Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2117(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0175/2013

Внесени текстове :

A7-0175/2013

Разисквания :

PV 10/06/2013 - 16
CRE 10/06/2013 - 16

Гласувания :

PV 11/06/2013 - 10.12
CRE 11/06/2013 - 10.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0245

Приети текстове
PDF 612kWORD 95k
Вторник, 11 юни 2013 г. - Страсбург
Организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари
P7_TA(2013)0245A7-0175/2013

Резолюция на Европейския парламент от 11 юни 2013 г. относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети (междинен доклад) (2012/2117(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение от 14 март 2012 г. относно създаването, правомощията, числения състав и мандата на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, прието в съответствие с член 184 от правилника,

–  като взе предвид своето решение от 11 декември 2012 г. за удължаване на мандата на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари до 30 септември 2013 г.,

–  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз, член 67, глава 4 (членове 82-86) и глава 5 (членове 87-89) от дял V, трета част на Договора за функционирането на Европейския съюз, както и Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 5, 6, 8, 32, 38, 41, дял VI (членове 47-50) и член 52 от нея,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно създаването и прилагането на цикъл на политиката на ЕС за организираната и тежката международна престъпност, чрез които се установява многогодишен процес, насочен към справянето по последователен начин с най-важните заплахите от престъпления посредством оптимално сътрудничество между държавите членки, ЕС и трети държави,

–  като взе предвид заключенията на Съвета за определяне на приоритетите на ЕС в борбата срещу организираната престъпност за периода 2011 г.‐2013 г.,

–  като взе предвид Стокхолмската програма в областта на пространството на свобода, сигурност и правосъдие(1), съобщението на Комисията „Установяване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите на Европа: План за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм“ (COM(2010)0171), както и съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС в действие: пет стъпки към една по-сигурна Европа“ (COM (2010)0673),

–  като взе предвид Стратегията на Европейския съюз относно наркотиците (2005–2012 г.) и Плана за действие на ЕС за борба с наркотиците (2009–2012 г.),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, приета от Общото събрание на 15 ноември 2000 г. (резолюция 55/25) и открита за подписване в Палермо на 12 декември 2000 г., както и протоколите към нея,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН срещу корупцията (UNCAC), открита за подписване в Мерида на 9 декември 2003 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества, приета от Общото събрание на 20 декември 1988 г. (Резолюция 1988/8) и открита за подписване във Виена от 20 декември 1988 г. до 28 февруари 1989 г., а впоследствие и в Ню Йорк до 20 декември 1989 г.,

–  като взе предвид Гражданската конвенция за корупцията и Наказателната конвенция относно корупцията на Съвета на Европа, отворени за подписване в Страсбург съответно на 27 януари и 4 ноември 1999 г., както и резолюциите (98) 7 и (99) 5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 5 май 1998 г. и от 1 май 1999 г. относно създаването на групата „Държави срещу корупцията“ (GRECO),

–  като взе предвид Акта на Съвета от 26 май 1997 г. за приемане на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз на Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите – членки на Европейския съюз(2),

–  като взе предвид Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки, открита за подписване в Париж на 17 декември 1997 г., както и последващите изменения,

–  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа относно изпирането, издирването, изземването и конфискацията на облагите от престъпления и относно финансирането на тероризма, открита за подписване във Варшава на 16 май 2005 г., както и резолюция CM/Res(2010)12 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 13 октомври 2010 г. относно статута на Експертния комитет за оценка на мерките за борба с изпирането на пари (MONEYVAL),

–  като взе предвид 40-те препоръки и деветте специални препоръки на работната група за финансови действия (FATF) относно борбата срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение,

–  като взе предвид работата на Базелския комитет по банков надзор (БКБН),

–  като взе предвид Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност(3),

–  като взе предвид Рамково решение 2001/500/ПВР на Съвета от 26 юни 2001 г. относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност(4), Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 година за изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства(5), Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 година относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления(6), както и Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 година за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация(7),

–  като взе предвид Решение 2007/845/ПВР на Съвета от 6 декември 2007 г. относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите членки при проследяване и установяване на облаги или друго имущество(8), свързани с престъпления, и като взе предвид доклада на Комисията COM(2011)0176 съгласно член 8 от горепосоченото решение,

–  като взе предвид Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки(9), както и последващите актове за изменение,

–  като взе предвид Рамково решение 2002/465/ПВР от 13 юни 2002 година относно съвместните екипи за разследване(10), както и доклада на Комисията относно транспонирането в законодателството на горепосоченото рамково решение (COM(2004)0858),

–  като взе предвид Решение 2009/902/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за създаване на Европейска мрежа за превенция на престъпността (ЕМПП)(11),

–  като взе предвид Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета(12) и съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012 – 2016 г.“ (COM(2012)0286),

–  като взе предвид Хартата на основните права и факта, че основната грижа следва винаги да бъде насочена към висшите интереси на децата, въвлечени в случаи, свързани с трафика и миграцията на лица,

–  като взе предвид Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета(13),

–  като взе предвид Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм(14), както и доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на горепосочената директива (COM(2012)0168),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността(15),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно прекурсорите на наркотичните вещества(16),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 година относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи(17),

–  като взе предвид Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор(18) и доклада на Комисията до Съвета въз основа на член 9 от горепосоченото рамково решение (COM(2007)0328),

–  като взе предвид Директива 2004/17/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги(19), и Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки, както и последващите изменения(20),

–  като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни,

–  като взе предвид Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР(21),

–  като взе предвид предложението на Европейската комисия COM(2013)0045 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма,

–  като взе предвид предложението на Европейската комисия COM(2012)0085 за Директива за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в Европейския съюз,

–  като взе предвид предложението на Европейската комисия COM(2010)0517 относно атаките срещу информационните системи и за отмяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета ‐ План за действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци (COM(2012)0722),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета – Първи годишен доклад относно изпълнението на Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС (COM(2011)0790),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент – Борбата с престъпността в дигиталната ера: създаване на Европейски център по киберпрестъпност (COM(2012)0140),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – За цялостна европейска нормативна уредба в областта на хазартните игри по интернет (COM(2012)0596),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета – Измерване на нивото на престъпността в ЕС: план за действие за статистиката в периода 2011– 2015 г. (COM(2011)0713),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно конкретни начини за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци, включително по отношение на трети държави (COM(2012)0351),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Към политика на ЕС в областта на наказателното право: гарантиране на ефективно прилагане на политиките на ЕС чрез наказателно право„ (COM(2011)0573),

–  като взе предвид доклада на Комисията до Съвета относно условията на участие на Европейския съюз в групата „Държави срещу корупцията“ на Съвета на Европа (GRECO) от 6 юни 2011 г. (COM(2011)0307),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета – Приходи от организираната престъпност: да гарантираме, че престъпността „не си струва“ (COM(2008)0766),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно предотвратяване и борба с организираната престъпност във финансовия сектор (COM(2004)0262),

–  като взе предвид Препоръка 2007/425/ЕО на Комисията от 13 юни 2007 г., която набелязва набор от действия за прилагането на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях,

–  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно данъчно облагане и развитие – сътрудничество с развиващите се държави за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане(22),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2011 г. относно усилията на ЕС за борба с корупцията(23), своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно организираната престъпност в Европейския съюз(24) и своята резолюция от 22 май 2012 г. относно подход на ЕС в областта на наказателното право(25),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 ноември 2011 г. относно борбата срещу незаконния риболов на глобално равнище ‐ ролята на ЕС(26),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2013 г. относно уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта(27),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г. съдържаща препоръки към Комисията относно административно-процесуалното право на Европейския съюз(28),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 юни 2005 г. съдържаща предложение за препоръка н Европейския парламент към Съвета относно борбата срещу финансирането на тероризма(29)

–  като взе предвид доклада на Европол „Оценка на заплахата от тежката и организираната международна престъпност“ (SOCTA) за 2013 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 21 май 2013 г. относно борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища(30);

–  като взе предвид заключенията от публичните изслушвания, от обсъжданията на работни документи и размяната на мнения с високопоставени личности, както и от посещенията на делегации на специалната комисия на ЕП по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари,

–  като взе предвид отговорите на въпросника, изпратен до националните парламенти, относно тяхната роля и опита им в борбата срещу организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари,

–  като взе предвид тематичните разработки на като взе предвид приноса на г-жа Аяла Сендер, г-н Диаз де Мера Гарсиа Консуегра, г-жа Маккларкин и г-н Мичъл по въпроса за организираната престъпност,

–  като взе предвид тематичните разработки на Йонг, Габриел, Скилакакис и Вайлер в областта на корупцията,

–  като взе предвид тематичните разработки на Боргезио и Тавареш в областта на изпирането на пари,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид междинния доклад на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (A7-0175/2013),

Организирана престъпност, корупция и изпиране на пари

A.  като има предвид, че специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (CRIM) получи правомощията да разследва обхвата на организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари с помощта на най-добрите налични оценки на заплахите, и да предложи на ЕС съответни мерки за предотвратяване, отчитане и противодействие на тези заплахи на международно, европейско и национално равнище;

Б.  като има предвид, че традиционните престъпни организации постепенно разшириха своята дейност до международно равнище, като се възползват от възможностите, предлагани от отварянето на вътрешните граници на Европейския съюз, както и от икономическата глобализация и новите технологии, и като се свързват с престъпни групи в други държави (например наркокартелите в Южна Америка и рускоговорещата организирана престъпност), за да си поделят пазарите и зоните на влияние; като има предвид, че все повече престъпните групи разнообразяват своята дейност, като все повече се засилват връзките между трафика на наркотици, трафика на хора, улесняването на незаконната имиграция, както и трафика на оръжия; като има предвид, че връзката между тероризма и организираната престъпност става все по-систематична;

В.  като има предвид, че световната икономическа криза не само създава подходящи условия за засилена незаконна дейност от страна на определени лица, но води и до нови видове организирана престъпна дейност, като измами и корупция в професионалния спорт, фалшифициране на потребителски стоки за ежедневна употреба като хранителни и фармацевтични продукти, незаконна търговия с евтина работна ръка и трафик на хора; като има предвид, че прониквайки в законната икономика, организираната престъпност, измамите и изпирането на пари оказват разрушително въздействие върху държавите членки;

Г.  като има предвид, че е изключително рядко явление организирана престъпна група да няма презгранично измерение, като това е най-голямата невидима заплаха за сигурността и просперитета на европейските граждани, които не са информирани за лавинообразното увеличаване на презграничната престъпност или за неспособността на националните правоприлагащи органи да й се противопоставят освен в рамките на националните граници;

Д.  като има предвид, че се наблюдава нарастваща склонност към взаимопомощ между различните престъпни организации, което им позволява - също и чрез техните нови международни структури и чрез разнообразяването на дейностите - да преодоляват различията си от от гледна точка на език, етнически произход или търговски интереси, за да участват в общ трафик, като по този начин намаляват разходите и увеличават максимално печалбите в момент на световна икономическа криза;

Е.  като има предвид, че според оценката на Европол в SOCTA 2013 в Европейския съюз съществуват най-малко 3600 престъпни организации и че между най-широко разпространените им характеристики са мрежовият и кооперативен подход между тези организации, силното им присъствие в законната икономическа структура на международно равнище, тенденцията да се занимават с множество престъпни дейности (особено що се отнася до по-големите организации), както и фактът, че около 70 % от съществуващите организации разполагат със сътрудници в различни държави, което показва транснационалния характер на явлението;

Ж.  като има предвид, че бедността представлява двигател за организираната престъпност, тъй като бедността се използва от престъпните организации;

З.  като има предвид, че е от съществено значение да се премахне бедността и да се подобри достъпът на хората до заетост и социална закрила;

И.  като има предвид, че дейности, включващи трафик на хора и човешки органи, принудителна проституция, поробване на лица и/или основаване на принудителни трудови лагери често се управляват от транснационални престъпни организации; като има предвид, че е необходимо и належащо осъществяването на редовно наблюдение на международния трафик на органи и на връзките му с престъпни организации; като има предвид, че трафикът на хора е вид престъпление и бързо променящо се явление, което създава печалба в региона в размер на 25 милиарда евро годишно и обхваща всички държави членки;

Й.  като има предвид, че общият брой на лицата, извършващи принудителен труд, в държавите членки възлиза на 880 000 души, като се оценява, че 30 % от тях са жертва на сексуална експлоатация, а 70 % са жертва на експлоатация, свързана с принудителния труд, като в ЕС жените съставляват по-голямата част от жертвите; като има предвид, че принудителният труд е много печеливш за организираната престъпност, води до социален дъмпинг и вреди на обществото чрез загубата на данъчни приходи;

К.  като има предвид, че жертвите на трафик на хора произхождат както от държави от ЕС, така и от страни извън ЕС;

Л.  като има предвид, че жертвите на трафик на хора се набират, транспортират или държат със сила, по принуда или чрез измама с цел сексуална експлоатация, принудителен труд или услуги, включващи просия, робство, слугуване, извършване на престъпни дейности, домакински труд, осиновяване или насилствен брак или с цел вземане на органи; като има предвид, че тези жертви са експлоатирани и напълно подчинени на своите трафиканти или експлоататори, че са задължени да им връщат огромни заеми, че често са лишени от своите документи за самоличност, че са затворени, изолирани и заплашвани и съответно, че живеят в страх от репресивни мерки, без средства и с насаден страх от местните органи, че губят всяка надежда да избягат или да се върнат към нормален начин на живот;

M.  като има предвид, че е невъзможно да се затворят външните граници на ЕС;

Н.  като има предвид, че всяка година в Средиземно море умират 2 000 души при опит да влязат в ЕС;

О.  като има предвид, че въпреки че трафикът на хора се развива с променящите се социално-икономически условия, жертвите произхождат предимно от държави или региони, преминаващи през икономически и социални трудности, като факторите на уязвимост остават непроменени от години; като има предвид, че другите причини за трафик на хора включват процъфтяващата сексуална индустрия, както и търсенето на евтина работна ръка и продукти, докато обичайният фактор за това хората да стават жертва на трафик на хора, като цяло, е обещанието за по-добро качество на живот и съществуване за самите тях и/или за техните семейства;

П.  като има предвид, че незаконният трафик на хора и контрабанда на органи, оръжия, наркотици, включително химични, биологични, радиологични и ядрени вещества и прекурсори, както и лекарствени продукти, изискващи лекарско предписание, видове от дивата флора и фауна и части от тялото, цигари и тютюн, произведения на изкуството и други продукти, имат разнообразни източници и снабдяват нови престъпни пазари в цяла Европа, предлагат огромни възможности за печалба на престъпните организации и представляват опасност за сигурността на границите на ЕС и на държавите членки, както и за единния пазар и финансовите интереси на ЕС;

Р.  като има предвид, че престъпните групи разнообразиха каналите за трафик на наркотици и освен това започнаха да извършват трафик на други стоки; като има предвид, че интернет представлява инструмент и нов път както за предлагане на прекурсори за производството на наркотични вещества, така и за разпространението на психотропни вещества; като има предвид, че в Съюза търговията с прекурсори на наркотични вещества като ефедрин, псевдоефедрин и оцетен анхидрид не се контролира по подходящ начин и представлява сериозна опасност;

С.  като има предвид, че контролът върху химичните прекурсори и оборудването, използвано за производството на синтетични наркотични вещества, е ключов фактор за намаляване на предлагането на наркотици;

Т.  като има предвид, че престъпните организации могат да отклонят от законната търговия химически вещества, използвани за законни цели, и да ги използват като прекурсори на наркотични вещества; като има предвид, че през 2008 г. в ЕС беше конфискувано 75 % от цялото количество оцетен анхидрит в света, който е основният прекурсор на хероина, като същевременно в годишните доклади на Международния съвет за контрол на наркотиците към ООН продължават да се посочват недостатъчно строгите мерки на ЕС за предотвратяване на отклоняването на този химически прекурсор за незаконни цели;

У.  като има предвид, че много граждани на Съюза живеят в бедност и са безработни, докато трансграничната престъпност се увеличава с всяка изминала година;

Ф.  като има предвид, че броят на законните работни места в Съюза, загубени поради незаконна дейност на престъпни групи, не може да бъде изчислен с точност, тъй като престъпниците не оповестяват отчетни данни, но могат да бъдат оценени на десетки милиони;

Х.  като има предвид, че по подобен начин загубите за националните правителства и за Съюза вследствие на нереализирани данъчни приходи могат да се изчислят само приблизително, но вероятно са от порядъка на стотици милиарди евро всяка година и продължават да растат;

Ц.  като има предвид, че незаконният трафик на цигари води до загуби от нереализирани данъчни приходи в размер на около 10 милиарда евро годишно; като има предвид, че оборотът от световния трафик на малки оръжия се оценява в диапазона между 170 и 320 милиона долара годишно, като същевременно в Европа в обръщение са над 10 милиона незаконни оръжия, което създава сериозна заплаха за безопасността на гражданите, както и за правоприлагането; като има предвид, че трафикът на горепосочените артикули може да доведе до загуба на данъчни приходи и щети за производствените предприятия и улеснява разпространението на други форми на организирана престъпност, които на свой ред създават сериозна обществена заплаха, тъй като това явление лесно би могло да се превърне в източник на финансиране за тероризма;

Ч.  като има предвид, че приходите от трафик на видове от дивата флора и фауна и части на тялото се оценяват на от 18 до 26 милиарда евро годишно, като ЕС е главният пазар по предназначение в света;

Ш.  като има предвид, че трафикът води до данъчни загуби, ощетява производствените предприятия и има пагубни последици за работните места, обществената и социалната среда;

Щ.  като има предвид, че престъпните организации са развили способността си за внедряване, тъй като понастоящем действат в области като обществените поръчки за строителство, транспорта, мащабната търговия на дребно, управлението на отпадъци, трафика на видове от дивата флора и фауна и на природни ресурси, частна охранителна дейност, развлечения за възрастни и много други сектори, повечето от които са обект на политически контрол и вземане на решения; следователно като има предвид, че организираната престъпност все повече прилича на глобален икономически участник с много добър предприемачески дух, който й позволява успоредно да предлага различни видове незаконни – но и все повече законни – стоки и услуги и да оказва въздействие върху европейската и световната икономика, което води до загуби за бизнеса в размер на 870 милиарда долара годишно;

АА.  като има предвид, че престъпните дейности от организиран и мафиотски тип в областта на околната среда ‐ под различни форми на трафик и незаконно изхвърляне на отпадъци, унищожаването на околната среда, ландшафта, художественото и културното наследство ‐ вече са придобили международно измерение, което изисква общи усилия от страна на всички европейски държави за по-ефективни съвместни действия с цел предотвратяване и борба с т.нар. „екомафии“;

АБ.  като има предвид, че огромните финансови средства, получени от организирана престъпност и мафиотски мрежи, са насочвани към банките и финансовите пазари в рамките на самия ЕС, като по този начин ги превръщат в съучастници в прането на пари;

АВ.  като има предвид, че международните банки имат значителна роля за създаването на възможности за изпиране на пари и са участвали пряко в изпиране на приходи от организирана престъпна дейност;

АГ.  като има предвид, че в доклада за оценка на заплахите от тежката и организираната престъпност (SOCTA), публикуван от Европол през 2013 г., се подчертава, че фалшифицирането на и незаконната търговия със стоки за ежедневна употреба представляват нововъзникващ престъпен пазар, който се разраства благодарение на икономическата криза, като има предвид, че трафикът на наркотици си остава най-големият престъпен пазар; като има предвид, че незаконната търговия с отпадъци и енергийните измами са нововъзникващи заплахи, които изискват специално внимание;

АД.  като има предвид, че за да се провежда ефективно борбата с организираната престъпност във всичките й форми, следва да се разработят и прилагат мерки, целящи да лишат престъпните организации от техните финансови ресурси като се вземат мерки по отношение на банковата тайна, когато това е необходимо;

АЕ.  като има предвид, че престъпните организации могат да се възползват от сивата зона на споразумения с други страни, като за целите на определи дейности се обединяват с т.нар. извършители с бели якички (предприемачи, държавни служители на всички нива на вземане на решения, политици, банки, специалисти и т.н.), които, въпреки че не са част от престъпни организации, имат с тях взаимноизгодни бизнес отношения;

АЖ.  като има предвид, че в някои европейски държави, които не са членки на ЕС значителна част от обществото е в сивата сфера и често се издържа с престъпна дейност; като има предвид, че това засяга основно младите хора;

АЗ.  като има предвид, че организираната престъпност освен че използва насилие, сплашване и тероризъм, вече действа и чрез корупция; като има предвид, че изпирането на пари е свързано не само с типичните дейности за организираната престъпност, но също така и с корупцията и данъчните престъпления; като има предвид, че конфликтите на интереси могат да бъдат причина за корупция и измами; следователно като има предвид, че организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, макар и различни явления, често са взаимно свързани; като има предвид, че организираната престъпност може също така да използва организации от публичния и частния сектор, включително организации с нестопанска цел, като прикритие за целите на корупцията и изпирането на пари;

АИ.  като има предвид, че разследващите журналисти играят съществена роля за разкриването на корупцията, измамите и организираната престъпност и следователно са изложени на по-особени финансови заплахи и заплахи за сигурността; като има предвид например, че за период от пет години в 27-те държави членки са публикувани общо 233 доклада от разследвания на случаи на измами, свързани с неправомерно използване на средства на ЕС(31); като има предвид, че е необходимо допълнително финансиране, особено от страна на Комисията и други международни институции, за подкрепа и по-нататъшно утвърждаване на разследващата журналистика;

АЙ.  като има предвид, че изпирането на пари, корупцията и организираната престъпност, извършвани от европейски организации, засягат сериозно развиващите се страни и са пречка за тяхното развитие, като ограбват техните природни ресурси, ограничават фискалните им ресурси и увеличават държавния им дълг;

АК.  като има предвид, че интернет позволява на престъпните групи да действат по-бързо и в по-голям мащаб, като по този начин промени моделите на престъпна дейност; като има предвид, че киберпрестъпността, особено под формата на измами и експлоатация на деца, е нарастваща заплаха, като престъпните организации използват онлайн залаганията в спорта като средство за постигане на печалби и изпиране на пари по целия свят;

АЛ.  като има предвид, че уреждането на резултатите от спортни състезания е нова форма на престъпление с високи приходи, ниски присъди и поради слабата разкриваемост ‐ доходоносен бизнес за престъпниците;

В защита на гражданите и на законната икономика

АМ.  като има предвид, че защитата на гражданите и на законната и основана на конкуренция икономика зависи от политическата воля на всички равнища, както и от решителни мерки за борба с организираната престъпност, трафика на хора, корупцията и изпирането на пари, явления, които нанасят сериозни вреди на обществото, и по-конкретно представляват заплаха за оцеляването на предприемачите, които спазват закона, за безопасността на гражданите и потребителите и за основните демократични принципи на държавата;

АН.  като има предвид, че престъпните групи използват съвременни технологии, среди и възможности, които имитират законните възможности за стопанска дейност и цели; като има предвид, че престъпните групи притежават висока степен на експертни знания, организация, опит и сложни умения, подкрепени от увеличена мобилност, свързаност и лесно осъществими пътувания; като има предвид, че в резултат на това организираната престъпност не е толкова локализирана и че е по-вероятно да се възползва от различаващи се правни системи и национални правни юрисдикции;

АО.  като има предвид, че според Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) приходите от незаконни дейности в световен мащаб възлизат на приблизително 3,6 % от световния БВП, като понастоящем потоците от изпрани пари в световен план възлизат на приблизително 2,7 % от световния БВП; като има предвид, че според оценките на Европейската комисия корупцията само в Европейския съюз струва около 120 милиарда евро годишно, или 1 % от БВП на ЕС; като има предвид, че по този начин значителни средства се отнемат от икономическото и социалното развитие, публичните финанси и благосъстоянието на гражданите;

АП.  като има предвид, че приходите от незаконни дейности и финансовите мрежи за изпиране на пари оказват отрицателно въздействие върху икономиката на Европейския съюз, като насърчават спекулациите и финансовите балони, които вредят на реалната икономика;

АР.  като има предвид, че в някои държави корупцията представлява сериозна заплаха за демокрацията и е пречка пред ефективното и справедливо управление; като има предвид, че тя отблъсква инвестициите, нарушава функционирането на националните пазари, пречи на лоялната конкуренция между предприятията и в крайна сметка излага на опасност икономическото развитие посредством неправилното разпределяне на ресурси, особено в ущърб на публичните услуги като цяло и по-конкретно на социалните услуги; като има предвид, че бюрократичната сложност, утежнявана от многобройни ненужни изисквания за предварителни разрешения, може да обезкуражи предприемачеството, възпрепятства законната икономическа дейност и стимулира подкупването на длъжностни лица или предизвиква други форми на корупция;

АС.  като има предвид, че различията в законодателството и правоприлагането по отношение на подкупването на държавни служители оказват отрицателно въздействие на вътрешния пазар, не само защото предприятията са поставени при неравни условия, но и защото това подкупване се случва и в рамките на ЕС, когато предприятия, установени в една държава членка, дават подкупи на държавни служители на друга държава членка, като така нарушават функционирането на пазарите;

АТ.  като има предвид, че корупцията се възприема от 74 % от европейските граждани като основен национален и наднационален проблем(32), като случаите на корупция очевидно присъстват във всички сектори на обществото; като има предвид, че корупцията подкопава доверието на гражданите в демократичните институции и ефективността на избраните правителства по отношение на спазването на принципите на правовата държава, тъй като създава привилегии и съответно социална несправедливост; като има предвид, че недоверието в политиците се засилва в периоди на тежка икономическа криза;

АУ.  като има предвид, че областите, в които отчетената дребна корупция е по-висока, процентът на случаите на подкуп на осъществен контакт, е средно: медицински услуги ‐ 6,2 %, поземлени услуги ‐ 5 %, митници ‐ 4,8 %, съдебна система ‐ 4,2 %, полиция ‐ 3,8 %, регистрационни и разрешителни услуги ‐ 3,8 %, образователна система ‐ 2,5 %, комунални услуги ‐ 2,5 %, данъчни приходи ‐ 1,9 %;

АФ.  като има предвид, че в районите с високи равнища на престъпност, ресурсите на местната икономика са незаконно обсебени от престъпни организации и това обезкуражава нормалното желание за стопанска дейност, включително инвестициите от други държави; като има предвид, че в тези райони достъпът до кредити за законните предприятия е затруднен от по-високите разходи и от изискваните от банките по-строги гаранции; като има предвид, че предприятията, изпитващи икономически трудности, понякога са принудени да се обърнат към престъпни организации, за да получат кредит за инвестиции;

АХ.  като има предвид, че местната организирана престъпност се възползва от пропуски в законната икономика и може да се превърне в основен участник в предлагането на стоки за ежедневна употреба; като има предвид, че освен изнудване и сплашване, които създават заплаха за местните общности, това подкопава законната икономика и общността като цяло от гледна точка на безопасността на предприятията и гражданите; като има предвид, че киберпрестъпността, фалшифицирането на или незаконният онлайн трафик на творческо съдържание, детска порнография, фармацевтични продукти, законни психотропни вещества и прекурсори на наркотични вещества, части, резервни части и други продукти за обичайна ежедневна употреба, както и въпроси, свързани със съответните права и лицензии застрашават общественото здраве, безопасност, работни места и социална стабилност и могат да нанесат сериозни щети на предприятията, работещи в засегнатите сектори, в степен да се изложи на риск продължаването на тяхното съществуване;

АЦ.  като има предвид, че зачестилите напоследък престъпления в областта на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост освен че излагат на сериозна опасност здравето на европейските граждани, предизвикват и значителни щети на държавите, които са превърнали постиженията в областта на хранително-вкусовата промишленост в свое предимство;

АЧ.  като има предвид, че сексуалната експлоатация на деца чрез интернет и детската порнография представляват определена заплаха; като има предвид, че киберпрестъпността, и особено мотивираната от желание за печалба киберпрестъпност, и неразрешеният достъп до информационни системи са свързани често с финансови измами; като има предвид, че киберпрестъпността като услуга се разраства и количеството опасен софтуер нараства драматично; като има предвид, че европейските органи, които се занимават с тези въпроси, се нуждаят от допълнително финансиране;

АШ.  като има предвид, че изпирането на пари се извършва с помощта на все по-сложни и трудно проследими механизми; като има предвид, че престъпните организации, с цел изпиране на мръсни пари, използват все повече незаконни и понякога законни схеми за залагания и уреждане на резултатите от спортни състезания, особено онлайн, както и банки в държави, в които паричните преводи не се следят достатъчно, за да се предотвратят изпирането на пари и укриването на данъци; като има предвид, че уреждането на резултатите от спортни състезания следва да се разглежда като печеливша форма на организирана престъпност; като има предвид, че законните хазартни игри, като израз на предприемаческа дейност, следва да бъдат подкрепяни въз основа на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

АЩ.  като има предвид, че подправянето на финансовите отчети на дадено предприятие често води до създаване на неофициална ликвидност, което намалява размера на облагаемите с данък средства и може да бъде използвано за корупция и изпиране на пари, като същевременно нарушава лоялната конкуренция и намалява способността на държавата да изпълнява своята социална функция;

БА.  като има предвид, че във времена на строги икономии е изчислено, че данъчните измами струват на държавите членки 1 трилион евро на година; като има предвид, че избягването и укриването на данъци не се ограничават до черния пазар, а се срещат и в реалната икономика сред добре познати дружества;

Необходимост от общ подход на европейско равнище

ББ.  като има предвид, че на европейско равнище вече са предприети известни действия с оглед създаване на балансирана правна и регулаторна рамка за справяне с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари;

БВ.  като има предвид, че особено в случая с трансграничната престъпност, разнообразието от подходи, които държавите членки прилагат по отношение на престъпността и различията в материалното и процесуалното наказателно право могат да създадат пропуски и слабости в наказателните, гражданските и фискалните правни системи в Европейския съюз; като има предвид, че данъчните убежища, държави, които следват политика на слабо банково регулиране, и отцепили се държави, в които няма централна власт, са се превърнали в ключови за изпирането на пари от страна на организираната престъпност;

БГ.  като има предвид, че престъпните групировки често представляват международна мрежа, и следователно тази международна структура изисква трансгранична реакция, включително ефективна и задълбочена комуникация и споделяне на информация между равностойни национални и международни агенции;

БД.  като има предвид, че защитата на финансовите интереси на ЕС и на еврото трябва да имат предимство от гледна точка на мониторинга на разрастващо се явление, чрез което престъпните организации злоупотребяват с европейски фондове чрез т.нар. „общностна измама“ и фалшифициране на евро;

БЕ.  като има предвид, че на европейско равнище са разработени програми като Херкулес, Фискалис, Митници и Перикъл за защита на финансовите интереси на Съюза и за борба с транснационалните и трансграничните престъпни и незаконни дейности;

БЖ.  като има предвид, че основният враг на еврозоната е различието в ръста на производителността в държавите членки; като има предвид, че така в средносрочен и дългосрочен план възниква различие по отношение на конкурентоспособността, което не може да бъде преодоляно с парична девалвация и води до тежки и политически неустойчиви програми за строги икономии, целящи вътрешна девалвация; като има предвид, че системната корупция в публичния сектор, се явява най-голямата пречка пред ефективността, преките чуждестранни инвестиции и иновациите и по този начин възпрепятства правилното функциониране на паричния съюз;

БЗ.  като има предвид съществуването на най-малко 20 милиона случая на дребна корупция в публичните сектори на Съюза и очевидния факт, че явлението се разпространява и сред публичната администрация в държавите членки (и съответните политически фигури), отговаряща за управлението на фондовете и другите финансови интереси на ЕС;

БИ.  като има предвид значителната данъчна разлика в Европа, според оценките 1 трилион евро данъчни приходи се губят в Съюза поради данъчни измами и избягване на данъци, което струва около 2 000 EUR годишно на всеки гражданин на ЕС;

БЙ.  като има предвид, че за да водят борба с организираната престъпност законодателите в държавите членки трябва да са в състояние да реагират бързо и ефективно на променящите се структури и нови форми на престъпления, дори повече от преди, тъй като съгласно Договора от Лисабон държавите членки са задължени да благоприятстват Съюз в областта на свободата, сигурността и правосъдието;

БК.  като има предвид, че европейският подход в борбата с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари трябва да се основава на най-добрите налични оценки на опасността и на засилено съдебно и полицейско сътрудничество, което да обхваща и държави, които не са членки на ЕС, на общи определения за престъпните деяния, включително за участие в престъпна организация и изпиране на пари от извършителите, на обявяването на всички форми на корупция за престъпни деяния, на сближаване на законодателството на държавите членки относно някои механизми с процесуална значимост, като давностни срокове, на ефективни системи за отнемане и възстановяване на имущество, придобито от престъпна дейност и корупция, на засилена отчетност на правителството, политиците, юристите, нотариусите, агентите на недвижими имоти, застрахователните дружества и други предприятия, на обучение на съдии и полицейски служители и на обмен на най-добри практики, свързани с подходящи мерки за превенция;

БЛ.  като има предвид, че взаимното признаване е считано за основен принцип на съдебното сътрудничество по гражданско- и наказателноправни въпроси между държавите ‐ членки на Съюза;

БМ.  като има предвид, че борбата срещу трафика на хора е приоритет на Съюза, като от 90-те години насам са разработени много инициативи, мерки и програми за финансиране, както и правна уредба; като има предвид също, че член 5 от Хартата на основните права на Европейския съюз забранява изрично трафика на хора;

БН.  като има предвид, че за сътрудничеството между държавите членки в борбата с престъпността и за функционирането на съдебните системи е необходимо взаимно доверие между съдебните органи в Съюза; като има предвид, че принципът на взаимно доверие изисква установяването на стандарти за минимална защита на най-високото възможно ниво;

БО.  като има предвид, че системите на наказателното право и наказателните производства в държавите членки са се развивали в продължение на векове; като има предвид, че всяка държава членка има свои собствени характеристики и особености и в резултата на това основни области на наказателното право трябва да бъдат оставен на усмотрението на държавите членки;

БП.  като има предвид съществената разлика между свидетели и сътрудници на правосъдието; като има предвид основното задължение на държавите членки и на Европейския съюз да защитават и съхраняват лицата, избрали да се противопоставят на организираната и мафиотска престъпност, като излагат на опасност собствения си живот и този на своите близки;

БР.  като има предвид, че макар участието в търговете за обществени поръчки да се наблюдава строго, разходването на средствата след това далеч не е прозрачно, а в държавите членки съществува голямо многообразие по отношение на декларациите за интереси;

За единна и съгласувана законодателна рамка

1.  Счита за необходимо изготвянето на подходящ политически отговор на присъствието на организираната престъпност и мафията на европейско равнище, посредством подробен и своевременен план за действие, който да предвижда законодателни и незаконодателни мерки, насочени към разрушаването на самите организации и към идентифицирането и възстановяването на каквато и да е форма на (пряко или косвено) свързаното с тях обогатяване;

2.  Изразява убеденост, че за да бъдат победени организираната престъпност и мафията, както и за да бъдат премахнати явления като корупцията и изпирането на пари, които, взети заедно, ограничават свободата, правата и сигурността на европейските граждани и на бъдещите поколения, са необходими, освен незабавна реакция и съществени усилия с превантивна насоченост;

3.  Призовава Комисията да предложи общи съдебни стандарти и модели за интеграция и сътрудничество между държавите членки; призовава Комисията, по-конкретно, въз основа на доклад за оценка на изпълнението на рамковото решение относно борбата с организираната престъпност и като се опира на най-новото законодателство на държавите членки, да представи законодателно предложение, съдържащо общо определение за организирана престъпност, което следва да включва, наред с другото, престъплението участие в организация от мафиотски тип, като подчертава факта, че престъпни групи от този тип имат предприемаческа насоченост и притежават власт за сплашване, и като отчита член 2, буква а) от Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност;; подчертава, че предложенията за разпоредби на материалното наказателно право на ЕС трябва да спазват основните права и принципите на субсидиарност и пропорционалност, както и позициите, изложени в резолюцията на Парламента от 22 май 2012 г. относно подход на ЕС към наказателното право;

4.  Призовава Комисията да изготви общо определение за корупция, за да разработи съгласувана глобална политика за борба с корупцията; препоръчва Комисията да обхване в своя доклад относно мерките срещу корупцията, предприети от държавите членки, който се очаква да бъде готов през 2013 г., всички форми на корупция, както в публичния, така и в частния сектор, включително организациите с нестопанска цел, като подчертае най-добрите национални практики в борбата с нея, и предложи начин за надеждно оценяване на явлението, като включи за всяка държава задълбочен преглед на областите, уязвими за корупция; призовава Комисията да докладва редовно на Парламента, както и на конференцията на страните по Конвенцията на ООН срещу корупцията относно действията, предприети, както от държавите членки, така и на равнище ЕС, и съответно да актуализира действащото европейско законодателство;

5.  Счита, че ефективната регулаторна рамка следва надлежно да отчита взаимодействието между разпоредбите за борба с изпирането на пари и основното право за защита на личните данни, така че да се вземат мерки по отношение на изпирането на пари без да се намаляват установените стандарти за защита на данните; във връзка с това приветства системата за защита на данните, използвана от Европол;

6.  Призовава Комисията да предвиди в своето предстоящо да бъде внесено през 2013 г. предложение за хармонизиране на наказателното право в областта на изпирането на пари, общо определение за престъплението „изпиране от страна на извършителите“ като се основава на най-добрите практики на държавите членки, и да счита за първоначални престъпления престъпленията, които се считат за тежки, тъй като има вероятност да доведат до печалба за лицата, които ги извършват;

7.  Призовава Комисията да представи предложение, в което да доразвие член 18 от Директивата относно трафика на хора, така че да насърчи държавите членки да инкриминират използването на услуги, предоставяни от жертви на всички форми на експлоатация, свързана с трафика на хора, както по отношение на сексуалната, така и на трудовата експлоатация;

8.  Счита, че условията и унищожителните последици, понесени от жертвите на трафика на хора, са неприемливи и представляват престъпно нарушение на правата на човека; поради това призовава Комисията и държавите членки да превърнат този трафик в социална анатема чрез силни и продължителни кампании за повишаване на осведомеността с ясни и планирани цели за намаляването му; тези кампании следва да бъдат оценявани ежегодно в рамките на Европейския ден за борба с трафика на хора на 18 октомври, както и след пет години, считано от днешна дата до Европейската година за борба с трафика на хора;

9.  Препоръчва на държавите членки в сътрудничество с Комисията и Европейския парламент и с подкрепата на Европол, Евроюст и Агенцията за основните права, да изготвят показатели на равнище ЕС, които следва да бъдат възможно най-еднообразни и последователни, за измерване поне на степента, разходите и социалните вреди, причинени от организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари в Европейския съюз;

10.  Призовава Комисията и Съвета да предвидят създаването на европейски списък на престъпните организации по подобие на европейския списък на организациите, считани за терористични;

11.  Препоръчва да се създаде европейска мрежа между отделните академични учреждения, занимаващи се с въпросите на организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, за да се насърчат академичните изследвания в тези области;

12.  Посочва необходимостта от пълно прилагане на съществуващите инструменти за взаимно признаване и от законодателство на ЕС, което да гарантира изпълнимостта на осъдителните присъди и на заповедите за отнемане на имущество на територията на държави членки, различни от държавата членка, в която те са били издадени; счита, че следва да се подобри правната взаимопомощ и взаимното признаване на доказателствени средства между държавите членки;

13.  Счита, че действията за борба с трафика на хора и принудителния труд трябва да бъдат съсредоточени върху основните причини като например неравенството в световен мащаб; поради това призовава държавите членки да изпълнят своите ангажименти относно помощта за развитие и Целите на хилядолетието за развитие;

14.  Призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) за укрепване на външното измерение на мерките и програмите, включително на двустранните споразумения, с цел борба с трафика на хора чрез превантивни действия в държавите на произход и транзитните държави, като се обърне специално внимание на непридружените непълнолетни и малолетни лица и децата;

15.  Призовава Комисията да разработи надеждна система за мониторинг в целия ЕС, с цел по-ефективно да следи движението на трафикантите и жертвите на трафика на хора;

16.  Призовава Комисията незабавно да разработи система в рамките на ЕС за събиране на съпоставими и надеждни данни, основана на съгласувани и стабилни показатели, съвместно с държавите членки и с международните институции, ангажирани в борбата срещу трафика на хора; за да се повиши видимостта и неотложността на тази система за данни, би било полезно да се създаде Обсерватория за борба с трафика на хора в рамките на вече действащия уебсайт на ЕС за борба с трафика на хора, като всички институции на ЕС и седемте участващи агенции бъдат задължени да въведат своите данни и неправителствени организации и други институции бъдат приканени да направят същото;

17.  Призовава Комисията да приложи препоръките, съдържащи се в стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012‐2016 г.;

18.  Призовава Комисията да изпълни условията, необходими за завършване на европейската гореща линия за жертвите на трафика на хора, за да помогне за увеличаване на осведомеността относно техните права;

19.  Призовава Комисията да отдели повече ресурси за борба с използването на социалните мрежи и киберпрестъпленията при трафика на хора;

20.  Призовава Комисията да повиши трансграничното съдебно и полицейско сътрудничество между държавите ‐ членки на ЕС и агенциите на ЕС, като се има предвид, че престъплението „трафик на хора“ не е ограничено до една държава членка;

21.  Призовава за засилване на санкциите срещу банковите и финансовите институции, които стават съучастници в укриването и/или изпирането на печалбите от организирана престъпна дейност;

Борба и превенция на организираната престъпност и корупцията чрез елиминиране на генерираните от тях печалби и имущество

22.  По отношение на отнемането, призовава държавите членки, въз основа на най-напредналите национални законодателства, да разгледат прилагането на модели на отнемане на имущество по гражданскоправен път в случаите, когато въз основа на претегляне на вероятностите и при разрешение от съда можа да се установи, че активите произтичат от или се използват за престъпна дейност; счита, че възпиращите модели на отнемане на имущество могат да бъдат предвидени след решение на съда в съответствие с националните конституционни гаранции и без да се накърнява правото на собственост и на защита; освен това насърчава държавите членки да поощряват използването на активи, придобити от престъпна дейност, за социални цели; предлага да бъдат предприети действия и да бъдат отпуснати средства за финансиране на мерки за защита на имуществото, с цел запазване целостта на конфискуваното имущество;

23.  Препоръчва икономически оператор да бъде изключен от участие в обществени поръчки на територията на ЕС за период от поне пет години, ако същият е бил осъден с окончателна присъда за участие в престъпна организация, изпиране на пари или финансиране на тероризма, участие в експлоатация на трафик на хора или детски труд, корупция или други тежки престъпления против обществения интерес, когато престъпленията са довели до загуба на данъчни приходи или социални вреди, или поради всяка друго особено тежко престъпление с презгранично измерение, както е посочено в член 83, параграф 1 от ДФЕС (престъпления на европейско равнище), и препоръчва горепосочената разпоредба да се прилага дори когато основанията за изключване възникнат в хода на процедурата по възлагане на обществена поръчка; счита, че процедурите за обществени поръчки трябва да се основават на принципа на законността и също, че в тази рамка следва да бъде дадено определение за критерия за икономически най-изгодна оферта с цел да се гарантира прозрачност (която следва да бъде постигната не на последно място чрез електронни обществени поръчки) и да се предотвратят измами, корупция и други сериозни нередности; призовава службите на Комисията да създадат структура или схеми за сътрудничество, за да гарантират цялостен подход спрямо борбата срещу случаите на корупция, свързани с обществени поръчки;

24.  Отбелязва съществуването на връзка между законните и незаконните стопански дейности, тъй като в някои случаи законните интереси осигуряват ресурси за незаконни дейности; подчертава, че наблюдението на потока от законни интереси може да спомогне за откриване на имущество, придобито чрез престъпна дейност;

25.  Счита, че с цел борба срещу трафика на наркотици, както и срещу други престъпления, които са израз на организираната престъпност, действията от страна на съдебните и полицейските органи следва да са в състояние да се възползват не само от сътрудничество с Евроюст и Европол, но, без да се накърняват техните задължения за поверителност, и от механизми за сътрудничество с предприятия, развиващи дейност в секторите на транспорта и логистиката, химическата промишленост, доставчиците на интернет услуги, банки и финансови услуги както в държавите членки, така и в държави, които не са членки на ЕС; подчертава колко важно е да се вземат мерки по отношение на предлагането на наркотици чрез стриктен контрол на прекурсорите на наркотични вещества и приветства предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004, в който са посочени начини за подобряване на мерките за предотвратяване на отклоняването на оцетен анхидрид от вътрешната търговия на ЕС, например, чрез разширяване на обхвата на изискването за регистрация по отношение на този продукт;

26.  Изразява загриженост относно неефективността на инструментите за разследване, налични в различните национални законодателства, които не вземат под дължимото внимание необходимостта от подходящи и специфични инструменти за борба с престъпните и мафиотски организации; отново отправя своето искане към Европейската комисия, вече формулирано в резолюцията, приета на 25 октомври 2011 г., да се направи сравнително проучване относно специалните разузнавателни средства, които към момента се използват в различните държави членки, което да може да послужи за основа за действия на европейско равнище, с цел да се предоставят на компетентните органи необходимите инструменти за разследване, въз основа на съществуващите най-добри практики;

27.  Приканва Комисията, държавите членки и предприятията да предприемат практически мерки, за да подобрят проследимостта на продукти (например етикетиране за указване на страната на произход при продукти на хранително-вкусовата промишленост, контролни щемпели на огнестрелното оръжие от Постоянната международна комисия за проверка на леко стрелково оръжие или дигитални кодове за данъчно идентифициране на цигари, алкохолни напитки и лекарствени продукти, отпускани с лекарско предписание), с цел да се защити здравето на потребителите, да се увеличи безопасността на гражданите, да се предотврати контрабандата и да се води борба с незаконния трафик по по-ефективен начин; изразява съжаление относно факта, че държавите членки не искат да въведат проследимост в модернизацията на Митническия кодекс на Съюза;

28.  Призовава Комисията и държавите членки да засилят своето морско сътрудничество с оглед справянето с трафика на хора и потока от наркотици и незаконни или фалшифицирани продукти през вътрешните и външните морски граници на Съюза; признава, че управлението на границите също включва аспекта на миграцията, свързан с основните права на мигрантите, включително, по целесъобразност, правото на убежище, както и на защита и помощ за жертвите на трафик на хора или принудителен труд, особено малолетни/непълнолетни;

29.  Счита, че без допълнително забавяне трябва да бъде разработен план за действие, целящ законодателна рамка на европейско равнище в областта на наказателното правосъдие и въвеждане на оперативни средства за борба с киберпрестъпността, с оглед постигане на по-голямо международно сътрудничество и с подкрепата на Европейския център за борба с киберпрестъпността (ЕЦБК), за да се осигури високо равнище на сигурност за гражданите - особено за уязвимите лица - предприятията и публичните органи без да се накърнява свободата на информация и защитата на лични данни;

30.  Отбелязва със загриженост посочената от съдебните власти и полицията значима връзка между организираната престъпност и тероризма от гледна точка на финансирането на незаконните дейности на терористични групи чрез приходи от международния незаконен трафик; призовава държавите членки да засилят своите мерки за борба с тези дейности;

31.  Призовава държавите членки да приемат свои национални стратегии за кибернетична сигурност без по-нататъшно забавяне, като се има предвид факта, че организираната престъпност използва все по-широко киберпространството и неговите незаконни инструменти;

32.  Призовава Комисията да разработи харта на ЕС за защита и подпомагане на жертвите на трафик, за да събере всички съществуващи показатели, действия, програми и ресурси по по-съгласуван, ефективен и полезен за всички участващи заинтересовани страни начин с цел по-голяма защита на жертвите; призовава Комисията да създаде гореща линия за жертвите на трафик на хора;

33.  Припомня на Комисията, че следва да има специално отношение към децата, жертва на трафик, както и да се подобри защитата на непридружавани непълнолетни и малолетни лица или децата, жертви на трафик от техните собствени семейства (да се вземат предвид фактите, когато се предлага връщането им в държавата на произход, установяване на самоличността на настойниците и т.н.); настоява, че е необходимо да се държи сметка не само за специфичния подход в зависимост от пола, но и за ролята на здравословните проблеми и уврежданията;

34.  Призовава Комисията да увеличи ресурсите, предназначени за специализираните НПО, медии и научни изследвания с цел засилване на подкрепата, защитата и помощта за жертвите, така че свидетелските им показания в съда да станат по-малко необходими; призовава също така Комисията да засили аспектите на видимостта, осведомеността и нуждите на жертвите, с цел намаляване на търсенето и малтретирането на жертвите на трафик на хора и насърчаване на „нулева визия“ срещу сексуалната експлоатация и експлоатацията на труд;

35.  Призовава Комисията да разработи система от по-ефективни и проактивни финансови разследвания като основен начин за намаляване на натиска върху жертвите на трафик на хора в качеството им на основни свидетели в съдебните процеси срещу трафикантите; призовава също така Комисията да предвиди по-добро специализирано обучение и достатъчно ресурси за агенциите на ЕС, които се борят с трафика на хора, включително трансграничното сътрудничество и сътрудничеството отвъд границите; припомня на Комисията, че тези действия изискват цялостен подход, допринасящ за мултидисциплинарно сътрудничество на местно, национално и транснационално равнище, като държавите членки се насърчават, наред с другото, да сформират специални национални звена за полицейско разузнаване и да стимулират сътрудничеството между административните и правоприлагащите органи;

Засилване на съдебното и полицейското сътрудничество на равнището на ЕС и на международно равнище

36.  Подчертава важността на засилването на сътрудничеството и увеличаването на прозрачността чрез развиването на ефективна комуникация и обмен на информация между съдебните органи и правоприлагащите агенции на държавите членки, Европол, Евроюст, OLAF и ENISA, както и със съответните органи на държави, които не са членки на ЕС, и особено с държави, съседни на ЕС, с оглед подобряване на системите за събиране на доказателства и даване на възможност за ефективна обработка и обмен на данни и информация, необходими за разследването на престъпления, включително престъпления срещу финансовите интереси на ЕС, при пълно спазване на принципите на субсидиарност и пропорционалност, както и на основните права в рамките на Съюза; във връзка с това призовава компетентните органи в държавите членки да прилагат приетите инструменти за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, които са важно средство за осигуряване на ефективна борба с трансграничната организирана престъпност; призовава Комисията да подготви пътна карта за още по-тясно съдебно и полицейско сътрудничество, като създаде орган за наказателно разследване, който да има правомощия да разследва закононарушения и престъпления в ЕС;

37.  Призовава Комисията да разгледа възможността в споразуменията за асоцииране и в търговските споразумения с трети държави да се включват конкретни клаузи за сътрудничество в борбата с незаконния трафик от страна на организираната престъпност и изпирането на пари; отбелязва липсата на международно сътрудничество, особено с транзитни държави или страни на произход, които не са членки на ЕС; признава необходимостта от активни дипломатически действия с цел тези държави да бъдат настоятелно призовани да сключат споразумения за сътрудничество или да спазват споразуменията, които вече са подписали; подчертава важността на механизма на съдебната поръчка;

38.  Изтъква, че съществуващата мрежа от национални звена за контакт в областта на борбата с корупцията следва да бъде засилена и подпомагана от Европол, Евроюст и Европейския полицейски колеж (Cepol); подчертава, че тя следва да служи не само като място за обмен на информация, но и че тези звена за контакт следва да се използват за подобряване на двустранното сътрудничество по конкретни случаи на подкупване на чужди длъжностни лица; препоръчва звената за контакт да разглеждат разликите по отношение на определянето на приоритети, ресурси и експертен опит и да сигнализират за всякакви проблеми, произтичащи от тези разлики; изтъква факта, че мрежата следва да насърчава координирани действия, ако действителното подкупване е извършено в държава членка в клон на предприятие майка или на предприятие холдинг, установени в друга държава членка;

39.  Призовава държавите членки да транспонират бързо и изцяло действащото законодателство на ЕС, за да се даде възможност за съгласувана борба срещу престъпността в Съюза;

40.  Призовава всички държави членки да се ангажират в пълноценното използване на агенциите Европол и Евроюст, чиито работа и резултати, независимо от провежданите реформи и предстоящото въвеждане на необходимите подобрения, са пряко зависими от нивото на участие, доверие и сътрудничество от страна на националните разследващи и съдебни органи;

41.  Подчертава, че за да се води борба срещу организираната престъпност, е от съществено значение да се прилага общ подход в борбата срещу корупцията и организираната престъпност на европейско равнище, включително подготовката и участието на полицейските служители и ръководители, особено във връзка с информираността за появяващите се нови и по-трудно забележими видове престъпна дейност; отбелязва, че местната престъпност често прераства в международна;

42.  Призовава държавите членки да разработят насоки за прилагане по отношение на корупцията и изпирането на пари; препоръчва тези насоки да се състоят от най-добри практики (т.е необходимостта от специализиран персонал, сътрудничество между разследващите и съдебните органи, методи за преодоляване на често трудното събиране на доказателства), от посочване на критичното ниво от човешки и други ресурси, необходими за ефективно повдигане на обвинение, и от мерки, улесняващи международното сътрудничество;

43.  Счита от основно значение цялостното оползотворяване на съществуващото взаимодействие между Европейската съдебна мрежа и Евроюст, с цел постигане на съдебно сътрудничество на най-високо равнище в рамките на ЕС;

44.  Подчертава значението на консултациите с регионалните и националните правоприлагащи органи и гражданското общество при разработването на законодателни и регулаторни рамки;

45.  Отбелязва, че е важно държавите членки в партньорство с Европейския съюз и международните субекти да имат стабилен и дългосрочен стратегически план по отношение на местните и глобалните въпроси, свързани с организираната престъпност, за да се установят появяващите се нови заплахи, уязвимостите на пазара и рисковите фактори и да се създаде стратегия на ЕС, която се основава на планиране, а не просто на противодействие;

46.  Призовава държавите членки и Комисията да засилят ролята на съдиите, прокурорите и служителите за връзка и да осигурят съдебно обучение, за да ги подготвят да се справят с всички форми на организирана престъпност, корупция и изпиране на пари, включително киберпрестъпност, по-конкретно посредством Европейския полицейски колеж (CEPOL) и Европейската мрежа за съдебно обучение, а също така и чрез пълноценно използване на финансови инструменти като Фонда за вътрешна сигурност за полицейско сътрудничество или програмата „Херкулес IIІ“; предлага да се насърчава изучаването на чужди езици като част от обучението на полицейски и съдебни служители, за да се улесни транснационалното сътрудничество; призовава за подкрепа на програмата за съдии, прокурори и полицейски сили за обмен и обучение в областта на най-добрите европейски практики;

47.  Призовава държавите членки и Комисията да продължат с общите усилия за приключване на преговорите по проекта за директива за Европейска заповед за разследване по дела от наказателен характер, която опростява събирането на доказателства в трансгранични случаи и следователно е важна стъпка по пътя към единно пространство на свобода, сигурност и правосъдие;

48.  Приканва към засилване на сътрудничеството по отношение на фалшивите документи и измамите и призовава към съвместни разисквания за подобряване на надеждността и установяването на автентичността на изходните документи;

49.  Застъпва се за създаването на национални структури за дейности, свързани с разследването и борбата срещу организираната престъпност и мафията, с възможност за развитие, чрез подкрепата на Европол, на „оперативна мрежа срещу мафията“, която да се характеризира със стройна структура и неформалност в отношенията с цел осъществяване на обмен на информация относно структурните конотации на съответната местна мафия, криминалните и финансови прогнози, местоположението на активите и опитите за инфилтрация в обществените поръчки;

50.  Счита, че глобализацията на организираната престъпност изисква по-тясно сътрудничество между държавите членки, както на европейско, така и на международно равнище; призовава Европейския съюз, ООН, ОИСР и Съвета на Европа да си взаимодействат в по-голяма степен по отношение на борбата с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари с оглед интегриране на политиката и изработването на общи оперативни определения; подкрепя усилията на Специалната група за финансови действия (FATF) във връзка с насърчаването на политики за борба срещу изпирането на пари; настоятелно призовава държавите членки да ратифицират и да прилагат изцяло всички съществуващи международни инструменти; призовава Комисията да подпомага ефективно усилията на държавите членки в борбата срещу организираната престъпност; препоръчва Европейският съюз да се присъедини към Групата държави срещу корупцията (GRECO) като пълноправен участник;

51.  Препоръчва съвместни действия за предотвратяване и борба с феномена на незаконните действия в областта на околната среда, свързани или произтичащи от престъпна дейност от организиран или мафиотски тип, включително чрез укрепване на европейските органи като Европол и Евроюст, както и на международните Интерпол и UNICRI, и същевременно чрез споделяне на методи на работа и информация от страна на държавите членки, които са най-ангажирани в борбата с тази форма на престъпност с цел разработване на общ план за действие;

52.  Призовава Съвета и държавите членки да ратифицират и приложат изцяло Конвенцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки; подчертава отрицателното въздействие, което подкупването на чуждестранни служители оказва върху основните права на Съюза, политиките в областта на опазването на околната среда и развитието;

53.  Приканва за въвеждане на Европейската заповед за разследване (ЕЗР) и подобряване на инструментите за борба срещу транснационалната организирана престъпност, като например съвместните екипи за разследване; призовава за по-тясно сътрудничество със съседните на ЕС държави в борбата с проникващата в Европейския съюз организирана престъпност;

54.  Призовава държавите членки да разработят подходящи глобални стратегии за обмен на информация в рамките на своите служби за разузнаване и анализи, стремящи се да идентифицират нововъзникващите тенденции в организираната престъпност;

55.  Подчертава необходимостта от засилване на сътрудничеството в областта на измамите в ЕС между службите на Съюза на всички държавни равнища ‐ в това число регионално и общинско ‐ които имат основна роля в управлението на фондовете на Европейския съюз;

За ефикасна и неподатлива на корупция публична администрация

56.  Счита, че не е възможно да съществува ефективен икономически и фискален съюз без един Съюз на борба с корупцията;

57.  Подчертава, че прозрачността е естественият враг на корупцията, откъдето започват престъпленията, и изразява убеденост, че от заемащите високи постове или притежаващите големи богатства, които са носители на привилегии и имунитет, следва да се изисква пълна прозрачност на дейността;

58.  Счита, че лошо организираната, непрозрачна бюрокрация и сложните процедури освен че могат да пречат на ефективността на административните действия, подкопават прозрачността на вземането на решения и фрустрират засегнатите лица и по този начин създават благоприятна почва за корупция; счита, че по същия начин недостъпната банкова и търговска тайна могат да прикриват незаконни печалби от корупция, изпиране на пари и организирана престъпност;

59.  Позовава се на конвенцията от Мерида за борба срещу корупцията (2003 г.) и подчертава, че високопоставените длъжностни лица или лица, притежаващи голямо богатство, със своите привилегии и имунитети следва да подлежат на контрол, наред с другото от страна на данъчните органи, като този контрол следва да бъде засилен, за да се гарантират справедливи и ефективни услуги за общността и с оглед на борбата срещу данъчната измама; препоръчва по-специално заемащите държавна длъжност да подават декларации за активи, доходи, задължения и интереси; призовава за мерки за увеличаване на прозрачността и за превенция чрез съгласувана административноправна система, регулираща публичните разходи и достъпа до документи, и установяването на необходимите регистри;

60.  Препоръчва въвеждането на по-строги системи с цел постигане на прозрачност и премахване на бюрокрацията (административната тежест) в правителствените служби и другите публични органи, като се гарантира правото на гражданите на достъп до документи (като се започне с изключително деликатната област на обществените поръчки); настоятелно призовава да се насърчава културата на законност и почтеност както в публичния, така и в частния сектор, не на последно място чрез ефективни схеми за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности;

61.  Подкрепя действията на Комисията, насочени към признаване на ролята на разследващата журналистика в откриването и докладването на факти, свързани с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари;

62.  Приканва държавите членки да засилят ролята на държавните служители по отношение на предотвратяването, информирането и противодействието на рисковете, свързани с измами и корупция;

63.  Призовава в кодекс за поведение да бъдат посочени ясни и пропорционални правила, заедно с механизми за прилагане и мониторинг, за да се предотврати явлението „въртящи се врати“ или „pantouflage“, съгласно които ще бъде забранено на държавни служители, заемащи длъжност с определени управленски или финансови отговорности, да се преместват в частния сектор за определен срок след като са спрели да изпълняват задълженията си, ако съществува риск от конфликт на интереси с предходната публична длъжност, която са заемали; също така счита, че когато има риск от конфликт на интереси подобни ограничения следва да се прилагат и за лица, които преминават от частния в публичния сектор;

64.  Призовава Комисията възможно най-скоро да представи предложение относно административно-процесуалното право на Европейския съюз в съответствие с препоръките на Европейския парламент от 15 януари 2013 г.;

65.  Счита, че регистърът на лобистките групи е полезен инструмент за прозрачност; призовава държавите членки да възприемат това средство там, където все още не е въведено; насърчава още повече правителствата и публичните администрации да наложат регистрацията в регистър на лобистките групи като предварително условие за среща с дадена бизнес или лобистка организация или организация по интереси;

66.  отбелязва, че саморегулирането като нормален механизъм за справяне с корупцията в спорта и спортните залагания се оказа неефективно; изтъква, че управленческите структури на национално, регионално и местно равнище са едни от най-големите спонсори на спорта; призовава държавите членки да установят прозрачни работни взаимоотношения със спортната общественост и да представят пълно независимо разследване на корупцията в спорта, което да бъде възложено от националните органи на управление;

67.  Счита, че пълната прозрачност на всички административни актове на всяко равнище в обществения сектор представлява основен елемент в борбата с престъпните явления и в защита на гражданите срещу всички форми на лошо управление на обществените отношения; отхвърля каквато и да е форма на съпротива от страна на държавните органи спрямо цялостния контрол от страна на гражданите и медиите върху дейностите, извършвани с обществени средства и в интерес на обществото; изразява убеденост, че на европейско и национално равнище следва да се стигне до осезаема ангажираност, насочена към гарантиране на пълна прозрачност и разработване на форми на отворено управление по ефективен начин и въз основа на най-добрите съществуващи практики;

68.  Подчертава, че подкупването не следва да бъде прикривано чрез злоупотреба с термина „улеснителни плащания“, които Конвенцията на ОИСР счита за приемливи при определени, специфични обстоятелства (малки плащания, като например за вземане на разрешение за разтоварване на стока на пристанище); призовава държавите членки да се съгласят да отхвърлят това понятие или да го използват единствено в изключителни ситуации и също така призовава за изготвяне на насоки, които да тълкуват понятието по еднакъв начин в целия Съюз; подчертава, че нито подкупите, нито улеснителните плащания могат да бъдат данъчно признат разход;

69.  Подкрепя извършването на редовни одити относно спазването на свързаните с лоляността правила/кодекси за поведение и отпускането на достатъчно ресурси за обучение на държавните служители, свързано с лоялността;

За една по-отговорна политика

70.  Изтъква, че политическите партии са отговорни за предлагането на кандидати или съставянето на изборни листи на всички равнища и следва да проявяват бдителност по отношение на качеството на кандидатите, включително като изискват от тях да спазват строг кодекс за етично поведение, както и кодекс за поведение, който следва да съдържа ясни и прозрачни правила и относно даренията за политически партии;

71.  Защитава принципа, че за членове на Европейския парламент или служители на други институции и агенции на ЕС не могат да се избират лица, получили окончателни осъдителни присъди за участие в организирана престъпност, изпиране на пари, корупция или други тежки икономически или финансови престъпления против обществения интерес; призовава, в съответствие с принципа на пропорционалност, за прилагането на подобен принцип за националните парламенти и за други изборни длъжности;

72.  Препоръчва държавите членки да въведат и ефективно да прилагат като част от системата от санкции, хипотези, недопускащи кандидатстването за такива постове за лица, осъдени по обвинения в корупция; счита, че това наказание следва да се прилага поне за срок от пет години, за да бъдат обхванати всички видове избори; препоръчва също така за същия период от време да се предвиди, че тези лица не могат да заемат правителствени длъжности на всички равнища на управление, както и на равнище ЕС;

73.  Препоръчва въвеждане на изискване за отказ от политически длъжности (правителствени или сходни на тях) или от управленски и административни позиции при влязла в сила присъда за престъпления, свързани с организирана престъпност, корупция или изпиране на пари;

74.  Признава, че имунитетът на някои категории лица на държавна длъжност и избрани представители е основна пречка за противодействие на корупцията; призовава Комисията и държавите членки да намалят значително категориите лица, които се ползват с имунитет;

75.  Призовава за въвеждането на етични кодекси за политическите партии и за увеличаване на прозрачността в бюджетите на партиите; предлага публичното финансиране за партиите да подлежи на по-добър контрол и да се избягват злоупотребите и пилеенето на средства, да се въведе и по-добър мониторинг и контрол за частното финансиране, за да се осигури отчетност на политическите партии и техните донори;

76.  Призовава държавите членки да обявят за незаконно и да санкционират купуването на гласове, най-вече като предвидят, че облагите, произтичащи от обещание за гласуване, могат да имат не само парично изражение, но да са под формата на други предимства, включително неимуществени облаги и облаги в полза на трети лица, които не участват пряко в незаконното споразумение;

77.  Счита, че публикуването на доходите и финансовите интереси на членовете на ЕП е добра практика, която следва да обхване депутатите и лицата на изборни длъжности на национално равнище;

За по-надеждно наказателно правораздаване

78.  Препоръчва държавите членки да установят ефективни, ефикасни, отчетни и балансирани системите за наказателно правораздаване, които да могат също така да гарантират спазването на правото на защита в съответствие с Европейската харта на основните права; препоръчва също така създаване на европейско равнище на механизми за мониторинг на ефективността на системите за наказателно правораздаване в борбата срещу корупцията, като се правят редовни оценки и се публикуват препоръки;

79.  Насърчава Комисията и държавите членки да вземат под внимание и незаконодателните мерки, които укрепват доверието между различните правни системи в държавите членки, увеличават съгласуваността и насърчават развитието на обща за ЕС правна култура във връзка с борбата с престъпността;

80.  Приканва Комисията да внесе законодателно предложение, уреждащо отговорността на юридическите лица в случаи на финансово престъпление, и по-конкретно, отговорността на холдингите и дружествата майки относно техните дъщерни дружества; подчертава, че това предложение следва да пояснява отговорността на физическите лица за престъпления, извършени от дружеството или неговите дъщерни дружества, за които може да им се търси частична или пълна отговорност;

81.  Счита, че мерките за сближаване по отношение на корупцията следва да са насочени към разликите в давностните срокове между държавите членки, с цел да се отчетат както нуждите от защита, така и необходимостта от ефективно и ефикасно преследване и осъждане, и че тези давностни срокове следва да бъдат организирани в съответствие с етапите на производството или съответната инстанция, така че разглеждането на престъплението да може да бъде приключено само ако съответният етап или фаза не са били приключени в определен срок; също така счита, че при спазване на принципа на пропорционалност и принципите на правовата държава, случаите на корупция следва да нямат давност докато ефективно е в ход наказателно преследване;

82.  Счита, че мерките за борба с организираната престъпност следва да се основават на комбинация от ефективни възпиращи системи за конфискация на имущество, придобито чрез престъпна дейност, усилия, насочени към гарантиране на правосъдие за лицата, които умишлено се укриват от разследващите органи, и, без да се накърняват основните принципи, свързани с правата на затворниците, усилия да се попречи на намиращите се в затвора ръководители на престъпни групи да продължат да управляват своите организации и да дават нареждания на членовете на групите, независимо че самите те се намират в затвора;

83.  Насърчава държавите членки да определят възпиращи и ефективни наказания, както наказателни присъди, така и глоби, включително глоби в голям размер, за всички случаи на тежки престъпления, които причиняват вреди на здравето и сигурността на гражданите, и препоръчва хармонизиране на наказанията;

84.  Изтъква, без да се накърнява параграф 80, значението на предотвратяването на престъпността и на организираната престъпност, и настоятелно призовава държавите членки да разработят и да въведат ефективни правни инструменти и наказания, като предложат алтернативи на затвора, като глоби или обществено полезен труд, в случаи, когато това е разрешено, и като отчитат всички обстоятелства, включително нетежкия характер на престъплението;

За по-стабилно предприемачество

85.  Настоятелно призовава предприятията да практикуват саморегулиране и прозрачност чрез кодекси за поведение и да въведат процедури за надзор, включително вътрешен или външен одит и публични регистри на лобистите, работещи към институциите, за да се избегнат корупцията, тайните споразумения и конфликтите на интереси между публичния и частния сектор и да се предотврати нелоялната конкуренция; също така препоръчва прозрачност по отношение на области, цели и финансова информация както на национално, така и на равнище ЕС;

86.  Призовава за създаването на списъци с дружества, акредитирани към публичните органи, и списъци на тези, които следва да бъдат изключени; счита, че последните биха се прилагали, когато дружествата са показали сериозни пропуски по отношение на договорните изисквания или когато има конфликт на интереси в държава членка или на равнище ЕС;

87.  Призовава държавите членки да засилят ролята на търговските камари чрез предотвратяването, предоставянето на информация относно и противодействието на най-често срещаните при стопанската дейност рискове, свързани с изпирането на пари, и изцяло да прилагат плана за действие на Комисията за засилване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци;

88.  Припомня, че разследващата журналистика, както и неправителствените организации и академичните среди, които работят по въпроси, свързани с функционирането на публичната администрация и на корпоративни предприятия, изпълняват ключова полезна функция при идентифицирането на случаи на измама, корупция или други нарушения;

89.  Приканва предприятията да гарантират прилагането на вътрешни насоки в областта на възлагането на обществени поръчки, така че да гарантират спазването на закона и максимална прозрачност при тръжните процедури за възлагане на обществени поръчки, да избягват преговори с изпълнители и доставчици, за които съществуват улики или е доказано, че дават подкупи, да докажат необходимата прилежност при оценка на потенциални изпълнители и доставчици, така че да гарантират, че те разполагат с ефикасни програми за противодействие на корупцията, да популяризират политиките за борба срещу корупцията сред изпълнители и доставчици, да наблюдават основните изпълнители и доставчици в рамките на периодичния преглед на отношенията, които предприятието поддържа с тях и да разполагат с право да се оттеглят в случай, че последните дават подкупи или действат по начин, който не съответства на програмата на предприятието;

За по-прозрачна система на банките и професиите

90.  Призовава за засилване на сътрудничеството с и за по-голяма прозрачност на банковата система и професиите, включително професиите от финансовия сектор и професиите, свързани със счетоводството, във всички държави членки и с държави, които не са членки на ЕС, по-конкретно с цел да се установи кои информационни инструменти и законодателни и административни мерки могат да се използват, за да се гарантира проследимостта на финансовите потоци и да се установява престъпна дейност и да се определят процедури за уведомяване за евентуални престъпления;

91.  Призовава Комисията и другите надзорни органи да гарантират осигуряването на мерки за комплексна проверка на клиента и свързаните рискови профили от страна на банките, застрахователните дружества и кредитните институции, за да се гарантира, че корпоративните или юридическите образувания в държавите членки получават и разполагат с подходяща, точна и актуална информация относно действителните си крайни собственици, включително от офшорни данъчни убежища, и че търговските регистри редовно се актуализират и следят за качество; счита, че прозрачността на информацията - също чрез публикуването на регистър на действителната собственост за всяка държава и чрез презгранично сътрудничество - може да допринесе за борбата с явления като изпирането на пари, финансиране на тероризма, данъчни измами и избягване на данъчно облагане;

92.  Призовава държавите членки да въведат концепцията за „действителен собственик“ в търговските си регистри и да работят в посока на включване на същата концепция във всеобщ план, както и на механизми за обмен на информация;

93.  Призовава Комисията да определи общ набор от принципи и административни насоки за правилно използване на трансферното ценообразуване;

94.  Изцяло подкрепя предложението на Комисията за изричното споменаване на данъчните престъпления като първоначални престъпления за изпирането на пари в съответствие с препоръката от 2012 г. на Специалната група за финансови действия (FATF); настоятелно призовава Европейския съюз да подобри прозрачността по отношение на информацията относно действителните бенефициери и процедурите за надлежна проверка на клиентите с цел борба срещу изпирането на пари; подкрепя хармонизирането на престъплението изпиране на пари в рамките на целия Съюз и призовава за цялостно прилагане на нормите на Специалната група за финансови действия (FATF) посредством ефективно наблюдение, пропорционални санкции и на основата на надеждна защита;

95.  Препоръчва точно преценяване на рисковете от нови банкови и финансови продукти, в случай че позволяват анонимност или операции от разстояние; призовава освен това за общо определение за данъчни убежища, тъй като те често се използват от престъпни организации за емитиране на облигации от частни дружества или банки, чийто действителен собственик е трудно да бъде установен;

96.  Изразява надежда да бъдат намерени оперативни решения, за да се гарантира, без да се нарушава законодателството относно защитата на личните данни, че финансовите и кредитните оператори ще са в състояние да установяват самоличността на лицето, желаещо да извърши дадена трансакция, като се има предвид, че измамите, свързани с кражбата на самоличност, понякога предхождат изпирането на пари; следователно приветства създаването на банков съюз;

97.  Препоръчва премахване на банковата тайна;

За да не бъде престъплението рентабилно

98.  Приканва всички заинтересовани лица от публичния и частния сектор да започнат решителна борба срещу изпирането на пари; приканва за гарантиране на пълното спазване от специалистите на изискванията за борба с изпирането на пари, чрез насърчаване на механизмите за докладване на съмнителни операции и кодексите за поведение, свързани с професионалните организации и секторните асоциации;

99.  Изтъква ключовата роля на отделите за финансова информация при гарантирането на високи международни стандарти в борбата с изпирането на пари; признава значимостта на европейските инструменти за проследимост на финансовите потоци с цел борба със заплахи като киберпрестъпления, изпиране на пари и финансиране на тероризма;

100.  Препоръчва да бъдат взети мерки за системно идентифициране и проверка на участниците в хазартни игри, за забрана на използването на анонимни начини на изплащане на залози, направени онлайн, и за предотвратяване на анонимността при онлайн хазарта като се позволи идентифициране на хостващите сървъри и като се разработят информационни системи, за да се гарантира пълно проследяване на движението на пари, извършвано чрез онлайн и офлайн игри;

101.  Приветства факта, че предложеният обхват на четвъртата директива за борба с изпирането на пари беше разширен с хазартните игри; призовава Комисията да предложи законодателна рамка и подходящи мерки за борба с изпирането на пари, свързано със залагания, особено спортни залагания, като посочи нови престъпления като свързаното със залагания уреждане на резултати от спортни състезания и като определи подходящи по размер наказания и като подкрепи механизми за наблюдение, включващи спортните федерации, асоциациите, онлайн и офлайн операторите, както и, при необходимост, националните органи; настоятелно призовава спортните организации да създадат кодекс за поведение на всички служители, който да съдържа ясна забрана за манипулиране на мачове за целите на залаганията или за други цели, забрана за залагане на собствени мачове и задължение за докладване при наличие на данни за уреждане на резултатите от спортни състезания, с подходящ механизъм за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения;

102.  Констатира, че изпирането на пари чрез организирани залози за резултатите от спортни състезания се използва често от организираната престъпност; поради това приканва Комисията да представи законодателно предложение, съдържащо общо определение на престъпленията, свързани с корупция и измами в спорта; приканва държавите членки да не позволяват организирането на залози за срещи без спортна стойност, както и да забранят най-опасните форми на спортни залози; препоръчва също така да се въведат национални изисквания за сигнализиране на подозрения за корупция в спорта, по подобие на тези в областта на изпирането на пари, които да бъдат задължителни за операторите на онлайн и офлайн хазартни игри и за всички работещи в спортния сектор;

103.  Подчертава, че сътрудничеството и обменът на информация между държавите членки, техните регулаторни органи, Европол и Евроюст следва да бъдат засилени с цел предотвратяване на престъпните трансгранични хазартни онлайн дейности;

104.  Признава, че хазартните онлайн игри са все по-разпространен начин за изпиране на пари, при който печалбите често са освободени от данъци, големите обеми на сделките правят откриването на мръсни пари много трудно и множеството участници, обработващи плащанията, допълнително усложняват системата; призовава за създаване на нормативна уредба за борба с явлението „изпиране на пари чрез хазартни онлайн игри“ във всичките му разновидности;

105.  Призовава държавите членки да въведат в наказателното си право хармонизирано определение за „уреждане на резултатите“ и да установят правен инструмент за противодействие на явлението, като определят съответните наказания и предвидят, наред с другото, имуществени санкции, както и конфискация, и да създадат в рамките на органите за противодействие специално звено за борба с уреждането на резултатите от спортни състезания като център за комуникация и сътрудничество с основните заинтересовани страни, за по-нататъшно разследване и предаване на съдебните органи;

106.  Призовава за по-тясно сътрудничество на европейско равнище, координирано от Комисията, за установяване и възпрепятстване на операторите на хазартни онлайн игри, които участват в дейности по уреждане на резултатите от спортни състезания и други незаконни дейности;

107.  Призовава управителните органи в областта на спорта, държавите членки и Комисията да инвестират в информационни кампании, насочени към спортисти, относно уреждането на резултатите от спортни състезания, правните последици от това престъпление и вредното въздействие върху почтеността на спортните състезания;

108.  Призовава за хармонизиране на ролята на звената за финансово разузнаване на държавите членки, за увеличаване на техните правомощия и за подобряване на механизмите за сътрудничество между тях;

109.  Предлага държавите членки да имат съгласувана съвместна позиция относно присъдите и наказанията, както и относно системата на местата за лишаване от свобода и обучението на служителите в затворите;

110.  Препоръчва на Европейския банков орган, Европейския орган за ценни книжа и пазари, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Единния надзорен механизъм да бъде предоставена по-силна надзорна роля на европейско равнище във връзка с изпирането на пари, не на последно място с цел създаване на истински Европейски банков съюз, който да е в състояние да се бори с корупцията и изпирането на пари чрез ефективни действия въз основата на хармонизирани правила относно конфликтите на интереси и системите за мониторинг; настоява в същото време да бъдат увеличени на национално ниво капацитетът, експертните знания и проницателността в областта на надзора с оглед на по-тясно сътрудничество между националните органи;

111.  Призовава да бъдат насърчавани минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане, по-специално чрез съвместни инициативи на държавите членки, свързани с техните взаимоотношения с територии с характер на данъчни убежища, не на последно място с цел улесняване на достъпа до информация за собствеността на дружества „пощенски кутии“, които може да имат седалище там; подчертава значението на горепосоченото съобщение на Комисията от 6 декември 2012 г. относно укрепването на връзката между политиката на ЕС за борба с измамите и политиките в областта на развитието, данъците и търговията;

112.  Призовава Европейския съюз да предприеме ефективни мерки на международната сцена, например на срещите на Г-8 и Г-20, за изкореняване на престъпления, свързани с данъчните убежища;

113.  Подчертава, че принципите на данъчното облагане следва да бъдат приведени в съответствие с препоръките на ОИСР в доклада „Преодоляване на подкопаването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби“, така че общият принцип на данъчно облагане да бъде принципът за „произход на богатството“, гласящ, че данъчното облагане следва да се извършва там, където се извършват икономическите дейности, които генерират доходи;

114.  Счита, че принципът „произход на богатството“ улеснява данъчните органи при ефективното данъчно облагане и при предотвратяване на укриването на данъци; счита, че една справедлива данъчна система е жизнено необходима, особено във времена на криза, когато данъчната тежест несправедливо се прехвърля върху малкия бизнес и домакинствата, както и че укриването на данъци отчасти се дължи на данъчни убежища в рамките на ЕС;

115.  Подчертава, че засилването на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци е от съществено значение за насърчаване на устойчивия растеж в ЕС; подчертава, че понижените равнища на измами и укриване биха укрепили потенциала за растеж на икономиката, като направят публичните финанси по-здрави и гарантират, че предприятията се конкурират при честни и равнопоставени условия;

116.  Призовава одиторските дружества и правните консултанти да предупреждават националните данъчни органи за всякакви признаци на агресивно данъчно планиране от страна на дружеството, предмет на одит или консултиране;

117.  Приветства поетия от Комисията ангажимент за насърчаване на автоматичния обмен на информация; още веднъж обаче призовава за приемане на международно многостранно споразумение с обвързващ характер за автоматичен обмен на данъчна информация, което следва да обхваща също така тръстове и фондации и да съдържа санкции за юрисдикции, които не оказват съдействие, и за финансови институции, които работят с данъчни убежища; настоятелно призовава ЕС да приеме мерки, сходни със закона на САЩ за спиране на злоупотребите с данъчните убежища, и да разгледа възможността за оттегляне на банковите лицензи на финансови институции, които работят с данъчни убежища; призовава Комисията да предложи европейски черен списък на данъчните убежища, въз основа на строги критерии, и да предложи европейски режими на санкции в случай на несъответствие или на засилено сътрудничество, в случай че не е възможен подход на равнището на ЕС;

118.  Призовава държавите членки и Европейския парламент бързо да постигнат споразумение по директивите на ЕС относно откритостта и счетоводната отчетност; призовава в бъдеще обхватът на директивите да бъде разширен, за да включи всички големи предприятия, независимо от сектора;

119.  Призовава Комисията да разработи стриктни критерии, свързани със същността на стопанската дейност, за да се сложи край на създаването на подставени дружества или „дружества – пощенски кутии“, които помагат на законни и незаконни практики за избягване на данъчното облагане и укриване на данъци;

120.  Призовава Комисията да извърши оценка на настоящите действащи договори в областта на данъчното облагане между държавите членки и трети държави, които могат да бъдат смятани за данъчни убежища; призовава също така Комисията да представи предложения за справяне с този проблем, включително преразглеждане на всички такива споразумения; призовава Комисията да докладва установените от нея констатации и предложения пред Европейския парламент най-късно до края на 2013 г.;

Новите технологии в служба на борбата срещу организираната престъпност

121.  Счита, че европейските сателитни системи за позициониране и сухоземно наблюдение биха могли да допринесат за установяване на маршрутите на плавателните съдове, които тайно извършват превоз, разтоварване или прехвърляне на незаконни стоки; следователно призовава съдебните органи да увеличат използването на нови технологии, включително сателитното наблюдение, в тази област, тъй като те биха могли да допринесат за борбата с дейностите на организираната престъпност;

122.  Отбелязва, че ръстът в световен мащаб в използването на интернет предостави нови възможности за интернет базирана престъпност като кражба на интелектуална собственост, продажба и покупка на фалшифицирани стоки и кражба на самоличност, с което се създава заплаха за икономиката, безопасността и здравето на европейските граждани;

123.  Отбелязва, че образованието, осведомеността и обществените кампании са от съществено значение за справяне с нарастващия проблем с престъпността в кибернетичното пространство; подчертава, че липсата на обществена осведоменост и умения засилва способността на организираните престъпни групи да използват интернет и неговите възможности;

124.  Приветства създаването на Европейския център за борба с киберпрестъпността към Европол и насърчава по-нататъшното развитие на тази агенция, по-специално с цел борба с организираната престъпност, също и на презгранична основа и в сътрудничество с трети държави;

125.  Подчертава, че е налице неотложна необходимост от разработване на съгласувана и точна концепция за понятието „престъпност в кибернетичното пространство“, която да може да се прилага за всички държави членки в рамките на Европейския съюз;

126.  Насърчава подкрепата за научните изследвания относно използването на нови технологии в различни системи за контрол, използвани от държавите членки, и улесняването на прилагането им; те могат да включват например онлайн наблюдение и вписване на данък на място, както и митнически и други видове контрол от централизираните антикорупционни звена;

127.  Насърчава създаването на единна система за уведомяване за всички случаи на измами и корупция, които са предмет на разследване (с адекватна защита на личните данни, както и с презумпцията за невиновност);

Заключителни препоръки

128.  Призовава за създаване на Европейска прокуратура, както е предвидено в член 86 от ДФЕС, по-конкретно за борба, разследване, преследване и санкциониране в съда на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС и тежките престъпления от трансграничен характер; препоръчва бъдещата Европейска прокуратура да разполага с ефективна и опростена структура и да получи задачата да координира и насърчава националните органи, за да се осигури по-голяма съгласуваност на разследванията чрез единни процесуални правила; счита за важно Комисията да представи предложение преди септември 2013 г., с което ясно да определи структурата на Европейската прокуратура, нейната отчетност пред Европейския парламент и по-специално взаимодействието й с Европол, Евроюст, OLAF и Агенцията за основните права, както и че Европейската прокуратура следва да бъда подкрепена с ясна рамка на процесуалните права и ясно определяне на престъпленията, които ще попадат в сферата на компетентност на Европейската прокуратура;

129.  Счита, че Евроюст би могъл да продължи да се занимава с престъпленията, посочени в член 83, параграф 1 от ДФЕС, както и, по целесъобразност, с престъпления с допълващ към тях характер срещу прилагането на политиките на Съюза, както е предвидено в параграф 2 на същия член, като при предстоящия си преглед продължи да гарантира демократична отчетност по отношение на демократичните и основните права;

130.  Настоятелно призовава държавите членки да не намаляват бюджета на Съюза поради краткосрочни приоритетни причини, а да осигурят допълнителни средства за Европол, Евроюст, Frontex и бъдещата Европейска прокуратура, защото техният успех оказва мултиплициращ ефект върху намаляването на загубите от данъци за държавите членки;

131.  Би желал да види сключването на споразумение с Лихтенщайн за борба с трансграничната престъпност;

132.  Настоятелно призовава държавите членки да приемат възможно най-скоро Директива 2012/29/EС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления; призовава Комисията да следи за правилното транспониране в националното законодателство; настоятелно призовава държавите членки и Комисията да завършат Пътната карта за укрепване на правата на заподозрени лица и на обвиняеми в рамките на наказателното производство и да изработят директива относно предварителното задържане;

133.  Призовава за налагане на по-тежки наказания за участие в организирани престъпни групи и за престъпления, свързани с трафик на наркотици и трафик на хора и човешки органи;

134.  Настоятелно призовава държавите членки да приемат, в съответствие с препоръките на Конвенцията на ООН срещу корупцията (UNCAC), законодателни и други мерки, с които неправомерното обогатяване, т.е. съществено увеличение на имуществото на държавен служител, което последният не може разумно да обоснове чрез законното си възнаграждение, да бъде установено като престъпление, когато е извършено умишлено;

135.  Изразява загриженост във връзка с това, че много от така наречените „нововъзникващи“ престъпления ‐ като например незаконният трафик на отпадъци, незаконният трафик на произведения на изкуството и защитени видове или фалшифицирането на стоки ‐ въпреки че представляват изключително доходоносна дейност за престъпните организации и имат особено негативни социално-екологични и икономически последствия и силен транснационален характер, все още не попадат сред „европрестъпленията“; счита, че посочените престъпления трябва да бъдат разгледани по подходящ начин в решенията на европейско равнище и същевременно предлага Съветът, по силата на правомощията по член 83, параграф 1 от ДФЕС, да приеме решение за определяне на други области на престъпност, включително посочените по-горе;

136.  Призовава Комисията да представи възможно най-бързо законодателно предложение за ефективна европейска програма за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, доколкото се отнася до трансгранична корупция и корупция, засягаща финансовите интереси на ЕС, и в областта на защитата на свидетели и сътрудници на правосъдието, по-конкретно с оглед на решаването на въпроса за трудните условия, при които може да им се наложи да живеят, вариращи от опасност от репресии до разпадане на семейните връзки или от прекъсване на връзката с родното място до социална и професионална изолация;

137.  Счита, че работата със съдебните свидетели и управлението на програмите за тяхната защита не може да зависи от бюджетни ограничения, тъй като гарантирането на безопасността и сигурността на гражданите, особено на онези, които са променили живота си, за да застанат на страната на държавата, е задължение, което националните и европейските органи не могат да пренебрегнат; призовава всички държави членки да предприемат необходимите мерки (законодателни и незаконодателни), за да се гарантира както физическата неприкосновеност на съдебните свидетели и техните семейства, така и тяхното право да водят достоен социален, професионален, личен и финансов живот, с подходящата подкрепа от страна на институциите (включително и разпоредба за постъпването на съдебни свидетели в публичната администрация);

138.  Призовава Комисията да приложи във възможно най-кратък срок всички мерки и инструменти, представени в Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Стратегия на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012‐2016 г.“ (COM(2012)0286);

139.  Приканва Комисията да представи законодателно предложение относно Европол, както е предвидено в член 88, параграф 2 от ДФЕС, с оглед подобряване на оперативната ефективност на Европол и ефективността в областта на борбата с тежката и организираната престъпност; подчертава, че бъдещата реформа на агенцията не трябва да затруднява уникалната роля, която Европейският полицейски колеж (CEPOL) играе в дейностите на Съюза за обучение в областта на правоприлагането;

140.  Отправя призив към всички държави членки да транспонират незабавно в националните си законодателства всички съществуващи европейски и международни правни инструменти, по-специално като отговор на множеството напомняния, направени от Европейската комисия по отношение на правилното транспониране на редица действащи рамкови решения;

141.  Подчертава необходимостта от насърчаване на култура на законност и увеличаване на осведомеността за феномена мафия сред гражданите; в този смисъл признава основната роля на културните, развлекателните и спортните сдружения за повишаването на осведомеността на гражданското общество по отношение на борбата срещу организираната престъпност и за насърчаването на законността и справедливостта;

142.  Призовава Комисията да разработи европейски план за действие срещу трафика на диви видове, като очертае ясни вътрешни и външни за ЕС резултати, с цел намаляване на незаконната търговия с диви видове и части на тялото на животни; призовава Комисията и Съвета да повишат ефективността на своите инструменти, за да създадат специални програми със значително финансиране, да засилят прилагането на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и да осигурят средства за изграждане на капацитет за борба с бракониерството и трафика, по-специално чрез подпомагане, укрепване и разширяване на обхвата на инициативи за правоприлагане като АСЕАН-WEN и HA-WEN, които имат за цел да установят регионални експертни центрове и да осигурят модели за сътрудничество за борба с престъпленията срещу дивата природа;

143.  Изисква налагането на хармонизирани и строги санкции за контрабанден внос на диви животни и части от телата им и редки растения и дървета на територията на Съюза;

o
o   o

144.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на националните парламенти, CEPOL, Европол, Евроюст, ОЛАФ, Съвета на Европа, ОССЕ, Интерпол, UNODC, Световната банка и FATF/GAFI.

(1) ОВ C 115, 4.5.2010 г., стр. 1
(2) ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1.
(3) ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42.
(4) ОВ L 182, 5.7.2001 г., стр. 1.
(5) ОВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 45.
(6) ОВ L 68, 15.3.2005 г., стр. 49.
(7) ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 59.
(8) ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 103.
(9) ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1.
(10) ОВ L 162, 20.6.2002 г., стр. 1.
(11) ОВ L 321, 8.12.2009 г., стр. 44.
(12) ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1.
(13) ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1.
(14) ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.
(15) ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 9.
(16) ОВ L 47, 18. 2.2004 г., стр. 1.
(17) ОВ L 345, 8.12.2006 г., стр. 1.
(18) ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54.
(19) ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.
(20) ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.
(21) ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.
(22) ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 37.
(23) ОВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 121.
(24) ОВ C 131 E, 8.5.2013 г., стр. 66.
(25) Приети текстове, P7_TA(2012)0208.
(26) Приети текстове, P7_TA(2011)0516.
(27) Приети текстове, P7_TA(2013)0098.
(28) Приети текстове, P7_TA(2013)0004.
(29) ОВ C 124 E, 25.5.2006 г., стр. 254.
(30) Приети текстове, P7_TA(2013)0205.
(31) Проучване на Европейския парламент за предотвратяването на измами със средства на ЕС в 27-те държави членки благодарение на разследващата журналистика, (PE 490.663), 17 октомври 2012 г.
(32) Специален Евробарометър 374 за корупцията, февруари 2012 г.

Правна информация - Политика за поверителност