Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2133(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0163/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0163/2013

Συζήτηση :

PV 10/06/2013 - 21
CRE 10/06/2013 - 21

Ψηφοφορία :

PV 11/06/2013 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0239

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 411kWORD 49k
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο
Ένα νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών
P7_TA(2013)0239A7-0163/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών (2012/2133(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στις Συνθήκες με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως το άρθρο 38 του Χάρτη το οποίο ορίζει ότι οι πολιτικές της Ένωσης πρέπει να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο ορίζει ότι «η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, το οποίο δεσμεύει την ΕΕ να εργάζεται για «την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 12 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «οι απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή άλλων πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης»,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 14, 114 παράγραφος 3 και 169 της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο αριθ. 26 αυτής σχετικά με υπηρεσίες γενικού (οικονομικού) ενδιαφέροντος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 169 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, που ορίζει ότι «προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα των καταναλωτών και να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, η Ένωση συμβάλλει στην προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και στην προώθηση του δικαιώματος τους για ενημέρωση, εκπαίδευση και οργάνωσή τους για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους»,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 98/560/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης μέσω της προώθησης εθνικών πλαισίων με σκοπό την επίτευξη συγκρίσιμου και αποτελεσματικού επιπέδου προστασίας των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών) (COM(2009)0336),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»)(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1926/2006/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 που αφορά τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές (2007-2013)(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/952/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για το δικαίωμα απάντησης σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και επιγραμμικών υπηρεσιών πληροφόρησης(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013: Ενδυνάμωση των καταναλωτών, προώθηση της ευημερίας τους και αποτελεσματική προστασία τους» και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων(7) με στόχο τη δημιουργία ενός γενικού πλαισίου κανόνων και αρχών για τη διαπίστευση και την εποπτεία της αγοράς,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών)(8),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2009 σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και τη σύσταση της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2004 για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο οδηγιών που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την επιβολή του κοινοτικού καταναλωτικού κεκτημένου (COM(2009)0330) και την έκθεση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών) (COM(2009)0336),

–  έχοντας υπόψη της ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2009 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με εναρμονισμένη μέθοδο για την ταξινόμηση και την κοινοποίηση των καταγγελιών και των αιτημάτων των καταναλωτών (COM(2009)0346) και το συνοδευτικό σχέδιο σύστασης της Επιτροπής (SEC(2009)0949),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την προστασία των καταναλωτών(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)(11),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του καθηγητή Mario Monti, με ημερομηνία 9 Μαΐου 2010, προς την Επιτροπή σχετικά με την αναζωογόνησης της Ενιαίας Αγοράς, με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (ενδιάμεση έκθεση)(14),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των αγορών για τους καταναλωτές» (τέταρτη έκδοση του Πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές) (SEC(2010)1257),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 27ης Οκτωβρίου 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ 2010: Άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ (COM(2010)0603),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Κατάσταση των καταναλωτών ανά χώρα στην ενιαία αγορά - Πέμπτη έκδοση του Πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές» (SEC(2011)0299),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για το 2010 του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών η οποία δημοσιεύτηκε από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2011,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 23ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη λιανική αγορά(16),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής του Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των αγορών για τους καταναλωτές» (Έκτη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές) (SEC(2011)1271),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Κρακοβίας του πρώτου Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία της Πολωνίας στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2011 για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (COM(2011)0665),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς(17) και της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τη λειτουργία και την εφαρμογή των κεκτημένων δικαιωμάτων των ατόμων που ταξιδεύουν αεροπορικά(19),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές(20),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με ένα πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020 (COM(2011)0707) και τα σχετικά έγγραφα (SEC(2011)1320 και SEC(2011)1321),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με μια νέα στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών(21),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2011 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Ευρωπαϊκό όραμα για τους επιβάτες: Ανακοίνωση για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς» (COM(2011)0898),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Ιανουαρίου 2012 με τίτλο «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» (COM(2011)0942),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 2012 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (COM(2012)0011),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2012 με θέμα «Πορεία προς μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση της συλλογικής προσφυγής»(22),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2012 με τίτλο «Στρατηγική για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις» (COM(2012)0179),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2012 με τίτλο «Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά: μια ευρωπαϊκή στρατηγική» (COM(2012)0196),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με την στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς(24),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2012 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές – Προώθηση της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης» (COM(2012)0225),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 2012 με τίτλο «Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές δείχνει σε ποιες περιοχές της Ευρώπης επικρατούν οι καλύτερες συνθήκες για τους καταναλωτές – Έβδομη έκδοση του Πίνακα αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες» (SWD(2012)0165),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2012 με τίτλο «Κάνοντας τις αγορές λειτουργικές για τους καταναλωτές – Όγδοη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές» (SEC(2012)0432),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (COM(2012)0238),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις παραμέτρους προαγωγής της γνώσης όσον αφορά την ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών από το 2012 έως το 2014 (SWD(2012)0235),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2012 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ενιαία αγορά - Πράξη II – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς(25),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές - Προώθηση της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης» (COM(2012)0225),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0163/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση και η προστασία των καταναλωτών και των δικαιωμάτων τους συνιστούν θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην οικονομία δεδομένου ότι η κατανάλωση αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο ως καταναλωτές στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και ότι, κατά συνέπεια, ο ρόλος των καταναλωτών πρέπει να αναγνωριστεί ως τμήμα της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της Ένωσης είναι να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης, ενίσχυσης του ρόλου και της προστασίας των καταναλωτών, καθώς και η κατάλληλη ισορροπία σε ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των οικονομιών της Ένωσης ιδίως μέσω της προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και μέσω της προώθησης των δικαιωμάτων τους για ενημέρωση, εκπαίδευση και οργάνωση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές δεν συνιστούν μία ομοιογενή ομάδα και ότι αυτές οι συνθήκες διαφοροποίησης πρέπει να εξετάζονται στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές καθώς υπάρχουν σοβαρές διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά τις δεξιότητές τους, τη γνώση της νομοθεσίας, την αποφασιστικότητα και τη βούλησή τους να επιζητήσουν αποζημίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη διακριτική μεταχείριση και η δυνατότητα πρόσβασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τους Καταναλωτές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αγορά και οι γνώσεις τους όσον αφορά τα δικαιώματά τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες καταναλωτών όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και άλλοι καταναλωτές που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο αυτό είναι καθοριστικής σπουδαιότητας να παρέχεται καλύτερη προστασία στους καταναλωτές στην Ένωση έναντι προϊόντων και υπηρεσιών που ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλειά τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως «συνεχής και κατάλληλη πληροφόρηση» νοείται η εύκολα προσβάσιμη, διαφανής, μη παραπλανητική και συγκρίσιμη πληροφόρηση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη μιας εύρυθμης εσωτερικής αγοράς συνάδει με τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας όσον αφορά την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης προς όφελος των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για όλους τους καταναλωτές, λόγω του τεράστιου διασυνοριακού δυναμικού του που επιτρέπει στους καταναλωτές να επωφελούνται πλήρως από την ενιαία αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο, ως μέσο ένταξης, είναι επίσης εξαιρετικά χρήσιμο για καταναλωτές με αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα καθώς και για εκείνους που ζουν σε αγροτικές περιοχές με γεωγραφικά μειονεκτήματα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές αγορές υπονομεύει τα πλεονεκτήματα της ολοκλήρωσης της αγοράς·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου επιβραδύνεται λόγω του ψηφιακού χάσματος που εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των πολιτών της Ένωσης, ιδίως στην περίπτωση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, και ότι οι περισσότεροι δημόσιοι και ιδιωτικοί ιστοχώροι εξακολουθούν να μην είναι προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία ή με περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της ενιαίας ψηφιακής αγοράς θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα των καταναλωτών, καθώς δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες, και ότι ορισμένοι ιστότοποι δεν ενδείκνυνται για διασυνοριακούς αγοραστές και καταναλωτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ΕΕΚΔ) και ο κανονισμός για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ΗΕΚΔ) θα τεθούν σύντομα σε ισχύ και θα παράσχουν χρήσιμα εργαλεία για τους καταναλωτές, ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω κατάλληλοι μηχανισμοί για την ανάληψη αποτελεσματικών συλλογικών δράσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να προστατεύονται και να ενημερώνονται οι καταναλωτές στον τομέα χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι τα εν λόγω προϊόντα θα μπορούσαν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην παγκόσμια ευημερία, καθώς και την ανάγκη για την πιο αντικειμενική παροχή συμβουλών στους καταναλωτές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές καθορίζει μέτρα για να τεθούν οι καταναλωτές στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της Ένωσης ως μέσο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει επίσης σοβαρές επιπτώσεις στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών στην ενιαία αγορά, ιδίως των καταναλωτών σε ευάλωτη θέση λόγω της κοινωνικής ή χρηματοοικονομικής τους κατάστασης· λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών πρέπει να αναγνωρίζονται στον απαιτούμενο βαθμό·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά παρέχει στους καταναλωτές της Ένωσης πρόσβαση σε ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που πωλούνται σε ανταγωνιστικές τιμές, προωθώντας τη βιώσιμη κατανάλωση για μια βιώσιμη ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή φιλικών για το περιβάλλον προϊόντων και η παροχή ευνοϊκών για το περιβάλλον υπηρεσιών ενθαρρύνει την υπεύθυνη κατανάλωση, προωθώντας με τον τρόπο αυτό τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει και να μελετήσει νέες μορφές κατανάλωσης, όπως είναι η συλλογική κατανάλωση·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές, δεδομένου ότι οι τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις εξελίσσονται, τόσο σε σχέση με την ασφάλεια τροφίμων όσο και σε σχέση με την ασφάλεια άλλων βασικών προϊόντων κατανάλωσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των ενώσεων καταναλωτών σε όλους τους τομείς με την θέσπιση των απαραίτητων νομικών και οικονομικών μέτρων και να εξασφαλίζουν στήριξη για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενώσεις καταναλωτών διαδραματίζουν μοναδικό ρόλο στη διασφάλιση της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά και στην ανάπτυξή της·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιβάτες δεν ενημερώνονται επαρκώς σχετικά με τα δικαιώματά τους και την αναμενόμενη ποιότητα παροχής υπηρεσιών, και ότι η προβολή και επιβολή των αξιώσεών τους ενώπιον δικαστηρίων είναι συχνά δυσχερής· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών με στόχο τη διευκόλυνση και βελτίωση της εφαρμογής των διαφορετικών κανονισμών για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει διεξοδικά τον αντίκτυπο του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ψηφιακών αγορών στη συμπεριφορά του καταναλωτή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τουρισμού·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει τη βασική προστασία των επιβατών όλων των τρόπων μεταφοράς, η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η επιβολή ορισμένων εξ αυτών των δικαιωμάτων των επιβατών δεν διασφαλίζεται επαρκώς για όλους τους τρόπους μεταφοράς και σε όλες τις περιοχές της Ένωσης, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της εσωτερικής αγοράς, δεδομένου ότι κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών όταν ταξιδεύουν και είναι επιζήμιο για τον θεμιτό ανταγωνισμό των επιχειρήσεων μεταφορών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιβάτες πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν σαφώς τη διαφορά μεταξύ μη προαιρετικών λειτουργικών δαπανών που περιλαμβάνονται στους ναύλους και προαιρετικών στοιχείων κράτησης στα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά με τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση)(26), δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η διαφάνεια των τιμών για τους καταναλωτές που αγοράζουν εισιτήρια στο διαδίκτυο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τέσσερις κύριοι στόχοι που θέτει η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές είναι οι εξής: 1) η ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών, 2) η βελτίωση των γνώσεών τους, 3) η επιτάχυνση της επιβολής και η εξασφάλιση έννομης προστασίας και 4) η προσαρμογή των δικαιωμάτων και των βασικών πολιτικών στις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διευκολύνουν την ομαλή και αποτελεσματική μεταφορά της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών στο εθνικό δίκαιο·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θέσει στόχους για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί έως το 2020 και να διασφαλιστεί ότι το μεγαλύτερο μερίδιο του ενεργειακού εφοδιασμού έως το 2050 θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτάσεις που εκπονούνται πρέπει να συνάδουν με τους τέσσερις βασικούς στόχους που έχουν τεθεί·

Αύξηση της ευαισθητοποίησης, ενίσχυση των γνώσεων, ασφάλεια και δικαιώματα των καταναλωτών

1.  χαιρετίζει την ολιστική προσέγγιση του «Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τους Καταναλωτές», και ιδίως το γεγονός ότι το Θεματολόγιο καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς πολιτικής που είναι σημαντικοί για τους καταναλωτές και στέλνει, κατ' αυτόν τον τρόπο, ένα ηχηρό μήνυμα για τον ενισχυμένο ρόλο των καταναλωτών και τη σπουδαιότητα της ασφάλειας και των δικαιωμάτων τους στην εσωτερική αγορά καθώς και για την ενίσχυση των ενώσεων καταναλωτών· τονίζει, ωστόσο, ότι τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται επίσης στις νομοθετικές και άλλες προτάσεις της Επιτροπής·

2.  χαιρετίζει την προθυμία της Επιτροπής να συνεργαστεί με τους οικονομικούς παράγοντες και τους ενδιάμεσους φορείς για την προώθηση πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι οποίες προάγουν την ασφάλεια των καταναλωτών· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε να υπάρχει αποδοχή και πραγματική υλοποίηση των πρωτοβουλιών·

3.  ζητεί να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να ασκούν τα δικαιώματά τους, εύκολα και αποτελεσματικά σε βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων των τροφίμων, της υγείας, της ενέργειας, των οικονομικών και ψηφιακών υπηρεσιών, της ευρυζωνικής πρόσβασης, της προστασίας των δεδομένων, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τις εθνικές κυβερνήσεις κατά την έναρξη της πανενωσιακής εκστρατείας για την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών· τονίζει ότι, για την επιτυχία της εκστρατείας αυτής, είναι σημαντικό να μην συμπεριληφθούν στη διαδικασία μόνο ο δημόσιος τομέας και οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας·

5.  πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η προώθηση ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Στήριξης Επιχειρήσεων (European Enterprise Support Network) και ο ιστοχώρος Your Europe, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στους καταναλωτές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των γνώσεων των πολιτών για τον χρηματοοικονομικό τομέα, προκειμένου να διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες πριν αποφασίσουν να λάβουν δάνειο· πιστεύει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη νεότερη γενιά και στην εκπαίδευση της κοινωνίας σε σχέση με τις βραχυπρόθεσμες πιστώσεις·

7.  υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση των καταναλωτών μειώνει τους κινδύνους που σχετίζονται με επικίνδυνα ή παραποιημένα προϊόντα, τα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και την παραπλανητική διαφήμιση· υποστηρίζει την άποψη ότι η εκπαίδευση (μεταξύ άλλων σε χρηματοπιστωτικά θέματα) και η ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών πρέπει να εξασφαλίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους και πρέπει να αρχίζει στο σχολείο· τονίζει ότι πρέπει να αποφεύγεται ο υπερβολικός φόρτος πληροφοριών και, ότι πρέπει αντίθετα να μειωθεί το έλλειμμα γνώσεων και να βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών μέσω αξιόπιστων, σαφών, συγκρίσιμων και στοχευμένων πληροφοριών·

8.  τονίζει ότι προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους, δεν θα πρέπει να αγνοείται ο ρόλος των επιχειρήσεων και η εκπαίδευση σε αυτές· πιστεύει ότι οι επαρκείς γνώσεις για τα δικαιώματα των καταναλωτών στις επιχειρήσεις είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα μέτρα που απαιτούνται προς το σκοπό αυτό, εστιάζοντας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

9.  υπογραμμίζει ότι, βάσει των πορισμάτων διάφορων ερευνών, οι καταναλωτές ανησυχούν σε μακροπρόθεσμη βάση για πιθανές διαφορές στην ποιότητα προϊόντων με το ίδιο εμπορικό σήμα και την ίδια συσκευασία, τα οποία διατίθενται στην ενιαία αγορά· πιστεύει ότι οι καταναλωτές σε διάφορα κράτη μέλη δεν έχουν πρόσβαση στο ίδιο επίπεδο ποιότητας όταν αγοράζουν προϊόντα με το ίδιο εμπορικό σήμα και την ίδια συσκευασία στην ενιαία αγορά· τονίζει ότι είναι απαράδεκτο να γίνονται διακρίσεις οποιεσδήποτε μορφής σε βάρος καταναλωτών·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει ουσιώδη έρευνα σχετικά με το ζήτημα αυτό που θα επέτρεπε να εκτιμηθεί εάν απαιτείται προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης· ζητεί, επιπλέον, από την Επιτροπή να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους καταναλωτές σχετικά με τα πορίσματα της εν λόγω έρευνας·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει επικαιροποιημένους και ενιαίους κανόνες για την περιφρούρηση της ασφάλειας και της γνησιότητας των προϊόντων· ελπίζει, σε κάθε περίπτωση, ότι η πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων θα διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτικών προϊόντων·

12.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση νομικού πλαισίου για την ασφάλεια των προϊόντων· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς δεδομένου ότι εξακολουθούν να υφίστανται μη ασφαλή προϊόντα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων με την ένδειξη CE·

13.  ζητεί να μπορούν οι καταναλωτές να επωφελούνται από τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία με ασφαλή τρόπο και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, αμερόληπτες συμβουλές και στα μέσα που απαιτούνται για την αποτελεσματική και δίκαιη λήψη επανορθωτικών μέτρων·

14.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη μετατροπή των αποτελεσμάτων της επιστημονικής προόδου, των τεχνολογικών εξελίξεων και άλλων καινοτομιών σε οφέλη για τους καταναλωτές, με πλήρη σεβασμό προς τη νομοθεσία για την ασφάλεια καταναλωτικών προϊόντων·

15.  ζητεί την επαρκή προστασία των καταναλωτών και ασφάλεια των προϊόντων στις αγορές καταναλωτικών αγαθών που παράγονται με χρήση νανοτεχνολογίας ή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών·

16.  τονίζει την ανάγκη για διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας της επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης και της κανονιστικής γνωμοδότησης, ιδίως στους τομείς των πολιτικών για την υγεία, το περιβάλλον και τα τρόφιμα, προκειμένου να διασφαλιστεί το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης μεταξύ των καταναλωτών·

17.  υπογραμμίζει την ανάγκη για την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων καταναλωτών, όπως είναι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι ή άλλοι καταναλωτές σε ευάλωτη κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τις μεταφορές, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, την ενέργεια και τις ΤΠΕ· τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για την παροχή κατάλληλων εγγυήσεων με στόχο την προστασία των εν λόγω καταναλωτών·

18.  τονίζει ότι πρέπει να προωθηθεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη η υπεύθυνη και βιώσιμη κατανάλωση σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,· και ότι πρέπει να διευκολυνθεί η πλήρης πρόσβαση των καταναλωτών στις αγορές στο πλαίσιο μιας άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς σε μια Ένωση που βασίζεται στην αλληλεγγύη· πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να αντιμετωπισθεί η κατασπατάληση τροφίμων, να επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής των καταναλωτικών προϊόντων, να προωθηθεί η ανακύκλωση και η κατανάλωση χρησιμοποιημένων αγαθών, και να βελτιωθεί περισσότερο η ενεργειακή απόδοση προϊόντων που διατίθενται στην ενιαία αγορά·

Βελτίωση της εφαρμογής, επιτάχυνση της επιβολής και εξασφάλιση έννομης προστασίας

19.  υποστηρίζει επίμονα ότι η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί στενά τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας που στηρίζει την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να κινήσει την απαιτούμενη νομική διαδικασία εναντίον των κρατών μελών που παραβιάζουν και δεν εφαρμόζουν ή δεν επιβάλλουν τη νομοθεσία για την ενιαία αγορά, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  χαιρετίζει τις περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας πλήρως ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς με στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού και της αποτελεσματικότητας και την παροχή μεγαλύτερης δυνατότητας επιλογής για τους καταναλωτές της Ένωσης·

21.  καλεί ειδικότερα την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την έγκαιρη και συνεκτική εφαρμογή του κεκτημένου της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και ιδίως της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών(27), της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές(28) και την οδηγία για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση(29)· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα του κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών· δίνει έμφαση στα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι πολίτες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τα δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά και, προς τούτο, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω τη διαθεσιμότητα σαφών και εκτενών πληροφοριών για τους καταναλωτές στο πλαίσιο της διαδικασίας υλοποίησης, καθώς και πληροφοριών για τα διαθέσιμα ένδικα μέσα για τους καταναλωτές·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δραστικότερες ενέργειες για να εκτιμήσει κατά πόσον οι πολίτες των κρατών μελών έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς· καλεί την Επιτροπή να συντάξει έκθεση σχετικά με τον τρόπο διευθέτησης του συγκεκριμένου προβλήματος και να υποβάλει την εν λόγω έκθεση στο Κοινοβούλιο έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2014·

23.  συνιστά να γίνεται καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών για τη συμπεριφορά των καταναλωτών, και θεωρεί συγκεκριμένα ότι υπάρχει περιθώριο για αποτελεσματικότερη χρήση του πινάκα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές· προτείνει, εν προκειμένω, τη διεξαγωγή εργασιών ανάλυσης και παρακολούθησης από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕ), με τη μορφή χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου με σκοπό τον προσδιορισμό των τομέων προτεραιότητας για τους πολίτες όσον αφορά την ενίσχυση των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτών στην ενιαία αγορά, και, εν συνεχεία, την κατάλληλη προσαρμογή τόσο του περιεχομένου και της διαμόρφωσης, όσο και των εργασιών των φορέων διάδοσης πληροφοριών στους καταναλωτές·

24.  επισημαίνει ότι οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των ενώσεων καταναλωτών και των δημόσιων οργανισμών σε όλους τους τομείς, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση στους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, αλλά και προωθώντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ των ενώσεων αυτών· πιστεύει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα μητρώο ευρωπαϊκών ενώσεων το οποίο θα διευκολύνει την συγκρότηση των εν λόγω ενώσεων·

Ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων και των βασικών πολιτικών στις οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές

25.  πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στην αγορά ψηφιακού περιεχομένου στο ψηφιακό περιβάλλον, αλλά και στον τρόπο προώθησης της πώλησης αγαθών και υπηρεσιών στο ψηφιακό περιβάλλον και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ούτως ώστε αυτοί να γνωρίζουν με ποιόν τρόπο μπορούν να προασπίζονται τα δικαιώματά τους και να αναλαμβάνουν ενέργειες για την επίλυση διαφορών εάν αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες χαμηλότερης ποιότητας·

26.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των καταναλωτών στον τομέα των βραχυπρόθεσμων δανείων, διότι σε περιόδους κρίσης τα πλέον ευπαθή άτομα χρησιμοποιούν αυτά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα χωρίς να συνειδητοποιούν πλήρως τις υποχρεώσεις τους ως δανειολήπτες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν·

27.  υπενθυμίζει ότι η κατάλληλη και συνεχής πληροφόρηση για τους καταναλωτές πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα για την ενίσχυση της θέσης τους, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει η εσωτερική αγορά·

28.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις εθνικές αρχές για τη βελτίωση της ενημέρωσης που διατίθεται στους καταναλωτές σχετικά με τον τρόπο καλύτερης διαχείρισης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών·

29.  πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η υλοποίηση διασυνοριακών ενεργειακών έργων, τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς αυτό θα προαγάγει τον ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και θα ενισχύσει την ανεξαρτησία του ενεργειακού τομέα στα κράτη μέλη·

30.  ζητεί την ενίσχυση της πολιτικής ανταγωνισμού της Ένωσης και την προώθηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών ως κεντρικού τμήματος αυτής της διαδικασίας· θεωρεί ότι η εν λόγω αναπροσαρμογή έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη μιας ισχυρής ψηφιακής ενιαίας αγοράς· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τον καίριο ρόλο των ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών, και τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ο ανεξάρτητος χαρακτήρας τους·

31.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τους πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του Θεματολογίου, επιπλέον σε σχέση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, και να διενεργούν συστηματικές αξιολογήσεις του αντικτύπου του·

Ηλεκτρονικό εμπόριο

32.  υπογραμμίζει ότι η ολοένα ταχύτερη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι καίριας σημασίας για τους καταναλωτές καθώς τους παρέχει περισσότερες επιλογές, ιδίως στους πολίτες που ζουν σε δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες ή απόκεντρες περιοχές, αλλά και σε εκείνους που αντιμετωπίζουν προβλήματα μειωμένης κινητικότητας, οι οποίοι διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επιλογής εμπορευμάτων·

33.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την καταπολέμηση της άνισης μεταχείρισης των καταναλωτών στην ενιαία αγορά λόγω των υφισταμένων περιορισμών στην τηλεπώληση προϊόντων τους οποίους επιβάλλουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως·

34.  τονίζει ότι δεν έχουν όλοι οι καταναλωτές την ευκαιρία ή τις απαιτούμενες δεξιότητες να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και ότι, ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές μέσω πολλαπλών διαύλων·

35.  επισημαίνει ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι απαραίτητη για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τόσο το εγχώριο όσο και το διασυνοριακό· τονίζει την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας, της ασφάλειας, της ιχνηλασιμότητας και της γνησιότητας των προϊόντων, της αποτροπής εγκληματικών ή αθέμιτων πρακτικών, και της συμμόρφωσης προς τους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εξασφαλίζοντας ότι έχει δοθεί από τον καταναλωτή, όπου χρειάζεται, ρητή και εν πλήρη επιγνώσει η συγκατάθεση για την χρησιμοποίηση προσωπικών δεδομένων·

36.  επισημαίνει ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία των καταναλωτών, καθώς και για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς·

37.  τονίζει ότι οι καταναλωτές προσδοκούν ταχείες, αξιόπιστες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες παράδοσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο και ότι η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών παράδοσης είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών·

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, επενδυτικά προϊόντα και η οικονομική κρίση

38.  επιδοκιμάζει τα μέτρα που προβλέπει η Επιτροπή στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, και υπογραμμίζει ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ανεξάρτητη παροχή συμβουλών στους καταναλωτές, ιδίως στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι οι πληροφορίες των αγορών θα πρέπει να είναι αξιόπιστες, σαφείς και συγκρίσιμες, καθώς και προσπελάσιμες τόσο ηλεκτρονικά όσο και με άλλα μέσα· τονίζει την ανάγκη άσκησης ενδίκων μέσων σε περίπτωση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών ή καταχρηστικών ρητρών· τονίζει την ανάγκη να προστατεύονται οι καταναλωτές που είναι «παγιδευμένοι» από ένα χρηματοοικονομικό προϊόν·

39.  λαμβάνει υπόψη την νέα πρόταση κανονισμού (COM(2013)0130, 13 Μαρτίου 2013) περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 για την ευθύνη του αερομεταφορέα όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους· ζητεί να αποτελέσει ο κατάλογος των δικαιωμάτων των επιβατών που ισχύουν για όλους τους τρόπους μεταφοράς αντικείμενο ευρείας προβολής, σε συνοπτική μορφή και σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης·

40.  τονίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε βασικό λογαριασμό πληρωμών για όλους τους καταναλωτές και να τους δοθούν σαφείς και σχετικές με τα επενδυτικά προϊόντα πληροφορίες, όπως προβλέπεται μεταξύ άλλων στην πρόταση κανονισμού για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα (COM(2012)0352)· τονίζει ότι απαιτούνται αυστηροί κανόνες για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών· τονίζει ότι η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αποδυναμώνει τη θέση μεγάλου αριθμού καταναλωτών, τους καθιστά ολοένα και πιο ευάλωτους, και ότι η αύξηση της εργασιακής ανασφάλειας και των ποσοστών ανεργίας καθώς και η απώλεια της αγοραστικής δύναμης διευρύνουν τις ανισότητες· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της αυτές τις νέες εξελίξεις κατά την χάραξη πολιτικών·

Συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών και οργανώσεων καταναλωτών

41.  τονίζει ότι απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών, των εθνικών και των τοπικών αρχών και των ενώσεων καταναλωτών, προκειμένου να δημιουργηθούν μηχανισμοί διαβούλευσης και να εφαρμοστούν τα μέτρα που προβλέπει το Θεματολόγιο·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να αποκτήσει το σύστημα ειδοποίησης RAPEX (Κοινοτικό σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση προϊόντων καταναλωτή) μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα· τονίζει επιπλέον, ότι πρέπει να αναπτυχθεί το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών και το Δίκτυο Συνεργασίας για την Προστασία των Καταναλωτών· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός συστήματος παρόμοιου με το RAPEX για τις υπηρεσίες·

Επίλυση διαφορών και έννομη προστασία

43.  υπογραμμίζει ότι οι μηχανισμοί προσφυγής, όπως είναι η εναλλακτική ή η διαδικτυακή επίλυση διαφορών, πρέπει να είναι ταχείς, προσιτοί και αποτελεσματικοί· τονίζει ότι η αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο διασυνοριακών διαφορών δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται λόγω των προβλημάτων που απορρέουν από το διασυνοριακό χαρακτήρα μιας διαφοράς, λόγω της έλλειψης πόρων ή πληροφοριών σχετικά με την προσβασιμότητα της νομικής συνδρομής· ζητεί, συνεπώς, την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 και, εάν απαιτείται, την αναθεώρησή της για την κάλυψη των ελλείψεών της·

44.  τονίζει ότι οι μηχανισμοί εναλλακτικής και διαδικτυακής επίλυσης διαφορών δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ένα μηχανισμό συλλογικής προσφυγής· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει τη λήψη μέτρων που θα οδηγούσαν στη δημιουργία ενός συνεκτικού για όλη την Ένωση συλλογικού μηχανισμού προσφυγής στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών που θα μπορούσε να εφαρμόζεται σε διασυνοριακές υποθέσεις· τονίζει ότι η έλλειψη συντονισμού σε πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται εντός της Ένωσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατακερματισμό των προσπαθειών· τονίζει ότι προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του συστήματος σχετικά με τις συλλογικές προσφυγές και να αποφεύγονται πιθανές καταχρήσεις, η προσέγγιση της ΕΕ στη συλλογική προσφυγή θα έπρεπε να περιλαμβάνει μόνο συλλογική αγωγή από νομικά πρόσωπα δεόντως αναγνωρισμένα σε εθνικό επίπεδο (δημόσιες αρχές όπως οι διαμεσολαβητές ή οργανώσεις καταναλωτών)· υποστηρίζει επίμονα την ανάγκη να βασίζεται η προσέγγιση της Ένωσης στον τομέα της συλλογικής προσφυγής στην αρχή της προαιρετικής συμμετοχής·

45.  τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των αγαθών και των υπηρεσιών στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως το δομημένο περιβάλλον, οι μεταφορές και οι ΤΠΕ· προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει μια «πράξη της Ένωσης για την προσβασιμότητα» με μακρόπνοες φιλοδοξίες·

46.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 θα πρέπει να επιτρέπει τη χορήγηση αρκετά φιλόδοξης χρηματοδότησης για το ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους καταναλωτές·

o
o   o

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 270 της 7.10.1998, σ. 48.
(2) ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.
(3) ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 39.
(4) ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 72.
(5) ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 27.
(6) ΕΕ C 279 E της 19.11.2009, σ. 17.
(7) ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30.
(8) ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1.
(9) ΕΕ L 98 της 16.4.2005, σ. 47.
(10) ΕΕ C 349 Ε της 22.12.2010, σ. 1.
(11) ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
(12) ΕΕ C 161 Ε της 31.5.2011, σ. 84.
(13) ΕΕ C 50 Ε της 21.2.2012, σ. 1.
(14) ΕΕ C 70 Ε της 8.3.2012, σ. 19.
(15) ΕΕ C 390 Ε της 18.12.2012, σ. 145.
(16) ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 9.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0371.
(18) ΕΕ C 131 Ε της 8.5.2013, σ. 9.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0099.
(20) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0491.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2012)0021.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0209.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0211.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0468.
(26) ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3.
(27) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.
(28) ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.
(29) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 21.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου