Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2654(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0221/2013

Ingivna texter :

B7-0221/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/05/2013 - 22.1

Antagna texter :

P7_TA(2013)0231

Antagna texter
PDF 115kWORD 23k
Torsdagen den 23 maj 2013 - Strasbourg
Guantánamo: hungerstrejk bland fångarna
P7_TA(2013)0231B7-0221/2013

Europaparlamentets resolution av den 23 maj 2013 om Guantánamo: hungerstrejk bland fångarna (2013/2654(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Guantánamo,

–  med beaktande av sin resolution av den 18 april 2012 om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen och Europeiska unionens politik på området, inbegripet följderna för EU:s strategipolitik för mänskliga rättigheter(1),

–  med beaktande av de internationella, europeiska och nationella instrumenten om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och om förbudet mot godtyckligt frihetsberövande, tvångsförsvinnande och tortyr, såsom den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) av den 16 december 1966 och FN-konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av den 10 december 1984, och relevanta tillhörande protokoll,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 15 juni 2009 från Europeiska unionen och dess medlemsstater och Amerikas förenta stater om stängningen av interneringsförläggningen i Guantánamo Bay och om ett framtida samarbete i kampen mot terrorism som bygger på gemensamma värderingar, internationell rätt och respekt för rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av uttalandet av den 5 april 2013 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, om fängelseförhållandena i Guantánamo, i vilket hon framhöll att det fortsatta frihetsberövandet av många fångar på obestämd tid är att beteckna som godtyckligt frihetsberövande, vilket uttryckligen strider mot internationell rätt,

–  med beaktande av principerna i Förenta nationernas stadga och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av artikel 122 i arbetsordningen,

A.  Många av de 166 kvarvarande fångarna i Guantánamo Bay har hungerstrejkat i protest mot de förhållanden som råder i interneringsförläggningen.

B.  86 stycken av de kvarvarande fångarna har förklarats frigivna men hålls fortfarande fångna på obestämd tid.

C.  Europeiska unionen och USA delar de grundläggande värderingarna frihet, demokrati och respekt för internationell rätt, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter.

D.  Minst tio fångar har i samband med hungerstrejk tvångsmatats i syfte att hållas vid liv. Internationella överenskommelser mellan läkare kräver att man visar respekt för en individs välinformerade och frivilliga beslut att delta i en hungerstrejk.

E.  Europeiska unionen och Amerikas förenta stater delar den gemensamma värderingen religionsfrihet. Trots detta har det förekommit många rapporter om att koraner som tillhör fångarna har hanterats på ett vårdslöst sätt av amerikansk militärpersonal när celler har genomsökts.

F.  I EU:s och USA:s gemensamma uttalande av den 15 juni 2009 uppmärksammades president Obamas löfte att beordra stängningen av interneringsanläggningen i Guantánamo Bay senast den 22 januari 2010. Dessutom välkomnades andra åtgärder, inbegripet en grundlig översyn av anläggningens internerings-, förflyttnings- och förhörspolitik i kampen mot terrorism och en ökad transparens i fråga om tidigare praxis i sammanhanget.

G.  USA ska lägga ner sitt enda civilflyg till Guantánamo, vilket innebär att det enda tillgängliga flyget är ett militärflyg, och för att få resa med detta flyg måste man ha tillstånd från Pentagon. Därmed begränsas tillträdet för pressen, advokater och människorättsaktivister.

1.  Europaparlamentet noterar att det finns en nära transatlantisk relation som bygger på en gemensam värdegrund och på respekt för grundläggande, universella och icke förhandlingsbara mänskliga rättigheter, såsom rätten till en rättvis rättegång och förbudet mot godtyckliga frihetsberövanden. Parlamentet välkomnar det nära transatlantiska samarbetet i en lång rad internationella människorättsfrågor.

2.  Europaparlamentet uppmanar de amerikanska myndigheterna att behandla fångar med respekt för deras inneboende värde och att skydda deras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över tillståndet för de fångar som hungerstrejkar och de som tvångsmatas, och uppmanar USA att visa respekt för deras rättigheter och beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck USA att ompröva beslutet att lägga ned sitt enda civila flyg till Guantánamo Bay, eftersom detta skulle begränsa tillträdet för företrädare för pressen och det civila samhället.

5.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck USA att kontrollera att religiöst material hanteras väl och respekteras, samtidigt som obligatoriska genomsökningsförfaranden följs.

6.  Europaparlamentet betonar att fångar som fortfarande hålls internerade bör ha rätt till en regelmässig granskning av lagligheten i deras internering i linje med artikel 9 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, enligt vilken ”[d]en som har berövats sin frihet genom gripande eller på annat sätt skall ha rätt att inför domstol kräva att lagligheten av frihetsberövandet utan dröjsmål prövas och att frigivning beslutas i de fall åtgärden är olaglig”.

7.  Europaparlamentet uttrycker på nytt sin indignation och vrede över alla massiva terrorattentat, sin solidaritet med offren för dessa attentat och sin sympati med den smärta och det lidande som har drabbat deras familjer, vänner och släktingar. Parlamentet vidhåller dock att kampen mot terrorismen inte kan föras på bekostnad av etablerade, grundläggande och gemensamma värderingar, såsom respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

8.  Europaparlamentet beklagar att löftet från USA:s president att stänga Guantánamo senast i januari 2010 ännu inte har infriats. Parlamentet upprepar sin uppmaning till de amerikanska myndigheterna att se över systemet med militärkommissioner i syfte att säkerställa rättvisa rättegångar, att stänga Guantánamo och att under alla förhållanden förbjuda tortyr, misshandel och frihetsberövande under obestämd tid och utan rättegång.

9.  Europaparlamentet beklagar den amerikanske presidentens beslut den 7 mars 2011 att skriva under dekretet om frihetsberövanden och upphävande av förbudet mot militärdomstolar. Parlamentet är övertygat om att normala brottmålsrättegångar i civila domstolar är det bästa sättet att lösa frågan om Guantánamofångarnas ställning. Parlamentet insisterar på att fångar i amerikanska interneringsförläggningar bör åtalas utan dröjsmål och få sina ärenden prövade i överensstämmelse med internationella rättsstatliga standarder eller släppas på fri fot. I detta sammanhang understryker parlamentet att samma standarder för rättvisa rättegångar bör tillämpas på alla, utan diskriminering.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till militärkommissionernas behöriga företrädare, USA:s utrikesminister, USA:s president, USA:s representanthus och senat, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, regeringarna och parlamenten i EU:s medlemsstater, FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s generalförsamling och regeringarna i FN:s medlemsstater.

(1) Antagna texter, P7_TA(2012)0126.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy