Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/0013(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0141/2013

Predložena besedila :

A7-0141/2013

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/06/2013 - 10.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0235

Sprejeta besedila
PDF 398kWORD 34k
Torek, 11. junij 2013 - Strasbourg
Dolgoročni načrt za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže - 1 ***I
P7_TA(2013)0235A7-0141/2013
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. junija 2013 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže (COM(2012)0021 – C7-0042/2012 – 2012/0013(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0021),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0042/2012),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A7-0141/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. junija 2013 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2013 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže
P7_TC1-COD(2012)0013

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1342/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 423/2004(3) daje Svetu pooblastilo za spremljanje in pregled največjih stopenj smrtnosti zaradi ribolova in z njimi povezanih velikosti biomase drstitvenega staleža, ki jih določa. [Sprememba 1]

[Sprememba 2]

(3)  Za spreminjanje ali dopolnjevanje nekaterih nebistvenih elementov Uredbe (ES) št. 1342/2008 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z naslednjim:

   spremembami ugotovljenih vrednosti največjih stopenj smrtnosti zaradi ribolova in z njimi povezanih velikosti biomase drstitvenega staleža, ko se doseže ciljna stopnja smrtnosti zaradi ribolova;
   pravili o prilagoditvi ribolovnega napora, kadar je skupina plovil izključena iz ureditve napora ali vanjo ponovno vključena;
   pravili za metodo izračuna ribolovne zmogljivosti iz člena 14(3) in prilagoditev največjih stopenj zmogljivosti zaradi stalne ukinitve ribolovne aktivnosti in prenosov zmogljivosti;
   pravili o metodi izračuna za prilagoditev največjega dovoljenega ribolovnega napora v povezavi z upravljanjem kvot;
   pravili o metodi izračuna za prilagoditev največjega dovoljenega ribolovnega napora zaradi prenosa ribolovnega napora med skupinami napora;
   spremembami sestave geografskih območij in skupin orodij iz Priloge I.

(4)  Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno s posvetovanji na ravni strokovnj. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

[Sprememba 3]

(6)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja Uredbe (ES) št. 1342/2008 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila glede podrobnih pravil o postopku in obliki posredovanja informacij, ki se zahtevajo v skladu s to uredbo, Komisiji ter o obliki posebnih ribolovnih dovoljenj in seznama plovil s takšnimi posebnimi dovoljenji. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(4).

[Sprememba 4]

(8)  Uredbo (ES) št. 1342/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti −

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba Sveta (ES) št. 1342/2008 se spremeni:

(-1)  V členu 8 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:"

6.  Če se je stalež trske iz odstavka 1 tri zaporedna leta izkoriščal s stopnjo smrtnosti zaradi ribolova skoraj 0,4, Komisija oceni uporabo tega člena. Komisija po potrebi pripravi ustrezne predloge za spremembo dolgoročnega načrta, ki se sprejmejo po rednem zakonodajnem postopku, da bi zagotovila izkoriščenje na ravni največjega trajnostnega donosa.[Sprememba 5]

(1)  V členu 10 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

‚1.  Kadar se doseže ciljna stopnja smrtnosti zaradi ribolova iz člena 5(2) ali kadar Komisija na podlagi priporočil STECF in po potrebi drugih znanstvenih podatkov ter po celovitem posvetovanju z ustreznim regionalnim svetovalnim odborom ugotovi, da navedeni cilj ali najnižje in previdnostne ravni drstitvene biomase iz člena 6 ali stopnje smrtnosti zaradi ribolova iz člena 7(2) niso več primerni za ohranjanje majhnega tveganja za izčrpavanje staleža in največjega trajnostnega donosa, Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 31a, s katerimi določi nove vrednosti za ravni iz člena iz člena 5(2), člena 6 in člena 7(2).‚ [Sprememba 6]

(2)  Člen 11 se spremeni:

(a)  Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

‚3.  Države članice Komisiji vsako leto zagotovijo ustrezne informacije, na podlagi katerih se ugotovi, ali so navedeni pogoji še vedno izpolnjeni.

"

(b)  Dodata se naslednja odstavka:"

4.  Na Komisijo se v skladu s členom 31a prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov za določitev pravil o prilagoditvi ribolovnega napora, kadar se skupina plovil izključi iz ureditve napora ali se vanjo ponovno vključi v skladu s členom 11(2) ter kadar plovilo ne izpolnjuje več zahtev iz odločitve o izključitvi.

5.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi podrobna pravila o postopku in obliki posredovanja informacij iz člena 11(3). Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 32(2).

"

(2a)   V členu 13 se odstavek 7 nadomesti z naslednjim:"

7.   Komisija zaprosi STECF, da vsako leti opravi primerjavo med zmanjšanjem smrtnosti trsk, do katerega bi prišlo zaradi uporabe odstavka 2(c), in pričakovanim zmanjšanjem zaradi prilagoditve napora iz člena 12(4). Komisija na podlagi tega mnenja po potrebi pripravi ustrezne predloge za prilagoditev ribolovnemu naporu, ki se naslednje leto lahko uporablja za ustrezno skupino orodja.‚[Sprememba 7]

(3)  V členu 14 se doda naslednji odstavek:

‚5.  Države članice Komisijo obveščajo o podlagi za izračun največje ribolovne zmogljivosti iz odstavka 3 in o kakršnih koli prilagoditvah zaradi stalne ukinitve ribolovne aktivnosti in prenosov zmogljivosti v skladu s členom 16(3).

"

(4)  Vstavi se člen:"

Člen 14a

Pooblastila Komisije

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a, da se določijo pravila za metodo izračuna ribolovne zmogljivosti iz člena 14(3) in prilagoditev največjih stopenj zmogljivosti zaradi stalne ukinitve ribolovne aktivnosti in prenosov zmogljivosti v skladu s členom 16(3).

2.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi podrobna pravila o:

   (a) obliki posebnih ribolovnih dovoljenj iz člena 14(2) in postopkih, s katerimi države članice dajo na voljo seznam plovil s posebnimi dovoljenji, kot določa člen 14(4);
   (b) postopku in obliki posredovanja informacij Komisiji iz člena 14(5).

"

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 32(2).

(5)  V členu 16 se dodajo naslednji odstavki:"

4.  Države članice Komisijo obveščajo o kakršnih koli prilagoditvah napora v skladu s tem členom.

5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a za določitev pravil za metodo izračuna, ki državam članicam omogoči prilagoditev največjega dovoljenega ribolovnega napora v zvezi z upravljanjem kvot.

6.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi podrobna pravila o postopku in obliki posredovanja informacij iz odstavka 4. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 32(2).

"

(6)  V členu 17 se dodajo naslednji odstavki:"

6.  Države članice Komisijo obveščajo o kakršnih koli prilagoditvah napora v skladu s tem členom.

7.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a za določitev pravil za metodo izračuna, ki državam članicam zaradi prenosa ribolovnega napora med skupinami napora omogoči prilagoditev največjega dovoljenega ribolovnega napora.

8.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi podrobna pravila o postopku in obliki posredovanja informacij iz odstavka 6. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 32(2).

"

(7)  Člen 30 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 30

Postopek odločanja

Kadar ta uredba določa, da Svet sprejema odločitve, Svet ravna v skladu s Pogodbo.

"

(8)  V členu 31 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:"

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a za spremembo Priloge I k tej uredbi na podlagi naslednjih načel:

"

(9)  Vstavi se naslednji člen:"

Člen 31a

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo iz  člena 10(1), člena 11(4), člena 14a(1), člena 16(5), člena 17(7) in člena 31 se prenese na Komisijo za obdobje treh let od …(5). Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem triletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 8]

3.  Pooblastilo iz  člena 10(1), člena 11(4), člena 14a(1), člena 16(5), člena 17(7) in člena 31 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. [Sprememba, ki ne zadeva vseh jezikov]

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 10(1), členom 11(4), členom 14a(1), členom 16(5), členom 17(7) ali členom 31, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.‚ [Sprememba, ki ne zadeva vseh jezikov]

"

(10)  Člen 32 se nadomesti z naslednjim:"

‚Člen 32

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor za ribištvo in ribogojstvo, ustanovljen s členom 30 Uredbe (ES) št. 2371/2002. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta s 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

"

* UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

(11)   Člen 34 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 34

Pregled

1.  Komisija na podlagi mnenja STECF in po posvetovanju z ustreznim regionalnim svetovalnim svetom najpozneje tretje leto uporabe te uredbe in zatem vsako tretje zaporedno leto njene uporabe oceni vpliv upravljalnih ukrepov na zadevne staleže trsk in ribolov teh staležev. Komisija po potrebi pripravi ustrezne predloge za spremembo dolgoročnega načrta, ki se sprejmejo v skladu z rednim zakonodajnim postopkom.

2.   Odstavek 1 ne posega v prenos pooblastila iz te uredbe.‚[Sprememba 11]

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

"

V ...,

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Svet

Predsednik

(1) UL C 181, 21.6.2012, str. 204.
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 11. junija 2013.
(3) UL L 348, 24.12.2008, str. 20.
(4) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(5)+ Datum začetka veljavnosti te uredbe.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov