Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0295(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0183/2013

Indgivne tekster :

A7-0183/2013

Forhandlinger :

PV 11/06/2013 - 5
CRE 11/06/2013 - 5

Afstemninger :

PV 12/06/2013 - 8.8
CRE 12/06/2013 - 8.8
Stemmeforklaringer
PV 25/02/2014 - 5.15
CRE 25/02/2014 - 5.15
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0257
P7_TA(2014)0124

Vedtagne tekster
PDF 482kWORD 68k
Onsdag den 12. juni 2013 - Strasbourg
Europæisk fond for bistand til de socialt dårligst stillede ***I
P7_TA(2013)0257A7-0183/2013

Europa-Parlamentets ændringer af 12. juni 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  I overensstemmelse med konklusionerne fra mødet i Det Europæiske Råd den 17. juni 2010, hvorved EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst blev vedtaget, har Unionen og medlemsstaterne sat sig som mål, at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse inden 2020.
(1)  I overensstemmelse med konklusionerne fra mødet i Det Europæiske Råd den 17. juni 2010, hvorved EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (Europa 2020-strategien) blev vedtaget, har Unionen og medlemsstaterne sat sig som mål, at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse inden 2020. I 2010 var næsten en fjerdedel af europæerne (119,6 millioner) truet af fattigdom eller social udstødelse, hvilket er næsten 4 millioner flere end i det foregående år. Graden af fattigdom og social udstødelse er dog ikke den samme i hele Unionen, og situationens alvor varierer imellem medlemsstaterne.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Antallet af personer, som lider materielle eller endog alvorlige materielle afsavn i Unionen er stigende, og disse personer er ofte så udstødte, at de ikke kan drage fordel af aktiveringsforanstaltningerne under forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig under forordning (EU) nr. […ESF].
(2)  Antallet af personer, som lider materielle eller endog alvorlige materielle afsavn i Unionen er stigende, og næsten 8 % af Unionens borgere levede i 2012 under forhold præget af alvorlige materielle afsavn. Desuden er disse personer ofte så udstødte, at de ikke kan drage fordel af aktiveringsforanstaltningerne under forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig under forordning (EU) nr. […ESF].
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  Kvinder og børn er overrepræsenterede blandt dårligt stillede personer truet af fattigdom eller social udstødelse, samtidig med at kvinder ofte er ansvarlige for fødevaresikkerhed og familiers underhold. Medlemsstaterne og Kommissionen bør træffe passende foranstaltninger til at forebygge enhver forskelsbehandling og sikre ligestilling mellem mænd og kvinder og sammenhængende integrering af kønsaspektet på alle stadier i udarbejdelsen, programmeringen, forvaltningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af fonden såvel som i forbindelse med informations- og oplysningskampagner samt udveksling af bedste praksis.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)
(2b)  I artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde understreges, at Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 2 c (ny)
(2c)  I artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union understreges, at Unionen anerkender de rettigheder, friheder og principper, der findes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 2 d (ny)
(2d)  For at forhindre marginalisering af sårbare grupper og lavindkomstgrupper og undgå en øget risiko for fattigdom og social udstødelse er der behov for strategier til fremme af aktiv inklusion.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det følgende benævnt »fonden«) bør styrke den sociale samhørighed og dermed bidrage til at reducere fattigdommen i Unionen ved at støtte nationale ordninger, som yder ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer med henblik på at afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og materielle afsavn hos børn.
(4)  Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det følgende benævnt »fonden«) bør styrke den sociale samhørighed og dermed bidrage til at reducere fattigdommen i Unionen ved at støtte nationale ordninger, som yder ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer med henblik på at udrydde fødevaremangel og afhjælpe alvorlige materielle afsavn.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
(4a)  ETHOS-definitionen (europæisk typologi over hjemløshed) er et muligt udgangspunkt for fordeling af fondens midler til forskellige kategorier af socialt dårligst stillede personer.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)
(4b)  Fonden bør ikke erstatte medlemsstaternes offentlige politikker, der har til formål at mindske behovet for fødevarehjælp i nødsituationer og udvikle bæredygtige mål og politikker for fuldstændig udryddelse af sult, fattigdom og social udstødelse.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 4 c (ny)
(4c)  Da antallet af personer, der risikerer fattigdom og social udstødelse, er stigende og fortsat vil stige de kommende år, er det nødvendigt at øge fondens midler under den flerårige finansielle ramme.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 4 d (ny)
(4d)  Fonden bør også støtte medlemsstaternes indsats for at afhjælpe det akutte materielle afsavn hos hjemløse.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Disse bestemmelser sikrer endvidere, at de støttede operationer overholder bestemmelserne i gældende EU-ret og national lovgivning, navnlig for så vidt angår sikkerheden af de varer, som uddeles til de socialt dårligst stillede personer.
(6)  Disse bestemmelser sikrer endvidere, at de støttede operationer overholder bestemmelserne i gældende EU-ret og national lovgivning, navnlig for så vidt angår sikkerheden af fødevarer og den elementære materielle bistand til de socialt dårligst stillede personer.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Det bør i det operationelle program for hver medlemsstat udpeges og begrundes, hvilke former for materielle afsavn der skal afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad der er målet med, og hvilke elementer der indgår i den bistand til de socialt dårligst stillede personer, som ydes gennem støtten til de nationale ordninger. Disse bør desuden omfatte elementer, som er nødvendige for at sikre en effektiv og virkningsfuld gennemførelse af det operationelle program.
(8)  Det bør i det operationelle program for hver medlemsstat udpeges og begrundes, hvilke former for fødevaremæssige og materielle afsavn der skal afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad der er målet med, og hvilke elementer der indgår i den bistand til de socialt dårligst stillede personer, som ydes gennem støtten til de nationale ordninger. Disse bør desuden omfatte elementer, som er nødvendige for at sikre en effektiv og virkningsfuld gennemførelse af de operationelle programmer.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)
(8a)  Det alvorlige fødevaremæssige afsavn i Unionen eksisterer sideløbende med et betydeligt fødevarespild. Det operationelle program for hver medlemsstat bør indeholde en beskrivelse af, hvordan den vil udnytte synergier mellem politikker for at reducere fødevarespild og bekæmpe fødevaremæssige afsavn på en koordineret måde. Det operationelle program for hver medlemsstat bør også indeholde en beskrivelse af, hvordan den vil tage fat på de administrative hindringer, som er til gene for kommercielle og ikke-kommercielle organisationer, der er villige til at donere overskydende fødevareforsyninger til nonprofitorganisationer, der beskæftiger sig med at bekæmpe fødevaremæssige afsavn.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 8 b (ny)
(8b)  Med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af de foranstaltninger, som finansieres af fonden, bør samarbejdet fremmes mellem de regionale og lokale myndigheder og de organer, som repræsenterer civilsamfundet. Medlemsstaterne bør derfor fremme deltagelsen af alle de aktører, som er involveret i udarbejdelsen og gennemførelsen af de foranstaltninger, som fonden finansierer.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  For at sikre at gennemførelsen af fonden får den størst mulig virkning, navnlig under hensyntagen til de nationale forhold, er det hensigtsmæssigt at fastlægge en procedure for eventuelle ændringer af det operationelle program.
(9)  For at sikre, at gennemførelsen af fonden får den størst mulige virkning og den størst mulige synergi med ESF's foranstaltninger, navnlig under hensyntagen til mulige ændringer i de nationale forhold, er det hensigtsmæssigt at fastlægge en procedure for eventuelle ændringer af det operationelle program.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  Partnerskabsprincippet bør anvendes i alle faser af fondens aktiviteter for at kunne imødekomme de forskellige behov så effektivt og hensigtsmæssigt som muligt og for at få en mere direkte kontakt til de socialt dårligst stillede personer.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  Udveksling af erfaringer og bedste praksis er forbundet med betydelig merværdi, og Kommissionen bør fremme en sådan udveksling.
(10)  Udveksling af erfaringer og bedste praksis er forbundet med betydelig merværdi, idet de fremmer gensidig læring, og Kommissionen bør lette og fremme en sådan udveksling, samtidig med at den stræber efter synergier med hensyn til udveksling af bedste praksis i forbindelse med de relevante fonde, navnlig ESF.
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  For at overvåge fremskridt i gennemførelsen af de operationelle programmer bør medlemsstaterne udarbejde årlige og endelige gennemførelsesrapporter, som forelægges Kommissionen for at sikre, at denne altid har væsentlige og ajourførte oplysninger til sin rådighed. Med samme mål for øje bør Kommissionen og hver medlemsstat hvert år mødes til et bilateralt statusmøde, medmindre andet aftales.
(11)  For at overvåge fremskridt i gennemførelsen af de operationelle programmer bør medlemsstaterne i samarbejde med de relevante civilsamfundsorganisationer udarbejde årlige og endelige gennemførelsesrapporter, som forelægges Kommissionen for at sikre, at denne altid har væsentlige og ajourførte oplysninger til sin rådighed. Med samme mål for øje bør Kommissionen og hver medlemsstat hvert år mødes til et bilateralt statusmøde, medmindre andet aftales.
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  For at forbedre kvaliteten og udformningen af det enkelte operationelle program og evaluere fondens effektivitet og virkning bør der gennemføres forhåndsevalueringer og efterfølgende evalueringer. Disse evalueringer bør suppleres af undersøgelser om de socialt dårligst stillede personer, som har modtaget bistand under det operationelle program, og, hvis det er nødvendigt, af evalueringer, som gennemføres i løbet af programmeringsperioden. Medlemsstaternes og Kommissionens ansvar i denne henseende bør præciseres.
(12)  For at forbedre kvaliteten og udformningen af det enkelte operationelle program og evaluere fondens effektivitet og virkning bør der gennemføres forhåndsevalueringer og efterfølgende evalueringer. Disse evalueringer bør suppleres af undersøgelser om de socialt dårligst stillede personer, som har modtaget bistand under det operationelle program, og, hvis det er nødvendigt, af evalueringer, som gennemføres i løbet af programmeringsperioden. Disse evalueringer bør også respektere de endelige modtageres privatliv og gennemføres og på en sådan måde, at socialt dårligst stillede personer ikke stigmatiseres. Medlemsstaternes og Kommissionens ansvar i denne henseende bør præciseres.
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
(12a)  Som fremhævet i Eurostats undersøgelse om materielle afsavn i EU »Measuring material deprivation in the EU - Indicators for the whole population and child-specific indicators« er der forsket indgående i materielle afsavn, hvilket i den nærmeste fremtid vil muliggøre en mere detaljeret dataindsamling om husstande, voksne og børn med materielle afsavn.
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)
(12b)  Ved gennemførelsen af disse evalueringer og supplerende undersøgelser om de socialt dårligst stillede personer bør der tages højde for, at afsavn er et sammensat begreb, som er svært at indfange, når der kun anvendes et mindre antal indikatorer, idet disse kan være vildledende og derfor kan føre til ineffektive politikker.
Ændring 23
Forslag til forordning
Betragtning 12 c (ny)
(12c)  Som det er blevet påpeget i den tredje europæiske undersøgelse af livskvalitet (Eurofound 2012), bør materielt afsavn i Unionen måles, når folk ikke har råd til at købe artikler, som regnes for elementære, uanset hvor meget folk ejer, og hvor meget de tjener. Med henblik på at udvikle et afsavnsindeks, som muliggør en mere detaljeret vurdering af husstandes materielle afsavn, bør der derfor tages hensyn til indikatorer som indkomstniveau, indkomstforskelle, evnen til at få det til at løbe rundt, for stor gældsætning og tilfredshed med levestandard.
Ændring 24
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  Borgerne har ret til at vide, hvordan Unionens finansielle midler investeres og med hvilken virkning. For at sikre en bred formidling af oplysninger om fondens resultater og sikre tilgængelighed og gennemsigtighed med hensyn til finansieringsmuligheder bør der fastsættes detaljerede bestemmelser om information og kommunikation, navnlig for så vidt angår medlemsstaternes og støttemodtagernes ansvar.
(13)  Borgerne har ret til at vide, hvordan Unionens finansielle midler investeres og med hvilken virkning. For at sikre en bred formidling af oplysninger om fondens resultater og sikre tilgængelighed og gennemsigtighed med hensyn til finansieringsmuligheder bør der fastsættes detaljerede bestemmelser om information og kommunikation, navnlig for så vidt angår ansvaret hos medlemsstaternes lokale og regionale myndigheder og støttemodtagerne.
Ændring 25
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  Det er nødvendigt at fastsætte et maksimumsniveau for medfinansiering fra fonden til de operationelle programmer for at sikre, at EU-midlerne udøver en løftestangseffekt, samtidig med at der tages hensyn til medlemsstater med midlertidige budgetproblemer.
(15)  Det er nødvendigt at fastsætte et niveau for medfinansiering fra fonden til de operationelle programmer for at sikre, at EU-midlerne udøver en løftestangseffekt. Der bør også tages hensyn til medlemsstater med midlertidige budgetproblemer.
Ændring 26
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  Ensartede og rimelige regler for støtteberettigelsesperioden, operationerne og fondens udgifter bør finde anvendelse i hele Unionen. Kriterierne for støtteberettigelse bør afspejle den særlige karakter af fondens mål og målgrupper, bl.a. gennem fastsættelse af forenklede og passende kriterier for, hvilke operationer og støtteformer der er berettigede til støtte, samt regler og betingelser for refusion.
(16)  Ensartede, enkle og rimelige regler for støtteberettigelsesperioden, operationerne og fondens udgifter bør finde anvendelse i hele Unionen. Kriterierne for støtteberettigelse bør afspejle den særlige karakter af fondens mål og målgrupper, bl.a. gennem fastsættelse af passende og enkle kriterier for, hvilke operationer og støtteformer der er berettigede til støtte, samt regler og betingelser for refusion.
Ændring 27
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  [Forslag til] Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) foreskriver, at produkter, der opkøbes ved offentlig intervention, kan stilles til rådighed for programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen, hvis det er tilladt under det pågældende program. I betragtning af at anvendelse, forarbejdning eller salg af varer fra disse lagre alt efter omstændighederne kan være den økonomiske mest fordelagtige mulighed for at tilvejebringe fødevarer, er det hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i denne forordning. Beløbene fra transaktioner vedrørende lagrene bør anvendes til fordel for de socialt dårligst stillede og må ikke føre til en svækkelse af medlemsstaternes forpligtelse til medfinansiering af programmet. For at sikre den mest effektive anvendelse af interventionslagrene og produkterne heri bør Kommissionen i overensstemmelse med artikel 19, litra e), i forordning (EU) nr. [CMO] vedtage gennemførelsesretsakter, som fastlægger procedurerne for anvendelse, forarbejdning og salg af produkterne i interventionslagrene med henblik på programmet for de socialt dårligst stillede.
(17)  [Forslag til] Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen)5 foreskriver, at produkter, der opkøbes ved offentlig intervention, kan stilles til rådighed for programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen, hvis det er tilladt under det pågældende program. I betragtning af at anvendelse, forarbejdning eller salg af varer fra disse lagre alt efter omstændighederne kan være den økonomiske mest fordelagtige mulighed for at tilvejebringe fødevarer, er det hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i denne forordning. Beløbene fra transaktioner vedrørende lagrene bør anvendes til fordel for de socialt dårligst stillede og må ikke føre til en svækkelse af medlemsstaternes forpligtelse til medfinansiering af programmet. For at sikre den mest effektive anvendelse af interventionslagrene og produkterne heri bør Kommissionen i overensstemmelse med artikel 19, litra e), i forordning (EU) nr. [CMO] vedtage gennemførelsesretsakter, som fastlægger procedurerne for anvendelse, forarbejdning og salg af produkterne i interventionslagrene med henblik på programmet for de socialt dårligst stillede. Partnerorganisationerne bør have lov til at uddele yderligere fødevareforsyninger, der kommer fra andre kilder, herunder interventionslagre, som stilles til rådighed i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. ... [CMO].
Ændring 28
Forslag til forordning
Betragtning 18
(18)  Det er nødvendigt at fastlægge, hvilke typer foranstaltninger der kan træffes på Kommissionens og medlemsstaternes initiativ i form af teknisk bistand, som støttes fonden.
(18)  Det er nødvendigt at fastlægge, hvilke typer foranstaltninger der kan træffes på Kommissionens og medlemsstaternes initiativ i form af teknisk bistand, som støttes af fonden. Fastlæggelsen af typerne af foranstaltninger bør ske i tæt samarbejde med forvaltningsmyndigheder og partnerorganisationer.
Ændring 29
Forslag til forordning
Betragtning 27
(27)  EU-budgetforpligtelserne bør indgås årligt. For at sikre effektiv programforvaltning skal der fastlægges fælles regler for anmodninger om mellemliggende betalinger, betaling af den årlige saldo og den endelige saldo.
(27)  EU-budgetforpligtelserne bør indgås årligt. For at sikre effektiv programforvaltning skal der fastlægges fælles enkle regler for anmodninger om mellemliggende betalinger, betaling af den årlige saldo og den endelige saldo.
Ændring 30
Forslag til forordning
Betragtning 30
(30)  For at beskytte Unionens finansielle interesser bør der kunne træffes midlertidige foranstaltninger, som gør det muligt for den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede at afbryde betalinger, hvis der er tegn på, at der er alvorlige mangler ved forvaltnings- og kontrolsystemets funktion, tegn på uregelmæssigheder i forbindelse med en betalingsanmodning eller manglende fremlæggelse af dokumenter i forbindelse med gennemgang og godkendelse af regnskaberne.
(30)  For at beskytte Unionens finansielle interesser bør der kunne træffes midlertidige foranstaltninger, som gør det muligt for den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede at afbryde betalinger, hvis der er tegn på, at der er alvorlige mangler ved forvaltnings- og kontrolsystemets funktion, tegn på uregelmæssigheder i forbindelse med en betalingsanmodning eller manglende fremlæggelse af dokumenter i forbindelse med gennemgang og godkendelse af regnskaberne eller betydelige forsinkelser i forbindelse med gennemførelsen af projekterne med overbevisende dokumentation for, at de mål, der er opstillet for de pågældende projekter, ikke vil kunne opfyldes.
Ændring 31
Forslag til forordning
Betragtning 32
(32)  Med henblik på at sikre, at udgifter, der finansieres af EU-budgettet i et givet finansår, anvendes i overensstemmelse med de gældende regler, bør der opstilles passende rammer for den årlige gennemgang og godkendelse af regnskaberne. I henhold til sådanne rammer bør de udpegede organer for hvert operationelt program forelægge Kommissionen en forvaltningserklæring ledsaget af et attesteret årsregnskab, en årlig oversigt over de endelige revisionsrapporter og udførte kontroller og en uafhængig revisionsudtalelse og kontrolrapport.
(32)  Med henblik på at sikre, at udgifter, der finansieres af EU-budgettet i et givet finansår, anvendes i overensstemmelse med de gældende regler, bør der opstilles passende og enkle rammer for den årlige gennemgang og godkendelse af regnskaberne. I henhold til sådanne rammer bør de udpegede organer for hvert operationelt program forelægge Kommissionen en forvaltningserklæring ledsaget af et attesteret årsregnskab, en årlig oversigt over de endelige revisionsrapporter og udførte kontroller og en uafhængig revisionsudtalelse og kontrolrapport.
Ændring 32
Forslag til forordning
Betragtning 35
(35)  Hyppigheden af revisioner af operationer bør stå i et rimeligt forhold til størrelsen af EU-støtten fra fonden. Antallet af revisioner bør nedsættes, hvis de samlede støtteberettigede udgifter til en operation ikke overstiger 100 000 EUR. Det bør dog være muligt at foretage revisioner på et hvilket som helst tidspunkt, hvis der er bevis for en uregelmæssighed eller svig eller som led i en revisionsstikprøve. For at sikre, at niveauet for Kommissionens revisioner står i et rimeligt forhold til risikoen, bør Kommissionen kunne reducere sin revisionsindsats vedrørende operationelle programmer, hvor der ikke er væsentlige mangler, eller hvor der ikke er tvivl om revisionsmyndighedens pålidelighed. Desuden bør omfanget af revisioner fuldt ud tage hensyn til fondens mål og målgruppers karakteristika.
(35)  Hyppigheden af revisioner af operationer bør stå i et rimeligt forhold til størrelsen af EU-støtten fra fonden. Antallet af revisioner bør nedsættes, hvis de samlede støtteberettigede udgifter til en operation ikke overstiger 100 000 EUR. Det bør dog være muligt at foretage revisioner på et hvilket som helst tidspunkt, hvis der er bevis for en uregelmæssighed eller svig eller som led i en revisionsstikprøve. For at sikre, at niveauet for Kommissionens revisioner står i et rimeligt forhold til risikoen, bør Kommissionen kunne reducere sin revisionsindsats vedrørende operationelle programmer, hvor der ikke er væsentlige mangler, eller hvor der ikke er tvivl om revisionsmyndighedens pålidelighed. Desuden bør omfanget af revisioner fuldt ud tage hensyn til fondens mål og målgruppers karakteristika såvel som til den frivillige karakter af de organer, der modtager bistand fra fonden.
Ændring 33
Forslag til forordning
Betragtning 41
(41)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder respekt for den menneskelige værdighed og for privatliv og familieliv, ret til beskyttelse af personoplysninger, børns rettigheder, ældres rettigheder, ligestilling mellem mænd og kvinder og forbud mod forskelsbehandling. Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.
(41)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder respekt for den menneskelige værdighed og for privatliv og familieliv, ret til beskyttelse af personoplysninger, børns rettigheder, ret til social bistand og bolig, ældres rettigheder, ligestilling mellem mænd og kvinder og forbud mod forskelsbehandling. Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.
Ændring 34
Forslag til forordning
Betragtning 42 a (ny)
(42a)  Under hensyntagen til datoen for offentliggørelsen af indkaldelsen af forslag, tidsfristerne for vedtagelse af denne forordning og den tid, der er nødvendig til forberedelsen af de operationelle programmer, bør der indføres regler, som muliggør en smidig overgang i 2014 for at undgå en afbrydelse af fødevareleverancerne.
Ændring 35
Forslag til forordning
Betragtning 42 b (ny)
(42b)  Det bør sikres, at fonden udgør et supplement til programmer og tiltag, der finansieres under ESF, og i så høj grad som muligt samordnes med ESF. Det bør undgås at oprette parallelle strukturer i kampen mod fattigdom, idet disse vil øge de administrative byrder og gøre det vanskeligt at samordne og skabe synergier.
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 1
1.  Ved denne forordning oprettes for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020 Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det følgende benævnt »fonden«), og fondens mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de disponible finansielle midler og kriterierne for fordelingen af disse midler fastsættes, og der fastlægges regler, som er nødvendige for at sikre, at fonden fungerer effektivt.
1.  Ved denne forordning oprettes for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020 Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det følgende benævnt »fonden«), og fondens mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de disponible finansielle midler og kriterierne for fordelingen af disse midler fastsættes, og der fastlægges regler, som er nødvendige for at sikre fondens effektivitet og virkning.
Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 2
I denne forordning forstås ved:

I denne forordning forstås ved:

1) »socialt dårligt stillede personer«: fysiske personer, dvs. enkeltpersoner, familier, husstande eller sammenslutninger af sådanne personer, hvis behov for bistand er blevet fastslået i overensstemmelse med objektive kriterier, som de nationale kompetente myndigheder vedtager, eller som er fastlagt af partnerorganisationerne og godkendt af myndighederne
1) »de socialt dårligst stillede personer«: fysiske personer, dvs. enkeltpersoner, familier, husstande eller sammenslutninger af sådanne personer, hvis behov for bistand er blevet fastslået i overensstemmelse med objektive kriterier, som de nationale kompetente myndigheder fastsætter i samarbejde med relevante interessenter, eller som er fastlagt af partnerorganisationerne, og som er godkendt af de pågældende nationale myndigheder
2) »partnerorganisationer«: offentlige organer eller almennyttige organisationer, som direkte eller via partnerorganisationer uddeler fødevarer og varer til de socialt dårligst stillede personer, og hvis operationer er blevet udvalgt af forvaltningsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 29, stk. 3, litra b)
2) »partnerorganisationer«: offentlige organer eller almennyttige organisationer, som direkte eller via partnerorganisationer uddeler fødevarer og/eller elementær materiel bistand i overensstemmelse med kriterierne for støtteberettigelse i artikel 24 til de socialt dårligst stillede personer, og hvis operationer er blevet udvalgt af forvaltningsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 29, stk. 3, litra b)
3) »nationale ordninger«: enhver ordning, som i det mindste delvist har det samme formål som fonden, og som gennemføres på nationalt, regionalt eller lokalt plan enten af offentlige organer eller af almennyttige organisationer
3) »nationale ordninger«: enhver ordning, som i det mindste delvist har det samme formål som fonden, og som gennemføres på nationalt, regionalt eller lokalt plan enten af offentlige organer eller af almennyttige organisationer
4) »operation«: et projekt, en kontrakt eller en aktion, som er udvalgt af forvaltningsmyndigheden for det pågældende operationelle program eller under dens ansvar, og som bidrager til at opfylde målene for det operationelle program, som operationen vedrører
4) »operation«: et projekt, en kontrakt eller en aktion, som er udvalgt af forvaltningsmyndigheden for det pågældende operationelle program eller under dens ansvar, og som bidrager til at opfylde målene for det operationelle program, som operationen vedrører
5) »fuldført operation«: en operation, der er fysisk fuldført eller fuldt ud gennemført, og for hvilken alle betalinger er blevet foretaget af støttemodtagerne, og bidraget fra det relevante operationelle program er blevet betalt til støttemodtagerne
5) »fuldført operation«: en operation, der er fysisk fuldført eller fuldt ud gennemført, og for hvilken alle betalinger er blevet foretaget af støttemodtagerne, og bidraget fra det relevante operationelle program er blevet betalt til støttemodtagerne
6) »støttemodtager«: et offentligt organ eller en almennyttig organisation, der har ansvaret for at iværksætte eller for at iværksætte og gennemføre operationer
6) »støttemodtager«: et offentligt organ eller en almennyttig organisation, der har ansvaret for at iværksætte eller for at iværksætte og gennemføre operationer
7) »endelige modtagere«: de socialt dårligst stillede personer, som modtager fødevarerne og/eller varerne og/eller nyder godt af ledsageforanstaltningerne
7) »endelige modtagere«: personer, der lider fødevaremæssigt eller materielt afsavn og modtager ikke-finansiel bistand og/eller nyder godt af ledsageforanstaltningerne inden for rammerne af denne fond
7a) »ledsageforanstaltninger«: foranstaltninger, der går ud over uddeling af fødevarer og elementær materiel bistand med henblik på at bekæmpe social udstødelse og at håndtere sociale nødsituationer på en mere myndiggørende og bæredygtig måde
8) »offentlig støtte«: enhver finansiel støtte til en operation, som hidrører fra nationale, regionale eller lokale offentlige myndigheders budget, EU-budgettet i forbindelse med fonden, budgettet for offentlige myndigheder eller sammenslutninger af offentlige myndigheder eller ethvert offentligretligt organ som defineret i artikel 1, stk. 9, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF
8) »offentlig støtte«: enhver finansiel støtte til en operation, som hidrører fra nationale, regionale eller lokale offentlige myndigheders budget, EU-budgettet i forbindelse med fonden, budgettet for offentlige myndigheder eller sammenslutninger af offentlige myndigheder eller ethvert offentligretligt organ som defineret i artikel 1, stk. 9, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF
9) »bemyndiget organ«: ethvert offentligt eller privat organ, der handler under en forvaltnings- eller attesteringsmyndigheds ansvar eller udfører opgaver på dennes vegne i forhold til støttemodtagere, som gennemfører operationer
9) »bemyndiget organ«: ethvert offentligt organ eller almennyttig organisation, der handler under en forvaltnings- eller attesteringsmyndigheds ansvar eller udfører opgaver på dennes vegne i forhold til støttemodtagere, som gennemfører operationer
10) »regnskabsår«: perioden fra den 1. juli til den 30. juni, undtagen for det første regnskabsår, hvor perioden regnes fra begyndelsesdatoen for udgifternes støtteberettigelse til den 30. juni 2015, og det sidste regnskabsår er perioden fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023
10) »regnskabsår«: perioden fra den 1. juli til den 30. juni, undtagen for det første regnskabsår, hvor perioden regnes fra begyndelsesdatoen for udgifternes støtteberettigelse til den 30. juni 2015, og det sidste regnskabsår er perioden fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023
11) »finansår«: perioden fra den 1. januar til den 31. december.
11) »finansår«: perioden fra den 1. januar til den 31. december.
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 2a (ny)
Artikel 2a

Alle medlemsstater har ret til at anvende fonden.

Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 3
Fonden fremmer social samhørighed i Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen af målet for bekæmpelse af fattigdom, nemlig at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse i overensstemmelse med Europa 2020-strategien. Fonden bidrager til opfyldelsen af det specifikke mål at afhjælpe de værste former for fattigdom i Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer. Opfyldelsen af dette mål vurderes på grundlag af antallet af personer, som modtager bistand fra fonden.

1.  Fonden fremmer social samhørighed, styrker social inklusion og bekæmper fattigdom i Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen af målet for bekæmpelse af fattigdom, nemlig at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse i overensstemmelse med Europa 2020-strategien, samtidig med at den supplerer Den Europæiske Socialfond. Fonden bidrager til opfyldelsen af det specifikke mål at afhjælpe og udrydde de værste former for fattigdom, navnlig fødevarefattigdom ved at yde ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer.
2.  Fonden bidrager til en bæredygtig udryddelse af fødevarefattigdom ved at give de socialt dårligst stillede udsigten til et værdigt liv.
3.  Fonden supplerer og erstatter ikke eller reducerer bæredygtige programmer til udryddelse af fattigdom og social inklusion, der forsat henhører under medlemsstaternes ansvarsområde.
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 4
1.  Fonden støtter nationale ordninger for uddeling af fødevarer og elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn til de socialt dårligst stillede personer via partnerorganisationer, som er udvalgt af medlemsstaterne.
1.  Fonden støtter nationale ordninger for uddeling af fødevarer og/eller elementær materiel bistand, herunder startpakker til personlig brug for de endelige modtagere til de socialt dårligst stillede personer via partnerorganisationer, som er udvalgt af medlemsstaterne.
2.  Fonden kan støtte ledsageforanstaltninger, som supplerer uddelingen af fødevarer og varer, og som bidrager til social inklusion af de socialt dårligst stillede personer.
2.  Fonden kan støtte ledsageforanstaltninger, som supplerer uddelingen af fødevarer og elementær materiel bistand, som bidrager til social inklusion af og en sund kost og mindsker afhængigheden for de socialt dårligst stillede personer. Disse foranstaltninger bør nøje sammenkædes med Den Europæiske Socialfonds lokale aktiviteter og aktiviteterne i de organisationer, som fokuserer på udryddelse af fattigdom.
2a.  Fonden kan yde bistand til støttemodtagerne med det formål at gøre mere effektiv brug af lokale forsyningskæder og dermed øge og diversificere forsyningen af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer samt at reducere og forebygge fødevarespild.
3.  Fonden fremmer gensidig læring, netværksarbejde og udbredelse af god praksis på området ikke-finansiel bistand til socialt dårligt stillede personer.
3.  Fonden fremmer på europæisk plan gensidig læring, netværksarbejde og udbredelse af god praksis på området ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer. Relevante organisationer og projekter, som endnu ikke anvender fonden, kan også medtages.
Ændring 40 + 76
Forslag til forordning
Artikel 5
1.  Den del af EU-budgettet, der er afsat til fonden, gennemføres ved delt forvaltning mellem medlemsstaterne og Kommissionen i henhold til artikel 55, stk. 1, litra b), i finansforordningen, dog ikke hvad angår teknisk bistand på Kommissionens initiativ, som gennemføres ved direkte forvaltning i henhold til finansforordningens artikel 55, stk. 1, litra a).
1.  Den del af EU-budgettet, der er afsat til fonden, gennemføres ved delt forvaltning mellem medlemsstaterne og Kommissionen i henhold til artikel 55, stk. 1, litra b), i finansforordningen, dog ikke hvad angår teknisk bistand på Kommissionens initiativ, som gennemføres ved direkte forvaltning i henhold til finansforordningens artikel 55, stk. 1, litra a).
2.  Kommissionen og medlemsstaterne sørger for sammenhæng mellem på den ene side fondens støtte og på den anden side Unionens politikker og prioriteter og komplementaritet med andre af Unionens instrumenter.
2.  Kommissionen og medlemsstaterne sørger for sammenhæng mellem på den ene side fondens støtte og på den anden side Unionens politikker og prioriteter og komplementaritet med andre af Unionens instrumenter.
3.  Støtte fra fonden skal gennemføres i tæt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne.
3.  Støtte fra fonden skal tildeles i tæt samarbejde mellem Kommissionen, medlemsstaterne og de kompetente regionale og lokale myndigheder og berørte partnerorganisationer.
4.  Medlemsstaterne og de organer, de har udpeget i dette øjemed, er ansvarlige for gennemførelsen af de operationelle programmer og udfører deres opgaver i henhold til denne forordning i overensstemmelse med medlemsstatens institutionelle, retlige og finansielle rammer og i overensstemmelse med denne forordning.
4.  Medlemsstaterne og de organer, de har udpeget i dette øjemed, og om nødvendigt de kompetente regionale myndigheder er ansvarlige for gennemførelsen af de operationelle programmer og udfører deres opgaver i henhold til denne forordning i overensstemmelse med medlemsstatens institutionelle, retlige og finansielle rammer og i overensstemmelse med denne forordning.
5.  Ordninger om gennemførelse og anvendelse af fonden, navnlig de økonomiske og administrative ressourcer, som er nødvendige i forbindelse med rapportering, evaluering, forvaltning og kontrol, skal tage højde for proportionalitetsprincippet under hensyntagen til det tildelte støtteniveau.
5.  Ordninger om gennemførelse og anvendelse af fonden, navnlig de økonomiske og administrative ressourcer, som er nødvendige i forbindelse med rapportering, evaluering, forvaltning og kontrol, skal tage højde for den begrænsede kapacitet i de organisationer, der primært fungerer ved hjælp af frivillige, og skal sikre, at disse ikke bliver pålagt flere administrative byrder end i det foregående program.
6.  Kommissionen og medlemsstaterne sørger i overensstemmelse med deres respektive ansvar for koordination mellem fonden og Den Europæiske Socialfond og med andre EU-politikker og -instrumenter.
6.  Kommissionen og medlemsstaterne sørger i overensstemmelse med deres respektive ansvar og for at modvirke dobbeltfinansiering for koordination mellem fonden og Den Europæiske Socialfond og med andre EU-politikker og -instrumenter, især EU-foranstaltninger inden for sundhed.
7.  Kommissionen og medlemsstaterne og støttemodtagerne anvender princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning i overensstemmelse med finansforordningens artikel 26.
7.  Kommissionen og medlemsstaterne og støttemodtagerne anvender princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning i overensstemmelse med finansforordningens artikel 26.
8.  Kommissionen og medlemsstaterne sikrer en effektiv udnyttelse af fonden, bl.a. gennem overvågning, rapportering og evaluering.
8.  Kommissionen og medlemsstaterne sikrer en effektiv udnyttelse af fonden, bl.a. gennem overvågning, rapportering og evaluering samt gennem tæt og regelmæssig høring af de lokale og regionale myndigheder og de partnerorganisationer, der skal gennemføre fondens foranstaltninger, i forbindelse med konsekvensanalyserne.
9.  Kommissionen og medlemsstaterne varetager deres respektive funktioner i forbindelse med fonden med henblik på at reducere den administrative byrde for støttemodtagerne.
9.  Kommissionen og medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at sikre fondens effektivitet og varetager deres respektive funktioner i forbindelse med fonden med henblik på at reducere den administrative byrde for støttemodtagerne.
10.  Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder og integrering af kønsaspektet fremmes i de forskellige gennemførelsesfaser i forbindelse med gennemførelsen af fonden. Kommissionen og medlemsstaterne tager passende skridt til at forhindre enhver forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering i forbindelse med adgang til fonden.
10.  Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at der tages hensyn til ligestilling mellem mænd og kvinder og integrering af kønsaspektet i de forskellige faser i forbindelse med forberedelsen, programmeringen, forvaltningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af fonden såvel som i informations- og oplysningskampagner og udveksling af bedste praksis, samtidig med at der gøres brug af data opdelt efter køn, hvis det er relevant. Kommissionen og medlemsstaterne tager passende skridt til at forhindre enhver forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering i forbindelse med adgang til fonden og relaterede programmer og operationer.
11.  Operationer, der finansieres af fonden, skal være i overensstemmelse med gældende EU-ret og national lovgivning. Fonden anvendes kun til at støtte uddelingen af fødevarer og varer, som er i overensstemmelse med EU-lovgivningen vedrørende forbrugersikkerhed.
11.  Operationer, der finansieres af fonden, skal være i overensstemmelse med gældende EU-ret og national lovgivning. Fonden anvendes kun til at støtte uddelingen af fødevarer eller elementær materiel bistand, som er i overensstemmelse med EU-lovgivningen vedrørende forbrugersikkerhed.
11a. Valget af fødevarerne baseres, hvis det er relevant, på principperne om en afbalanceret ernæring og kvalitetsfødevarer, herunder friske produkter og bør bidrage til en sund kost for de endelige modtagere.

12.  Medlemsstater og støttemodtagere udvælger fødevarerne og varerne på grundlag af objektive kriterier. Der tages hensyn til klimatiske og miljømæssige forhold i udvælgelseskriterierne for fødevarer og varer, hvor det er relevant, navnlig med henblik på reduktion af fødevarespild.
12.  Medlemsstater og støttemodtagere udvælger fødevarerne og den elementære materielle bistand på grundlag af objektive kriterier i relation til behovene hos de socialt dårligst stillede.
12a. Hvor det er relevant, prioriteres lokale og regionale produkter under hensyntagen til klima- og miljøforhold, navnlig med henblik på reduktion af fødevarespild i hvert enkelt led af distributionskæden. Dette kan omfatte partnerskaber med virksomheder i hele fødevarekæden i en ånd, der er kendetegnet ved virksomhedernes sociale ansvar.

12b. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at bistand, der ydes inden for rammerne af denne fond, tager hensyn til de socialt dårligst stillede personers værdighed.

Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
1.  De samlede midler, der er til rådighed til fondenes budgetmæssige forpligtelser i perioden 2014-2020, er 2 500 000 000 EUR i 2011-priser i overensstemmelse med den årlige fordeling, der er fastlagt i bilag II.
1.  De samlede midler, der er til rådighed til fondenes budgetmæssige forpligtelser i perioden 2014-2020 (i 2011-priser), skal ikke være mindre i faste priser end syv gange de budgetmæssige tildelinger, som vedtoges i budgettet for 2011, til bistand for programmet for de socialt dårligst stillede.
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3
3.  Kommissionen vedtager en afgørelse i form af en gennemførelsesretsakt om den årlige fordeling af de samlede midler pr. medlemsstat i overensstemmelse med artikel 84, stk. 5, i forordning (EU) nr. … (CPR), jf. dog stk. 4 i nærværende artikel, under hensyntagen til følgende indikatorer, som er fastlagt af Eurostat:
3.  Kommissionen vedtager en afgørelse i form af en gennemførelsesretsakt om den årlige fordeling af de samlede midler pr. medlemsstat i overensstemmelse med artikel 84, stk. 5, i forordning (EU) nr. … (CPR), jf. dog stk. 4 i nærværende artikel, på grundlag af de seneste indikatorer, som er fastlagt af Eurostat vedrørende:
a) andel af befolkningen, som lider alvorlige materielle afsavn
a) andel af befolkningen, som lider alvorlige materielle afsavn, udtrykt som en procentdel af den samlede befolkning
b) andel af befolkningen, som lever i husstande med meget lav arbejdsintensitet.
b) ændringer i den andel af befolkningen, som lever i husstande med meget lav arbejdsintensitet.
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 7
1.  Alle medlemsstater forelægger et operationelt program for Kommissionen, som dækker perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020, senest tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning, og som indeholder følgende:
1.  Alle medlemsstater forelægger et operationelt program for Kommissionen, som dækker perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020, senest tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning, og som indeholder følgende:
-a) en specifikation af beløbet i forhold til den tildelte andel, der skal anvendes
a) en udpegning af og en begrundelse for udvælgelsen af, hvilke former for materielle afsavn det operationelle program skal afhjælpe, samt en beskrivelse af hver enkelt type behandlet materielt afsavn og de vigtigste karakteristika for og mål med uddelingen af fødevarer og varer og de ledsageforanstaltninger, der gennemføres, under hensyntagen til resultaterne af den forhåndsevaluering, som gennemføres i henhold til artikel 14
a) en begrundelse for udvælgelsen af, hvilke former for materielle afsavn, der skal afhjælpes, samt en beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved det operationelle program under hensyntagen til resultaterne af den forhåndsevaluering, som gennemføres i henhold til artikel 14
b) en beskrivelse af de(n) modsvarende nationale ordning(er) for hver type behandlet materielt afsavn
b) en beskrivelse af de(n) modsvarende nationale ordning(er) for hver type behandlet materielt afsavn
c) en beskrivelse af, hvilke mekanismer der anvendes til at fastlægge kriterierne for udpegning af de socialt dårligst stillede personer, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn
c) en beskrivelse af, hvilke mekanismer der anvendes til at fastlægge kriterierne for udpegning af de socialt dårligst stillede personer, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn
d) kriterierne for udvælgelse af operationer og en beskrivelse af udvælgelsesmekanismerne, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn
d) kriterierne for udvælgelse af operationer og en beskrivelse af udvælgelsesmekanismerne, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn
e) kriterierne for udvælgelse af partnerorganisationerne, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn
e) kriterierne for udvælgelse af partnerorganisationerne, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn
f) en beskrivelse af mekanismerne til sikring af komplementaritet med Den Europæiske Socialfond
f) en beskrivelse af mekanismerne til sikring af komplementaritet med Den Europæiske Socialfond, der klart afgrænser de aktiviteter, der dækkes af de to fonde
fa) en beskrivelse af de konkrete foranstaltninger og tildelte midler til overholdelse af principperne i artikel 5
g) en beskrivelse af det operationelle programs gennemførelsesbestemmelser, som indeholder udpegning af forvaltningsmyndigheden, attesteringsmyndigheden, hvis en sådan findes, revisionsmyndigheden og det organ, hvortil betalinger foretages af Kommissionen, samt en beskrivelse af overvågningsproceduren
g) en beskrivelse af det operationelle programs gennemførelsesbestemmelser, som indeholder udpegning af forvaltningsmyndigheden, attesteringsmyndigheden, hvis en sådan findes, revisionsmyndigheden og det organ, hvortil betalinger foretages af Kommissionen, samt en beskrivelse af overvågningsproceduren
h) en beskrivelse af de foranstaltninger, der træffes for at inddrage kompetente regionale, lokale og andre offentlige myndigheder og organer, som repræsenterer civilsamfundet, samt organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling og ikke-forskelsbehandling, i udarbejdelsen af det operationelle program
h) en beskrivelse af de foranstaltninger, der træffes for at inddrage kompetente regionale, lokale og andre offentlige myndigheder og organer, som repræsenterer civilsamfundet, samt organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling og ikke-forskelsbehandling, i udarbejdelsen af det operationelle program
i) en beskrivelse af den planlagte anvendelse af teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, herunder foranstaltninger til styrkelse af støttemodtagernes administrative kapacitet i forbindelse med gennemførelsen af det operationelle program
i) en beskrivelse af den planlagte anvendelse af teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2,herunder foranstaltninger til styrkelse af støttemodtagernes administrative kapacitet i forbindelse med gennemførelsen af det operationelle program
j) en finansieringsplan opstillet i to tabeller:
j) en finansieringsplan opstillet i følgende tabeller:
i) en tabel med angivelse for hvert år, jf. artikel 18, af den bevilling, der påtænkes afsat som bidrag fra fonden og fra medfinansiering i overensstemmelse med artikel 18
i) en tabel med angivelse for hvert år, jf. artikel 18, af den bevilling, der påtænkes afsat som bidrag fra fonden og fra medfinansiering i overensstemmelse med artikel 18
ii) en tabel med angivelse for hele programmeringsperioden af den samlede støttebevilling fra det operationelle program for hver type behandlet materielt afsavn samt de tilhørende ledsageforanstaltninger.
ii) en tabel med angivelse for hele programmeringsperioden af den samlede støttebevilling fra det operationelle program for hver type behandlet materielt afsavn samt de tilhørende ledsageforanstaltninger.
Partnerorganisationerne, der er omhandlet i litra e), og som direkte uddeler fødevarer eller varer, gennemfører selv aktiviteter, som supplerer den materielle bistand, og som tager sigte på social inklusion af de socialt dårligst stillede personer, uanset om disse aktiviteter støttes af fonden eller ej.

Partnerorganisationerne, der er omhandlet i litra e), og som direkte uddeler fødevarer og/eller elementær materiel bistand, gennemfører selv eller i samarbejde med andre organisationer aktiviteter, som supplerer fødevarehjælpen, og som tager sigte på social inklusion af de socialt dårligst stillede personer, uanset om disse aktiviteter støttes af fonden eller ej.

2.  Det operationelle program udarbejdes af medlemsstaten eller enhver anden myndighed, som er udpeget af denne, i samarbejde med kompetente regionale, lokale eller andre offentlige myndigheder og organer, som repræsenterer civilsamfundet, samt organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling og ikke-forskelsbehandling.
2.  Det operationelle program udarbejdes af medlemsstaten eller enhver anden myndighed, som er udpeget af denne, i samarbejde med kompetente regionale, lokale eller andre offentlige myndigheder og alle relevante interessenter. Medlemsstaterne sikrer, at de operationelle programmer er tæt knyttet til nationale politikker for social inklusion.
3.  Medlemsstaten udarbejder deres udkast til det operationelle program i henhold til den model, som er anført i bilag I.
3.  Medlemsstaten udarbejder deres udkast til det operationelle program i henhold til den model, som er anført i bilag I.
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1
1.  Medlemsstaten kan forelægge en anmodning om ændring af det operationelle program. Denne anmodning ledsages af det ændrede operationelle program og en begrundelse for ændringen.
1.  En medlemsstat kan forelægge en anmodning om ændring af det operationelle program. Denne anmodning ledsages af det ændrede operationelle program og en begrundelse for ændringen.
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 10
Platform

Udveksling af god praksis

Kommissionen etablerer en EU-platform med henblik på at lette erfaringsudveksling, kapacitetsopbygning og netværksarbejde samt formidling af relevante resultater på området ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer.

Kommissionen fremmer erfaringsudveksling, kapacitetsopbygning og netværkssamarbejde og social innovation på EU-plan og forbinder dermed partnerorganisationer og andre relevante interessenter fra alle medlemsstater.

Desuden hører Kommissionen mindst en gang om året de organisationer, som repræsenterer partnerorganisationerne på EU-plan, om gennemførelsen af fondens støtte.

Desuden hører Kommissionen mindst en gang om året de organisationer, som repræsenterer partnerorganisationerne på EU-plan, om gennemførelsen af fondens støtte og aflægger efterfølgende rettidigt rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

Kommissionen fremmer også online-formidling af de relevante resultater, rapporter og oplysninger i forbindelse med fonden.

Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 11
1. Inden den 30. juni hvert år fra 2015 til 2022 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årlig rapport om gennemførelsen af det operationelle program i det foregående finansår.
1. Inden den 30. juni hvert år fra 2015 til 2022 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årlig rapport om gennemførelsen af det operationelle program i det foregående finansår.
2.  Medlemsstaterne udarbejder den årlige gennemførelsesrapport i henhold til den model, som Kommissionen vedtager, og listen over fælles input- og resultatindikatorer.
2.  Medlemsstaterne udarbejder den årlige gennemførelsesrapport i henhold til den model, som Kommissionen vedtager, og listen over fælles input- og resultatindikatorer.
Disse indikatorer omfatter:

a) de seneste ændringer i udgifterne til socialpolitik, der er rettet mod alvorlige materielle afsavn, både i absolutte tal, i forhold til BNP og i forhold til de samlede offentlige udgifter
b) de seneste ændringer i den socialpolitiske lovgivning vedrørende adgangen til finansiering for støttemodtagere og andre organisationer, der beskæftiger sig med alvorlige materielle afsavn.
3.  Den årlige gennemførelsesrapport betragtes som tilfredsstillende, hvis den indeholder alle de oplysninger, som kræves i henhold til den i stk. 2 omhandlede model og de fælles indikatorer. Senest 15 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af den årlige gennemførelsesrapport underretter Kommissionen den pågældende medlemsstat, hvis rapporten ikke er tilfredsstillende. Hvis Kommissionen inden den anførte frist ikke har fremsendt denne oplysning, betragtes rapporten som tilfredsstillende.
3.  Den årlige gennemførelsesrapport betragtes som tilfredsstillende, hvis den indeholder alle de oplysninger, som kræves i henhold til den i stk. 2 omhandlede model og de fælles indikatorer. Senest 15 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af den årlige gennemførelsesrapport underretter Kommissionen den pågældende medlemsstat, hvis rapporten ikke er tilfredsstillende. Hvis Kommissionen inden den anførte frist ikke har fremsendt denne oplysning, betragtes rapporten som tilfredsstillende.
4.  Kommissionen behandler den årlige gennemførelsesrapport og underretter medlemsstaten om sine bemærkninger senest to måneder efter modtagelsen af den årlige gennemførelsesrapport.
4.  Kommissionen behandler den årlige gennemførelsesrapport og underretter medlemsstaten om sine bemærkninger senest to måneder efter modtagelsen af den årlige gennemførelsesrapport.
Hvis Kommissionen ikke har fremsat bemærkninger inden den anførte frist, anses rapporten for at være godkendt.

Hvis Kommissionen ikke har fremsat bemærkninger inden den anførte frist, anses rapporten for at være godkendt.

5.  Medlemsstaterne forelægger en endelig gennemførelsesrapport om det operationelle program senest den 30. september 2023.
5.  Medlemsstaterne forelægger en endelig gennemførelsesrapport om det operationelle program senest den 30. september 2023.
Medlemsstaterne udarbejder den endelige gennemførelsesrapport i henhold til den model, som Kommissionen vedtager.

Medlemsstaterne udarbejder den endelige gennemførelsesrapport i henhold til den model, som Kommissionen vedtager.

Kommissionen behandler den endelige gennemførelsesrapport og underretter medlemsstaten om sine bemærkninger senest fem måneder efter modtagelsen af den endelige gennemførelsesrapport.

Kommissionen behandler den endelige gennemførelsesrapport og underretter medlemsstaten om sine bemærkninger senest fem måneder efter modtagelsen af den endelige gennemførelsesrapport.

Hvis Kommissionen ikke har fremsat bemærkninger inden den anførte frist, anses rapporten for at være godkendt.

Hvis Kommissionen ikke har fremsat bemærkninger inden den anførte frist, anses rapporten for at være godkendt.

6.  Kommissionen vedtager modellen for den årlige gennemførelsesrapport og listen over fælles indikatorer samt modellen for den endelige gennemførelsesrapport ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.
6.  Kommissionen vedtager modellen for den årlige gennemførelsesrapport og listen over fælles indikatorer samt modellen for den endelige gennemførelsesrapport ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.
7.  Kommissionen kan fremsætte bemærkninger til en medlemsstat vedrørende gennemførelsen af det operationelle program. Forvaltningsmyndigheden underretter inden for tre måneder Kommissionen om de korrigerende foranstaltninger, der er truffet.
7.  Kommissionen kan fremsætte bemærkninger til en medlemsstat vedrørende gennemførelsen af det operationelle program. Forvaltningsmyndigheden underretter inden for tre måneder Kommissionen om de korrigerende foranstaltninger, der er truffet.
8.  Forvaltningsmyndigheden offentliggør et resumé af indholdet af alle årlige og endelige gennemførelsesrapporter.
8.  Forvaltningsmyndigheden offentliggør et resumé af indholdet af alle årlige og endelige gennemførelsesrapporter.
8a.  Kommissionen forelægger rettidigt et sammendrag af de årlige gennemførelsesrapporter og de endelige gennemførelsesrapporter for Europa-Parlamentet og Rådet.
8b.  Proceduren vedrørende gennemførelsesrapporter må ikke være for omfattende i sammenligning med de tildelte midler og støttens art og må ikke skabe unødvendige administrative byrder.
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 12
Bilaterale statusmøder

Bilaterale statusmøder

1.  Kommissionen og hver enkelt medlemsstat mødes hvert år fra 2014 til 2022, medmindre andet aftales, for at behandle fremskridt i gennemførelsen af det operationelle program under hensyntagen til den årlige gennemførelsesrapport og Kommissionens bemærkninger i henhold til artikel 11, stk. 7, hvor det er relevant.
1.  Kommissionen og hver enkelt medlemsstat mødes hvert år fra 2014 til 2022, medmindre andet aftales, for at behandle fremskridt i gennemførelsen af det operationelle program under hensyntagen til midtvejsrapporten om gennemførelsen og Kommissionens bemærkninger i henhold til artikel 11, stk. 7, hvor det er relevant.
2.  De bilaterale årlige statusmøder ledes af Kommissionen.
2.  De bilaterale årlige statusmøder ledes af Kommissionen.
3.  Medlemsstaterne sikrer en passende opfølgning på eventuelle bemærkninger fra Kommissionen efter mødet.
3.  Medlemsstaterne sikrer en passende opfølgning på eventuelle bemærkninger fra Kommissionen efter mødet og henviser dertil i gennemførelsesrapporten for det eller eventuelt de efterfølgende år.
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 13
1.  Medlemsstaterne tilvejebringer de midler, der er nødvendige for gennemførelsen af evalueringer, og sikrer, at der er indført procedurer til at fremstille og indsamle de oplysninger, der er nødvendige for evalueringerne, herunder oplysninger vedrørende fælles indikatorer i henhold til artikel 11.
1.  Medlemsstaterne tilvejebringer de midler, der er nødvendige for gennemførelsen af evalueringer, og sikrer, at der er indført procedurer til at fremstille og indsamle de oplysninger, der er nødvendige for evalueringerne, herunder oplysninger vedrørende fælles indikatorer i henhold til artikel 11.
2.  Evalueringer skal foretages af eksperter, der er funktionelt uafhængige af de myndigheder, der har ansvaret for gennemførelsen af det operationelle program. Alle evalueringer offentliggøres i deres helhed.
2.  Evalueringer skal foretages af eksperter, der er funktionelt uafhængige af de myndigheder, der har ansvaret for gennemførelsen af det operationelle program. Alle evalueringer offentliggøres i deres helhed, men må under ingen omstændigheder omfatte oplysninger om de endelige modtageres identitet.
2a.  Evalueringerne må ikke være for omfattende i sammenligning med de tildelte midler og støttens art og må ikke skabe unødvendige administrative byrder
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 14
1.  Medlemsstaten foretager en forhåndsevaluering af det operationelle program.
1.  Medlemsstaten foretager en forhåndsevaluering af det operationelle program.
2.  Forhåndsevalueringen foretages under ansvar af den myndighed, der er ansvarlig for udarbejdelsen af det operationelle program. Den forelægges for Kommissionen samtidig med det operationelle program sammen med et resumé.
2.  Forhåndsevalueringen foretages under ansvar af den myndighed, der er ansvarlig for udarbejdelsen af det operationelle program. Den forelægges for Kommissionen samtidig med det operationelle program sammen med et resumé.
3.  Ved forhåndsevalueringer bedømmes følgende elementer:
3.  Ved forhåndsevalueringer bedømmes følgende elementer:
a) bidraget til Unionens mål om inden 2020 at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse for så vidt angår det udvalgte materielle afsavn, som skal afhjælpes, under hensyntagen til de nationale forhold for så vidt angår fattigdom og social udstødelse og materielle afsavn
a) bidraget til Unionens mål om inden 2020 at bringe mindst 20 millioner mennesker ud af fattigdom eller uden for risiko for fattigdom og social udstødelse for så vidt angår det udvalgte materielle afsavn, som skal afhjælpes, under hensyntagen til de nationale forhold for så vidt angår fattigdom og social udstødelse og materielle afsavn
aa) bidraget til reduktion af fødevarespild
b) det foreslåede operationelle programs indre sammenhæng og tilknytning til andre relevante finansielle instrumenter
b) det foreslåede operationelle programs indre sammenhæng og tilknytning til andre relevante finansielle instrumenter
c) sammenhængen mellem tildelingen af budgetmidler og målene for det operationelle program
c) sammenhængen mellem tildelingen af budgetmidler og målene for det operationelle program
d) hvordan de forventede output bidrager til resultaterne
d) hvordan de forventede output bidrager til fondens mål
da) de relevante interessenters effektive engagement i udformningen og gennemførelsen af det operationelle program
e) om procedurerne for overvågning af det operationelle program og for indsamling af de oplysninger, der er nødvendige for at foretage evalueringer, er formålstjenlige.
e) om procedurerne for overvågning af det operationelle program og for indsamling af de oplysninger, der er nødvendige for at foretage evalueringer, er formålstjenlige.
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 15
1.  Forvaltningsmyndigheden kan foretage evalueringer i programmeringsperioden med henblik på at vurdere det operationelle programs effektivitet og virkninger.
1.  Forvaltningsmyndigheden foretager evalueringer i programmeringsperioden med henblik på at vurdere det operationelle programs effektivitet og virkninger.
2.  Forvaltningsmyndigheden gennemfører en struktureret undersøgelse af de endelige modtagere i 2017 og i 2021 i henhold til den metodologi, som udarbejdes af Kommissionen. Kommissionen vedtager denne metodologi ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.
2.  Forvaltningsmyndigheden gennemfører en struktureret undersøgelse af de endelige modtagere i 2017 og i 2021 i henhold til den metodologi, som udarbejdes af Kommissionen. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter vedrørende denne metodologi efter høring af de relevante interessenter. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.
3.  Kommissionen kan på eget initiativ foretage evalueringer af operationelle programmer.
3.  Kommissionen kan på eget initiativ evaluere operationelle programmer.
3a.  Kommissionen forelægger senest i marts 2018 Europa-Parlamentet og Rådet en midtvejsevaluering af fonden.
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 16
På eget initiativ og i tæt samarbejde med medlemsstaterne gennemfører Kommissionen med bistand fra eksterne eksperter en efterfølgende evaluering af effektiviteten og holdbarheden af de opnåede resultater og med henblik på at måle fondes merværdi. Den efterfølgende evaluering skal være afsluttet den 31. december 2023.

På eget initiativ og i tæt samarbejde med medlemsstaterne gennemfører Kommissionen med bistand fra eksterne eksperter en efterfølgende evaluering af fondens effektivitet og virkning samt holdbarheden af de opnåede resultater og med henblik på at måle fondes merværdi. Den efterfølgende evaluering skal være afsluttet den 31. december 2023.

Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 17
1.  Medlemsstaterne fremlægger information om og fremmer foranstaltninger, som støttes af fonden. Informationerne skal være rettet mod de socialt dårligst stillede personer, medierne og den brede offentlighed. De skal fokusere på EU's rolle og sikre, at støtten fra fonden synliggøres.
1.  Kommissionen og medlemsstaterne fremlægger information om og fremmer foranstaltninger, som støttes af fonden. Informationerne skal være særligt rettet mod de socialt dårligst stillede personer samt mod den brede offentlighed og medierne. De skal fokusere på EU's rolle og sikre en synliggørelse af støtten fra fonden, medlemsstaterne og partnerorganisationerne vedrørende Unionens mål om social samhørighed synliggøres uden at stigmatisere de endelige modtagere.
2.  Forvaltningsmyndigheden skal for at sikre gennemsigtighed i støtten fra fonden føre en liste over operationer, som støttes af fonden, i csv- eller xml-format, som skal være tilgængelig via et websted. Listen skal mindst indeholde informationer om støttemodtagerens navn, adresse og støttebeløbet fra EU, samt hvilken type materielt afsavn der behandles.
2.  Forvaltningsmyndigheden skal for at sikre gennemsigtighed i støtten fra fonden føre en liste over operationer, som støttes af fonden, i csv- eller xml-format, som skal være tilgængelig via et websted. Listen skal mindst indeholde informationer om støttemodtagerens navn, adresse og støttebeløbet fra EU, samt hvilken type materielt afsavn der behandles.
Listen over operationer ajourføres mindst hver tolvte måned.

Listen over operationer ajourføres mindst hver tolvte måned.

3.  Under gennemførelsen af en operation informerer støttemodtagerne og partnerorganisationerne offentligheden om den støtte, der er opnået fra fonden ved at opsætte mindst én plakat med information om operationen (minimumsstørrelse A3) med omtale af den finansielle støtte fra EU på et sted, som er umiddelbart synligt for offentligheden, på alle steder, hvor der uddeles fødevarer, varer og gennemføres ledsageforanstaltninger, undtagen hvis dette ikke kan lade sig gøre på grund af særlige forhold ved distributionen.
3.  Under gennemførelsen af en operation informerer støttemodtagerne og partnerorganisationerne offentligheden om den støtte, der er opnået fra fonden enten ved at opsætte mindst én plakat med information om operationen (minimumsstørrelse A3) med omtale af den finansielle støtte fra Unioneneller et EU-flag af passende størrelse på et sted, som er umiddelbart synligt for offentligheden, på alle steder, hvor der uddeles fødevarer og/eller elementær materiel bistand og gennemføres ledsageforanstaltninger uden at stigmatisere de endelige modtagere, undtagen hvis dette ikke kan lade sig gøre på grund af særlige forhold ved distributionen.
De støttemodtagere og partnerorganisationer, som har et websted, giver desuden en kort beskrivelse af operationen og dens mål og resultater og fremhæver den finansielle støtte fra EU.

De støttemodtagere og partnerorganisationer, som har et websted, giver desuden en kort beskrivelse af operationen og dens mål og resultater og fremhæver den finansielle støtte fra Unionen.

4.  Støttemodtagerne og partnerorganisationerne anerkender i alle deres informations- og kommunikationsforanstaltninger fondens støtte til operationen ved at vise EU-symbolet og henvise til EU og fonden.
4.  Støttemodtagerne og partnerorganisationerne anerkender i alle deres informations- og kommunikationsforanstaltninger fondens støtte til operationen ved at vise EU-symbolet og henvise til Unionen og fonden.
5.  Forvaltningsmyndigheden underretter støttemodtagerne om offentliggørelsen af listen over operationer i henhold til stk. 2. Forvaltningsmyndigheden sørger for information og pr-materiale, herunder elektroniske skabeloner, for at hjælpe støttemodtagerne og partnerorganisationerne med at opfylde deres forpligtelser i henhold til stk. 3.
5.  Forvaltningsmyndigheden underretter støttemodtagerne om offentliggørelsen af listen over operationer i henhold til stk. 2. Forvaltningsmyndigheden sørger for information og pr-materiale, herunder elektroniske skabeloner, for at hjælpe støttemodtagerne og partnerorganisationerne med at opfylde deres forpligtelser i henhold til stk. 3.
6.  Forvaltningsmyndigheden og støttemodtagerne og partnerorganisationerne overholder bestemmelserne i direktiv 95/46/EF i forbindelse med behandling af personoplysninger i medfør af denne artikel.
6.  Forvaltningsmyndigheden og støttemodtagerne og partnerorganisationerne overholder bestemmelserne i direktiv 95/46/EF i forbindelse med behandling af personoplysninger i medfør af artikel 13-17.
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 18
1.  Medfinansieringssatsen for hvert operationelt program må højst udgøre 85 % af de støtteberettigede offentlige udgifter.
1.  Medfinansieringssatsen for hvert operationelt program udgør 85 % af de støtteberettigede offentlige udgifter. Den kan forhøjes i de tilfælde, der er nævnt i artikel 19, stk. 1. Medlemsstater kan frit støtte fondens foranstaltninger med yderligere nationale midler.
1a.  Støttemodtagerne skal under ingen omstændigheder medfinansiere fondens operationer.
2.  Kommissionens afgørelse om godkendelse af et operationelt program fastsætter den medfinansieringssats, som finder anvendelse på det operationelle program, og den maksimale støtte fra fonden.
2.  Kommissionens afgørelse om godkendelse af et operationelt program fastsætter den medfinansieringssats, som finder anvendelse på det operationelle program, og den maksimale støtte fra fonden.
3.  Foranstaltninger vedrørende teknisk bistand, der gennemføres på initiativ af eller på vegne af Kommissionen, kan finansieres med en sats på 100 %.
3.  Foranstaltninger vedrørende teknisk bistand, der gennemføres på initiativ af eller på vegne af Kommissionen, kan finansieres med en sats på 100 %.
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 19
1.  Efter anmodning fra en medlemsstat kan mellemliggende betalinger og betalinger af den endelige saldo forhøjes med 10 procentpoint over den medfinansieringssats, der finder anvendelse på det operationelle program. Den forhøjede sats, som højst kan udgøre 100 %, finder anvendelse på betalinger, der vedrører det regnskabsår, hvor medlemsstaten har forelagt sin anmodning, og i efterfølgende regnskabsår, hvor medlemsstaten opfylder en af følgende betingelser:
1.  Efter anmodning fra en medlemsstat kan mellemliggende betalinger og betalinger af den endelige saldo forhøjes med 10 procentpoint over den medfinansieringssats, der finder anvendelse på det operationelle program. Den forhøjede sats, som højst kan udgøre 100 %, finder anvendelse på betalinger, der vedrører det regnskabsår, hvor medlemsstaten har forelagt sin anmodning, og i efterfølgende regnskabsår, hvor medlemsstaten opfylder en af følgende betingelser:
a). hvis den pågældende medlemsstat har indført euroen, skal den modtage makrofinansiel støtte fra Unionen i henhold Rådets forordning (EU) nr. 407/2010
a) hvis den pågældende medlemsstat har indført euroen, skal den modtage makrofinansiel støtte fra Unionen i henhold Rådets forordning (EU) nr. 407/2010
b) hvis den pågældende medlemsstat ikke har indført euroen, skal den modtage mellemfristet finansiel støtte i henhold Rådets forordning (EF) nr. 332/2002
b) hvis den pågældende medlemsstat ikke har indført euroen, skal den modtage mellemfristet finansiel støtte i henhold Rådets forordning (EF) nr. 332/2002
c) medlemsstaten får stillet finansiel støtte til rådighed i henhold til traktaten om oprettelse af den europæiske stabiliseringsmekanisme
c) medlemsstaten får stillet finansiel støtte til rådighed i henhold til traktaten om oprettelse af den europæiske stabiliseringsmekanisme
2. Uanset stk. 1 må EU-støtten i form af de mellemliggende betalinger og betalinger af den endelige saldo dog ikke være højere end det offentlige bidrag og den maksimale støtte fra fonden som fastsat i Kommissionens afgørelse om godkendelse af det operationelle program.
2. Uanset stk. 1 må EU-støtten i form af de mellemliggende betalinger og betalinger af den endelige saldo ikke være højere end det offentlige og/eller private bidrag og den maksimale støtte fra fonden som fastsat i Kommissionens afgørelse om godkendelse af det operationelle program.
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 21
1.  Operationer med støtte fra det operationelle program skal gennemføres i den medlemsstat, som er omfattet af det operationelle program.
1.  Operationer med støtte fra det operationelle program skal gennemføres i den medlemsstat, som er omfattet af det operationelle program.
2.  Operationer kan modtage støtte fra det operationelle program, hvis de er blevet udvalgt efter en rimelig og gennemsigtig procedure på grundlag af kriterierne i det operationelle program.
2.  Operationer kan modtage støtte fra det operationelle program, hvis de er blevet udvalgt efter en rimelig og gennemsigtig procedure på grundlag af kriterierne i det operationelle program.
3.  Fødevarer og varer til hjemløse eller til børn kan indkøbes af partnerorganisationerne selv.
3.  Fødevarer og/eller artikler til elementær materiel bistand til personlig brug for endelige modtagere kan indkøbes af partnerorganisationerne selv.
De kan også indkøbes af et offentligt organ og stilles gratis til rådighed for partnerorganisationerne. I dette tilfælde kan fødevarerne tilvejebringes ved anvendelse, forarbejdning eller salg af varer fra interventionslagrene, som stilles til rådighed i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat at dette er den økonomisk mest fordelagtige mulighed og ikke unødigt forsinker leveringen af fødevarer til partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra transaktioner vedrørende disse lagre skal anvendes til fordel for de socialt dårligst stillede personer og må ikke svække medlemsstaternes forpligtelse til medfinansiering af programmet i henhold til denne forordnings artikel 18.

De kan også indkøbes af et offentligt organ og stilles gratis til rådighed for partnerorganisationerne. Partnerorganisationerne kan herudover uddele fødevareforsyninger, der kommer fra andre kilder, herunder interventionslagrene, som stilles til rådighed i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. ... [CMO].

Kommissionen anvender procedurerne i artikel 19, litra e), i forordning (EU) nr. [CMO], i henhold til hvilke varerne fra interventionslagrene kan anvendes, forarbejdes eller sælges med henblik på denne forordning for at sikre den mest effektive anvendelse af interventionslagrene og produkterne heri.

Kommissionen anvender procedurerne i artikel 19, litra e), i forordning (EU) nr. [CMO], i henhold til hvilke varerne fra interventionslagrene kan anvendes, forarbejdes eller sælges med henblik på denne forordning for at sikre den mest effektive anvendelse af interventionslagrene og produkterne heri.

4.  Den materielle bistand uddeles gratis til de socialt dårligst stillede personer.
4.  Fødevarerne og/eller artiklerne til den materielle bistand uddeles uden undtagelse gratis til de socialt dårligst stillede personer.
5.  En operation, som støttes af fonden, kan ikke modtage støtte fra andre EU-instrumenter.
5.  En operation, som støttes af fonden, kan ikke modtage støtte fra andre EU-instrumenter for at undgå dobbeltfinansiering. Støttemodtagerne skal dog ikke hindres i at gøre brug af andre EU-fonde, f.eks. ESF, til at gennemføre supplerende aktioner med henblik på fattigdomsbekæmpelse og social inklusion.
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 24
1.  Følgende udgifter er berettiget til støtte fra det operationelle program:
1.  Følgende udgifter er berettiget til støtte fra det operationelle program:
a) udgifter til indkøb af fødevarer og elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn
a) udgifter til indkøb af fødevarer og artikler til elementær materiel bistand til personlig brug for endelige modtagere
b) udgifter til transport af fødevarer eller varer til partnerorganisationernes lagre, hvis det er et offentligt organ, som indkøber fødevarerne eller de elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn og stiller disse til rådighed for partnerorganisationer, som en fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)
b) udgifter til transport af fødevarer eller artiklerne til elementær materiel bistand til partnerorganisationernes lagre, hvis det er et offentligt organ, som indkøber fødevarerne eller de elementære forbrugsgoder til personlig brug for de endelige modtagere og stiller disse til rådighed for partnerorganisationer, som en fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)
c) administrative udgifter, transport- og lagerudgifter, som bæres af partnerorganisationerne som en fast takst på 5 % af udgifterne i litra a)
c) administrative udgifter, transport- og lagerudgifter, som bæres af partnerorganisationerne som en fast takst på 5 % af udgifterne i litra a) eller 5 % af værdien af interventionslagrene af fødevarer, der overføres i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. .../.... [CMO]
ca) administrative udgifter, transport- og lagerudgifter, som bæres af partnerorganisationerne i forbindelse med indsamling af fødevareaffald
d) udgifter til aktiviteter med henblik på social inklusion, som gennemføres og anmeldes af de partnerorganisationer, der direkte yder materiel bistand til socialt dårligt stillede personer som en fast takst på 5 % af udgifterne i litra a)
d) udgifter til aktiviteter med henblik på social inklusion, som gennemføres og anmeldes af de partnerorganisationer, der direkte eller indirekte yder elementær materiel bistand til de endelige modtagere som en fast takst på 5 % af udgifterne i litra a)
e) udgifter i medfør af artikel 25
e) udgifter i medfør af artikel 25
2.  Følgende udgifter er ikke berettiget til støtte fra det operationelle program:
2.  Følgende udgifter er ikke berettiget til støtte fra det operationelle program:
a) renter af gæld
a) renter af gæld
b) udgifter til genbrugsvarer
b) udgifter til genbrugsvarer
c)  moms. Momsbeløb er dog støtteberettigede, når de ikke kan blive tilbagebetalt i henhold til national momslovgivning og er betalt af andre støttemodtagere end en ikke-afgiftspligtig person, som defineret i artikel 13, stk. 1, første afsnit, i Rådets direktiv 2006/112/EF.
c)  moms. Momsbeløb er dog støtteberettigede, når de ikke kan blive tilbagebetalt i henhold til national momslovgivning og er betalt af andre støttemodtagere end en ikke-afgiftspligtig person, som defineret i artikel 13, stk. 1, første afsnit, i Rådets direktiv 2006/112/EF.
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4
4.  Medlemsstaten udpeger en national, regional eller lokal offentlig myndighed eller et tilsvarende organ, der fungerer uafhængigt af forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden, til revisionsmyndighed.
4.  Medlemsstaten udpeger en national, regional eller lokal offentlig myndighed eller et tilsvarende organ, der fungerer uafhængigt af forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden, til revisionsmyndighed. Den nationale kontrolinstitution eller den nationale revisionsret kan udpeges som revisionsmyndighed.
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – litra e
e) udarbejde forvaltningserklæringen og den årlige oversigt, jf. finansforordningens artikel 56, stk. 5, litra a) og b).
e) udarbejde forvaltningserklæringen og den årlige oversigt, jf. finansforordningens artikel 59, stk. 5, litra a) og b).
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – nr. 2
2. udarbejde forvaltningserklæringen og den årlige oversigt, jf. finansforordningens artikel 56, stk. 5, litra a).
2. udarbejde forvaltningserklæringen og den årlige oversigt, jf. finansforordningens artikel 59, stk. 5, litra a).
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – nr. 8
8. føre regnskab over beløb, som skønnes at kunne inddrives, og beløb, der trækkes tilbage efter hel eller delvis annullering af bidraget til en operation. Inddrevne beløb betales tilbage til Den Europæiske Unions almindelige budget, inden det operationelle program afsluttes, ved at trække dem fra i den næste udgiftsoversigt.
8. føre regnskab over beløb, som skønnes at kunne inddrives, og beløb, der trækkes tilbage efter hel eller delvis annullering af bidraget til en operation. Inddrevne beløb betales tilbage til fonden, inden det operationelle program afsluttes, ved at trække dem fra i den næste udgiftsoversigt.
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4
4.  Revisionsmyndigheden skal senest seks måneder efter vedtagelsen af det operationelle program udarbejde en revisionsstrategi for gennemførelsen af revisioner. I revisionsstrategien fastlægges revisionsmetodologien, stikprøvemetoden vedrørende revisioner af operationer og planlægning af revisioner i forbindelse med det aktuelle regnskabsår og de efterfølgende to regnskabsår. Revisionsstrategien ajourføres årligt fra 2016 til og med 2022. Revisionsmyndigheden forelægger revisionsstrategien for Kommissionen efter anmodning.
4.  Revisionsmyndigheden skal senest seks måneder efter vedtagelsen af det operationelle program udarbejde en revisionsstrategi for gennemførelsen af revisioner. I revisionsstrategien fastlægges revisionsmetodologien, stikprøvemetoden vedrørende revisioner af operationer og planlægning af revisioner i forbindelse med det aktuelle regnskabsår og de efterfølgende to regnskabsår. Revisionsstrategien ajourføres årligt fra 2016 til og med 2022. Revisionsmyndigheden forelægger revisionsstrategien for Kommissionen. Kommissionen er bemyndiget til at anmode om, at revisionsmyndigheden gennemfører ændringer i sin revisionsstrategi, som efter Kommissionens opfattelse er nødvendige for at sikre, at revisionen gennemføres på en korrekt måde i overensstemmelse med internationalt accepterede revisionsstandarder. I den forbindelse sikrer Kommissionen, at der er taget tilstrækkeligt hensyn til forvaltningsrevision.
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a
a) en revisionsudtalelse i overensstemmelse med artikel finansforordningens artikel 56, stk. 5
a) en revisionsudtalelse i overensstemmelse med finansforordningens artikel 59, stk. 5
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3
3.  Kommissionen kan kræve, at en medlemsstat træffer de fornødne foranstaltninger for at sikre, at deres forvaltnings- og kontrolsystemer fungerer effektivt, eller at udgifterne er korrekte, i overensstemmelse med denne forordning.
3.  Kommissionen kræver, at medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for at sikre, at deres forvaltnings- og kontrolsystemer fungerer effektivt, eller at udgifterne er korrekte, i overensstemmelse med denne forordning.
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1
Unionens budgetforpligtelser i forbindelse med hvert operationelt program indgås i årlige rater i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020. Kommissionens afgørelse om godkendelse af det operationelle program udgør en finansieringsafgørelse, jf. finansforordningens artikel 81, stk. 2, og når den er meddelt den pågældende medlemsstat, udgør den en retlig forpligtelse i finansforordningens forstand.

Unionens budgetforpligtelser i forbindelse med hvert operationelt program indgås i årlige rater i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020. Kommissionens afgørelse om godkendelse af det operationelle program udgør en finansieringsafgørelse, jf. finansforordningens artikel 84, stk. 2, og når den er meddelt den pågældende medlemsstat, udgør den en retlig forpligtelse i finansforordningens forstand.

Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1
1.  Hvert år fra 2015 til og med 2022 forelægger de udpegede organer senest den 15. januar i året efter afslutningen af et regnskabsår Kommissionen følgende dokumenter og oplysninger i overensstemmelse med finansforordningens artikel 56:
1.  Hvert år fra 2015 til og med 2022 forelægger de udpegede organer senest den 15. januar i året efter afslutningen af et regnskabsår Kommissionen følgende dokumenter og oplysninger i overensstemmelse med finansforordningens artikel 59:
a) de attesterede årsregnskaber fra de relevante organer udpeget i henhold til artikel 32, jf. finansforordningens artikel 56, stk. 5
a) de attesterede årsregnskaber fra de relevante organer udpeget i henhold til artikel 32, jf. finansforordningens artikel 59, stk. 5
b) forvaltningserklæringen, jf. finansforordningens artikel 56, stk. 5
b) forvaltningserklæringen, jf. finansforordningens artikel 59, stk. 5
c) en årligt oversigt over de endelige revisionsrapporter og udførte kontroller, herunder en analyse af fejl og svagheder og deres art og omfang samt de korrigerende foranstaltninger, der er truffet eller planlagt
c) en årligt oversigt over de endelige revisionsrapporter og udførte kontroller, herunder en analyse af fejl og svagheder og deres art og omfang samt de korrigerende foranstaltninger, der er truffet eller planlagt
d) en revisionsudtalelse fra det udpegede uafhængige revisionsorgan, jf. finansforordningens artikel 56, stk. 5, ledsaget af en kontrolrapport med angivelse af resultaterne af de revisioner, der er foretaget vedrørende det regnskabsår, udtalelsen vedrører.
d) en revisionsudtalelse fra det udpegede uafhængige revisionsorgan, jf. finansforordningens artikel 59, stk. 5, ledsaget af en kontrolrapport med angivelse af resultaterne af de revisioner, der er foretaget vedrørende det regnskabsår, udtalelsen vedrører.
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1
1.  Forvaltningsmyndigheden sikrer, at alle bilag vedrørende operationer efter anmodning stilles til rådighed for Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret i en periode på tre år. Denne periode på tre år løber fra den 31. december i det år, hvor Kommissionens afgørelse om godkendelse af regnskaberne, jf. artikel 47, er vedtaget, eller senest fra datoen for betaling af den endelige saldo.
1.  Forvaltningsmyndigheden sikrer, at alle bilag vedrørende operationer efter anmodning stilles til rådighed for Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret i en periode på fem år. Denne femårsperiode løber fra datoen for betaling af den endelige saldo.
Denne periode på tre år afbrydes, hvis der indledes retlige eller administrative procedurer, eller hvis Kommissionen fremsætter begrundet anmodning herom.

Denne periode på fem år afbrydes, hvis der indledes retlige eller administrative procedurer, eller hvis Kommissionen fremsætter begrundet anmodning herom.

Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 60 a (ny)
Artikel 60a

Overgangsbestemmelser

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer ved hjælp af overgangsbestemmelser, at aktiviteter, der er berettiget til støtte, kan iværksættes den 1. januar 2014, selv om de operationelle programmer endnu ikke er blevet forelagt.

Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 61
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, andet afsnit (A7-0183/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik