Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2009(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0164/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0164/2013

Συζήτηση :

PV 10/06/2013 - 24
CRE 10/06/2013 - 24

Ψηφοφορία :

PV 11/06/2013 - 12.2
CRE 11/06/2013 - 12.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0247

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 326kWORD 46k
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο
Εκπαιδευτική και εργασιακή κινητικότητα των γυναικών
P7_TA(2013)0247A7-0164/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την εκπαιδευτική και εργασιακή κινητικότητα των γυναικών στην ΕΕ (2013/2009(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα τα άρθρα 2 και 3,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα τα άρθρα 8, 45, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα τα άρθρα 21, 23 και 25,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2010 με θέμα «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: Ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση» (COM(2010)0682),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2010 με τίτλο «Μια νέα ώθηση για ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την υποστήριξη της στρατηγικής »Ευρώπη 2020«» (COM(2010)0296),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0164/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα να ζει κανείς και να εργάζεται σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά μια από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ένωσης που κατοχυρώνεται για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η κινητικότητα είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο με οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή διάσταση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των εργαζομένων και η εκπαιδευτική κινητικότητα συμβάλλουν στο να γίνει εντονότερη η συναίσθηση της ευρωπαϊκής τους ιθαγένειας· και ότι αποτελούν επίσης μια ευρωπαϊκή αρχή για την υλοποίηση της συνοχής και της αλληλεγγύης σε όλη την ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα Erasmus, το οποίο από το 1987 έχει δώσει σε περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να σπουδάσουν στο εξωτερικό, μπορεί επίσης να συμβάλει πολύ θετικά, ακόμα και μετά το πέρας των σπουδών, στη διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζομένων και ότι η ανάπτυξη στην εκπαίδευση και την επαγγελματική επιμόρφωση των γυναικών αυξάνει την κινητικότητά τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασαν αρνητικά την αγορά εργασίας της ΕΕ, ιδίως ως προς τους συντελεστές απασχόλησης και τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης και επιλογής εργασίας αναλόγως εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων, με τις γυναίκες να αποτελούν μια από τις πλέον πληττόμενες πληθυσμιακές ομάδες·

Ε.  επισημαίνοντας ότι, βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10,7% (22,7% στις γυναίκες κάτω των 25 ετών)·

ΣΤ.  επισημαίνοντας ότι η επαγγελματική κινητικότητα αποτελεί στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την στιγμή που αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς και συμβάλλει στην ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων και των επιπέδων απασχόλησης, στοιχείων απαραίτητων για την οικονομική και την κοινωνική πρόοδο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ φύλων ως προς την κινητικότητα των εργαζομένων εντός της ΕΕ, με τους άνδρες να μετακομίζουν λόγω εργασίας ή επαγγελματικής μετάθεσης εκτός έδρας συχνότερα από τις γυναίκες (44% έναντι 27%), ενώ οι γυναίκες υποχρεούνται συχνότερα να διακόπτουν την σταδιοδρομία τους προκειμένου να μετακομίσουν σε μεγάλη απόσταση για να ακολουθήσουν το σύντροφό τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχωρισμός των φύλων στην αγορά εργασίας, η απουσία κατάλληλων συνθηκών εργασίας, οι μισθολογικές διαφορές των δύο φύλων, τα ανεπαρκή μέτρα για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, τα επίμονα στερεότυπα και ο κίνδυνος διακρίσεων λόγω φύλου αποτελούν μείζονα εμπόδια για την επαγγελματική κινητικότητα των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράγοντες που σχετίζονται με την οικογένεια, οι σημαντικές αποκλίσεις από το ένα κράτος μέλος στο άλλο όσον αφορά τα οικογενειακά επιδόματα, τα κοινωνικά δίκτυα, οι παροχές παιδικής μέριμνας και άλλων εξαρτωμένων ατόμων, και συγκεκριμένα η έλλειψη ή οι αδυναμίες των δημόσιων δικτύων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου για τα παιδιά, το στεγαστικό και οι τοπικές συνθήκες, και άλλα εμπόδια (γλώσσα, άγνοια δικαιωμάτων) συνιστούν πρόσθετους φραγμούς που εμποδίζουν τις γυναίκες να ασκήσουν το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης, διαμονής και εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι εκτεθειμένες σε κοινωνικούς κινδύνους συχνότερα στην ζωή τους σε σύγκριση με τους άνδρες, με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού γυναικών μεταξύ των πτωχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον πρόσφατες προβλέψεις αναφέρουν ότι στην ΕΕ οι μισθοί των γυναικών είναι κατά μέσο όρο 16,4% κατώτεροι εκείνων των ανδρών, και ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών, με τη μισθολογική διαφορά να κυμαίνεται μεταξύ 1,9% και 27,6%(3)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται πολυδιάστατες λύσεις που θα καλύπτουν τη δια βίου μάθηση, την ισορροπία επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής (ειδικότερα των ανύπανδρων μητέρων), την καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας και την προώθηση της εργασίας με πλήρη δικαιώματα, ένα δημόσιο δίκτυο υγειονομικής περίθαλψης και ένα δημόσιο δίκτυο κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και διαφοροποιημένες πρακτικές όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας μετά από αίτηση της γυναίκας, ώστε να βελτιωθεί ο βαθμός ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιοτική εκπαίδευση παρέχει στις γυναίκες καλύτερες προοπτικές απασχόλησης, δυνατότητες να βελτιώσουν τα προσόντα τους και να αποκτήσουν σημαντικές δεξιότητες σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ταυτόχρονα διευκολύνει την συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή και τις πολιτιστικές δραστηριότητες και τους εξασφαλίζει καλύτερη αναγνώριση στην αγορά εργασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαιδευτική κινητικότητα βοηθάει στην προαγωγή της επαγγελματικής κινητικότητας και αυξάνει τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και πρέπει να προσφέρεται σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με χαμηλό επίπεδο προσόντων·

1.  τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για την κατάσταση των γυναικών όλων των ηλικιακών ομάδων στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης, των μέσων εξισορρόπησης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, της μετανάστευσης και της απασχόλησης, της αντιμετώπισης της φτώχειας, της υγειονομικής φροντίδας, καθώς και στο πλαίσιο των πολιτικών κοινωνικής προστασίας, να προστατεύονται τα δικαιώματα των γυναικών, να προωθείται η ισότητα και οι ίσες ευκαιρίες για απασχόληση ανδρών και γυναικών, να εξασφαλίζονται ασφαλείς συνθήκες εργασίας, ίση πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας, περιλαμβανομένης της εφαρμογής κοινών κριτηρίων επιλογής στην απασχόληση, να εστιάζουν οι πολιτικές αυτές περισσότερο στην κατάσταση των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να καταπολεμούν όλες τις μορφές διακρίσεων στην αγορά εργασίας, όπως τον διαχωρισμό με βάση το φύλο στις θέσεις απασχόλησης ή τις μισθολογικές διακρίσεις, ιδίως με την προώθηση της δια βίου μάθησης, της καταπολέμησης της επισφαλούς απασχόλησης, καθώς και την προώθηση της εργασίας με δικαιώματα, ώρες εργασίας συμβατές με την εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, ένα δημόσιο δίκτυο υγειονομικής περίθαλψης και ένα δημόσιο δίκτυο κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και διαφοροποιημένες πρακτικές όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας, μετά από αίτηση της γυναίκας·

2.  υπογραμμίζει την αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας που αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση η κινητικότητα στο εκπαιδευτικό και το επαγγελματικό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι, λόγω της οικονομικής κρίσης, αποδεικνύεται ακόμη πιο αναγκαία η προσαρμογή της επιλογής απασχόλησης ενός ατόμου σε ό,τι υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά εργασίας, καθώς και ότι έχει ζωτική σημασία να βελτιώνεται η προσαρμοστικότητα των γυναικών, στο πλαίσιο μιας αλλαγής επαγγέλματος, στις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας·

3.  θεωρεί ότι η προαγωγή της εκπαιδευτικής και της επαγγελματικής κινητικότητας των γυναικών μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για αύξηση στο 75% του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και ανδρών ηλικίας 20-64 ετών, για παράδειγμα, μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής των νέων, των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και των ανειδίκευτων εργαζομένων, και της καλύτερης ενσωμάτωσης των μεταναστών·

4.  καλεί τα κράτη μέλη, κατά το σχεδιασμό των εθνικών στρατηγικών τους και των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους, να συμπεριλαμβάνουν διατάξεις με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της ενημέρωσης που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και των μελών των οικογενειών τους στο θέμα της κινητικότητας·

