Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2549(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0190/2013

Rozpravy :

PV 23/05/2013 - 6
CRE 23/05/2013 - 6

Hlasovanie :

PV 23/05/2013 - 13.13

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0229

Prijaté texty
PDF 123kWORD 24k
Štvrtok, 23. mája 2013 - Štrasburg
Makroregionálna stratégia pre Alpy
P7_TA(2013)0229RC-B7-0190/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. mája 2013 o makroregionálnej stratégii pre Alpy (2013/2549(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 192, článok 265 ods. 5 a článok 174 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ),

–  so zreteľom na stratégiu EÚ pre región Baltského mora (COM(2009)0248),

–  so zreteľom na Alpský dohovor zo 7. novembra 1991,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. decembra 2010 s názvom Stratégia Európskej únie pre podunajskú oblasť (COM(2010)0715) a orientačný akčný plán, ktorý túto stratégiu dopĺňa (SEC(2009)0712),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. februára 2011 o plnení stratégie EÚ pre podunajskú oblasť(1),

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 24. júna 2011, v ktorých Európska rada vyzvala členské štáty, aby „v spolupráci s Komisiou pokračovali v práci na možných budúcich makroregionálnych stratégiách“,

–  so zreteľom na návrh Komisie zo 6. októbra 2011 na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (COM(2011)0611),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže makroregionálne stratégie sa zameriavajú na zlepšenie využívania existujúcich zdrojov s cieľom riešiť otázky územného rozvoja, nájsť spoločné odpovede na spoločné výzvy, posilniť integráciu priestoru a zvýšiť účinnosť jednotlivých podôb politík podporovaných EÚ a partnerstiev medzi orgánmi verejnej správy a miestnymi a regionálnymi orgánmi, ako aj ďalšími inštitúciami a organizáciami občianskej spoločnosti;

B.  keďže Komisia navrhuje, aby sa posilnil nadnárodný prvok politiky územnej spolupráce a aby sa všetky nové makroregionálne stratégie zavádzali na dobrovoľnom základe, avšak s využitím existujúcich skúseností a najlepších postupov;

C.  keďže územia tvoriace alpský región majú viaceré spoločné črty, ako je geografická jedinečnosť ich vysokohorských oblastí a ich úzky vzťah s veľkými mestami v predalpskom pásme;

D.  keďže makroregionálna stratégia pre Alpy, ktorá by mala byť porovnateľná so stratégiou EÚ pre región Baltského mora a stratégiou EÚ pre podunajskú oblasť, umožní dať Alpám nový rozmer a väčší význam v rámci EÚ, pokiaľ ide o lepší prístup k financovaniu;

E.  keďže alpský región sa rozprestiera na území niekoľkých členských štátov EÚ, ako aj štátov, ktoré nie sú členmi EÚ, a predstavuje navzájom prepojený makroregión s nerovnomernou hospodárskou kapacitou, v ktorom narastajú obavy v otázkach životného prostredia, demografickej zmeny, dopravnej infraštruktúry, cestovného ruchu a energetiky, a keďže koordinácia vnútorných a vonkajších politík všetkých zúčastnených strán by mohla priniesť lepšie výsledky a pridanú hodnotu;

F.  keďže Alpy sú pohorím európskeho a medzinárodného záujmu s krehkými ekosystémami a veľkým počtom ľadovcov, na ktoré má vážny dosah zmena klímy, ako aj s veľkým množstvom chránených prírodných oblastí a rôznych chránených endemických druhov flóry a fauny;

G.  keďže cieľom politiky súdržnosti je dosiahnuť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v celej EÚ;

1.  vyjadruje presvedčenie, že rozvoj stratégií vo veľkom meradle, ako sú makroregionálne stratégie, by mal prispievať k posilňovaniu úlohy miestnej a regionálnej úrovne pri vykonávaní politík EÚ a že ako ústredný bod plánovania a vykonávania alpskej stratégie by sa mala určiť zásada viacúrovňového riadenia;

2.  pripomína poučenie sa z výsledkov stratégie pre región Baltského mora a stratégie pre podunajskú oblasť, čo sa týka transparentnosti rozhodovacieho procesu a prideľovania finančných prostriedkov EÚ; vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila osobitný akčný plán pre túto oblasť s cieľom prekonať štrukturálne nevýhody horských oblastí a vytvoriť správne podmienky pre hospodársky rast a účinnú sociálnu a územnú súdržnosť v tomto regióne;

3.  vyzdvihuje pozitívnu úlohu legislatívnych nástrojov EÚ, ako je európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS), vo vzťahu k makroregiónom, pretože poskytujú štrukturálnu podporu konkrétnym aspektom spolupráce a výmeny osvedčených postupov a takisto zabezpečujú návrh a vykonávanie územných stratégií rozvoja, ktoré umožňujú spoluprácu orgánov na rôznych úrovniach;

4.  víta súčasný vývoj v alpskej oblasti a výrazný prístup zdola, ktorý zaujali regióny v alpskom priestore, ktoré opakovane vyjadrili potrebu alpskej stratégie, aby mohli účinne riešiť spoločné problémy celej alpskej oblasti, konzistentnejšie využiť svoj značný potenciál a reagovať na potrebu lepšej mobility, energetickej bezpečnosti, ochrany životného prostredia, sociálneho a ekonomického rozvoja, kultúrnych výmen a civilnej ochrany v alpskom regióne;

5.  považuje udržateľný rozvoj Álp za jeden z hlavných cieľov makroregionálnej stratégie, a to s ohľadom na veľký počet ľadovcov, na ktoré má dosah zmena klímy;

6.  domnieva sa, že táto stratégia by takisto mala podnecovať vymedzovanie európskych chránených prírodných oblastí a prispievať k uľahčovaniu spolupráce pri tejto činnosti, čoho príkladom je nedávna spoločná iniciatíva národných parkov National du Mercantour (Francúzsko) a Parco Naturale delle Alpi Marittime (Taliansko);

7.  zdôrazňuje, že je dôležité prispôsobiť kontext stratégie pre Alpy Alpskému dohovoru a jeho následným protokolom a zároveň zohľadniť existujúcu spoluprácu a budovanie sietí na nadnárodnej úrovni v tejto oblasti;

8.  zdôrazňuje, že makroregionálna stratégia pre Alpy by v záujme podpory biodiverzity, ako aj ochrany existujúcich chránených oblastí mala brať ohľad na zachovanie podôb tradičného, prevažne poľnohospodárskeho využívania pôdy;

9.  žiada, aby makroregionálnu stratégiu pre Alpy komplexne vyhodnocovala Komisia na základe objektívnych kritérií a merateľných ukazovateľov;

10.  vyzýva Komisiu, aby dôsledne uplatňovala článok 174 ZFEÚ prostredníctvom strategického plánu s cieľom prekonať štrukturálne nevýhody horských oblastí a vytvoriť správne podmienky pre hospodársky rast a účinnú sociálnu a územnú súdržnosť v alpskom regióne;

11.  domnieva sa, že územný rozmer stratégie povedie ku konkrétnemu rozvoju myšlienky územnej súdržnosti;

12.  zdôrazňuje, že makroregionálna stratégia pre Alpy je účinným nástrojom na posilnenie európskej územnej spolupráce v dotknutom regióne tým, že sa na základe nej uplatňuje prístup zdola nahor a rozširuje spolupráca prostredníctvom lepšieho využívania dostupných zdrojov, čím sa uľahčuje koordinácia medziodvetvových politík;

13.  zdôrazňuje, že makroregionálna stratégia pre Alpy by zabezpečila vzájomné dopĺňanie sa rôznych iniciatív týkajúcich sa alpského regiónu a horských oblastí a konkrétnym projektom by priniesla skutočnú pridanú hodnotu;

14.  domnieva sa, že v rámci makroregionálnej stratégie pre Alpy treba koordinovať existujúce fondy EÚ, najmä v rámci politiky súdržnosti, s cieľom realizovať projekty zamerané na riešenie spoločných výziev, ako sú ochrana životného prostredia, investície do konkurencieschopnosti a inovácií, poľnohospodárstvo a lesníctvo, vodné hospodárstvo, energetika, otázky životného prostredia a klímy a doprava;

15.  zdôrazňuje, že prípadná makroregionálna stratégia pre Alpy by bola v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020, a tým by zabezpečovala súlad so záväzkom EÚ týkajúcim sa inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu;

16.  zdôrazňuje, že prostredníctvom takejto stratégie je dôležité zvýšiť inovatívnu schopnosť alpského regiónu využitím schopností jeho pracovnej sily, vytvorením partnerstiev a nadviazaním spolupráce medzi kľúčovými zainteresovanými stranami (trh práce, vzdelávanie, odborná príprava a výskum a zamestnávatelia), udržaním aktívnych mladých ľudí v tejto oblasti, podporou tvorivosti a zvyšovaním kapacít jednotlivých regiónov v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu;

17.  zdôrazňuje skutočnosť, že nový makroregionálny rámec spolupráce musí zabezpečiť, aby sa prirodzené nevýhody okrajových regiónov, napríklad vysokohorských oblastí, premenili na výhody a príležitosti a aby sa podporoval udržateľný rozvoj týchto regiónov;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov a ďalším príslušným inštitúciám.

(1) Ú. v. EÚ C 188 E, 28.6.2012, s. 30.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia