Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0162(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0144/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0144/2013

Viták :

PV 11/06/2013 - 20
CRE 11/06/2013 - 20

Szavazatok :

PV 12/06/2013 - 8.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0253

Elfogadott szövegek
PDF 435kWORD 44k
2013. június 12., Szerda - Strasbourg
A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat ***I
P7_TA(2013)0253A7-0144/2013
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2013. június 12-i jogalkotási állásfoglalása a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0332 – C7-0158/2012 – 2012/0162(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0332),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0158/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. szeptember 18-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A7-0144/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 351., 2012.11.15., 90.o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. június 12-én került elfogadásra a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0162

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. szeptember 18-i véleményére(1),

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendelet(3) egyes rendelkezéseinek végrehajtása céljából hatásköröket ruház a Bizottságra, bizonyos végrehajtási hatásköröket pedig a Tanács számára tart fenn.

(2)  A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének következtében az 1005/2008/EK rendelet alapján a Bizottságra ruházott egyes hatásköröket össze kell hangolni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkével.

(3)  Az 1005/2008/EK rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazása érdekében a jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban történő elfogadására vonatkozó hatáskört a Bizottságra indokolt ruházni az alábbiak tekintetében:

   a halászhajókra rótt egyes tájékoztatási követelmények alóli mentesség vagy más értesítési határidők megállapítása bizonyos halászhajó-kategóriák vonatkozásában,
   referenciamutatók meghatározása a harmadik országbeli halászhajók által végzett kirakodási és átrakodási műveletek vizsgálatára vonatkozóan,
   a fogási tanúsítvány végrehajtásának hatálya alól kizárt termékek jegyzékének összeállítása,
   a kisméretű halászhajók bizonyos halászati termékei tekintetében a fogási tanúsítási rendszer kiigazítása, az egyszerűsített fogási tanúsítvány használatának lehetőségét is beleértve,
   a halászati termék típusától, az Unió területére való belépés helyéig mért távolságtól vagy a felhasznált szállítóeszköztől függően a fogási tanúsítvány benyújtási határidejének kiigazítása,
   az elismert gazdasági szereplői tanúsítvány odaítélésére, módosítására és bevonására, illetve az elismert gazdasági szereplő státus felfüggesztésére és visszavonására, valamint az elismert gazdasági szereplői tanúsítvány érvényességi feltételeire vonatkozó szabályok megállapítása, továbbá
   uniós kritériumokat megállapítása a kockázatkezelés összefüggésében végzendő ellenőrzések vonatkozásában.

(4)  Különösen fontos, hogy a Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának előkészítése során megfelelő konzultációt folytasson, ideértve a szakértők bevonását is, hogy objektív, pontos, teljes körű és naprakész információk álljanak rendelkezésére. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról. [Mód. 1]

(5)  Annak érdekében, hogy az 1005/2008/EK rendelet végrehajtása egységes feltételekkel történjen, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke értelmében indokolt hatásköröket ruházni a Bizottságra az alábbiak tekintetében:

   előzetes értesítési formanyomtatványok létrehozása,
   a kirakodással és az átrakodással kapcsolatos nyilatkozati eljárások és formanyomtatványok kialakítása,
   a lobogó szerinti államokkal egyetértésben az elektronikus úton létrehozott, hitelesített vagy benyújtott, illetőleg az elektronikus nyomonkövetési rendszereken alapuló – és a hatósági ellenőrzés azonos szintjét biztosító – fogási tanúsítványok elfogadása,
   a regionális halászati irányító szervezetek által elfogadott, az uniós IUU-rendelettel összhangban álló fogási tanúsítási rendszerek jegyzékének megállapítása és módosítása,
   az elismert gazdasági szereplői tanúsítvány kérvényezésére és kiállítására vonatkozó eljárások és formanyomtatványok tekintetében közös feltételek megállapítása valamennyi tagállamban, az elismert gazdasági szereplő ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapítása, valamint az elismert gazdasági szereplő és a tagállami hatóságok közötti, a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti információcserére vonatkozó szabályok kialakítása az IUU-hajókra vonatkozó uniós lista létrehozása,
   az IUU-hajókra vonatkozó uniós lista létrehozása,
   hajók törlése az IUU-hajók uniós listájáról,
   a regionális halászati irányító szervezetek által elfogadott IUU-hajólisták beépítése az IUU-hajók uniós listájába,
   a nem együttműködő harmadik országok azonosítása,
   nem együttműködő harmadik országok felvétele a nem együttműködő harmadik országok listájára,
   nem együttműködő harmadik országok törlése a nem együttműködő harmadik országok listájáról,
   meghatározott körülmények között harmadik országokkal kapcsolatos sürgősségi intézkedések elfogadása,
   az észlelt halászhajókkal kapcsolatos információk tagállamok általi bejelentésére szolgáló formátum meghatározása, valamint
   a kölcsönös segítségnyújtás szabályainak megállapítása.

Amennyiben szükség mutatkozik tagállami ellenőrzésre, a szóban forgó hatáskört a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(4) megfelelően kell gyakorolni.

(6)  A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése nyomán szükséges elhagyni a rendelet 52. cikkét. A szóban forgó cikk korábban az egyszerűsített fogási tanúsítványra vonatkozó jogi keret létrehozásához, valamint a harmadik országokkal a 12. cikk (4) bekezdése és a 20. cikk (4) bekezdése szerint kötendő igazgatási megállapodások kialakításához szolgált alapul. Ezen túlmenően a Bizottságot indokolt felhatalmazni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására azért, hogy a kisméretű halászhajók bizonyos halászati termékei tekintetében kiigazításra kerüljön a fogási tanúsítási rendszer – az egyszerűsített fogási tanúsítvány használatának lehetőségét is beleértve –, továbbá a Bizottságnak végrehajtási hatásköröket kell adni azzal a céllal, hogy a lobogó szerinti államokkal egyetértésben az elektronikus úton létrehozott, hitelesített vagy benyújtott, illetőleg az elektronikus nyomonkövetési rendszereken alapuló – és a hatósági ellenőrzés azonos szintjét biztosító – fogási tanúsítványokat fogadjon el.

(7)  A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének következtében ki kell igazítani az átmeneti intézkedésekre vonatkozó rendelkezést, amely előírja, hogy egyes bizottsági intézkedéseket bizonyos körülmények között a Tanácshoz kell utalni.

(8)  Az 1005/2008/EK rendeletnek a nem együttműködő harmadik országok listájának összeállításáról és a nem együttműködő harmadik országok listájáról való törlésről szóló rendelkezései a Tanácsra ruházzák a döntéshozatali hatáskört. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése nyomán ezeket a rendelkezéseket összhangba kell hozni a közös halászati politikára alkalmazandó új eljárásokkal.

(9)  Az 1005/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTÁK EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1005/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)  a cikk következő bekezdéssel egészül ki:"

„(1a) A Bizottság az 54. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően elfogadott végrehajtási aktusok útján létrehozhatja a fenti (1) bekezdésben említett előzetes értesítés formanyomtatványát.”

"

b)  a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(3) A Bizottság az 54a. cikkel összhangban hatáskört kap olyan, felhatalmazáson alapuló aktusok elfogadására, amelyek révén korlátozott és megújítható időszakra mentesíti a harmadik országok halászhajóinak egyes kategóriáit az (1) bekezdésben előírt kötelezettség alól, vagy más értesítési határidőről rendelkezik, figyelembe véve többek között a halászati termék típusát, valamint a halászterületek, a kirakodóhelyek és a kérdéses hajók lajstromozása vagy listára vételének helye szerinti kikötők közötti távolságot.”

"

2.  A 8. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(3) A kirakodással és az átrakodással kapcsolatos nyilatkozati eljárásokat és formanyomtatványokat végrehajtási aktusokkal kell megállapítani. Ezeket a végrehajtási aktusokat az 54. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

"

3.  A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) A tagállamok kijelölt kikötőikben évente a harmadik országbeli halászhajók által végzett kirakodási és átrakodási műveletek legalább 5 %-ára kiterjedő ellenőrzést végeznek a kockázatértékelés alapján megállapított referenciaértékeknek megfelelően, a regionális halászati irányító szervezetek által megállapított magasabb küszöbértékek sérelme nélkül. A Bizottság az 54a. cikknek megfelelően felhatalmazást kap arra, hogy az említett referenciaértékek meghatározásával kapcsolatban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”

"

4.  A 12. cikk a következőképpen módosul:

a)  a cikk következő bekezdéssel egészül ki:"

„(4a) A Bizottság végrehajtási aktusok útján elfogadja a 20. cikk (4) bekezdése szerinti együttműködés keretében kialakított fogási tanúsítványokat. Ezeket a végrehajtási aktusokat az 54. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

"

b)  az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(5) A fogási tanúsítvány végrehajtásának hatálya alól kizárt termékeknek az I. mellékletben található jegyzéke minden évben felülvizsgálható. A Bizottság az 54a. cikknek megfelelően felhatalmazást kap arra, hogy a jegyzék módosításával kapcsolatban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők alapján:

   a) harmadik országok halászhajóinak tagállami kikötőkben történő ellenőrzése;
   b) fogási tanúsítási rendszer végrehajtása a halászati termékek behozatala és kivitele tekintetében;
   c) az uniós riasztórendszer végrehajtása,
   d) az IUU-halászatot folytató halászhajók azonosítása;
   e) az IUU-halászatot folytató vagy támogató állampolgárok azonosítása;
   f) a bizonyos regionális halászati irányító szervezetek által a hajók észlelésével összefüggésben elfogadott rendelkezések végrehajtása;
   g) tagállami jelentések.”

"

c)  a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

„(6) A Bizottság az 54a. cikknek megfelelően felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fogási tanúsítási rendszernek a kisméretű halászhajók termékei tekintetében történő kiigazításáról és – szükség esetén – az egyszerűsített fogási tanúsítvány mintájának kiigazításáról.”

"

5.  A 13. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) Azokat a fogási dokumentumokat és kapcsolódó dokumentumokat, amelyeket egy regionális halászati irányító szervezet által elfogadott fogási dokumentációs rendszerrel összhangban hitelesítettek, és amelyeket az e rendeletben megállapított követelményeknek megfelelőnek ismertek el, fogási tanúsítványként kell elfogadni az azokból a fajokból származó halászati termékek tekintetében, amelyekre az ilyen fogási dokumentációs rendszert alkalmazni kell, és a tanúsítványok a 16. és 17. cikkel összhangban a behozatal szerinti tagállamra háruló vizsgálati és ellenőrzési követelmények, valamint a 18. cikkben megállapított, a behozatal visszautasítására vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartoznak. Az ilyen fogási dokumentációs rendszerek listáját végrehajtási aktusok útján kell megállapítani. Ezeket a végrehajtási aktusokat az 54. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

"

6.  A 16. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) A hitelesített fogási tanúsítványt az importőr alapesetben legkésőbb 3 munkanappal az Unió területére történő belépés helyére való megérkezés becsült ideje előtt benyújtja azon tagállam illetékes hatóságához, amelybe a terméket az eredetileg megállapított határidőn belül be kívánják vinni. A három munkanapos határidő az 54a. cikkel összhangban elfogadott végrehajtási aktusok útján módosítható a halászati termék típusától, az Unió területére való belépés helyéig mért távolságtól vagy a felhasznált szállítóeszköztől függően. Az illetékes hatóság kockázatkezelés alapján megvizsgálja a fogási tanúsítványt a lobogó szerinti államtól a 20. és 22. cikkel összhangban kapott értesítésben foglalt információ alapján.”

"

b)  a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(3) Az elismert gazdasági szereplő státust egy tagállam illetékes hatóságai többek között a következő kritériumok alapján adhatják meg valamely importőrnek:

   a) az importőr a tagállam területén székhellyel rendelkezik;
   b) az importműveletek száma és mennyisége elégséges ahhoz, hogy igazolja a (2) bekezdésben említett eljárás végrehajtását;
   c) az állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések követelményeinek betartását igazoló megfelelő nyilvántartás;
   d) a kereskedelmi és – adott esetben – a szállítási és feldolgozási nyilvántartásra vonatkozó, kielégítő gazdálkodási rendszer, mely e rendelet alkalmazásában lehetővé teszi a megfelelő vizsgálatok és ellenőrzések végrehajtását;
   e) az említett vizsgálatok és ellenőrzések lefolytatását elősegítő eszközök megléte;
   f) adott esetben a végzett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szakértelemre vagy szakmai képesítésre vonatkozó gyakorlati előírások; valamint
   g) adott esetben igazolt fizetőképesség.

A tagállamok a státus megadását követően a lehető leghamarabb közlik a Bizottsággal az elismert gazdasági szereplők nevét és címét. Ezt az információt a Bizottság elektronikus úton a tagállamok rendelkezésére bocsátja.”

"

c)  a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:"

„(4) A Bizottság az 54a. cikknek megfelelően felhatalmazást kap arra, hogy a (3) bekezdésben foglalt kritériumok alapján felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiak megállapítására:

   a) az elismert gazdasági szereplő státus felfüggesztésére és visszavonására vonatkozó szabályok;
   b) az elismert gazdasági szereplői tanúsítvány érvényességi feltételeire vonatkozó szabályok;
   c) az elismert gazdasági szereplői tanúsítvány odaítélésére, módosítására vagy bevonására vonatkozó szabályok.

(5)  A Bizottság az 54. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően végrehajtási aktusokat fogad el az alábbiak tekintetében:

   a) az elismert gazdasági szereplői tanúsítvány kérvényezésével és kiállításával összefüggő eljárásokra és formanyomtatványokra vonatkozó szabályok;
   b) az elismert gazdasági szereplők ellenőrzésének mikéntjére vonatkozó szabályok;
   c) az elismert gazdasági szereplők és a tagállami hatóságok közötti, a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti információcserére vonatkozó szabályok.”

"

7.  A 17. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(3) Az ellenőrzések a kockázatkezelés szerint nemzeti vagy uniós szinten kidolgozott kritériumok alapján azonosított kockázatra irányulnak. A tagállamok 2008. október 29-től számított 30 munkanapon belül értesítik a Bizottságot nemzeti kritériumaikról, és rendszeresen naprakésszé teszik ezt az információt. A Bizottság az 54a. cikknek megfelelően felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el olyan, uniós kritériumok meghatározásával kapcsolatban, amelyek lehetővé teszik a megfelelő kockázatelemzések és a vonatkozó ellenőrzési információk átfogó értékelésének kellő időben történő elvégzését.”

"

8.  A 27. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) A Bizottság az 54. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott végrehajtási aktusok útján megállapítja az Unió IUU-hajókra vonatkozó listáját. E listán azok a halászhajók szerepelnek, amelyekkel kapcsolatban, a 25. és 26. cikk értelmében tett intézkedések és az említett rendelkezésekben foglalt kritériumok alapján, az e rendeletnek megfelelően megszerzett információból megállapítható, hogy a 3. cikk szerinti IUU-halászatot folytatnak, és amelyek lobogó szerinti állama nem tett eleget a 26. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a 26. cikk (3) bekezdésének b) és c) pontjában említett hivatalos megkereséseknek az ilyen IUU-halászat megakadályozása érdekében.”

"

9.  A 28. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) A Bizottság az 54. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott végrehajtási aktusok útján törli a halászhajót az Unió IUU-hajókra vonatkozó listájáról, ha a halászhajó lobogó szerinti állama igazolja, hogy

   a) a hajó nem folytatott olyan IUU-halászati tevékenységet, amely miatt a listára felvették; vagy
   b) az 1224/2009/EK rendelettel összhangban arányos, visszatartó erejű és hatékony szankciókat alkalmaztak válaszul a szóban forgó IUU-halászatra, különösen a tagállami lobogó alatt közlekedő halászhajókkal kapcsolatban.”

"

10.  A 30. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) A 27. cikkben említett halászhajókon túlmenően az IUU-hajóknak a regionális halászati irányító szervezetek által elfogadott listáin szereplő halászhajókat végrehajtási aktusok útján fel kell venni az Unió IUU-hajókra vonatkozó listájára. Ezeket a végrehajtási aktusokat az 54. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. E hajóknak az Unió IUU-hajókra vonatkozó listájáról való törlése a megfelelő regionális halászati irányító szervezet velük kapcsolatban meghozott határozatától függ.”

"

11.  A 31. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) A Bizottság végrehajtási aktusok útján azonosítja azokat a harmadik országokat, amelyeket az e cikkben felsorolt kritériumok alapján az IUU-halászat elleni küzdelemben nem együttműködő harmadik országnak tekint. Ezeket a végrehajtási aktusokat az 54. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

"

12.  A 33. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) A Bizottság a 31. cikk (1) bekezdése alapján nem együttműködő harmadik országként azonosított országokat végrehajtási aktusok útján felveszi a nem együttműködő harmadik országok listájára. Ezeket a végrehajtási aktusokat az 54. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

"

13.  A 34. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) A Bizottság végrehajtási aktusok útján töröl egy adott harmadik országot a nem együttműködő harmadik országok listájáról, ha az érintett harmadik ország bizonyítja, hogy a listára való felvételre okot adó helyzetet orvosolta. A törlésről szóló határozatban figyelembe kell venni azt is, hogy az érintett azonosított harmadik országok hoztak-e olyan konkrét intézkedéseket, amelyek révén elérhető a helyzet tartós javulása. Ezeket a végrehajtási aktusokat az 54. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

"

14.  A 36. cikk helyébe a következő szöveg lép"

„36. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)  Ha bizonyítást nyer, hogy egy harmadik ország által hozott intézkedések aláássák valamely regionális halászati irányító szervezet által hozott állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseket, a Bizottság végrehajtási aktusok útján, nemzetközi kötelezettségeivel összhangban jogosult olyan, legfeljebb hat hónapig hatályos átmeneti intézkedéseket elfogadni, amelyek enyhítik a harmadik országok ilyen intézkedéseinek hatásait. A Bizottság új határozatot hozhat az átmeneti intézkedések legfeljebb hat hónappal történő meghosszabbítására vonatkozóan.

(2)  Az (1) bekezdésben említett átmeneti intézkedések előírhatják, hogy

   a) a halászatra jogosult és az érintett harmadik ország lobogója alatt közlekedő halászhajók nem léphetnek be a tagállamok kikötőibe, a 4. cikk (2) bekezdése szerinti vis maior vagy veszélyhelyzet esetét kivéve, az említett helyzetek orvoslásához elengedhetetlenül szükséges szolgáltatások igénybevétele céljából;
   b) a tagállamok lobogója alatt közlekedő halászhajók nem folytathatnak közös halászati műveleteket az érintett harmadik ország lobogója alatt közlekedő hajókkal;
   c) a kétoldalú halászati megállapodásokban foglalt rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok lobogója alatt közlekedő halászhajók nem halászhatnak az érintett harmadik ország joghatósága alatt álló tengeri vizeken;
   d) nem adható át élő hal az érintett harmadik ország joghatósága alatt álló tengeri vizeken folytatott haltenyésztés céljából;
   e) az érintett harmadik ország lobogója alatt közlekedő halászhajók által fogott élő halak nem vehetők át a tagállamok joghatósága alá tartozó tengeri vizeken folytatott haltenyésztés céljából.

(3)  Az átmeneti intézkedések azonnali hatályúak. A tagállamokat és az érintett harmadik országot értesíteni kell az intézkedésekről, és azokat közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.”

"

15.  A 49. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) Azok a tagállamok, amelyek kellően dokumentált információt szereznek az észlelt halászhajókkal kapcsolatban, ezt az információt végrehajtási aktusok útján meghatározott formátumban haladéktalanul továbbítják a Bizottságnak vagy az általa kijelölt szervnek. Ezeket a végrehajtási aktusokat az 54. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

"

16.  Az 51. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási aktusok útján szabályokat fogadjon el a kölcsönös segítségnyújtás alábbi szempontjai tekintetében:

   a) tagállamok, harmadik országok, a Bizottság és az általa kijelölt szerv közötti igazgatási együttműködés, beleértve a személyes adatok védelmének, az információfelhasználásnak, valamint a szakmai és üzleti titoktartásnak a vonatkozásait;
   b) a segítségnyújtás iránti megkeresés végrehajtásának költségei;
   c) a tagállami egyetlen hatóság kijelölése;
   d) a nemzeti hatóságok által az információcsere nyomán meghozott nyomonkövetési intézkedések közlése;
   e) segítségnyújtás iránti megkeresés, beleértve az információkéréseket, intézkedések meghozatalára vonatkozó megkereséseket, igazgatási értesítésre vonatkozó megkereséseket és a válaszadási határidők megállapítását;
   f) előzetes megkeresés nélküli tájékoztatás, valamint
   g) a tagállamok Bizottsággal és harmadik országokkal fenntartott kapcsolatai.

E végrehajtási aktusok elfogadására az 54. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően kerül sor.”

"

17.  Az 52. cikket el kell hagyni.

18.  Az 54. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

„54. cikk

Bizottsági eljárás

(1)  A Bizottságot a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkével létrehozott halászati és akvakultúra-ágazati bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.”

"

19.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:"

„54a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2)  A Bizottság a ...(5)-ától/-étől számított hároméves időtartamra felhatalmazást kap a 6. cikk (3) bekezdésében, a 9. cikk (1) bekezdésében, a 12. cikk (5) bekezdésében, a 12. cikk (6) bekezdésében, a 16. cikk (1) és (4) bekezdésében , valamint a 17. cikk (3) bekezdésében , felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a hároméves időszak vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra. [Mód. 2]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (3) bekezdésében, a 9. cikk (1) bekezdésében, a 12. cikk (5) bekezdésében, a 12. cikk (6) bekezdésében, a 16. cikk (1) bekezdésében, a 16. cikk (4) bekezdésében és a 17. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)  A 6. cikk (3) bekezdése, a 9. cikk (1) bekezdése, a 12. cikk (5) bekezdése, a 12. cikk (6) bekezdése, a 16. cikk (1) bekezdése, a 16. cikk (4) bekezdése és a 17. cikk (3) bekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az értesítést követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Ezen időtartam az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére 2 hónappal meghosszabbodik.”

"

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) HL C 351., 2012.11.15., 90. o.
(2) Az Európai Parlament 2013. június 12-i véleménye.
(3)HL L 286., 2008.10.29., 1. o.
(4)HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(5)+ E rendelet hatálybalépésének időpontja.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat