Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0152(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0009/2013

Ingivna texter :

A7-0009/2013

Debatter :

PV 10/06/2013 - 17
CRE 10/06/2013 - 17

Omröstningar :

PV 11/06/2013 - 10.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0243

Antagna texter
PDF 198kWORD 29k
Tisdagen den 11 juni 2013 - Strasbourg
Minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) ***I
P7_TA(2013)0243A7-0009/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 juni 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (20:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2011)0348),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 153.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0191/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 7 december 2011(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 10 april 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0009/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 43, 15.2.2012, s. 47.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 juni 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/.../EU om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (20:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) och om upphävande av direktiv 2004/40/EG
P7_TC1-COD(2011)0152

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2013/35/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy