http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework and http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf
(8) Versiunea 3.1, martie 2011:https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Sustainability-Reporting-Guidelines.pdf
(9) JO C 99 E, 3.4.2012, p. 101.
(10) Texte adoptate, P7_TA(2013)0050.
(11) Texte adoptate, P7_TA(2013)0049.
(12) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dase/cr/897/897838/897838en.pdf

Aviz juridic - Politica de confidențialitate