5.  εκτιμά ότι η επαγγελματική κινητικότητα δεν μπορεί να αποβαίνει εις βάρος των γυναικών στο επίπεδο της εξασφάλισης των κοινωνικών δικαιωμάτων και ότι, προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση και η μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του Δημόσιου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ των χωρών, παρά την αναγνώριση της ανομοιογένειας των συνταξιοδοτικών συστημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να αναλύουν στοιχεία σχετικά με τα προβλήματα, την κλίμακα και την δομή της κινητικότητας των γυναικών, να γνωστοποιήσουν και να διαδώσουν, στην επικράτειά τους, τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής κινητικότητας στην εσωτερική αγορά, καθώς και τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με την εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα στο εξωτερικό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την κατάσταση των γραφείων και των οργανισμών που προσφέρουν εργασία σε εργαζομένους από άλλα κράτη μέλη και να εντοπίζουν πιθανές παράνομες ή μαύρες θέσεις εργασίας ή γραφεία και οργανισμούς που προσφέρουν πλασματικές θέσεις εργασίας·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να αναφέρουν δεδομένα ανά φύλο σχετικά με την επαγγελματική κινητικότητα και να περιλαμβάνουν διατάξεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων όσον αφορά την επαγγελματική κινητικότητα κατά το σχεδιασμό των εθνικών τους πολιτικών και των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), με ιδιαίτερη προσοχή στον προγραμματισμό και την εφαρμογή των εθνικών ή σε περιφερειακό επίπεδο επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και μετέπειτα· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 που εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για τη διάθεση του 25% της συνολικής χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής στο ΕΚΤ(4)·

8.  τονίζει ότι, εάν αυτό το ζήτημα αποτελέσει συγκεκριμένο στόχο στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, ή εμφανιστεί ως ειδική οριζόντια προτεραιότητα, θα αρχίσουν να προβάλλουν οι βέλτιστες πρακτικές και τα μέτρα θα αποφέρουν αποτελέσματα σε περιφερειακό και/ή τοπικό επίπεδο·

9.  σημειώνει, για την προώθηση της απασχόλησης, ότι είναι απαραίτητο να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην διασυνοριακή συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επαγγελματικών οργανώσεων στα κράτη μέλη, και να ενισχυθεί η ισότητα και η συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο των σχολικών συστημάτων·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες και τη συνεργασία, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση στην ενημέρωση και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων που διενεργείται από διεθνή δίκτυα τα οποία προσλαμβάνουν εργαζομένους, ιδίως γυναίκες, με ψευδείς υποσχέσεις για θέσεις εργασίας που στην πραγματικότητα δεν υφίστανται και τους οδηγούν σε καταστάσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή καταναγκαστικής εργασίας ή παροχής υπηρεσιών (επαιτεία, δουλεία ή άλλες παρόμοιες καταστάσεις, εκμετάλλευση για διάπραξη εγκληματικών δραστηριοτήτων ή αφαίρεση οργάνων)·

11.  σημειώνει ότι η κινητικότητα πρέπει να βασίζεται στην ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, προέλευσης, θρησκείας, ηλικίας ή κατάστασης της υγείας·

12.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες που μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία σχετιζόμενη με οικιακές υπηρεσίες και την περιποίηση παιδιών, ατόμων με αναπηρίες ή ηλικιωμένων εργάζονται συχνά χωρίς συμβόλαιο ή και παράνομα, και συνεπώς δεν έχουν δικαιώματα ή δεν δικαιούνται κοινωνική ασφάλιση, ιατρική περίθαλψη, κατάλληλη σύνταξη ή άλλες παροχές που συνδέονται με τις συνταξιοδοτικές εισφορές·

13.  καλεί τους κοινωνικούς εταίρους, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν την βελτίωση των στοιχείων των σχετικών με την ισότητα των φύλων στις συλλογικές συμβάσεις, μεταξύ άλλων, με την προώθηση του δικαιώματος για ευέλικτα ωράρια εργασίας, παιδικούς σταθμούς, καθοδήγησης των γυναικών εργαζομένων, μέτρων για την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, και με την αξιολόγηση των επιπτώσεων της συλλογικής σύμβασης για τις γυναίκες·

14.  καλεί τα κράτη μέλη: να ελέγχουν την κατάσταση των εργαζομένων στον τομέα της φροντίδας παιδιών ή άλλων εξαρτώμενων ατόμων· να παρέχουν επαρκή ενημέρωση στις γυναίκες που μετακινούνται στο εξωτερικό για τέτοιου είδους εργασίες, παρέχοντας μεταξύ άλλων πληροφορίες για την πρόσβαση σε νόμιμες θέσεις εργασίας και τη σχετική κατάρτιση, τα κοινωνικά δικαιώματα, την υγειονομική περίθαλψη κλπ· να παρέχουν συμβουλευτική στήριξη σε αυτές σε σχέση με τη νόμιμη απασχόληση και να τις ενημερώνουν για τους κινδύνους που ενέχει η παράνομη αγορά εργασίας·

15.  υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των εργαζομένων γυναικών που μετακινούνται για να εργαστούν ως εποχικές στον γεωργικό τομέα, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη για κατάλληλη στέγαση, κοινωνική προστασία, ασφάλιση ασθένειας και υγειονομική περίθαλψη. συνδυασμό της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής και αξιοπρεπή μισθό· υπογραμμίζει ότι πρέπει να καταπολεμηθούν οι καταστάσεις εκμετάλλευσης που αντιμετωπίζουν πολλές από αυτές τις γυναίκες·

16.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες που μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία βρίσκουν συχνά απασχόληση στα κατώτερα κλιμάκια της αγοράς εργασίας από άποψη προσόντων, αμοιβής και κύρους, κι ότι η γυναικεία επαγγελματική μετανάστευση εστιάζεται συχνά σε λίγα «γυναικεία» επαγγέλματα σχετιζόμενα με τους παραδοσιακούς ρόλους της γυναίκας· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν προκειμένου να εξασφαλισθούν κατάλληλες συμβατικές λύσεις, εμποδίζοντας την προσφυγή σε άτυπες συμβάσεις εργασίας·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργασθούν προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις για την πρόληψη ή την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της επαγγελματικής κινητικότητας σε ορισμένα κράτη μέλη και ορισμένους τομείς (λ.χ. της κινητικότητας ιατρικού προσωπικού, το οποίο στην πλειοψηφία του είναι γυναίκες), επιπτώσεων οι οποίες ενδέχεται να παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα στα κράτη μέλη προέλευσης·

18.  εκτιμά ότι η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης για τις γυναίκες που μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση για την ουσιαστική άσκηση των κατοχυρωμένων προνομίων τους·

19.  επισημαίνει τις σημαντικές αποκλίσεις από το ένα κράτος μέλος στο άλλο όσον αφορά τα οικογενειακά επιδόματα και τα κοινωνικά δικαιώματα, και σημειώνει ότι οι αποκλίσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν πραγματικό εμπόδιο στην επαγγελματική κινητικότητα ανδρών και γυναικών με οικογενειακά βάρη·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων και των επαγγελματικών προσόντων και να διευκολύνουν την απλούστευση των διαδικασιών αναγνώρισης·

21.  επισημαίνει ότι σε περίπτωση που δεν είναι η αναγνώριση αυτή καθεαυτή το κύριο πρόβλημα, αλλά μάλλον η παρατεινόμενη φύση της διαδικασίας που είναι απαραίτητη για την αναγνώριση, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη εκκίνηση στο νέο περιβάλλον υποδοχής στην ΕΕ·

22.  εκφράζει ανησυχία για το υψηλό ποσοστό μη αξιοποίησης του πνευματικού δυναμικού στις γυναίκες («σπατάλη εγκεφάλων»), δηλαδή της ανεπαρκούς αξιοποίησης των προσόντων που διαθέτουν γυναίκες οι οποίες μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία, κάτι που είναι ιδίως εμφανές στους τομείς της νοσηλευτικής και της οικιακής εργασίας όπου επικρατούν οι γυναίκες·

23.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί η εφαρμογή σαφών κανόνων για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις ανώτερων διοικητικών στελεχών και επισημαίνει ότι η αύξηση του αριθμού των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα· επιδοκιμάζει, συνεπώς, την πρόταση της Επιτροπής με την οποία προβλέπεται, μέχρι το 2020, ελάχιστο ποσοστό 40% γυναικών μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών των διοικητικών συμβουλίων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με 250 ή περισσότερους υπαλλήλους και συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων EUR·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την εποπτεία και την εξάλειψη των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των γυναικών στην αγορά εργασίας και να επιβάλλουν αποτελεσματικές κυρώσεις σε περίπτωση τέτοιων παραβιάσεων, καθώς και να παρέχουν στις γυναίκες που ζουν στο εξωτερικό για λόγους εργασίας κάθε αναγκαία ενημέρωση, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε επαγγέλματα και τη σχετική κατάρτιση καθώς και σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα και την ιατρική περίθαλψη, και να παρέχουν χωρίς πρόσθετη δαπάνη συμβουλές για ευκαιρίες απασχόλησης και προγράμματα κοινωνικής κατοικίας·

25.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κονδύλια της ΕΕ που εστιάζουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, την επαγγελματική και εκπαιδευτική κινητικότητα, και στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, μπορούν να αξιοποιούνται τόσο από τις γυναίκες όσο και από τους άνδρες· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αντιδράσουν γρήγορα σε περιπτώσεις μη ισορροπημένης αφομοίωσης·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα με σκοπό την κατάργηση των εμποδίων που συναντούν οι γυναίκες για την επαγγελματική και κοινωνική τους ανέλιξη στις χώρες όπου έχουν μεταφέρει το κέντρο των συμφερόντων τους που ωστόσο δεν είναι η χώρα καταγωγής τους·

27.  υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες, μεταξύ των οποίων και οι μετανάστριες, είναι συχνά θύματα της εξ ανάγκης εργασίας μερικής απασχόλησης, περισσότερο ακόμη και από τους άνδρες (το 2011, 32,1% των γυναικών έναντι 9% των ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται με μερική απασχόληση)· ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποθαρρύνονται οι εργοδότες να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με μερική απασχόληση (υποχρέωση αιτιολόγησης, κατάργηση ορισμένων φορολογικών πλεονεκτημάτων, κλπ.), και να ενισχύσουν τα δικαιώματα των γυναικών που δεν έχουν άλλη εναλλακτική λύση από την μερική απασχόληση (προτεραιότητα πρόσληψης, πριμ επισφαλούς απασχόλησης σε περίπτωση απόλυσης, κλπ.)·

28.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταστήσουν αυστηρότερη την ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα της καταπολέμησης των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων κατά των ευρωπαίων διακινούμενων εργαζομένων, και ιδίως των γυναικών, που φιλοξενούνται σε άλλο κράτος μέλος και της καταπάτησης των δικαιωμάτων τους λόγω ανεπαρκούς εκ μέρους τους γνώσης της γλώσσας και της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας του κράτους μέλους υποδοχής·

29.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη των τοπικών και κοινωνικών παραγόντων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, να ευαισθητοποιήσουν τις γυναίκες σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει η επαγγελματική κινητικότητα, με ιδιαίτερη αναφορά στην προσωπική ανάπτυξη, τον σχεδιασμό των σταδιοδρομιών και τα δικαιώματά τους, όταν μετακινούνται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο δι' επαγγελματικούς λόγους·

30.  καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν γραμμές επικοινωνίας για τους διακινούμενους εργαζομένους που παρέχουν οικιακές εργασίες και υπηρεσίες φροντίδας υπό καθεστώς ατομικών σχέσεων εργασίας, ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο που θα τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και να ενθαρρύνουν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν·

31.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τις διαδικασίες για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές προκειμένου:

   να σχεδιασθούν και να τεθούν σε εφαρμογή ειδικά προγράμματα για την ενσωμάτωση γυναικών και ανδρών στις τοπικές κοινότητες, και την προώθηση διαπολιτισμικών ανταλλαγών·
   να προσφερθούν στις γυναίκες που ακολουθούν τους συζύγους ή τους συντρόφους τους σε άλλο κράτος μέλος, οι κατάλληλες υπηρεσίες, όπως μαθήματα για να διευκολυνθεί η ένταξή τους στο νέο κοινωνικό και πολιτιστικό τους περιβάλλον, για παράδειγμα, μαθήματα γλώσσας και επαγγελματικής κατάρτισης, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευάλωτες γυναίκες,
   να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδίως στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων και την επιμόρφωσή τους, την απόκτηση δεξιοτήτων και την υλοποίηση του προγράμματος δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης,
   να αντιμετωπισθούν οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι γυναίκες σε επαγγέλματα μεγάλης κινητικότητας, όπως οι οικιακοί βοηθοί, οι εργαζόμενες στον κλάδο της υγείας, οι καθαρίστριες και οι γυναίκες που εργάζονται στον τομέα των ξενοδοχείων και των εστιατορίων (HORECA)·
   να υποστηριχθούν εκστρατείες κοινωνικής ευαισθητοποίησης από μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς με επίκεντρο τις γυναίκες σε διεθνείς κοινότητες, όπως τις συζύγους και συντρόφους εκπατρισμένων,
   να αναπτυχθούν προγράμματα διαχείρισης της ένταξης, ψυχολογικής υποστήριξης και ενσωμάτωσης· τονίζει ότι η λήψη συγκεκριμένων μέτρων αποτελούν βοήθεια στην πράξη για την κατανόηση και επίλυση προβλημάτων·

32.  τονίζει τη ζημία στην οικονομία και το άτομο που απορρέει από τις διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων· τονίζει ότι η διαφορά στις αμοιβές των δύο φύλων πηγάζει εν μέρει από το γεγονός ότι οι τομείς όπου οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται συχνά έχουν χαμηλότερους μισθούς·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν τις μισθολογικές τάσεις πιο διαφανείς, συγκεκριμένα με την προώθηση συλλογικών συμβάσεων, ώστε να αποτραπεί η συνέχιση ή η διεύρυνση των μισθολογικών ανισοτήτων, περιλαμβανομένων των επιπτώσεων από την σώρευση συντάξεων στο κράτος μέλος προέλευσης και στο κράτος μέλος υποδοχής, και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση της μισθολογικής διαφοράς· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νέα μέτρα κυρώσεων και αποτελεσματικής μείωσης της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών και να παρακολουθήσει την ορθή εφαρμογή και αποτελεσματικότητα της οδηγίας 2006/54/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(5), καθώς και να αναθεωρήσει την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά τις διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων (οδηγία 2006/54/ΕΚ), όπως απαιτείται από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2012· καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, που θα εξαλείφουν τις μισθολογικές διαφορές των δύο φύλων, και θα εστιάζουν στην ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και την προώθηση ίσων ευκαιριών κινητικότητας·

34.  τονίζει ότι η ανατροφή των τέκνων απαιτεί καταμερισμό ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και της κοινωνίας συνολικά και καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στους εργαζόμενους που μετακομίζουν ακολουθούμενοι από σύζυγο ή σύντροφο και/ή τέκνα, ανεξαρτήτως του μισθολογικού επιπέδου και των προσόντων τους, πληροφορίες σχετικά με τα οικογενειακά επιδόματα που χορηγούνται στο κράτος μέλος υποδοχής, τις δημόσιες υπηρεσίες για τη φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώμενων ατόμων, την προσχολική και σχολική μέριμνα, την ιατρική περίθαλψη, καθώς την δωρεάν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, για να βοηθήσουν να βρουν δουλειά οι σύζυγοι ή οι σύντροφοι που μετακομίζουν σε άλλο κράτος μέλος· επιβεβαιώνει εκ νέου την ανάγκη για εξασφάλιση του δικαιώματος της επανένωσης των μελών της οικογένειας

35.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα σε επίπεδο υποδομών για τη στήριξη των μετακινούμενων εργαζομένων με οικογένειες, την αντιμετώπιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την παιδική μέριμνα, την κοινωνική ασφάλιση και τις κοινοτικές υπηρεσίες· καλεί τόσο τα κράτη μέλη προέλευσης όσο και τα κράτη μέλη προορισμού να αναπτύξουν μηχανισμούς για την ένταξη και την επανένταξη των εργαζομένων σε επαγγέλματα με μεγάλη κινητικότητα που έχουν οικογένειες· υπογραμμίζει ότι η αξία των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων που αποκτούν οι γυναίκες που μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία πρέπει να αναγνωρίζεται καλύτερα από τους εργοδότες·

36.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό των γυναικών όλων των ηλικιακών ομάδων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να αποτραπεί η αύξηση του ποσοστού γυναικών μεταξύ των πτωχών, με την προώθηση της απασχόλησης και του επιχειρηματικού πνεύματος μεταξύ των γυναικών, την καταπολέμηση των μισθολογικών ανισοτήτων και τη διευκόλυνση του συνδυασμού των επαγγελματικών και οικογενειακών τους καθηκόντων, με την ανάπτυξη υποδομών φροντίδας παιδιών·

37.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο πρόβλημα της φτώχειας των ηλικιωμένων γυναικών που οφείλεται στο γεγονός ότι λαμβάνουν χαμηλότερες συντάξεις, κάτι το οποίο αποτελεί επίσης συνέπεια των περιόδων κατά τις οποίες διέκοψαν την επαγγελματική τους απασχόληση προκειμένου να φροντίσουν τα παιδιά τους και άλλα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους εργοδότες να επιτρέψουν ευέλικτες συνθήκες εργασίας στις εργαζόμενες γυναίκες, ειδικότερα των γυναικών τα παιδιά των οποίων έχουν παραμείνει στο κράτος μέλος προέλευσης και να τους παράσχουν έτσι την δυνατότητα να διατηρήσουν ουσιαστική και φυσική επαφή μαζί τους·

39.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν στο πλαίσιο των οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα την τηλεργασία υπό δίκαιες μισθολογικές και κοινωνικές συνθήκες, ώστε οι γυναίκες να μην υποχρεούνται να διακόπτουν την σταδιοδρομία τους λόγω της επαγγελματικής κινητικότητας του συντρόφου τους·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να συμβάλουν δραστήρια για την εξάλειψη των εμποδίων στην κινητικότητα των εργαζομένων προσφέροντας στα μέλη των οικογενειών τους και τους/τις συντρόφους τους υπηρεσίες, όπως μαθήματα για να διευκολυνθεί η μακροπρόθεσμη ενσωμάτωσή τους στο νέο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, π.χ. μαθήματα γλωσσών και επαγγελματική επιμόρφωση, ώστε να τους εξασφαλίσουν ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια·

41.  τονίζει την ανάγκη για την προσέλκυση γυναικών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε επαγγέλματα σχετικά με τα μαθηματικά, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο στις θέσεις απασχόλησης και οι μισθολογικές διακρίσεις· παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν δεξιότητες και επαγγέλματα που απαιτούν επιστημονικά, τεχνικά, μηχανοτεχνικά και μαθηματικά προσόντα στις γυναίκες από νεαρή ηλικία για να βελτιωθεί η ικανότητα επαγγελματικής τους ένταξης και για να διευκολυνθεί η μετάβαση από την εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να παρέχουν ή να αναπτύξουν περαιτέρω ποιοτικές υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σταδιοδρομίας που θα βοηθήσουν εν προκειμένω τις γυναίκες·

42.  τονίζει τον θετικό αντίκτυπο της προσέλκυσης των γυναικών από ένα πρώιμο στάδιο της ζωής σε επαγγέλματα βασικών κλάδων με υψηλό δυναμικό απασχόλησης, ιδίως στην πράσινη οικονομία, στον τομέα της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης και της ψηφιακής οικονομίας·

43.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση του διαχωρισμού των τομέων απασχόλησης με βάση το φύλο, κινητοποιώντας από νεαρή ηλικία τα άτομα προς τους τομείς αυτούς, και συγχρόνως αντιμετωπίζοντας τις συνθήκες για τις οποίες μερικοί τομείς είναι λιγότερο ελκυστικοί για τις γυναίκες ή τους άνδρες, όπως είναι αφενός οι συνθήκες εργασίες που δεν συμβιβάζονται με τις υποχρεώσεις μέριμνας και αφετέρου ο μισθός·

44.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του στα κράτη μέλη να προωθήσουν την εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα με τους εξής τρόπους: α) μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες για όλους· β) προβολή της προστιθέμενης αξίας της κινητικότητας στα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης· γ) επικύρωση των εκπαιδευτικών εμπειριών από προγράμματα κινητικότητας μεταξύ κρατών μελών· δ) μείωση του διοικητικού φόρτου και κίνητρα για τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, και ε) αναγνώριση της παραμονής στο εξωτερικό κατά την σώρευση συνταξιοδοτικών στοιχείων στο κράτος μέλος προέλευσης·

45.  καλεί την Επιτροπή να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις διαστάσεις της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης, της ανώτατης εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης ενηλίκων με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της δημιουργίας καλύτερων μελλοντικών προοπτικών απασχόλησης·

46.  επισημαίνει ότι μόνο το Πρόγραμμα Erasmus από το 1987 που ξεκίνησε έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια φοιτητές να ταξιδέψουν εντός της ΕΕ και συνέβαλε σημαντικά στην κινητικότητα της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης· ζητεί συνεπώς να προβλεφθεί, στο πλαίσιο των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών, επαρκής οικονομική κάλυψη για όλα τα προγράμματα υποστήριξης της κινητικότητας και της εκπαίδευσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν την ενεργό τους υποστήριξη για ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα σπουδών και εκπαίδευσης, καθώς και προγράμματα όπως τα Grundtvig, Comenius, Leonardo da Vinci, Jean Monet και Erasmus προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα για τις γυναίκες στην ΕΕ και επίσης να δοθεί η δυνατότητα σε καθηγητές να περάσουν μέρος της επαγγελματικής ζωής τους σε ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, συνδράμοντας με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της αντίληψης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ταυτότητας· υπογραμμίζει την σημασία του νέου πολυετούς προγράμματος για την παιδεία, την επαγγελματική κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που βασίζεται στη θετική εμπειρία όλων των υφιστάμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς της κινητικότητας και της εκπαίδευσης·

47.  τονίζει τη σημασία ευαίσθητων ως προς τα φύλα εκπαιδευτικών συστημάτων, που δίνουν στα παιδιά μια ποικιλία επιλογών στην ανακάλυψη των ταλέντων τους· τονίζει ότι η έρευνα δείχνει ότι τα ισχυρά στερεότυπα με βάση το φύλο στην εκπαίδευση συμβάλλουν στον διαχωρισμό με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, τόσο σε σχέση με τους κλάδους όσο και με τα επαγγέλματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν αυτά τα στερεότυπα·

48.  υπογραμμίζει την ανάγκη να θεσπισθεί μια εγγύηση για τους νέους στα κράτη μέλη, στόχος της οποίας θα είναι η βελτίωση της πρόσβασης των νέων, και συνεπώς και των διπλωματούχων γυναικών, στην αγορά εργασίας και να διευκολυνθεί το πέρασμα από τις σπουδές στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει ότι τα σχήματα επαγγελματικής κινητικότητας από νεαρή ηλικία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των μετέπειτα μεταβολών στην απασχόληση· υπενθυμίζει τα δύο ψηφίσματά του της 24ης Μαΐου 2012 για την πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους Νέους» και της 16ης Ιανουαρίου 2013 «Εγγύηση για τη νεολαία»· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σύντομα τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων, ιδίως όσον αφορά το πρόγραμμα «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES» και την «Εγγύηση για τη νεολαία», με στόχο την εστίαση στην έγκαιρη εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα των νέων γυναικών·

49.  ζητεί επίσης από την Επιτροπή να αναζητήσει λύσεις για την εξασφάλιση της συνοχής μεταξύ του αποκτηθέντος επιπέδου εκπαίδευσης συνεπεία της κινητικότητας των νέων και των προσφορών εργασίας που αντιστοιχούν στο επίπεδο αυτό, ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της κινητικότητας στις δύο φάσεις της, την εκπαιδευτική και την επαγγελματική·

50.  υπογραμμίζει ότι για την προώθηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη της κινητικότητας όχι μόνον των φοιτητών και των εργαζομένων, αλλά και των εκπαιδευτικών τους· θεωρεί ότι με την προσέγγιση αυτή θα εξασφαλισθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης·

51.  τονίζει την σημασία της ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης και της βελτίωσης της πρόσβασης σε προγράμματα εκπαιδευτικής κινητικότητας για τις γυναίκες που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, με χαμηλό εισόδημα, σε άδεια μητρότητας ή σε ανύπανδρες μητέρες·

52.  καλεί τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν τις δυνατότητες οικονομικής ενίσχυσης που υπάρχουν υπέρ της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κινητικότητας των γυναικών και να διευκολύνουν την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές·

53.  τονίζει ότι οι γυναίκες με αναπηρία, οι γυναίκες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και οι άγαμες μητέρες πρέπει να λαμβάνουν επαρκή ενημέρωση και να τυγχάνουν πρόσθετης υποστήριξης προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε υφιστάμενα προγράμματα επιμόρφωσης, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κινητικότητας·

54.  εφιστά την προσοχή, ειδικότερα, στις γυναίκες με αναπηρίες και τονίζει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα και δράσεις για την καταπολέμηση των διπλών διακρίσεων και την προώθηση της πλήρους ισότητας δικαιωμάτων και ευκαιριών·

55.  θεωρεί ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο σεβασμό του πολιτιστικού υπόβαθρου και / ή των παραδόσεων των γυναικών από μειονοτικές κοινότητες·

56.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν εθνικά, περιφερειακά και τοπικά σχέδια για την βελτίωση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την μεγαλύτερη συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε εθελοντικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες για την κοινότητα·

57.  τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην υποστήριξη της κινητικότητας των γυναικών άνω των 45 ετών, οι οποίες είναι περισσότερο πρόθυμες από άλλες να αποδεχθούν συνθήκες επισφαλούς απασχόλησης·

58.  τονίζει ότι πρέπει να αυξηθεί ο βαθμός συμμετοχής των γυναικών που έχουν μετακομίσει στο εξωτερικό σε προγράμματα δια βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων που αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων, και υπογραμμίζει ότι πρέπει επίσης να εισαχθούν προγράμματα που θα ενισχύσουν την κοινωνική ένταξη·

59.  υπογραμμίζει ότι η ανεργία και τα προβλήματα εισόδου στον κόσμο της εργασίας πλήττουν τις γυναίκες κάθε ηλικίας, και ότι πρέπει να αντιδράσουν γρήγορα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας· επιδοκιμάζει τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των σημερινών απαράδεκτων επιπέδων ανεργίας των νέων και του κοινωνικού αποκλεισμού και την παροχή στους νέους θέσεων εργασίας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής επιμόρφωσης· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως είναι ο «Μηχανισμός για τη Βελτίωση της Κινητικότητας των Γυναικών», και την καλεί να διευρύνει και να βελτιώσει την εμβέλεια προγραμμάτων που στοχεύουν στην αύξηση της κινητικότητας των εργαζόμενων γυναικών·

60.  υπογραμμίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Έτους για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών· τονίζει την ανάγκη να υποστηριχθούν οι εθελοντικές δραστηριότητες και οι αμοιβαίες ανταλλαγές γνώσεων και εμπειριών μεταξύ γυναικών διαφόρων ηλικιακών ομάδων·

61.  καλεί τη Επιτροπή να υποστηρίξει την ανακατανομή επαρκών οικονομικών πόρων σε προγράμματα που προωθούν την απασχόληση των γυναικών και την καλύτερη εκπαίδευση των μη προνομιούχων κοινωνικών ομάδων·

62.  συνιστά τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προκειμένου να βοηθηθούν οι τοπικές κοινότητες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό με την παροχή πληροφοριών, τεχνογνωσίας και καθοδήγησης σχετικά με την ένταξη των γυναικών· συνιστά την προώθηση και χρήση μέσων και δικτύων, και συνεχή χρηματοδότηση για τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και μέσων που διευκολύνουν την κινητικότητα όπως EURES, Your Europe και Europe Direct, τα οποία επίσης καθιστούν ευκολότερη για τις γυναίκες την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις ευκαιρίες στα διάφορα κράτη μέλη·

63.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.
(2) ΕΕ C 131 Ε της 8.5.2013, σ. 35.
(3) Eurostat 2010, εκτός EE, EL (2008). AT, BE, ES, IE, FR, IT, CY: προσωρινή πηγή.
(4) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τη θετική έκβαση της διαδικασίας έγκρισης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0360).
(5) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου