Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2929(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0198/2013

Ingivna texter :

B7-0198/2013

Debatter :

PV 22/05/2013 - 18
CRE 22/05/2013 - 18

Omröstningar :

PV 23/05/2013 - 13.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0228

Antagna texter
PDF 194kWORD 32k
Torsdagen den 23 maj 2013 - Strasbourg
Myanmars/Burmas tillgång till allmänna tullförmåner
P7_TA(2013)0228B7-0198/2013

Europaparlamentets resolution av den 23 maj 2013 om återinförande av Myanmar/Burmas tillgång till allmänna tullförmåner (2012/2929(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Burma/Myanmar, särskilt resolutionerna av den 20 april  2012(1) och den 22 november 2012(2), samt sin resolution av den 13 september 2012 om förföljelse av rohingya-muslimer i Burma/Myanmar(3),

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 23 april 2012 om Myanmar/Burma,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 15 juni 2012 av den höga representanten, Catherine Ashton, och kommissionsledamoten med ansvar för handel, Karel De Gucht, i vilket de begär att handelsförmånerna för Myanmar/Burma återinförs, och med beaktande av uttalandet av den 6 februari 2013 av den höga representantens talesperson om det eventuella inrättandet av en arbetsgrupp för EU-Myanmar för att stärka det ekonomiska samarbetet,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EG) nr 552/97 om tillfälligt upphävande av allmänna tullförmåner för Unionen Myanmar (COM(2012)0524),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 av den 22 juli 2008(4) om tillämpning av Allmänna preferenssystemet (GSP),

–  med beaktande av resolutionen om åtgärder rörande Myanmar med stöd av artikel 33 stadgar, som antogs av Internationella arbetskonferensen (ILO) den 13 juni 2012,

   med beaktande av Myanmars och ILO:s gemensamma strategi för avskaffandet av tvångsarbete senast den 31 december 2015, som godkändes av Myanmars/Burmas myndigheter den 5 juli 2012,

–  med beaktande av det dokument som Förenta staternas regering utfärdade den 11 juli 2012 om rapporteringskrav för ansvarsfull investering i Burma(5),

–   med beaktande av rapporten av den 6 mars 2013 från FN:s särskilde rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Burma/Myanmar,

–  med beaktande av Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet som antogs 1998 och ILO:s konventioner om upprättande av grundläggande arbetsrättsliga normer avseende: avskaffande av tvångsarbete (nr 29 (1930) och 105 (1957)), organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten (nr 87 (1948) och nr 98 (1949)), avskaffande av barnarbete (nr 138 (1973) och 182 (1999)) och icke-diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning (nr 100 (1951) och nr 111 (1958)),

–  med beaktande av handlingsplanen för att förhindra rekrytering och användning av barn i Myanmar/Burmas väpnade styrkor, som undertecknades av Myanmar/Burmas regering och FN den 27 juni 2012,

–  med beaktande av FN-konventionen om barnets rättigheter, särskilt artikel 38,

–  med beaktande av FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter(6) och rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 8 december 2009(7),

–  med beaktande av OECD:s riktlinjer för multinationella företag som uppdaterades i maj 2011,

–  med beaktande av Global Reporting Initiative (det globala rapporteringsinitiativet) och dess Sustainability Reporting Guidelines (riktlinjerna för hållbarhetsrapportering)(8),

–  med beaktande av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Unpri),

–  med beaktande av kommissionens meddelande om paketet ”Sociala företag” (COM(2011)0685),

–  med beaktande av de pågående förhandlingarna om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG (insynsdirektivet) (COM(2011)0683) och med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och rapporter i vissa typer av företag (COM(2011)0684), som ändrar direktiv 2003/51/EG (redovisningsdirektivet),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om företagens sociala ansvar vid internationella handelsavtal(9),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 februari 2013 om företagens sociala ansvar: att arbeta för samhällets intressen och för hållbar återhämtning för alla(10) och om företagens sociala ansvar: ett ansvarstagande, transparent och ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar tillväxt(11),,

–  med beaktande av det första interparlamentariska sammanträdet mellan Europaparlamentet och Burma/Myanmar, som ägde rum från den 26 februari till den 2 mars 2012, och rapporten från detta sammanträde(12),

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Människorättssituationen i Myanmar/Burma är fortfarande osäker trots de åtgärder som president Thein Seins regering har vidtagit.

B.  Myanmar/Burma är geografiskt sett beläget i en region som är av stor strategisk och geopolitisk betydelse, särskilt för EU, Förenta staterna, Kina, Indien och Australien.

C.  Dessa pågående förändringar skapar viktiga möjligheter för att utveckla de i hög grad förbättrade förbindelserna mellan EU och Myanmar/Burma, vilket stöder reformprocessen och bidrar till den ekonomiska, politiska och sociala utvecklingen.

D.  Kommissionen har föreslagit att man återinför tillgången till allmänna tullförmåner för Myanmar/Burma till följd av Internationella arbetsorganisationens (ILO) bedömning att överträdelserna av ILO:s konvention om tvångsarbete inte längre anses vara allvarliga och systematiska.

E.  Enligt ILO:s bedömning finns det fortfarande ungefär 5 000 barnsoldater i Myanmar/Burma.

F.  Det gäller att iaktta försiktighet, eftersom det enligt rapporten från FN:s särskilde rapportör för människorättssituationen i Myanmar/Burma fortfarande finns allvarliga betänkligheter i fråga om de mänskliga rättigheterna, inbegripet godtyckliga frihetsberövanden, tvångsförflyttningar, konfiskering av land, användning av barnsoldater, aggressiva handlingar mot etniska minoriteter och ett svagt rättsväsende.

G.  Flera av de ekonomiska verksamhetssektorerna i Myanmar/Burma, såsom gruvdrift, timmer, olja, gas och konstruktion av dammar, har i det förflutna varit direkt kopplade till allvarliga människorättskränkningar och miljöförstörelse och har samtidigt varit militärregimens främsta inkomst.

H.  Företag som är verksamma i svaga stater och områden med svag styrning, såsom Myanmar/Burma, riskerar i högre grad att orsaka eller bidra till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det behövs därför särskilda åtgärder för att motverka denna risk i enlighet med vad som medges i den amerikanska regeringens rapporteringskrav för ansvarsfull investering i Myanmar/Burma.

I.  De europeiska företagen och deras dotterbolag och underleverantörer kan spela en nyckelroll för att främja och sprida sociala och arbetsrättsliga normer över hela världen.

J.  Man bör kräva att alla företag som är verksamma i Myanmar/Burmas uppfyller sina skyldigheter att upprätthålla internationella standarder avseende mänskliga rättigheter och de måste därför

   (a) respektera sina nationella och internationella rättsliga skyldigheter när det gäller mänskliga rättigheter, sociala och arbetsrättsliga normer och miljöregler,
   (b) göra ett uppriktigt åtagande till förmån för arbetstagarnas och medborgarnas rättigheter, skydd och välbefinnande i största allmänhet,
   (c) garantera rätten till föreningsfrihet och kollektivförhandlingar,
   (d) avstå från att beslagta mark och tvångsförflytta lokalbefolkningen,
   (e) snabbt och effektivt ta itu med eventuella överträdelser.

1.  Europaparlamentet uppmärksammar de viktiga de steg som president Thein Sein och andra reformivrare i Myanmar/Burma har tagit för att införa demokratiska reformer under det senaste året, vilket har lett till att kommissionen har föreslagit att man återinför tillgången till allmänna tullförmåner för Myanmar/Burma. Parlamentet uppmuntrar dem att fortsätta med denna process, som bör prioriteras, så att en fullständig demokratisering, konsolideringen av rättsstatsprincipen och respekten för alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter blir både permanent och oåterkallelig.

2.  Europaparlamentet begär att man fortsätter fredsförhandlingarna med etniska grupper, särskilt kachinfolket, och uppmanar med kraft myndigheterna i Burma/Myanmar att utarbeta en handlingsplan för att sätta stopp för förtrycket av rohingyafolket och andra förtryckta minoriteter, liksom för att bevilja medborgerliga rättigheter, för att komma till rätta med djupt rotade fördomar och diskriminerande attityder som grundar sig på etnicitet och religion och för att utarbeta en strategi för integration och en långsiktig försoningsprocess för interflyktinggrupper.

3.  Europaparlamentet uppmanar regeringen i Myanmar/Burma att respektera principerna om goda styrelseformer och att omedelbart och villkorslöst frige alla återstående politiska fångar. Parlamentet uppmanar dessutom Myanmar/Burmas regering att garantera respekten för yttrandefriheten och församlings- och föreningsfriheten, samt att fortsätta sitt nära samarbete med organisationer såsom ILO, för att avskaffa tvångsarbete och se till att tillämpningen av lagar om arbetsorganisationer och fredliga demonstrationer och möten stämmer överens med internationella människorättsnormer.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft myndigheterna i Myanmar/Burma att ratificera konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, liksom dess fakultativa protokoll, och att bevilja Internationella rödakorskommittén och nationella övervakningsgrupper fullt tillträde till fängelser samt att vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att förhindra tortyr och misshandel.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft myndigheterna i Myanmar/Burma att påskynda arbetet med att se över och ändra lagstiftning och rättsliga bestämmelser som strider mot internationella människorättsnormer och att fastställa exakta datum för när varje översyn ska vara avslutad. Parlamentet framhåller att detta arbete måste inbegripa ett obehindrat deltagande från grupper i det civila samhället och stöd från internationella människorättsorgan, t.ex. kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR). Parlamentet uppmanar regeringen att se till att nya och omarbetade lagar verkligen genomförs, bland annat genom att förbättra kapaciteten hos de verkställande myndigheterna, domarkåren och de brottsbekämpande myndigheterna samt inom rättsväsendet.

6.  Europaparlamentet beklagar att FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, trots flera löften från president Thein Sein, ännu inte har kunnat etablera en permanent närvaro i landet.

7.  Europaparlamentet understryker vikten av att på ett oberoende sätt bemöta alla påståenden om brott mot de mänskliga rättigheterna i konfliktdrabbade områden och att se till att FN och andra biståndsarbetare kan nå fram till alla de som är i behov av humanitärt bistånd, både i regeringskontrollerade och icke-regeringskontrollerade områden.

8.  Europaparlamentet uppmanar Myanmars regering att fullt ut genomföra den gemensamma handlingsplanen med ILO om avskaffande av tvångsarbete senast den 31 december 2015 och att fortsätta sitt nära samarbete med organisationer såsom ILO, för att avskaffa tvångsarbete och se till att tillämpningen av lagar om arbetsorganisationer och fredliga demonstrationer och möten stämmer överens med internationella människorättsnormer.

9.  Europaparlamentet uppmärksammar tillämpningen av lagen om utländska investeringar från november 2012, som avser en liberalisering av ekonomin utan motstycke. Parlamentet betonar vikten av att ratificera ILO:s samförståndsavtal, som det burmesiska arbetsministeriet undertecknat i syfte att avskaffa tvångsarbete senast 2015, samt av att genomföra planen att anta antikorruptions- och skattelagstiftning.

10.  Europaparlamentet medger att förändringarna, trots de viktiga demokratiseringsinitiativen, sker långsamt och det behövs internationellt stöd, på grund av den långa tiden med militärstyre som har genomsyrat och strukturerat det burmesiska samhällets samtliga skikt.

11.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över rapporterna om att tvångsrekryteringen av barn till Tatmadaw Kyi (Myanmar/Burmas armé) och gränsbevakningsstyrkorna inte har upphört och uppmanar därför Myanmar/Burma att snabbt genomföra alla aspekter av den handlingsplan om barnsoldater som landet undertecknade med FN och se till att skyddet av barn får en hög prioritering på reformagendan.

12.  Europaparlamentet uppmanar Myanmar/Burma att se till att jordbrukare och samhällen skyddas från konfiskering av land och tvångsvräkningar i enlighet med internationella standarder. Parlamentet är bekymrat över konstitutionen samt lagen om jordbruksmark och lagen om förvaltning av oanvänd mark, som möjliggör för regeringen att konfiskera mark för projekt som den anser vara av ”nationellt intresse” och tillåter den att använda all ”ledig” mark, som i vissa fall är upptagen och ger samhällena möjlighet till försörjning. Parlamentet påpekar även att affärspersoner med goda kontakter utnyttjar lagen för att registrera sådan mark i sina egna namn.

13.  Europaparlamentet betonar vikten av kommissionens kortsiktiga handelsrelaterade stödprogram som ska inledas 2013. Parlamentet uppmanar Myanmar/Burmas regering att stärka sina handelsinstitutioner och sin handelspolitik, med tanke på de positiva effekterna för landets ekonomi, samt att vidta alla nödvändiga åtgärder för att maximera nyttan med EU:s handelsrelaterade stöd och med återinförandet av förmånerna i samband med programmet ”Allt utom vapen”.

14.  Europaparlamentet begär att man ökar EU:s bilaterala utvecklingsbistånd till Myanmar/Burma inom den fleråriga budgetramen för 2014–2020 och att Myanmar/Burmas regering främjar och stödjer åtgärder inom de huvudområden som ingår i det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR): konsolidering av demokratin, rättsstatsprincipen och respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Parlamentet noterar i detta sammanhang verksamheten vid det EU-finansierade fredscentrumet i Myanmar/Burma. Parlamentet förväntar sig att Myanmar/Burmas regering accepterar och underlättar öppnandet av ett regionalt kontor för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter med ett fullständigt mandat, eftersom landet inte bara behöver tekniskt bistånd utan också en mekanism för nära övervakning av de mänskliga rättigheterna.

15.  Europaparlamentet noterar det beslut som fattats av Sydostasiatiska nationers förbund att acceptera Myanmar/Burmas erbjudande att agera ordförande i organisationen under 2014, som är ett tecken på förnyat förtroende för landet.

16.  Europaparlamentet betonar att regeringen i Myanmar/Burma måste stärka sina handelsinstitutioner och sin handelspolitik, för att utarbeta en plan för att stärka antikorruptions- och skattelagar, samt inrätta en ram för företag enligt internationella normer för företagens sociala ansvar och miljöansvar.

17.  Europaparlamentet välkomnar att Myanmar/Burmas regering åtagit sig att delta i initiativet för öppenhet inom utvinningsindustrin (EITI), enligt vilket den måste redovisa inkomster från utvinningsindustrier och ekonomisk verksamhet. Parlamentet uppmanar dessutom Myanmar/Burmas regering att så fort som möjligt gå mot full efterlevnad av initiativet för öppenhet inom utvinningsindustrin genom att uppfylla de relevanta kraven. Civilsamhället ska fullt ut få delta i processen.

18.  Europaparlamentet inser att handel och investeringar som utförs hållbart och ansvarsfullt – bland annat med och från unionen – kan stödja Myanmar/Burmas insatser i kampen mot fattigdom och gynna bredare befolkningssegment. Parlamentet noterar dock att detta måste göras genom att främja tillämpningen av högsta standarder för integritet och företagens sociala ansvar, enligt vad som anges i OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter och EU:s egen strategi 2011-14 för företagens sociala ansvar (COM(2011)0681).

19.  Europaparlamentet anser att tillhandahållandet av information till investerare och konsumenter är en viktig drivkraft när det gäller företagens sociala ansvar och måste baseras på lättillämpliga och mätbara sociala principer och miljöprinciper. Parlamentet betonar att detta också är viktigt för att skydda de europeiska investeringarnas långsiktiga värde. Parlamentet begär att detta tillhandahållandet av information strikt ska baseras på stöd för FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och principen för integrerad rapportering.

20.  Europaparlamentet noterar de positiva steg som tagits under de pågående reformerna av insynsdirektivet respektive redovisningsdirektivet när det gäller frågan om företagens sociala ansvar, samtidigt som man försöker uppnå en balans mellan den legitima strävan efter transparens och ansvar och företagens rapporteringsbörda. Parlamentet stöder i hög grad lagstiftningsförslaget om landspecifik rapportering som baseras på de EITI:s standarder samt rapportering om försäljning och vinster och om skatter och inkomster, för att motverka korruption och förhindra skatteundandragande. Parlamentet noterar att denna landspecifika rapportering bör omfatta de sektorer som i Myanmar/Burma har varit direkt kopplade till allvarliga och systematiska människorättskränkningar och miljöförstörelse, såsom gruvdrift, timmer, olja och gas.

21.  Europaparlamentet kräver att stora europeiska företag som bedriver affärsverksamhet med Myanmar/Burma ska rapportera om sin politik och sina förfaranden för tillbörlig försiktighet avseende mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och miljön, samt om tillämpningen av denna politik och dessa förfaranden.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka de åtaganden som de europeiska företagen gjort mot bakgrund av internationellt erkända principer och riktlinjer för företagens sociala ansvar, i linje med meddelandet om EU:s strategi för företagens sociala ansvar, och eventuella frivilliga krav som får antas unilateralt av europeiska företag, samt att fastställa riktlinjer för mänskliga rättigheter för olje- och gassektorerna.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att övervaka utvecklingen i Myanmar/Burma när det gäller tvångsarbete och andra allvarliga och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter, samt att reagera på denna utveckling i enlighet med gällande förfaranden och mekanismer, vid behov inbegripet med nya förslag om att dra in handelsförmåner.

24.  Europaparlamentet förväntar sig att Europeiska utrikestjänsten samråder med parlamentet och håller det uppdaterat om processen med att upprätta en dialog om mänskliga rättigheter med Myanmar/Burma.

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt till medlemsstaternas regeringar och parlament och Myanmar/Burmas regering och parlament.

(1) Antagna texter, P7_TA(2012)0142.
(2) Antagna texter, P7_TA(2012)0464.
(3) Antagna texter, P7_TA(2012)0355.
(4) EUT L 211, 6.8.2008, s. 1.
(5) http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf
(6) ”Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework” av den 16 juni 2011, som godkändes av FN:s råd för mänskliga rättigheter:http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
(7) http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework and http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf
(8) Version 3.1, mars 2011:https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Sustainability-Reporting-Guidelines.pdf
(9) EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 101.
(10) Antagna texter, P7_TA(2013)0050.
(11) Antagna texter, P7_TA(2013)0049.
(12)http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dase/cr/897/897838/897838en.pdf

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy