Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0243(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0216/2013

Indgivne tekster :

A7-0216/2013

Forhandlinger :

PV 11/06/2013 - 16
CRE 11/06/2013 - 16

Afstemninger :

PV 12/06/2013 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0255

Vedtagne tekster
PDF 207kWORD 21k
Onsdag den 12. juni 2013 - Strasbourg
Ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) ***II
P7_TA(2013)0255A7-0216/2013
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. juni 2013 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) (15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (15605/3/2012 – C7-0164/2013),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. juli 2009(1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 7. oktober 2009(2),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2008)0820),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 72,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0216/2013),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende sammen med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 317 af 23.12.2009, s. 115.
(2) EUT C 79 af 27.3.2010, s. 58.
(3) EUT C 212 E af 5.8.2010, s. 370.


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Fælles erklæring fra Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen

Rådet og Europa-Parlamentet anmoder uden dermed at berøre dennes initiativret Kommissionen om at overveje en revision af artikel 8, stk. 4, i den omarbejdede udgave af Dublinforordningen, når Domstolen har afsagt dom i sag C-648/11, MA m.fl. mod Secretary of State for the Home Department, og senest inden udløbet af de frister, der er fastsat i Dublinforordningens artikel 46. Europa-Parlamentet og Rådet vil da begge udøve deres lovgivningskompetence under hensyn til, hvad der tjener barnets tarv bedst.

I kompromisets ånd og for at sikre en omgående vedtagelse af forslaget accepterer Kommissionen at overveje denne anmodning, som den opfatter som begrænset til disse specifikke omstændigheder, og som ikke skaber præcedens.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik