Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2929(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0198/2013

Predkladané texty :

B7-0198/2013

Rozpravy :

PV 22/05/2013 - 18
CRE 22/05/2013 - 18

Hlasovanie :

PV 23/05/2013 - 13.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0228

Prijaté texty
PDF 267kWORD 31k
Štvrtok, 23. mája 2013 - Štrasburg
Prístup Mjanmarska/Barmy k všeobecným colným preferenciám
P7_TA(2013)0228B7-0198/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. mája 2013 o obnovení prístupu Mjanmarska/Barmy k všeobecným colným preferenciám (2012/2929(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Barme/Mjanmarsku, najmä na uznesenia z 20. apríla 2012(1) a 22. novembra 2012(2), ako aj na svoje uznesenie z 13. septembra 2012 o prenasledovaní rohingyjských moslimov v Barme/Mjanmarsku(3),

–  so zreteľom na závery Rady EÚ pre zahraničné veci o Barme/Mjanmarsku z 23. apríla 2012,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej a komisára EÚ pre obchod Karla de Guchta z 15. júna 2012, v ktorom vyzvali na obnovenie obchodných preferencií pre Barmu/Mjanmarsko, ako aj na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky zo 6. februára 2013 informujúce o možnom vytvorení pracovnej skupiny Mjanmarsko – EÚ s cieľom posilniť hospodársku spoluprácu,

–  so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 552/97 o dočasnom odňatí prístupu k všeobecným colným preferenciám Mjanmarskému zväzu (COM(2012)0524),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008(4), ktorým sa uplatňuje súčasný systém všeobecných colných preferencií,

–  so zreteľom na uznesenie o opatreniach vo veci Mjanmarsko prijatých podľa článku 33 Ústavy MOP, ktoré prijala Medzinárodná konferencia práce 13. júna 2012,

–  so zreteľom na spoločnú stratégiu Mjanmarsko/MOP na odstránenie nútenej práce do 31. decembra 2015, ktorú mjanmarské/barmské orgány schválili 5. júla 2012,

–  so zreteľom na dokument vlády USA z 11. júla 2012 s názvom Požiadavky na podávanie správ o zodpovednom investovaní v Barme(5),

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN zo 6. marca 2013 o situácii v oblasti ľudských práv v Barme/Mjanmarsku,

–  so zreteľom na deklaráciu Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci, ktorá bola prijatá v roku 1998, a na dohovory MOP stanovujúce univerzálne základné pracovné normy s ohľadom na: zrušenie nútenej práce (č. 29 (1930) a č. 105 (1957)), slobodu združovania a právo na kolektívne vyjednávanie (č. 87 (1948) a č. 98 (1949)), zrušenie detskej práce (č.138 (1973) a č.182 (1999)) a nediskrimináciu v zamestnaní (č. 100 (1951) a č. 111 (1958)),

–  so zreteľom na akčný plán, ktorého cieľom je zabrániť náboru a využívaniu detí mjanmarskými ozbrojenými silami, ktorý podpísali vláda Mjanmarska/Barmy a Organizácia Spojených národov 27. júna 2012,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa, a najmä na jeho článok 38,

–  so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv(6) a na závery Rady pre zahraničné veci z 8. decembra 2009(7),

–  so zreteľom na usmernenia OECD pre nadnárodné podniky, ktoré boli aktualizované v máji 2011,

–  so zreteľom na globálnu iniciatívu pre podávanie správ a jej usmernenia pre podávanie správ o udržateľnosti(8),

–  so zreteľom na zásady OSN pre zodpovedné investície (UNPRI),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Balík „Zodpovedné podniky“ (COM(2011)0685),

–  so zreteľom na pokračujúce rokovania o návrhu Komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady COM(2011)0683, ktorou sa mení smernica 2004/109/ES (smernica o transparentnosti), a na návrh Komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady COM(2011)0684 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich výkazoch určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica 2003/51/ES (smernica o účtovníctve),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o sociálnej zodpovednosti podnikov v medzinárodných obchodných dohodách(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 6. februára 2013 o sociálnej zodpovednosti podnikov: podpora záujmov spoločnosti a cesta k udržateľnej a inkluzívnej obnove(10), ako aj o sociálnej zodpovednosti podnikov: zodpovedné a transparentné správanie podnikov a udržateľný rast(11),

–  so zreteľom na prvú medziparlamentnú schôdzu Európskeho parlamentu a Mjanmarska, ktorá sa konala 26. februára až 2. marca 2012, a na správu z tejto schôdze(12),

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže situácia v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku/Barme je naďalej krehká napriek opatreniam, ktoré prijala vláda prezidenta Theina Seina;

B.  keďže Mjanmarsko/Barma sa geograficky nachádza v regióne, ktorý je predmetom veľkého strategického a geopolitického záujmu predovšetkým EÚ, Spojených štátov, Číny, Indie a Austrálie;

C.  keďže prebiehajúce zmeny vytvárajú dôležité príležitosti na rozvoj oveľa lepšieho vzťahu medzi EÚ a Mjanmarskom/Barmou, pretože podporujú reformný proces a prispievajú k hospodárskemu, politickému a sociálnemu rozvoju;

D.  keďže Komisia navrhla, aby sa vzhľadom na stanovisko Medzinárodnej organizácie práce (MOP), podľa ktorého porušovanie Dohovoru MOP o nútenej práci už nie je závažné ani systematické, obnovil prístup k všeobecným colným preferenciám pre Mjanmarsko/Barmu;

E.  keďže podľa odhadov MOP je v Mjanmarsku/Barme stále asi 5 000 detských vojakov;

F.  keďže je potrebné zachovať opatrnosť, pretože podľa správy osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku v súvislosti s ľudskými právami naďalej pretrvávajú vážne obavy vyvolané okrem iného svojvoľným zadržiavaním, núteným vysídľovaním, konfiškáciou pôdy, využívaním detských vojakov, aktmi agresie voči etnickým menšinám a slabým súdnictvom;

G.  keďže mnohé odvetvia hospodárskej činnosti v Mjanmarsku/Barme, ako sú banské, drevárske, ropné a plynárenské odvetvie a odvetvie výstavby priehrad, boli v minulosti priamo spojené s vážnym porušovaním ľudských práv a ničením životného prostredia, pričom zároveň predstavovali hlavný zdroj príjmov vojenského režimu;

H.  keďže podniky pôsobiace v nestabilných štátoch a oblastiach so slabou správou, ako je Mjanmarsko/Barma, sú vystavené zvýšenému riziku, že spôsobia porušovanie ľudských práv alebo k nemu prispejú; keďže preto sú nevyhnutné osobitné opatrenia, ktoré zabránia tomuto riziku, ako je uznané v požiadavkách vlády USA na podávanie správ o zodpovednom investovaní v Mjanmarsku/Barme;

I.  keďže európske podniky a ich dcérske spoločnosti a subdodávatelia môžu hrať kľúčovú úlohu pri presadzovaní a šírení sociálnych a pracovných noriem na celom svete;

J.  keďže od každého podniku pôsobiaceho v Mjanmarsku/Barme by sa malo vyžadovať, aby si plnil svoje záväzky týkajúce sa dodržiavania medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv, a teda aby:

   a) dodržiaval svoje vnútroštátne a medzinárodné právne záväzky v oblasti ľudských práv, sociálnych a pracovných noriem a environmentálnych predpisov,
   b) preukázal skutočnú angažovanosť, pokiaľ ide o práva, ochranu a blaho svojich pracovníkov a občanov všeobecne,
   c) podporoval slobodu združovania a právo na kolektívne vyjednávanie,
   d) sa nepodieľal na zaberaní pôdy ani na nútenom vysídľovaní miestneho obyvateľstva,
   e) rýchlo a účinne riešil akékoľvek porušenie noriem;

1.  uznáva významné opatrenia prijaté prezidentom Theinom Seinom a ďalšími reformátormi v Mjanmarsku/Barme pri zavádzaní demokratických reforiem v priebehu minulého roka, ktoré podnietili Komisiu k tomu, aby navrhla obnovenie prístupu Mjanmarska/Barmy k všeobecným colným preferenciám; nabáda ich, aby v tomto procese bezodkladne pokračovali, tak, aby zabezpečili, že plná demokratizácia, konsolidácia právneho štátu, ako aj rešpektovanie všetkých ľudských práv a základných slobôd budú stále a nezvratné;

2.  žiada, aby sa pokračovalo v mierových rozhovoroch s etnickými skupinami, najmä s Kačinmi, a naliehavo vyzýva mjanmarské/barmské orgány, aby stanovili akčný plán na ukončenie represií zameraných proti Rohingyjom a ďalším utláčaným menšinám vrátane priznania občianskych práv, boja proti hlboko zakoreneným predsudkom a diskriminačným prístupom založeným na etnickom pôvode a náboženstve a vypracovania politiky začleňovania a dlhodobého zmierenia pre vysídlené komunity;

3.  vyzýva vládu Mjanmarska/Barmy, aby dodržiavala zásadu dobrej správy vecí verejných a aby okamžite a bezpodmienečne prepustila všetkých zostávajúcich politických väzňov; ďalej vyzýva vládu Mjanmarska/Barmy, aby zaručila dodržiavanie slobody presvedčenia, prejavu, zhromažďovania a združovania a aby pokračovala v úzkej spolupráci s organizáciami, ako je MOP, s cieľom odstrániť nútenú prácu a zabezpečiť, aby vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa pracovných organizácií a pokojných demonštrácií a zhromažďovania bolo v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv;

4.  naliehavo žiada vládu Mjanmarska/Barmy, aby ratifikovala Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a opčný protokol k uvedenému dohovoru, umožnila Medzinárodnému výboru Červeného kríža a národným monitorovacím skupinám plný prístup do väzení a prijala okamžité a účinné opatrenia na predchádzanie mučeniu a zlému zaobchádzaniu;

5.  naliehavo žiada vládu Mjanmarska/Barmy, aby urýchlila úsilie o preskúmanie a reformu právnych predpisov a ustanovení, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv, a stanovila jasné termíny na dokončenie každého preskúmania; poznamenáva, že tieto reformy sa musia realizovať za neobmedzenej účasti skupín občianskej spoločnosti a s pomocou medzinárodných orgánov pôsobiacich v oblasti ľudských práv, ako je Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR); vyzýva vládu, aby zabezpečila účinné vykonávanie nových a revidovaných zákonov, a to aj prostredníctvom odbornej prípravy a budovania kapacít vykonávacích inštitúcií, právnikov, príslušníkov orgánov presadzovania práva a sudcov;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek viacerým sľubom prezidenta Theina Seina nemohol Úrad vysokej komisárky OSN pre ľudské práva doteraz zriadiť v tejto krajine stále zastúpenie;

7.  zdôrazňuje, že je dôležité nezávisle riešiť všetky obvinenia z porušovania ľudských práv v oblastiach postihnutých konfliktom a umožniť pracovníkom Organizácie Spojených národov a iným pracovníkom zabezpečujúcim pomoc a humanitárnu činnosť prístup ku všetkým osobám, ktoré humanitárnu pomoc potrebujú, v oblastiach kontrolovaných vládou i v oblastiach, ktoré vláda nekontroluje;

8.  ďalej vyzýva vládu Mjanmarska/Barmy, aby v plnom rozsahu splnila svoj akčný plán s MOP o odstránení nútenej práce do 31. decembra 2015, a aby pokračovala v úzkej spolupráci s organizáciami, ako je MOP, s cieľom odstrániť túto praktiku a zabezpečiť, aby vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa pracovných organizácií a pokojných demonštrácií a zhromažďovania bolo v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv;

9.  berie na vedomie zavedenie zákona o zahraničných investíciách z novembra 2012, ktorým sa vykonáva dohľad nad bezprecedentnou liberalizáciou hospodárstva; zdôrazňuje význam ratifikácie memoranda MOP o porozumení, ktoré podpísalo barmské ministerstvo práce s cieľom skoncovať s nútenou prácou do roku 2015, ako aj význam uskutočnenia plánu na prijatie protikorupčných a daňových zákonov;

10.  uznáva, že pre dlhé obdobie vojenského režimu, ktorý prenikol všetkými vrstvami barmskej spoločnosti a vytváral ich štruktúru, a napriek významným iniciatívam zameraným na demokratizáciu sú zmeny pomalé a vyžadujú si medzinárodnú pomoc a podporu;

11.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami, v ktorých sa uvádza, že nútený nábor detí do radov Tatmadaw Kyi (mjanmarskej armády) a jednotiek pohraničnej stráže neprestal, a preto vyzýva vládu Mjanmarska/Barmy, aby urýchlene zrealizovala všetky aspekty akčného plánu týkajúceho sa detských vojakov, ktorý podpísala s OSN, a aby ochrane detí prisúdila jednu z najvyšších priorít reformného programu;

12.  vyzýva vládu Mjanmarska/Barmy, aby v súlade s medzinárodnými normami zabezpečila ochranu poľnohospodárov a spoločenstiev pred konfiškáciou pôdy a násilným vysídľovaním; vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o ústavu, zákon o poľnohospodárskej pôde a zákon o správe voľnej pôdy, pôdy ležiacej úhorom a neobrábanej pôdy, ktoré vládu oprávňujú skonfiškovať pôdu na akýkoľvek projekt, o ktorom vláda vyhlási, že je v „národnom záujme“, a ktoré vláde povoľujú využívanie všetkej „voľnej“ pôdy, ktorá je v niektorých prípadoch osídlená komunitami a poskytuje im obživu; ďalej konštatuje, že obchodníci s dobrými kontaktmi uskutočňujú právne kroky s cieľom zaregistrovať pôdu na vlastné meno;

13.  zdôrazňuje význam programu Komisie pre krátkodobú pomoc v oblasti obchodu, ktorý sa má začať uplatňovať v roku 2013; vyzýva vládu Mjanmarska/Barmy, aby posilnila svoje obchodné inštitúcie a politiky vzhľadom na ich pozitívne účinky na hospodárstvo krajiny a aby podnikla všetky potrebné kroky na maximalizáciu prínosu vyplývajúceho z pomoci EÚ v oblasti obchodu a z obnovenia preferencií iniciatívy Všetko okrem zbraní;

14.  žiada o zvýšenie úrovne dvojstrannej rozvojovej pomoci EÚ pre Mjanmarsko/Barmu na základe viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 a vyzýva vládu Mjanmarska/Barmy, aby presadzovala a podporovala opatrenia v hlavných oblastiach, na ktoré sa vzťahuje európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR): upevňovanie demokracie, právny štát a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd; berie v tejto súvislosti na vedomie činnosť mjanmarského mierového strediska, ktoré financuje Európska únia; očakáva, že vláda Mjanmarska/Barmy akceptuje a uľahčí otvorenie regionálnej kancelárie Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva s plným mandátom, pretože krajina potrebuje nielen technickú pomoc, ale aj mechanizmus na dôkladné monitorovanie ľudských práv;

15.  berie na vedomie rozhodnutie Združenia národov juhovýchodnej Ázie prijať kandidatúru Mjanmarska/Barmy na predsedníctvo tejto organizácie v roku 2014 ako znak obnovenej dôvery v krajinu;

16.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby vláda Mjanmarska/Barmy posilnila svoje obchodné inštitúcie a politiky, vypracovala plán na posilnenie protikorupčných a daňových zákonov a vytvorila rámec pre podniky, ktorý bude v súlade s medzinárodnými normami týkajúcimi sa sociálnej a environmentálnej zodpovednosti podnikov;

17.  víta záväzok vlády Mjanmarska/Barmy pripojiť sa k iniciatíve za transparentnosť ťažobného priemyslu (EITI), ktorá bude od vlády vyžadovať zverejňovanie príjmov získaných z ťažobných priemyselných odvetví a hospodárskych činností; ďalej vyzýva vládu Mjanmarska/Barmy, aby splnením príslušných požiadaviek čo najskôr dosiahla plný súlad s EITI a aby do tohto procesu v plnom rozsahu zapojila občiansku spoločnosť;

18.  uznáva, že zodpovedný a udržateľný obchod a investície – a to aj obchod s Úniou a investície z Únie – môžu podporiť úsilie Mjanmarska/Barmy bojovať proti chudobe a zabezpečiť, aby opatrenia boli prospešné pre širšie vrstvy obyvateľstva; poznamenáva však, že na tento účel je potrebné podporiť vykonávanie najvyšších noriem integrity a sociálnej zodpovednosti podnikov, ako sa stanovuje v usmerneniach OECD pre nadnárodné podniky, hlavných zásadách OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a v stratégii EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014 (COM(2011)0681);

19.  domnieva sa, že zverejňovanie údajov pre investorov a spotrebiteľov je hlavnou hnacou silou sociálnej zodpovednosti podnikov a musí sa zakladať na ľahko uplatniteľných a merateľných sociálnych a environmentálnych zásadách; zdôrazňuje, že to je dôležité aj v záujme ochrany hodnoty európskych investícií z dlhodobého hľadiska; požaduje, aby sa toto zverejňovanie údajov pevne zakladalo na podpore zásad OSN pre zodpovedné investovanie a zásady integrovaného podávania správ;

20.  berie na vedomie pozitívne kroky v rámci aktuálnej revízie smernice o transparentnosti a smernice o účtovníctve, pokiaľ ide o riešenie otázky sociálnej zodpovednosti podnikov, a to pri súčasnej snahe o dosiahnutie rovnováhy medzi legitímnym úsilím o transparentnosť a zodpovednosť a zaťažením spoločností v dôsledku podávania správ; dôrazne podporuje legislatívny návrh týkajúci sa podávania správ podľa jednotlivých krajín, ktoré bude vychádzať z noriem EITI, a podávania správ o predaji a ziskoch, ako aj o daniach a príjmoch, ktorého cieľom bude odrádzať od korupcie a predchádzať daňovým únikom; zdôrazňuje, že podávanie správ podľa jednotlivých krajín by sa malo týkať odvetví, ako je banský, drevársky, ropný a plynárenský priemysel, ktoré sú v Mjanmarsku/Barme priamo spojené so závažným a systematickým porušovaním ľudských práv a ničením životného prostredia;

21.  vyzýva veľké európske podniky pôsobiace v Mjanmarsku/Barme, aby podávali správy o svojich politikách a postupoch náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv, práv zamestnancov a životného prostredia, ako aj o uplatňovaní týchto politík a postupov;

22.  vyzýva Komisiu, aby monitorovala dodržiavanie záväzkov, ktoré prijali podniky EÚ so zreteľom na medzinárodne uznávané zásady a usmernenia týkajúce sa sociálnej zodpovednosti podnikov, v súlade s oznámením Komisie o stratégii EÚ v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov, aby monitorovala aj všetky dobrovoľné požiadavky, ktoré môžu podniky EÚ prijať jednostranne, a aby vymedzila usmernenia v oblasti ľudských práv pre ropné a plynárenské odvetvie;

23.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v monitorovaní vývoja v Mjanmarsku/Barme so zreteľom na nútenú prácu a akékoľvek ďalšie závažné a systematické porušovanie ľudských práv a aby na tieto javy reagovala v súlade s platnými postupmi a mechanizmami, a to v prípade potreby aj prostredníctvom obnovených návrhov na odňatie obchodných preferencií;

24.  očakáva, že ESVČ bude konzultovať s Parlamentom a informovať ho o procese vytvorenia dialógu o ľudských právach s Mjanmarskom/Barmou;

25.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, ako aj parlamentu a vláde Mjanmarska/Barmy.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0142.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0464.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2012)0355.
(4) Ú. v. ES L 211, 6.8.2008, s. 1.
(5) http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf.
(6) Hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv: vykonávanie rámca OSN s názvom Chrániť, rešpektovať a naprávať, ktorý prijala Rada OSN pre ľudské práva 16. júna 2011:http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
(7) http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework a http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf.
(8) Verzia 3.1, marec 2011:https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Sustainability-Reporting-Guidelines.pdf.
(9) Ú. v. EÚ C 99E, 3.4.2012, s. 101.
(10) Prijaté texty, P7_TA(2013)0050.
(11) Prijaté texty, P7_TA(2013)0049.
(12) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dase/cr/897/897838/897838en.pdf

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia