Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2638(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0223/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/05/2013 - 13.14
CRE 23/05/2013 - 13.14

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0230

Přijaté texty
PDF 227kWORD 27k
Čtvrtek, 23. května 2013 - Štrasburk
Pracovní podmínky a zdravotní a bezpečnostní normy v souvislosti s nedávnými požáry závodů a zhroucením budovy v Bangladéši
P7_TA(2013)0230RC-B7-0223/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o pracovních podmínkách a zdravotních a bezpečnostních normách s ohledem na nedávné požáry v továrnách a na zřícení budovy v Bangladéši (2013/2638(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na svá předchozí usnesení o Bangladéši, zejména na usnesení ze dne ze dne 17. ledna 2013 o nedávných obětech požárů v textilních továrnách, zejména v Bangladéši(1) a ze dne 14. března 2013 o situaci v Bangladéši(2) a o udržitelnosti celosvětového hodnotového řetězce bavlny(3),

  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Catherine Ashtonové a komisaře EU pro obchod Karla de Guchta ze dne 30. dubna 2013, které přijali poté, co v Bangladéši krátce předtím došlo ke zřícení budovy,

  s ohledem na dohodu týkající se požární ochrany a bezpečnosti budov v Bangladéši,

  s ohledem na deklaraci Mezinárodní organizace práce (MOP) o základních zásadách a právech při práci, iniciativu OSN Global Compact a na směrnici OECD pro nadnárodní podniky,

  s ohledem na svá usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o lidských právech a sociálních a environmentálních normách v mezinárodních obchodních dohodách(4) a o sociální odpovědnosti podniků v mezinárodních obchodních dohodách(5),

  s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Bangladéšskou lidovou republikou o partnerství a rozvoji(6),

  s ohledem na Úmluvu MOP o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (2006, C-187) a na Úmluvu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (1981, C-155), které Bangladéš neratifikoval, a na jejich příslušná doporučení (R-197); s ohledem na Úmluvu o inspekci práce (1947, C-081), jíž je Bangladéš smluvní stranou, a na její doporučení (R-164),

  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011–2014“ (COM(2011)0681),

  s ohledem na svá usnesení ze dne 6. února 2013 o sociální odpovědnosti podniků: řádné, transparentní a odpovědné obchodní chování a udržitelný růst(7) a o sociální odpovědnosti podniků: podpora zájmů společnosti a cesta k udržitelné obnově podporující začlenění(8),

  s ohledem na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, které pro vlády i společnosti stanovují rámec pro ochranu a dodržování lidských práv a které v červnu 2011 schválila Rada OSN pro lidská práva,

  s ohledem na kampaň Clean Clothes,

  s ohledem na závěry mise MOP na vysoké úrovni do Bangladéše, která proběhla ve dnech 1. až 4. května 2013,

  s ohledem na čl. 110 odst. 2 a odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 24. dubna 2013 zemřelo po zřícení textilní továrny v budově Rana Plaza v bangladéšské Dháce více než 1 100 osob a bylo zraněno přibližně 2 500 osob a jedná se tak o největší tragédii, k níž kdy došlo v odvětví výroby oděvů na celém světě,

B.  vzhledem k tomu, že při požáru továrny společnosti Tazreen v Ašulii (předměstí Dháky) dne 24. listopadu 2012 zahynulo nejméně 112 osob; vzhledem k tomu, že při požáru továrny v Dháce dne 8. května 2013 zahynulo 8 osob; a vzhledem k tomu, že od roku 2005 do tragédie v Rana Plaza zemřelo jen v Bangladéši při požárech v továrnách přibližně 600 pracovníků v oděvním průmyslu;

C.  vzhledem k tomu, že došlo k zatčení majitele budovy Rana Plaza a dalších osmi osob, přičemž proti nim bylo vzneseno trestné obvinění na základě toho, že budova byla postavena nelegálně a projevily se v ní rozsáhlé strukturální problémy, avšak dělníci byli nuceni pokračovat v práci navzdory obavám o svou bezpečnost;

D.  vzhledem k tomu, že pracovní podmínky v textilních továrnách jsou často špatné a pracovní práva, jako jsou práva uznávaná hlavními úmluvami MOP, jsou respektována jen minimálně a dodržování bezpečnosti je často nedostatečné nebo nulové; vzhledem k tomu, že v mnoha případech majitelé takovýchto továren unikli trestu a učinili proto jen málo pro zlepšení pracovních podmínek;

E.  vzhledem k tomu, že ačkoli v případě továrny Tazreen vládní vyšetřovací komise tvořená ze zástupců ministerstva vnitra a  stálého parlamentního výboru pro otázky související s ministerstvem práce došla k závěru, že proti majiteli této továrny by mělo být zahájeno trestní stíhání pro hrubou nedbalost, nedošlo doposud k jeho zatčení;

F.  vzhledem k tomu, že evropský trh je největším dovozcem oděvů a textilních výrobků z Bangladéše, přičemž přední západní podniky přiznávají, že měly smluvně zajištěny dodávky oděvů z továren v budově Rana Plaza;

G.  vzhledem k tomu, že Bangladéš je po Číně druhým největším vývozcem konfekčních oděvů na světě, a vzhledem k tomu, že v Bangladéši existuje více než 5 000 textilních továren, které zaměstnávají přibližně 4 miliony osob, a vzhledem k tomu, že v současnosti oděvy představují 75 % veškerého vývozu této země;

H.  vzhledem k tomu, že textilní průmysl je považován za jedno z nejvíce znečišťujících odvětví; vzhledem k tomu, že spřádání, tkaní a výroba průmyslových vláken mohou zhoršovat kvalitu ovzduší a vypouštět do prostředí bezpočet těkavých látek, které jsou obzvláště škodlivé pro pracovníky, spotřebitele a životní prostředí;

I.  vzhledem k tomu, že mzda osob pracujících v Rana Plaza údajně činila pouze 29 EUR měsíčně; vzhledem k tomu, že podle kampaně Clean Clothes tvoří náklady na zaměstnance pouze 1 až 3 % konečné ceny výrobků, a vzhledem k tomu, že tlak v oblasti stanovování cen se zvyšuje;

J.  vzhledem k tomu, že několik předních západních firem nedávno podepsalo právně závaznou dohodu s místními organizacemi práce, jejímž cílem je zajistit základní normy bezpečnosti na pracovišti v oděvních továrnách v Bangladéši, a to v reakci na rozsáhlou kritiku, jíž byly vystaveny mezinárodní podniky spolupracující s místními výrobci oděvů;

1.  vyjadřuje svůj zármutek nad tragickou ztrátou životů více než 1 100 osob a nad zraněními dalších tisíců lidí, k nimž došlo v důsledku zřícení budovy Rana Plaza v Dháce, kterému se dalo předejít; vyjadřuje svou soustrast rodinám obětí a zraněným a veřejně odsuzuje osoby odpovědné za to, že ani v tomto případě nebylo možno zabránit takovýmto rozsáhlým ztrátám na životech;

2.  zdůrazňuje, že podobné nehody tragicky upozorňují na nedostatečné bezpečnostní normy ve výrobních podnicích a prokazují, že je třeba naléhavě učinit opatření k lepšímu uplatňování klíčových pracovních norem MOP a přimět nadnárodní maloobchodní textilní společnosti k dodržování zásad sociální odpovědnosti podniků;

3.  obhajuje právo bangladéšských pracovníků na vytváření a registraci nezávislých odborových svazů a na členství v těchto svazech, aniž by se museli obávat pronásledování; domnívá se, že demokratické struktury odborových svazů jsou zásadním nástrojem prosazování lepších zdravotních a bezpečnostních norem, lepších pracovních podmínek a vyšších platů; vyzývá bangladéšskou vládu, aby tato základní práva zaručila;

4.  vítá bangladéšskou dohodu týkající se požární ochrany a bezpečnosti budov, která byla uzavřena mezi odbory, nevládními organizacemi a asi 40 nadnárodními maloobchodními prodejci textilu dne 15. května 2013, jejímž cílem je zlepšit bezpečnostní normy v místě výroby (a která zahrnuje rovněž ujednání o úhradě těchto opatření), zejména vytvořením nezávislého systému inspekcí, včetně veřejných zpráv a povinných oprav a renovací, a aktivní podporou zřizování „výborů pro bezpečnost a ochranu zdraví“, mezi jejichž členy by patřili zástupci pracovníků v každém závodě; vyzývá všechny ostatní příslušné oděvní značky, aby toto úsilí podpořily, včetně maloobchodních prodejců oděvů, jako je Walmart, Gap, Metro, NKD a Ernstings, kteří i nadále odmítají jakoukoli závaznou dohodu;

5.  vítá akční plán, který dne 4. května 2013 přijala vláda, zaměstnavatelé, pracovníci a MOP, který zúčastněné strany zavazuje, aby se zapojily zejména do reformy pracovního práva, aby se pracovníkům umožnilo zakládání odborových svazů bez předchozího souhlasu majitelů továren a kolektivní vyjednávání, aby do konce roku 2013 posoudily bezpečnost veškerých funkčních továren konfekčních oděvů určených na vývoz, které se v Bangladéši nacházejí, a aby nebezpečné továrny přemístily a přijaly stovky dalších inspektorů;

6.  vyjadřuje naději, že dohoda a  akční plán budou provedeny včas a v plném rozsahu; v této souvislosti vítá, že vláda Bangladéše dne 13. května 2013 schválila změnu bangladéšského zákoníku práce, která obsahuje ustanovení o skupinovém pojištění a zdravotnických službách v továrnách; naléhavě vyzývá parlament Bangladéše, aby tuto změnu neprodleně přijal na svém nadcházejícím zasedání; vítá rovněž rozhodnutí bangladéšské vlády zvýšit v nejbližších týdnech minimální mzdu a naléhavě žádá bangladéšskou vládu, aby stíhala společnosti, které tuto mzdu nedodržují;

7.  připomíná, že Bangladéš má v současnosti prostřednictvím všeobecného systému preferencí bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU v rámci režimu „vše kromě zbraní“ a že tyto preference by mohly být v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí odňaty, pokud by příslušné monitorovací subjekty došly k závěru, že dochází k závažnému  a systematickému porušování zásad stanovených v úmluvách uvedených v části A přílohy III;

8.  vyzývá Komisi, aby prozkoumala, zda Bangladéš tyto úmluvy dodržuje, a očekává, že zjistí-li se, že v Bangladéši dochází k vážnému a systematickému porušování zásad stanovených v těchto úmluvách, bude zváženo zahájení šetření podle článku 18 nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí;

9.  považuje za nanejvýš politováníhodné, že bangladéšská vláda neprosazuje celostátní předpisy týkající se budov; vyzývá vládu a příslušné soudní orgány, aby vyšetřily obvinění z toho, že tyto předpisy nebyly uplatňovány na základě tajné dohody mezi zkorumpovanými úředníky a majiteli, kteří se snaží snižovat náklady;

10.  očekává, že osoby odpovědné za zločinnou nedbalost či jinak trestně odpovědné v souvislosti se zřícením budovy Rana Plaza, požárem továrny společnosti Tazreen a se všemi ostatními požáry budou postaveny před soud; očekává, že místní úřady a vedení továren budou spolupracovat, aby všem obětem zajistily neomezený přístup k soudnímu systému, což by jim umožnilo žádat o odškodnění; očekává, že se nadnárodní maloobchodní prodejci textilu, který byl v těchto továrnách vyráběn, budou podílet na vytváření finančního plánu odškodnění; vítá kroky, které učinila bangladéšská vláda na podporu obětí a jejich rodin;

11.  vyzývá všechny firmy, zejména oděvní značky, jejímiž dodavateli nebo subdodavateli jsou továrny v Bangladéši a dalších zemích, aby důsledně uplatňovaly mezinárodně uznávané postupy v oblasti sociální odpovědnosti podniků, především nedávno aktualizovanou směrnici OECD pro nadnárodní společnosti, deset zásad sociální odpovědnosti podniků iniciativy OSN Global Compact, normu ISO 26000 poskytující pokyny pro oblast společenské odpovědnosti, tripartitní deklarace Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách pro nadnárodní společnosti a sociální politiku a obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, a aby kriticky prověřovaly své dodavatelské řetězce s cílem zajistit, aby se jejich zboží vyrábělo výhradně v továrnách, které beze zbytku dodržují bezpečnostní normy a pracovní práva;

12.  vyzývá Komisi, aby mezi společnostmi z EU podnikajícími v zahraničí aktivně propagovala odpovědné podnikatelské chování se zvláštním důrazem na zajištění přísného dodržování všech jejich zákonem stanovených povinností, především mezinárodních norem a předpisů v oblasti lidských práv, pracovních podmínek a životního prostředí;

13.  vyzývá maloobchodní firmy, nevládní organizace a všechny zúčastněné subjekty, případně i Komisi, ke spolupráci na vytvoření normy pro dobrovolné označování výrobků, které by potvrzovalo, že v rámci celého dodavatelského řetězce daného výrobku byly dodrženy  základní pracovní normy MOP; vyzývá společnosti, které využívající sociální odpovědnost podniků jako marketingový nástroj, aby přijaly opatření, která zaručí, že veškerá jejich tvrzení jsou pravdivá;

14.  vítá podporu, kterou Komise poskytuje ministerstvu práce a zaměstnanosti Bangladéše a asociaci bangladéšských výrobců a vývozců oděvů; vyzývá k prohloubení a rozšíření této spolupráce, tak aby případně zahrnovala i další země v tomto regionu;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Radě OSN pro lidská práva, vládě a parlamentu Bangladéše a generálnímu řediteli Mezinárodní organizace práce.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2013)0027.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2013)0100.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2013)0099.
(4) Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
(5) Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 101.
(6) Úř. věst. L 118, 27.4.2001, s. 48
(7) Přijaté texty, P7_TA(2013)0049.
(8) Přijaté texty, P7_TA(2013)0050.

Právní upozornění - Ochrana soukromí