Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2638(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0223/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/05/2013 - 13.14
CRE 23/05/2013 - 13.14

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0230

Vastuvõetud tekstid
PDF 124kWORD 25k
Neljapäev, 23. mai 2013 - Strasbourg
Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusstandardid pärast hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis
P7_TA(2013)0230RC-B7-0223/2013

Euroopa Parlamendi 23. mai 2013. aasta resolutsioon töötingimuste ning tervisekaitse- ja ohutusnõuete kohta, pidades silmas hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (2013/2638(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Bangladeshi kohta, eriti 17. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni tekstiilivabrikute hiljutiste põlengute inimohvrite kohta, pidades eelkõige silmas Bangladeshi(1) ning 14. märtsi 2013. aasta resolutsioone olukorra kohta Bangladeshis(2) ja jätkusuutlikkuse kohta ülemaailmses puuvilla väärtusahelas(3),

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni ja ELi kaubandusvoliniku Karel De Guchti 30. aprilli 2013. aasta ühisavaldust pärast hiljutist hoonevaringut Bangladeshis,

–  võttes arvesse Bangladeshi tule- ja ehitusohutuse kokkulepet,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) tööalaste aluspõhimõtete ja põhiõiguste deklaratsiooni, ÜRO ülemaailmset kokkulepet ning OECD suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele,

–  võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsioone inimõiguste ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kohta rahvusvahelistes kaubanduslepingutes(4) ning ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes(5),

–  võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Bangladeshi Rahvavabariigi vahel sõlmitud partnerlus- ja arengualase koostöö lepingut(6),

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 2006. aastal vastu võetud tööohutust ja töötervishoidu arendavat raamistikku (C-187) ning 1981. aastal vastu võetud tööohutuse ja töötervishoiu konventsiooni (C-155), mida Bangladesh ei ole ratifitseerinud, ning neile lisatud soovitusi (R-197); võttes arvesse ka 1947. aasta konventsiooni tööinspektsioonide kohta (C-081), mille Bangladesh on allkirjastanud, ning selle soovitusi (R-164),

–  võttes arvesse komisjoni teatist „ELi uuendatud strateegia aastateks 2011–2014 ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas” (COM(2011)0681),

–  võttes arvesse oma 6. veebruari 2013. aasta resolutsiooni ettevõtja sotsiaalse vastutuse, usaldusväärse, läbipaistva ja vastutustundliku ettevõtluse ning jätkusuutliku majanduskasvu kohta(7) ning ettevõtja sotsiaalse vastutuse, ühiskonna huvide edendamise ning suuna kohta säästvale ja kaasavale taastumisele(8),

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogus 2011. aasta juunis heaks kiidetud ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid, millega loodi valitsustele ja ettevõtetele inimõiguste kaitse ja järgimise raamistik,

–  võttes arvesse ühendust Clean Clothes Campaign,

–  võttes arvesse 1.–4. mail 2013 Bangladeshi külastanud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kõrgetasemelise missiooni järeldusi,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et 24. aprillil 2013 varises Bangladeshis Dhakas kokku rõivavabriku hoone Rana Plaza ning selles maailma rõivatööstuse ajaloo kõige rängemas õnnetuses hukkus üle 1100 ja sai vigastada umbes 2500 inimest;

B.  arvestades, et 24. novembril 2012 hukkus Dhakas Ashulia piirkonnas asuvas rõivavabrikus Tazreen Fashion puhkenud tulekahjus vähemalt 112 inimest; et 8. mail 2013 hukkus vabrikupõlengus Dhakas kaheksa inimest; ning et hinnangute kohaselt on 2005. aastast saadik ja enne Rana Plaza tragöödiat ainuüksi Bangladeshi vabrikupõlengutes hukkunud üle 600 rõivatootja;

C.  arvestades, et Rana Plaza omanik ja veel kaheksa isikut vahistati ja neile esitati kriminaalsüüdistused selle eest, et hoone oli püstitatud ebaseaduslikult ja selle ehituskonstruktsioonides olid tekkinud rängad defektid, kuid töölisi sunniti seal edasi töötama, ehkki nad kartsid oma ohutuse pärast;

D.  arvestades, et tingimused sellistes tekstiilivabrikutes on tihtipeale halvad, neis ei järgita peamistes ILO konventsioonides tunnustatud töötajate õigusi ning sageli eiratakse osaliselt või täielikult ohutuseeskirju; arvestades, et selliste vabrikute omanikud on tihtipeale jäänud karistuseta ning ei ole seega töötingimuste parandamiseks midagi ette võtnud;

E.  arvestades, et kuigi Tazreeni vabriku juhtumi asjus loodud valitsuse uurimiskomisjon, mille moodustasid siseministeerium ja parlamendi alaline komisjon tööministeeriumi juures, jõudis järeldusele, et vabriku omanikule tuleks andestamatu hooletuse tõttu esitada kriminaalsüüdistus, ei ole teda ikka veel vahistatud;

F.  arvestades, et Euroopa on Bangladeshi rõivaste ja tekstiilitoodete suurim eksporditurg, ja et tuntud lääne äriühingud tunnistavad, et neil olid Tazreeni vabriku omanikega sõlmitud lepingud rõivaste tarnimiseks;

G.  arvestades, et Bangladeshist on saanud Hiina järel maailma suuruselt teine valmisrõivaste eksportija, et seal on nüüd üle 5000 tekstiilivabriku, mis annavad tööd umbes 4 miljonile inimesele ning et rõivad moodustavad nüüd 75% riigi ekspordist;

H.  arvestades, et tekstiilitööstust peetakse üheks enim saastavaks tööstusharuks; arvestades, et tehiskiudude ketramine, kudumine ja tootmine võib halvendada õhu kvaliteeti ja paisata õhku paljusid töötajatele, tarbijatele ja keskkonnale eriti kahjulikke lenduvaid aineid;

I.  arvestades, et teadete kohaselt maksti Rana Plaza töötajatele kõigest 29 eurot kuus; arvestades, et ühenduse Clean Clothes Campaign andmetel moodustavad sektori tööjõukulud kõigest 1–3% toodete lõpphinnast ning surve hindadele suureneb;

J.  arvestades, et pärast seda, kui kohalike rõivatootjatega koostööd tegevaid rahvusvahelisi ettevõtteid tabas kriitikatulv, on mitmed suured lääne firmad nüüd ühinenud kohalike töövõtjate organisatsioonidega sõlmitud õiguslikult siduva kokkuleppega, mille eesmärk on tagada Bangladeshi rõivavabrikutes põhilised töökoha ohutusnõuded;

1.  väljendab kurbust Rana Plaza kokkuvarisemisel traagiliselt hukkunud enam kui 1100 inimese ja tuhandete vigastatute pärast, kusjuures see kõik oleks olnud välditav; avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele ja vigastatutele ning mõistab hukka vastutavad isikud, kes järjekordselt ei suutnud ohvriterohket õnnetust ära hoida;

2.  rõhutab, et sellised õnnetused toovad traagiliselt esile puudulikud ohutusnõuded tootmispaikades ning tõendavad pakilist vajadust võtta meetmeid, et parandada ILO tööõiguse põhireeglite rakendamist ning tõhustada ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtete järgimist rahvusvaheliste tekstiilitoodete jaemüügiettevõtete poolt;

3.  kaitseb Bangladeshi töötajate õigust moodustada ja registreerida sõltumatuid ametiühinguid ning nendega ühineda, ilma et peaks kartma tagakiusamist; peab demokraatlike ametiühingustruktuuride olemasolu ülivajalikuks vahendiks võitluses paremate töötervishoiu- ja tööohutusnormide ning töötingimuste, sh kõrgema palga eest; kutsub Bangladeshi valitsust üles tagama nimetatud põhiõigused;

4.  tervitab 15. mail 2013 ametiühingute, valitsusväliste organisatsioonide ja ligikaudu 40 rahvusvahelise tekstiilitoodete jaemüüja vahel sõlmitud Bangladeshi tule- ja ehitusohutuse kokkulepet, mille eesmärk on tõhustada tootmiskohtade ohutusnõudeid (lepe sisaldab ka nende meetmete rahastamise korda), eeskätt sõltumatu kontrollisüsteemi loomisega, mis hõlmab ka avalikke aruandeid ja kohustuslikke remondi- ja renoveerimistöid, ning toetades aktiivselt tervisekaitse- ja ohutuskomisjonide loomist, millesse kuuluvad iga vabriku töötajate esindajad; kutsub seda ettevõtmist toetama kõiki asjaomaseid tekstiilitööstuse kaubamärgiettevõtteid ning ka jaemüügifirmasid Walmart, Gap, Metro, NKD ja Ernstings, kes on siiani keelduvad kõigist siduvatest lepetest;

5.  väljendab heameelt tegevuskava üle, mille 4. mail 2013. aastal võtsid vastu valitsus, tööandjad, töötajad ja ILO ning mis eelkõige kohustab osapooli reformima tööõigust nii, et töötajad saavad ilma vabrikomanikelt luba küsimata moodustada ametiühinguid ja pidada kollektiivläbirääkimisi, hindama 2013. aasta lõpuks kõigi tegutsevate ja ekspordile suunatud Bangladeshi valmisrõivavabrikute ohutust, ohtlikud vabrikud mujale üle viima ja palkama täiendavalt sadu inspektoreid;

6.  loodab, et lepe ja tegevuskava täidetakse täielikult ja õigeaegselt; tunneb sellega seoses heameelt asjaolust, et Bangladeshi valitsus võttis 13. mail 2013 vastu Bangladeshi muudetud 2013. aasta tööseaduse, mis sisaldab sätteid kollektiivse kindlustuse ja vabriku tervishoiuteenuste kohta; nõuab tungivalt, et Bangladeshi parlament võtaks muudatusettepaneku oma järgmisel istungil viivitamatult vastu; tervitab ka Bangladeshi valitsuse otsust tõsta lähinädalatel miinimumpalka ning nõuab tungivalt, et valitsus võtaks vastutusele ettevõtted, kes ebaseaduslikult sellest vähem maksavad;

7.  tuletab meelde, et Bangladesh saab kasu tolli- ja kvoodivabast pääsust ELi turule üldise soodustuste süsteemi erikorra „Kõik peale relvade” alusel, ning et need soodustused võib üldise soodustuste süsteemi määruse artikli 15 lõike 1 kohaselt peatada, kui asjaomaste kontrollorganite järelduste kohaselt leiab aset III lisa A osas loetletud konventsioonide põhimõtete tõsine ja süstemaatiline rikkumine;

8.  palub komisjonil uurida, kuidas Bangladesh neid konventsioone täidab, ja eeldab, et kaalutakse uurimise korraldamist vastavalt üldise soodustuste süsteemi määruse artiklile 18, kui peaks leitama, et Bangladesh neis sätestatud põhimõtteid rängalt ja süstemaatiliselt rikub;

9.  peab väga kahetsusväärseks asjaolu, et Bangladeshi valitsus ei suuda jõustada riiklikke ehitusalaseid õigusakte; kutsub valitsust ja asjaomaseid kohtuorganeid üles kontrollima väiteid, mille kohaselt nimetatud õigusakte ei rakendatud korrumpeerunud ametnike ja kulusid vähendada soovinud omanike salakokkulepete tõttu;

10.  ootab Rana Plaza varingu, Tazreeni vabrikupõlengu ja mis tahes muude põlengutega seoses kuritegelikus hooletuses või muudes kuritegudes süüdistatavate isikute kohtu alla andmist; eeldab, et kohalikud ametivõimud ja vabrikute juhid teevad koostööd, et tagada kõigile kannatanutele täielik juurdepääs kohtusüsteemile, et nad saaksid hüvitust nõuda; eeldab kõnealustes vabrikutes toodetud rõivaste rahvusvaheliste jaemüüjate kaasamist rahalise hüvitamise kavasse; peab tervitatavaks Bangladeshi valitsuse seniseid samme kannatanute ja nende perekondade toetamiseks;

11.  kutsub kõiki ettevõtteid, eelkõige rõivatööstuse kaubamärgiettevõtteid, kes sõlmivad töövõtu- või alltöövõtulepinguid Bangladeshis ja teistes riikides, täiel määral järgima rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõtja sotsiaalse vastutuse tavasid, eelkõige hiljuti ajakohastatud OECD juhiseid rahvusvahelistele ettevõtetele, ÜRO ülemaailmse kokkuleppe kümmet põhimõtet, sotsiaalse vastutuse ISO 26000 näidisstandardit, ILO kolmepoolset deklaratsiooni rahvusvaheliste ettevõtete ja sotsiaalpoliitika kohta ning ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid, ning vaatama kriitilise pilguga üle oma tarneahelad, tagamaks et nende kaupu toodetakse üksnes vabrikutes, kus täielikult järgitakse ohutusnõudeid ja töötajate õigusi;

12.  kutsub komisjoni üles edendama välismaal tegutsevate ELi ettevõtete seas aktiivselt vastutustundlikku ettevõtlust, pöörates erilist tähelepanu sellele, et nad järgiksid rangelt kõiki oma õiguslikke kohustusi, eelkõige inimõiguste, töötajate ja keskkonnaga seotud rahvusvahelisi norme ja eeskirju;

13.  kutsub jaemüüjaid, valitsusväliseid organisatsioone ja kõiki teisi asjaosalisi, sealhulgas vajaduse korral ka komisjoni üles tegema koostööd, et töötada välja vabatahtlik märgistamise standard, mis tõendab, et toode on kogu tarneahela ulatuses valmistatud ILO tööõiguse põhireegleid järgides; kutsub ettevõtja sotsiaalset vastutust turundusvahendina kasutavaid ettevõtted üles tagama, et kõik nende väited oleksid tõesed;

14.  väljendab heameelt abi üle, mida komisjon on andnud Bangladeshi töö- ja tööhõiveministeeriumile ning Bangladeshi rõivatootjate ja -eksportijate ühendusele; nõuab sellise koostöö tugevdamist ja vajaduse korral selle laiendamist ka piirkonna teistele riikidele;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO Inimõiguste Nõukogule, Bangladeshi valitsusele ja parlamendile ning ILO peadirektorile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0027.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0100.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0099.
(4) ELT C 99 E, 3.4.2012, lk 31.
(5) ELT C 99 E, 3.4.2012, lk 101.
(6) EÜT L 118, 27.4.2001, lk 48.
(7) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0049.
(8) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0050.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika