Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2638(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0223/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/05/2013 - 13.14
CRE 23/05/2013 - 13.14

Antagna texter :

P7_TA(2013)0230

Antagna texter
PDF 203kWORD 26k
Torsdagen den 23 maj 2013 - Strasbourg
Arbetsvillkor samt hälso- och säkerhetsstandarder till följd av fabriksbränder och byggnadsras nyligen i Bangladesh
P7_TA(2013)0230RC-B7-0223/2013

Europaparlamentets resolution av den 23 maj 2013 om arbetsförhållanden och arbetsmiljöstandarder efter de fabriksbränder och den byggnadskollaps som nyligen inträffade i Bangladesh (2013/2638(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Bangladesh, särskilt de av den 17 januari 2013 om offren i den senaste tidens bränder i textilfabriker, framför allt i Bangladesh(1) samt av den 14 mars 2013 om situationen i Bangladesh(2) och om hållbarhet i den globala värdekedjan för bomull(3),

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 30 april 2013 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, och Karel De Gucht, kommissionsledamot med ansvar för handel, om den byggnadskollaps som nyligen inträffade i Bangladesh,

–  med beaktande av avtalet om brand- och byggnadssäkerhet i Bangladesh,

–  med beaktande av ILO:s förklaring om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, FN:s Global compact-initiativ och OECD:s riktlinjer för multinationella företag,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 25 november 2010 om mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal(4) och om företagens sociala ansvar och miljöansvar vid internationella handelsavtal(5),

–  med beaktande av samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Bangladesh om partnerskap och utveckling(6),

–  med beaktande av ILO:s konventioner om ett ramverk för främjande av arbetsmiljö (2006, C–187) och om arbetarskydd och arbetsmiljö (1981, C–155), vilka inte har ratificerats av Bangladesh, och av rekommendationerna i dessa (R-197) och med beaktande av konventionen om yrkesinspektion (1947, C–081), som Bangladesh har undertecknat, och rekommendationerna i denna (R-164),

–  med beaktande av kommissionens meddelande En förnyad EU-strategi 2011–2014 för företagens sociala ansvar (COM(2011)0681),

–  med beaktande av sina resolutioner av den 6 februari 2013 om företagens sociala ansvar: ett ansvarstagande, transparent och ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar tillväxt(7) och om företagens sociala ansvar: att arbeta för samhällets intressen och för hållbar återhämtning för alla(8),

–  med beaktande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, vilka fastställer ett ramverk för både regeringar och företag att skydda och respektera mänskliga rättigheter, och vilka antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter i juni 2011,

–  med beaktande av kampanjen Rena kläder,

–  med beaktande av slutsatserna från ILO:s högnivådelegation till Bangladesh den 1–4 maj 2013,

–  med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den värsta tragedin i den internationella textilindustrins historia inträffade den 24 april 2013 då fler än 1 100 människor omkom och omkring 2 500 människor skadades i samband med att Rana Plaza, en byggnad med klädfabriker i Dhaka i Bangladesh, störtade samman.

B.  Den 24 november 2012 dog minst 112 människor i branden i Tazreen-fabriken i Ashuliadistriktet i Dhaka. Den 8 maj 2013 omkom åtta människor vid en fabriksbrand i Dhaka. Sedan 2005 har uppskattningsvis 600 textilarbetare omkommit i fabriksbränder enbart i Bangladesh, och detta innan tragedin i Rana Plaza inträffade.

C.  Ägaren till Rana Plaza och åtta andra personer har anhållits och åtalats för att olovligt ha uppfört byggnaden, som hade utvecklat omfattande strukturella problem. Arbetstagarna tvingades dock att fortsätta att arbeta i byggnaden, trots deras farhågor för säkerheten.

D.  Det råder ofta dåliga arbetsförhållanden i dessa textilfabriker; föga hänsyn tas till arbetstagarrättigheter av det slag som fastställs i ILO:s grundläggande konventioner, och säkerheten beaktas ofta inte alls eller endast i ringa utsträckning. Fabriksägarna har i många fall undgått straff och har därför gjort väldigt lite för att förbättra arbetsförhållandena.

E.  En offentlig utredningskommitté som tillsattes av inrikesministeriet och parlamentets ständiga arbetsmarknadsutskott kom fram till att Tazreen-fabrikens ägare skulle åtalas för oursäktlig vårdslöshet, men ägaren har ännu inte gripits.

F.  Den europeiska marknaden är den största exportdestinationen för kläder och textilier från Bangladesh, och välkända företag i väst har medgett att de hade avtal om klädleveranser med de fabriker som fanns i Rana Plaza-byggnaden.

G.  Bangladesh är numera världens näst största exportör av konfektionskläder efter Kina. Landet har mer än 5 000 textilfabriker som tillsammans sysselsätter omkring 4 miljoner människor, och kläder står nu för 75 procent av landets export.

H.  Textilindustrin anses vara en av de mest förorenande industrierna. Att spinna, väva och producera textilfibrer i industriell skala kan förorena luften och leda till utsläpp i atmosfären av många olika lättflyktiga ämnen som är särskilt skadliga för arbetstagare, konsumenter och miljön.

I.  De som arbetade i Rana Plaza uppges ha tjänat så lite som 29 euro i månaden. Enligt kampanjen Rena Kläder utgör arbetskostnaderna i denna sektor endast 1–3 procent av produkternas slutpris, och pristrycket ökar.

J.  Många storföretag i väst har nu ingått ett rättsligt bindande avtal som utarbetats av lokala arbetsorganisationer och vars syfte är att säkerställa grundläggande standarder när det gäller säkerheten i Bangladeshs klädfabriker. Detta efter att de internationella företagen fått omfattande kritik för sitt samarbete med de lokala klädtillverkarna.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin sorg över att fler än 1 100 människor så tragiskt miste livet och att ytterligare tusentals människor skadades när fabriksbyggnaden Rana Plaza i Dhaka störtade samman, en tragedi som kunde ha förhindrats. Parlamentet uttrycker sitt deltagande med de omkomnas familjer och med de skadade, och fördömer dem som är skyldiga till att ännu en gång ha misslyckats med att förhindra en så stor förlust av människoliv.

2.  Europaparlamentet betonar att sådana olyckor på ett tragiskt sätt belyser bristen på säkerhetsnormer vid produktionsanläggningar och visar att det behövs snabba åtgärder för att förbättra genomförandet av ILO:s grundläggande arbetsnormer och öka de multinationella textildetaljhandelsföretagens respekt för principerna om företagens sociala ansvar.

3.  Europaparlamentet försvarar rätten för arbetstagare i Bangladesh att utan fruktan för repressalier grunda och låta registrera oberoende fackföreningar och gå med i dem. Parlamentet anser att demokratiska fackföreningsstrukturer är viktigt i kampen för bättre hälso- och säkerhetsnormer och arbetsförhållanden, också i form av högre löner, och uppmanar regeringen i Bangladesh att garantera dessa grundläggande rättigheter.

4.  Europaparlamentet välkomnar det avtal om brand- och byggnadssäkerhet i Bangladesh som den 15 maj 2013 träffades mellan facket, icke-statliga organisationer och cirka 40 multinationella textildetaljhandelsföretag och som syftar till att förbättra säkerhetsnormerna i produktionsanläggningarna (och som även omfattar arrangemang för hur dessa åtgärder ska bekostas), framför allt genom att inrätta ett system för oberoende inspektion som också ska omfatta offentliga rapporter och obligatoriska reparationer och renoveringar och genom att aktivt stödja inrättande i varje fabrik av skyddskommittéer med företrädare för arbetstagarorganisationer. Parlamentet uppmanar alla andra berörda textilvarumärken att stödja detta arbete, också textildetaljhandelskedjorna Walmart, Gap, Metro, NKD och Ernsting, som fortsätter att tillbakavisa alla bindande avtal.

5.  Europaparlamentet välkomnar den åtgärdsplan som regeringen, arbetsgivarna, arbetstagarna och ILO kom överens om den 4 maj 2013, genom vilken parterna utfäster sig att framför allt reformera arbetslagstiftningen, så att arbetarna får rätt att bilda fackföreningar utan förhandstillstånd från fabriksägarna och att kollektivförhandla, samt att senast vid utgången av 2013 bedöma säkerheten i alla konfektionsvarufabriker som är verksamma i Bangladesh och arbetar för export, att flytta osäkra fabriker och att anställa hundratals ytterligare inspektörer.

6.  Europaparlamentet hoppas att avtalet och åtgärdsplanen kommer att genomföras skyndsamt och i alla delar. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang att Bangladeshs kabinett den 13 maj 2013 antog Bangladeshs (ändrade) arbetsmarknadslag-2013, vilken innehåller bestämmelser om gruppförsäkring och hälsovård på arbetsplatsen. Parlamentet uppmanar Bangladeshs parlament att utan dröjsmål anta denna ändring under sitt kommande sammanträde. Parlamentet välkomnar även att Bangladeshs regering beslutat att höja minimilönen under de kommande veckorna, och uppmanar med kraft Bangladeshs regering att vidta åtgärder mot företag som utan rättslig grund lägger sig under denna minimilön

7.  Europaparlamentet påminner om att Bangladesh åtnjuter tull- och kvotfritt tillträde till EU:s marknad enligt ”Allt utom vapen”-ordningen i det allmänna preferenssystemet, och att dessa förmåner, i enlighet med artikel 15  i förordningen om det allmänna preferenssystemet i händelse av allvarliga och systematiska överträdelser av principerna i de konventioner som anges i bilaga III del A, kan upphävas på grundval av övervakningsorganens slutsatser.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utreda huruvida Bangladesh följer dessa konventioner, och förväntar sig att en utredning övervägs, i enlighet med artikel 18 i förordningen om det allmänna preferenssystemet, om landet befinns vara skyldigt till allvarliga och systematiska överträdelser av principerna i dessa konventioner.

9.  Europaparlamentet anser det vara mycket beklagligt att Bangladeshs regering inte har lyckats genomdriva nationella byggnormer. Parlamentet uppmanar regeringen och de berörda rättsliga myndigheterna att utreda påståendena om att dessa normer inte tillämpades på grund av ett hemligt samförstånd mellan korrumperade tjänstemän och fastighetsägare som försöker minska sina kostnader.

10.  Europaparlamentet förväntar sig att de som gjort sig skyldiga till allmänfarlig vårdslöshet och annan brottslig verksamhet i samband med Rana Plazas kollaps, branden i Tazreen-fabriken och alla andra bränder kommer att ställas inför rätta. Vidare förväntar sig parlamentet att de lokala myndigheterna och fabriksledningen samarbetar för att garantera alla offer full tillgång till rättsväsendet, så att de kan kräva ersättning. Parlamentet förväntar sig dessutom att de multinationella textildetaljhandelsföretag som bedrev tillverkning vid dessa fabriker deltar i upprättandet av en skadeståndplan. Parlamentet välkomnar de åtgärder som Bangladeshs regering redan har vidtagit för att hjälpa de drabbade och deras familjer.

11.  Europaparlamentet uppmanar samtliga näringar, särskilt klädföretag, som anlitar eller har underleverantörsavtal med fabriker i Bangladesh och andra länder att till fullo följa internationellt erkänd praxis för företagens sociala ansvar, särskilt OECD:s nyligen uppdaterade riktlinjer för multinationella företag, de tio principerna i FN:s Global compact-initiativ, ISO-standarden om socialt ansvarstagande (ISO 26000), ILO:s trepartsförklaring om principer för multinationella företag och socialpolitik samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, samt att kritiskt granska sina leverantörskedjor för att förvissa sig om att deras varor uteslutande tillverkas i fabriker som till fullo respekterar säkerhetsnormerna och arbetstagarnas rättigheter.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt främja ett ansvarsfullt företagande bland EU-företag som verkar utomlands, med särskilt fokus på att se till att de strikt uppfyller alla sina rättsliga skyldigheter, i synnerhet internationella normer och bestämmelser om mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och miljön.

13.  Europaparlamentet uppmanar återförsäljare, icke-statliga organisationer och alla andra berörda aktörer, i förekommande fall kommissionen, att tillsammans undersöka möjligheten att utveckla en frivillig social märkningsstandard som intygar att en produkt tillverkats i enlighet med ILO:s grundläggande arbetsrättsliga standarder i hela leverantörskedjan. Parlamentet konstaterar att företag som använder företagens sociala ansvar som ett sätt att marknadsföra sig bör vidta åtgärder för att se till att alla påståenden är korrekta.

14.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens stöd till Bangladeshs arbetsmarknads- och sysselsättningsministerium och till Bangladeshs förbund av klädtillverkare och exportörer (BGMEA). Parlamentet förespråkar att denna typ av samarbete ska stärkas och vid behov utvidgas till att omfatta andra länder i regionen.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s råd för mänskliga rättigheter, Bangladeshs regering och parlament samt ILO:s generaldirektör.

(1) Antagna texter, P7_TA(2013)0027.
(2) Antagna texter, P7_TA(2013)0100.
(3) Antagna texter, P7_TA(2013)0099.
(4) EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
(5) EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 101.
(6) EUT L 118, 27.4.2001, s. 48.
(7) Antagna texter, P7_TA(2013)0049.
(8) Antagna texter, P7_TA(2013)0050.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy