Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0295(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0183/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0183/2013

Συζήτηση :

PV 11/06/2013 - 5
CRE 11/06/2013 - 5

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2013 - 8.8
CRE 12/06/2013 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 25/02/2014 - 5.15
CRE 25/02/2014 - 5.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0257
P7_TA(2014)0124

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 681kWORD 91k
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους ***I
P7_TA(2013)0257A7-0183/2013

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, με τα οποία εγκρίθηκε η στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η Ένωση και τα κράτη μέλη έθεσαν ως στόχο τους να μειώσουν τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια τους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020.
(1)  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, με τα οποία εγκρίθηκε η στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη («Στρατηγική της Ευρώπης 2020»), η Ένωση και τα κράτη μέλη έθεσαν ως στόχο τους να μειώσουν τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια τους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020. Ωστόσο, το 2010, σχεδόν ένα τέταρτο των Ευρωπαίων (119,6 εκατομμύρια) διατρέχουν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, περίπου 4 εκατομμύρια άτομα περισσότερα από το προηγούμενο έτος. Εντούτοις, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν παρουσιάζουν ομοιομορφία στην Ένωση και η σοβαρότητα της κατάστασης ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν από υλική στέρηση ή ακόμη και σοβαρή υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται· μάλιστα πολλές φορές τα άτομα αυτά στερούνται επίσης τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ].
(2)  Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν από υλική στέρηση ή ακόμη και σοβαρή υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται και το 2012 σχεδόν το 8% των πολιτών της Ένωσης ζούσε υπό συνθήκες σοβαρής υλικής στέρησης. Επιπλέον, πολλές φορές τα άτομα αυτά στερούνται επίσης τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ../... [ΕΚΤ].
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2a)  Τα παιδιά και οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία ανάμεσα σε όσους διατρέχουν κίνδυνο φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ παράλληλα οι γυναίκες είναι συχνά υπεύθυνες για την επισιτιστική ασφάλεια και συντήρηση των οικογενειών. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποτρέπουν οιαδήποτε διάκριση και να εξασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την συνεπή ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, του προγραμματισμού, της διαχείρισης και της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του Ταμείου, καθώς και σε εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)
(2β)  Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει ότι η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)
(2γ)  Το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει ότι η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που διακηρύσσονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα)
(2δ)  Προκειμένου να προληφθεί η περιθωριοποίηση ευάλωτων ομάδων και ομάδων χαμηλού εισοδήματος και να αποφευχθεί η αύξηση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, είναι αναγκαία η έγκριση στρατηγικών που θα προωθούν την ενεργό ενσωμάτωση.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική βοήθεια στους απόρους για την ανακούφιση της στέρησης τροφής, της έλλειψης στέγης και της υλικής στέρησης των παιδιών.
(4)  Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική βοήθεια στους απόρους για την ανακούφισή τους από τη στέρηση τροφής και τη σοβαρή υλική στέρηση.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4a)  Ο ορισμός της ευρωπαϊκής τυπολογίας για την έλλειψη στέγης (ETHOS) συνιστά δυνητική αφετηρία για την κατανομή των πόρων του Ταμείου σε διάφορες κατηγορίες απόρων.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)  Το Ταμείο δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει δημόσιες πολιτικές που ασκούν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών προκειμένου να περιορίσουν την ανάγκη έκτακτης επισιτιστικής βοήθειας και να αναπτύξουν βιώσιμους στόχους και πολιτικές για την πλήρη εξάλειψη της πείνας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)
(4γ)  Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό των ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, και το ότι ο αριθμός αυτός θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια, είναι αναγκαία η αύξηση των πόρων για τη χρηματοδότηση του Ταμείου στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)
(4δ)  Το Ταμείο θα πρέπει να συμβάλει στις προσπάθειες των κρατών μελών για ανακούφιση των αστέγων από τη οξεία υλική στέρηση.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν υποστήριξη συμβαδίζουν με την εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων τα οποία διανέμονται στους απόρους.
(6)  Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν υποστήριξη συμβαδίζουν με την εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια της επισιτιστικής βοήθειας και της βασικής υλικής συνδρομής προς τους απόρους.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει και να δικαιολογεί τις μορφές υλικής στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να περιγράφει τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος.
(8)  Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει και να δικαιολογεί τις μορφές έλλειψης τροφίμων και υλικής στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να περιγράφει τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8a)  Η σοβαρή στέρηση τροφής στην Ένωση συμπίπτει με σημαντική σπατάλη τροφίμων. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να περιλαμβάνει μνεία σχετικά με το πώς θα επιδιώξει να εκμεταλλευθεί συνέργειες μεταξύ πολιτικών για την μείωση της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση της στέρησης τροφίμων, κατά τρόπο συντονισμένο. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε κράτους μέλους θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μνεία σχετικά με το πώς θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει οιαδήποτε διοικητικά εμπόδια που παρακωλύουν εμπορικές και μη εμπορικές οργανώσεις οι οποίες επιθυμούν να δωρίσουν πλεονάσματα ειδών διατροφής σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της στέρησης τροφίμων.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)
(8β)  Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των μέτρων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει ως εκ τούτου να διευκολύνουν τη συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων που ασχολούνται με τη θέσπιση και την εφαρμογή των χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο μέτρων.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του Ταμείου, ιδίως όσον αφορά τις εθνικές περιστάσεις, ενδείκνυται να θεσπιστεί μια διαδικασία για την πιθανή τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.
(9)  Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του Ταμείου και τη διασφάλιση της μέγιστης συνέργειας με τα μέτρα του ΕΚΤ, ιδίως όσον αφορά πιθανές αλλαγές στις εθνικές περιστάσεις, ενδείκνυται να θεσπιστεί μια διαδικασία για την πιθανή τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9a)  Προκειμένου να ανταποκρίνεται το Ταμείο κατά τον πλέον αποτελεσματικό και ενδεδειγμένο τρόπο στις διάφορες ανάγκες και να είναι περισσότερο προσιτό στους απόρους, η αρχή της εταιρικής σχέσης θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα στάδιά του.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία και η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει αυτή τη διάδοση.
(10)  Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία διότι διευκολύνουν την αμοιβαία ενημέρωση και η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει και να προωθήσει αυτή τη διάδοση, επιδιώκοντας παράλληλα συνέργειες με την ανταλλαγή καλών πρακτικών στο πλαίσιο των σχετικών Ταμείων, ιδίως του ΕΚΤ.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Για να παρακολουθείται η πρόοδος της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπονούν και να παρέχουν στην Επιτροπή ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαθεσιμότητα ουσιαστικών και επίκαιρων πληροφοριών. Για τον ίδιο σκοπό, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει με κάθε κράτος μέλος κάθε χρόνο με σκοπό τη διμερή ανασκόπηση, εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.
(11)  Για να παρακολουθείται η πρόοδος της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις, θα πρέπει να εκπονούν και να παρέχουν στην Επιτροπή ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαθεσιμότητα ουσιαστικών και επίκαιρων πληροφοριών. Για τον ίδιο σκοπό, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει με κάθε κράτος μέλος κάθε χρόνο με σκοπό τη διμερή ανασκόπηση, εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού προγράμματος και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να διενεργούνται εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από έρευνες επισκόπησης για τους απόρους οι οποίοι επωφελήθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα και, εάν είναι απαραίτητο, από αξιολογήσεις κατά την περίοδο του προγράμματος. Ως προς αυτό, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών και της Επιτροπής.
(12)  Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού προγράμματος και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να διενεργούνται εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από έρευνες επισκόπησης για τους απόρους οι οποίοι επωφελήθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα και, εάν είναι απαραίτητο, από αξιολογήσεις κατά την περίοδο του προγράμματος. Οι εν λόγω αξιολογήσεις θα πρέπει επίσης να σέβονται την ιδιωτική ζωή των τελικών αποδεκτών και να διενεργούνται κατά τρόπον ώστε να μην στιγματίζονται οι άποροι. Ως προς αυτό, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών και της Επιτροπής.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12a)  Όπως επισημαίνεται στη μελέτη της Eurostat με τίτλο «Μέτρηση της υλικής στέρησης στην ΕΕ - Δείκτες για το σύνολο του πληθυσμού και δείκτες ειδικά για παιδιά», έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές έρευνες σχετικά με την υλική στέρηση που επιτρέπουν τη συλλογή ακριβέστερων στοιχείων στο εγγύς μέλλον σχετικά με νοικοκυριά, ενήλικες και παιδιά που αντιμετωπίζουν υλική στέρηση.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)
(12β)  Κατά τη διενέργεια αυτών των αξιολογήσεων, οι οποίες συμπληρώνονται από έρευνες για τους απόρους, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η στέρηση είναι μια περίπλοκη έννοια, η οποία είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή όταν χρησιμοποιείται μικρός αριθμός δεικτών, διότι ενδέχεται να είναι παραπλανητικοί και να οδηγήσουν σε αναποτελεσματικές πολιτικές.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)
(12γ)  Όπως επισημαίνεται στην έρευνα Eurofound (2012) - Τρίτη ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής, η υλική στέρηση στην Ένωση πρέπει να μετράται με την αδυναμία απόκτησης αγαθών τα οποία θεωρούνται βασικά, ανεξάρτητα από την περιουσία ή το εισόδημα των ατόμων. Κατά συνέπεια, για την ανάπτυξη ενός δείκτη στέρησης ο οποίος θα επιτρέπει την πιο λεπτομερή εκτίμηση της υλικής στέρησης των νοικοκυριών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δείκτες όπως το επίπεδο εισοδήματος, η ανισότητα εισοδήματος, η ικανότητα βιοπορισμού, η υπερχρέωση και η ικανοποίηση με το βιοτικό επίπεδο.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και με ποια αποτελέσματα. Με σκοπό την ευρεία διάδοση πληροφοριών για τα επιτεύγματα του Ταμείου και για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στις ευκαιρίες χρηματοδότησης και η διαφάνειά τους, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την ενημέρωση και την επικοινωνία, ιδίως σε σχέση με τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και με τους δικαιούχους.
(13)  Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και με ποια αποτελέσματα. Με σκοπό την ευρεία διάδοση πληροφοριών για τα επιτεύγματα του Ταμείου και για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στις ευκαιρίες χρηματοδότησης και η διαφάνειά τους, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την ενημέρωση και την επικοινωνία, ιδίως σε σχέση με τις αρμοδιότητες των τοπικών και περιφερειακών αρχών στα κράτη μέλη και με τους δικαιούχους.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Είναι απαραίτητο να οριστεί μέγιστο επίπεδο συγχρηματοδότησης από το Ταμείο στα επιχειρησιακά προγράμματα με σκοπό την επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των πόρων της Ένωσης, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί η κατάσταση των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες.
(15)  Είναι απαραίτητο να οριστεί το επίπεδο συγχρηματοδότησης από το Ταμείο στα επιχειρησιακά προγράμματα με σκοπό την επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των πόρων της Ένωσης. Πρέπει επίσης να εξεταστεί η κατάσταση των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Σε όλη την Ένωση θα πρέπει να εφαρμόζονται ενιαίοι και ισότιμοι κανόνες για την περίοδο επιλεξιμότητας, για τις πράξεις και τις δαπάνες για το Ταμείο. Οι όροι επιλεξιμότητας θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα των στόχων του Ταμείου και των στοχευόμενων πληθυσμών, ιδίως με τον καθορισμό κατάλληλων όρων επιλεξιμότητας των πράξεων καθώς και μορφών στήριξης και κανόνων και όρων επιστροφής.
(16)  Σε όλη την Ένωση θα πρέπει να εφαρμόζονται ενιαίοι, απλοί και ισότιμοι κανόνες για την περίοδο επιλεξιμότητας, για τις πράξεις και τις δαπάνες για το Ταμείο. Οι όροι επιλεξιμότητας θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα των στόχων του Ταμείου και των στοχευόμενων πληθυσμών, ιδίως με τον καθορισμό κατάλληλων και απλοποιημένων όρων επιλεξιμότητας των πράξεων καθώς και μορφών στήριξης και κανόνων και όρων επιστροφής.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  [Η πρόταση κανονισμού] Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) προβλέπει ότι τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση μπορούν να διατίθενται με σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων σε απόρους της Ένωσης, εάν αυτό προβλέπεται από το εν λόγω καθεστώς. Δεδομένου ότι, ανάλογα και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων μπορεί να είναι από οικονομική άποψη η προσφορότερη επιλογή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σκοπό τον περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών μελών να συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα. Για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών εισπράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή να πωλούνται τα προϊόντα των αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς του προγράμματος για τους απόρους.
(17)  [Η πρόταση κανονισμού] Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) προβλέπει ότι τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση μπορούν να διατίθενται με σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων σε απόρους της Ένωσης, εάν αυτό προβλέπεται από το εν λόγω καθεστώς. Δεδομένου ότι, ανάλογα και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων μπορεί να είναι από οικονομική άποψη η προσφορότερη επιλογή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σκοπό τον περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών μελών να συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα. Για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών εισπράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή να πωλούνται τα προϊόντα των αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς του προγράμματος για τους απόρους. Θα πρέπει να επιτραπεί στις οργανώσεις εταίρους να παρέχουν πρόσθετο επισιτιστικό εφοδιασμό ο οποίος προέρχεται από άλλες πηγές συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων παρέμβασης που είναι διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. … [ΚΟΑ]·
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν τα είδη των δράσεων που μπορούν να αναληφθούν με πρωτοβουλία της Επιτροπής και των κρατών μελών ως τεχνική βοήθεια που υποστηρίζεται από το Ταμείο.
(18)  Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν τα είδη των δράσεων που μπορούν να αναληφθούν με πρωτοβουλία της Επιτροπής και των κρατών μελών ως τεχνική βοήθεια που υποστηρίζεται από το Ταμείο. Τα είδη των προς διευκρίνιση δράσεων θα πρέπει να αποφασίζονται σε στενή συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές και τις οργανώσεις-εταίρους.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για τις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών, για την καταβολή του ετήσιου υπολοίπου και του τελικού υπολοίπου.
(27)  Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος είναι απαραίτητο να θεσπιστούν απλοί κοινοί κανόνες για τις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών, για την καταβολή του ετήσιου υπολοίπου και του τελικού υπολοίπου.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα που να επιτρέπουν στον κύριο διατάκτη να διακόπτει τις πληρωμές, όταν υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν σοβαρή έλλειψη στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, αποδεικτικά στοιχεία για παρατυπίες που αφορούν αίτηση πληρωμής ή στοιχεία για μη υποβολή εγγράφων απαραίτητων για την εξέταση και αποδοχή λογαριασμών.
(30)  Για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα που να επιτρέπουν στον κύριο διατάκτη να διακόπτει τις πληρωμές, όταν υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν σοβαρή έλλειψη στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, αποδεικτικά στοιχεία για παρατυπίες που αφορούν αίτηση πληρωμής ή στοιχεία για μη υποβολή εγγράφων απαραίτητων για την εξέταση και αποδοχή λογαριασμών ή σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων στην υλοποίηση των προγραμμάτων και εφόσον διαπιστωθεί με πειστικά στοιχεία ότι οι στόχοι των προγραμμάτων δεν επετεύχθησαν.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Για να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτούμενες από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δαπάνες σε ένα δεδομένο οικονομικό έτος χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, θα πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την ετήσια εξέταση και αποδοχή λογαριασμών. Βάσει αυτού του πλαισίου, οι φορείς που έχουν οριστεί θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, διαχειριστική δήλωση συνοδευόμενη από τους πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, από ετήσια συνοπτική παρουσίαση των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που διενεργήθηκαν, καθώς και γνωμοδότηση ανεξάρτητου ελεγκτή και έκθεση ελέγχου.
(32)  Για να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτούμενες από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δαπάνες σε ένα δεδομένο οικονομικό έτος χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, θα πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο και απλό πλαίσιο για την ετήσια εξέταση και αποδοχή λογαριασμών. Βάσει αυτού του πλαισίου, οι φορείς που έχουν οριστεί θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, διαχειριστική δήλωση συνοδευόμενη από τους πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, από ετήσια συνοπτική παρουσίαση των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που διενεργήθηκαν, καθώς και γνωμοδότηση ανεξάρτητου ελεγκτή και έκθεση ελέγχου.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)  Η συχνότητα των λογιστικών ελέγχων των πράξεων θα πρέπει να είναι ανάλογη με το μέγεθος της ενωσιακής στήριξης που παρέχεται από το Ταμείο. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των διενεργούμενων λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να μειώνεται, όταν η συνολική επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης δεν υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διενέργειας λογιστικών ελέγχων ανά πάσα στιγμή, όταν υπάρχουν ενδείξεις παρατυπίας ή απάτης ή στο πλαίσιο δείγματος ελέγχου. Για να είναι το επίπεδο των λογιστικών ελέγχων της Επιτροπής ανάλογο με τον κίνδυνο, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να μειώνει το ελεγκτικό της έργο σε σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα όταν δεν υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες ή όταν είναι αξιόπιστη η ελεγκτική αρχή. Επιπλέον, στο πεδίο εφαρμογής των λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο σκοπός και τα χαρακτηριστικά των στοχευόμενων πληθυσμών του Ταμείου.
(35)  Η συχνότητα των λογιστικών ελέγχων των πράξεων θα πρέπει να είναι ανάλογη με το μέγεθος της ενωσιακής στήριξης που παρέχεται από το Ταμείο. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των διενεργούμενων λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να μειώνεται, όταν η συνολική επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης δεν υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διενέργειας λογιστικών ελέγχων ανά πάσα στιγμή, όταν υπάρχουν ενδείξεις παρατυπίας ή απάτης ή στο πλαίσιο δείγματος ελέγχου. Για να είναι το επίπεδο των λογιστικών ελέγχων της Επιτροπής ανάλογο με τον κίνδυνο, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να μειώνει το ελεγκτικό της έργο σε σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα όταν δεν υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες ή όταν είναι αξιόπιστη η ελεγκτική αρχή. Επιπλέον, στο πεδίο εφαρμογής των λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο σκοπός, τα χαρακτηριστικά των στοχευόμενων πληθυσμών του Ταμείου και ο εθελοντικός χαρακτήρας των οργανώσεων που λαμβάνουν χρηματοδότηση από αυτό.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41
(41)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται κυρίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα του παιδιού, τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, την ισότητα γυναικών και ανδρών και την απαγόρευση διακρίσεων. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα μ’ αυτά τα δικαιώματα και τις αρχές.
(41)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται κυρίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα του παιδιού, το δικαίωμα στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας και το δικαίωμα στην κατοικία, τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, την ισότητα γυναικών και ανδρών και την απαγόρευση διακρίσεων. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα μ’ αυτά τα δικαιώματα και τις αρχές.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)
(42a)  Λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να προκηρυχθεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών, τις προθεσμίες έγκρισης του παρόντος κανονισμού και τον απαιτούμενο χρόνο για την προετοιμασία των επιχειρησιακών προγραμμάτων, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση κανόνων που θα επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση στο 2014 ώστε να αποφευχθεί η διακοπή του εφοδιασμού σε τρόφιμα.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 β (νέα)
(42β)  Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι το Ταμείο θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς προγράμματα και δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και θα συνεργάζεται όσο πιο στενά γίνεται με το ΕΚΤ. Πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία παράλληλων δομών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φτώχειας οι οποίες αυξάνουν τον διοικητικό φόρτο και δυσχεραίνουν τον συντονισμό και τις συνέργειες.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1
1.  Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής της στήριξής του, οι διαθέσιμοι δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια χορήγησής τους και ορίζονται οι απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς του.
1.  Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής της στήριξής του, οι διαθέσιμοι δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια χορήγησής τους και ορίζονται οι απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2
Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές ή που όρισαν οι οργανώσεις-εταίροι και ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές·
(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που όρισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές σε συνεργασία με τα αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη, ή τις οργανώσεις-εταίρους και που ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες εθνικές αρχές·
(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα ή άλλα αγαθά άμεσα ή μέσω άλλων οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·
(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα ή/και βασική υλική συνδρομή - σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 24 - άμεσα ή μέσω άλλων οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·
(3) ως «εθνικό σύστημα» ορίζεται κάθε σύστημα που έχει, τουλάχιστον εν μέρει, τους ίδιους στόχους με το Ταμείο και το οποίο εφαρμόζεται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο από δημόσιους φορείς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις·
(3) ως «εθνικό σύστημα» ορίζεται κάθε σύστημα που έχει, τουλάχιστον εν μέρει, τους ίδιους στόχους με το Ταμείο και το οποίο εφαρμόζεται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο από δημόσιους φορείς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις·
(4) ως «πράξη» ορίζεται έργο, σύμβαση ή δράση που επιλέγεται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της και που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος με το οποίο συνδέεται·
(4) ως «πράξη» ορίζεται έργο, σύμβαση ή δράση που επιλέγεται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της και που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος με το οποίο συνδέεται·
(5) ως «περατωθείσα πράξη» ορίζεται πράξη που έχει ολοκληρωθεί υλικά ή εκτελεστεί εξ ολοκλήρου και για την οποία έχουν καταβληθεί όλες οι σχετικές πληρωμές από τους δικαιούχους και έχει καταβληθεί στους δικαιούχους η στήριξη από το αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα·
(5) ως «περατωθείσα πράξη» ορίζεται πράξη που έχει ολοκληρωθεί υλικά ή εκτελεστεί εξ ολοκλήρου και για την οποία έχουν καταβληθεί όλες οι σχετικές πληρωμές από τους δικαιούχους και έχει καταβληθεί στους δικαιούχους η στήριξη από το αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα·
(6) ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας υπεύθυνος για την έναρξη ή την έναρξη και την εκτέλεση πράξεων·
(6) ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας υπεύθυνος για την έναρξη ή την έναρξη και την εκτέλεση πράξεων·
(7) ως «τελικός αποδέκτης» ορίζεται ο άπορος που λαμβάνει τρόφιμα ή αγαθά και/ή επωφελείται από συνοδευτικά μέτρα·
(7) ως «τελικός αποδέκτης» ορίζεται το άτομο που υποφέρει από στέρηση τροφίμων και/ή υλική στέρηση και λαμβάνει μη οικονομική συνδρομή και/ή επωφελείται από συνοδευτικά μέτρα στο πλαίσιο του παρόντος ταμείου·
(7a) ως «συνοδευτικά μέτρα» ορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται πέραν της διανομής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο·
(8) ως «δημόσια στήριξη» ορίζεται κάθε οικονομική υποστήριξη που χορηγείται σε πράξη και η οποία προέρχεται από τον προϋπολογισμό των κρατικών, περιφερειακών ή τοπικών δημόσιων αρχών, από τον προϋπολογισμό της Ένωσης που συνδέεται με το Ταμείο, από τον προϋπολογισμό φορέων δημοσίου δικαίου ή από τον προϋπολογισμό ενώσεων δημόσιων αρχών ή οποιουδήποτε οργανισμού δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 1 σημείο 9 της οδηγίας 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
(8) ως «δημόσια στήριξη» ορίζεται κάθε οικονομική υποστήριξη που χορηγείται σε πράξη και η οποία προέρχεται από τον προϋπολογισμό των κρατικών, περιφερειακών ή τοπικών δημόσιων αρχών, από τον προϋπολογισμό της Ένωσης που συνδέεται με το Ταμείο, από τον προϋπολογισμό φορέων δημοσίου δικαίου ή από τον προϋπολογισμό ενώσεων δημόσιων αρχών ή οποιουδήποτε οργανισμού δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 1 σημείο 9 της οδηγίας 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
(9) ως «ενδιάμεσος φορέας» ορίζεται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής έναντι δικαιούχων που εκτελούν πράξεις·
(9) ως «ενδιάμεσος φορέας» ορίζεται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής έναντι δικαιούχων που εκτελούν πράξεις·
(10) ως «λογιστική χρήση» ορίζεται η περίοδος από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου, εκτός από την πρώτη λογιστική χρήση, για την οποία ορίζεται η περίοδος από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας της δαπάνης έως τις 30 Ιουνίου 2015, η δε τελευταία λογιστική χρήση καλύπτει την περίοδο από 1 Ιουλίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2023·
(10) ως «λογιστική χρήση» ορίζεται η περίοδος από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου, εκτός από την πρώτη λογιστική χρήση, για την οποία ορίζεται η περίοδος από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας της δαπάνης έως τις 30 Ιουνίου 2015, η δε τελευταία λογιστική χρήση καλύπτει την περίοδο από 1 Ιουλίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2023·
(11) ως «οικονομικό έτος» ορίζεται η περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.
(11) ως «οικονομικό έτος» ορίζεται η περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)
Άρθρο 2α

Το δικαίωμα χρησιμοποίησης του Ταμείου ισχύει για όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3
Το Ταμείο προάγει την κοινωνική συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου για μείωση της φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη οικονομική βοήθεια στους απόρους. Ο στόχος μετριέται με τον αριθμό των προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το Ταμείο.

1.  Το Ταμείο προάγει την κοινωνική συνοχή, ενισχύει την κοινωνική ένταξη και καταπολεμά τη φτώχεια στην Ένωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου για μείωση της φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», συμπληρώνοντας παράλληλα τη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την ανακούφιση και την εξάλειψη των χειρότερων μορφών φτώχειας, ιδίως της επισιτιστικής ένδειας, παρέχοντας μη οικονομική βοήθεια στους απόρους.
2.  Το Ταμείο συμβάλλει στην βιώσιμη εξάλειψη της επισιτιστικής ένδειας, προσφέροντας στους απόρους την προοπτική μιας αξιοπρεπούς ζωής. Ο στόχος αυτός και οι διαρθρωτικές επιπτώσεις του ταμείου αξιολογούνται ποιοτικά και ποσοτικά.
3.  Το Ταμείο συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά ή μειώνει τα βιώσιμα εθνικά προγράμματα εξάλειψης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τα οποία παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4
1.  Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική χρήση των αστέγων ή των παιδιών, μέσω οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από κράτη μέλη.
1.  Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα και/ή βασική υλική συνδρομή, συμπεριλαμβανομένων δεμάτων με αγαθά πρώτης ανάγκης, για την προσωπική χρήση των τελικών αποδεκτών, μέσω οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από κράτη μέλη.
2.  Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν την παροχή τροφίμων και αγαθών και συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων.
2.  Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν την παροχή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση και υγιεινή διατροφή και μειώνουν τις εξαρτήσεις των απόρων. Τα μέτρα αυτά πρέπει να συνδέονται στενά με τις τοπικές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τις δραστηριότητες οργανώσεων που εστιάζουν στην εξάλειψη της φτώχειας.
2a.  Το Ταμείο μπορεί να παράσχει συνδρομή στους δικαιούχους ώστε να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τις τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό και διαφοροποιώντας τον εφοδιασμό των απόρων σε τρόφιμα, καθώς επίσης μειώνοντας και προλαμβάνοντας τη σπατάλη τροφίμων.
3.  Το Ταμείο προάγει την αμοιβαία μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους.
3.  Το Ταμείο προάγει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την αμοιβαία μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους. Μπορούν να συμπεριλαμβάνονται σχετικές οργανώσεις και σχέδια που δεν κάνουν χρήση του Ταμείου.
Τροπολογίες 40 και 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5
1.  Το μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης που χορηγείται στο Ταμείο εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, με εξαίρεση την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία εκτελείται στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού.
1.  Το μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης που χορηγείται στο Ταμείο εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, με εξαίρεση την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία εκτελείται στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού.
2.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εγγυώνται ότι η στήριξη από το Ταμείο είναι σύμφωνη με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης και συμπληρωματική προς τα άλλα μέσα της Ένωσης.
2.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εγγυώνται ότι η στήριξη από το Ταμείο είναι σύμφωνη με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης και συμπληρωματική προς τα άλλα μέσα της Ένωσης.
3.  Η στήριξη από το Ταμείο εφαρμόζεται σε στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.
3.  Η στήριξη από το Ταμείο παρέχεται σε στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, καθώς και σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές και τις εμπλεκόμενες οργανώσεις εταίρους.
4.  Τα κράτη μέλη και οι φορείς οι οποίοι ορίζονται από αυτά γι’ αυτόν τον σκοπό είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος και την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο του κάθε κράτους μέλους και με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό.
4.  Τα κράτη μέλη και οι φορείς οι οποίοι ορίζονται από αυτά γι’ αυτόν τον σκοπό ή, κατά περίπτωση, οι αρμόδιες περιφερειακές αρχές, είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος και την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο του κάθε κράτους μέλους και με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό.
5.  Οι ρυθμίσεις που διέπουν την εφαρμογή και τη χρήση του Ταμείου και ιδίως των χρηματοδοτικών και διοικητικών πόρων που απαιτούνται για τις δραστηριότητες υποβολής εκθέσεων, αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου λαμβάνουν υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, με δεδομένη τη χορηγούμενη στήριξη.
5.  Οι ρυθμίσεις που διέπουν την εφαρμογή και τη χρήση του Ταμείου και ιδίως των χρηματοδοτικών και διοικητικών πόρων που απαιτούνται για τις δραστηριότητες υποβολής εκθέσεων, αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου λαμβάνουν υπόψη τις περιορισμένες διοικητικές ικανότητες των οργανώσεων που λειτουργούν κατά κύριο λόγο με τη στήριξη εθελοντών, και μεριμνούν ώστε να μην επιβαρύνονται με μεγαλύτερο διοικητικό φόρτο σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα.
6.  Σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης.
6.  Σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, και προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης, ιδίως δε με δράσεις τις Ένωσης στον τομέα της υγείας.
7.  Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι εφαρμόζουν την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 26 του δημοσιονομικού κανονισμού.
7.  Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι εφαρμόζουν την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 26 του δημοσιονομικού κανονισμού.
8.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του Ταμείου, ιδίως μέσω της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων και της αξιολόγησης.
8.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του Ταμείου, ιδίως μέσω της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων και της αξιολόγησης και μέσω της στενής και τακτικής διαβούλευσης των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των οργανώσεων-εταίρων που εφαρμόζουν τα μέτρα του ταμείου στις εκτιμήσεις επιπτώσεων που διενεργούν.
9.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ασκούν τους αντίστοιχους ρόλους τους σε σχέση με το Ταμείο, με σκοπό τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους.
9.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν δράση για να εγγυηθούν την αποτελεσματικότητα του Ταμείου, και εκτελούν τις αποστολές τους σε σχέση με το Ταμείο, με σκοπό τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους·
10.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου προωθούνται στα διάφορα στάδια της υλοποίησης του Ταμείου. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού κατά την εξασφάλιση πρόσβασης στο Ταμείο.
10.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου λαμβάνονται υπόψη στα διάφορα στάδια της προετοιμασίας, του προγραμματισμού, της διαχείρισης και της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του Ταμείου, καθώς και σε εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται δεδομένα κατανεμημένα ανά φύλο, όπου είναι διαθέσιμα. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού κατά την εξασφάλιση πρόσβασης στο Ταμείο, και σε σχετικά προγράμματα και δράσεις.
11.  Οι χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο πράξεις συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να υποστηριχθεί η διανομή τροφίμων ή αγαθών που συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων.
11.  Οι χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο πράξεις συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να υποστηριχθεί η διανομή τροφίμων ή βασικής υλικής συνδρομής που συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων.
11a. Κατά περίπτωση, η επιλογή των τροφίμων βασίζεται στις αρχές της ισορροπημένης διατροφής και των τροφίμων ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των νωπών προϊόντων, και πρέπει να συμβάλλει στην υγιεινή διατροφή των τελικών αποδεκτών.

12.  Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των απορριμμάτων τροφών.
12.  Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι επιλέγουν τα τρόφιμα και την βασική υλική συνδρομή βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που αφορούν τις ανάγκες των απόρων.
12a. Κατά περίπτωση, πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε τοπικά και περιφερειακά προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους, ιδίως με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας διανομής. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συμπράξεις με εταιρείες σε όλη την αλυσίδα τροφίμων με ένα πνεύμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

12β. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η χορηγούμενη στο πλαίσιο του Ταμείου αυτού βοήθεια να παρέχεται με σεβασμό προς την αξιοπρέπεια των απόρων·

Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
1.  Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 ανέρχονται σε 2 500 000 000 ευρώ σε τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση που παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ.
1.  Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 (σε τιμές 2011) δεν είναι χαμηλότεροι, σε πραγματικές τιμές, από το επταπλάσιο του ποσού που εγκρίθηκε στον προϋπολογισμό του 2011, για το πρόγραμμα ενίσχυσης των απόρων.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 5 του κανονισμού (EΕ) αριθ.… (κανονισμός για τις κοινές διατάξεις), με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων δεικτών που καθόρισε η Eurostat:
3.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 5 του κανονισμού (EΕ) αριθ.… (κανονισμός για τις κοινές διατάξεις), με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και βάσει των πλέον πρόσφατων δεικτών που καθόρισε η Eurostat σχετικά με:
(α) πληθυσμός που υποφέρει από σοβαρή υλική στέρηση·
(α) τον πληθυσμό που υποφέρει από σοβαρή υλική στέρηση ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού·
(β) πληθυσμός που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.
(β) μεταβολές στον πληθυσμό που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7
1.  Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
1.  Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
(-a) προσδιορισμό του ποσού του κατανεμημένου σε αυτό μεριδίου που θα χρησιμοποιηθεί·
(α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της επιλογής του είδους (ειδών) υλικής στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) αντικείμενο του επιχειρησιακού προγράμματος και περιγραφή, για κάθε είδος υλικής στέρησης, των κύριων χαρακτηριστικών και των στόχων της διανομής τροφίμων ή αγαθών και των συνοδευτικών μέτρων που θα εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 14·
(α) αιτιολόγηση της επιλογής του είδους (ειδών) υλικής στέρησης που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί(ούν) και περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του επιχειρησιακού προγράμματος, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 14·
(β) περιγραφή του αντίστοιχου εθνικού συστήματος (συστημάτων) για κάθε είδος υλικής στέρησης που αποτελεί αντικείμενο του προγράμματος·
(β) περιγραφή του αντίστοιχου εθνικού συστήματος (συστημάτων) για κάθε είδος υλικής στέρησης που αποτελεί αντικείμενο του προγράμματος·
(γ) περιγραφή του μηχανισμού με τον οποίο καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των απόρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·
(γ) περιγραφή του μηχανισμού με τον οποίο καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των απόρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·
(δ) κριτήρια επιλογής πράξεων και περιγραφή του μηχανισμού επιλογής, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·
(δ) κριτήρια επιλογής πράξεων και περιγραφή του μηχανισμού επιλογής, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·
(ε) κριτήρια για την επιλογή των οργανώσεων-εταίρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·
(ε) κριτήρια για την επιλογή των οργανώσεων-εταίρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·
(στ) περιγραφή του μηχανισμού που εφαρμόζεται για την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·
(στ) περιγραφή του μηχανισμού που εφαρμόζεται για την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και χάραξη μιας σαφούς διαχωριστικής γραμμής μεταξύ των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τα δύο αυτά Ταμεία·
(στα) περιγραφή των προβλεπόμενων ειδικών μέτρων και των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για τη συμμόρφωση με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5.
(ζ) περιγραφή των διατάξεων για την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος, οι οποίες περιέχουν την ταυτοποίηση της διαχειριστικής αρχής, της αρχής πιστοποίησης, κατά περίπτωση, της αρχής ελέγχου και του φορέα στον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωμές της Επιτροπής και περιγραφή της διαδικασίας παρακολούθησης·
(ζ) περιγραφή των διατάξεων για την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος, οι οποίες περιέχουν την ταυτοποίηση της διαχειριστικής αρχής, της αρχής πιστοποίησης, κατά περίπτωση, της αρχής ελέγχου και του φορέα στον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωμές της Επιτροπής και περιγραφή της διαδικασίας παρακολούθησης·
(η) περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη συμμετοχή των αρμόδιων περιφερειακών, τοπικών και άλλων δημόσιων αρχών, καθώς και των φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και φορέων που είναι αρμόδιοι για την προώθηση της ισότητας και για τη μη εισαγωγή διακρίσεων στην προετοιμασία του επιχειρησιακού προγράμματος·
(η) περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη συμμετοχή των αρμόδιων περιφερειακών, τοπικών και άλλων δημόσιων αρχών, καθώς και των φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και φορέων που είναι αρμόδιοι για την προώθηση της ισότητας και για τη μη εισαγωγή διακρίσεων στην προετοιμασία του επιχειρησιακού προγράμματος·
(θ) περιγραφή της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων σε σχέση με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος·
(θ) περιγραφή της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων σε σχέση με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος·
(ι) σχέδιο χρηματοδότησης που περιλαμβάνει τους ακόλουθους πίνακες:
(ι) σχέδιο χρηματοδότησης που περιλαμβάνει τους ακόλουθους πίνακες:
(i) πίνακα που προσδιορίζει για κάθε έτος, σύμφωνα με το άρθρο 18, το ποσό των προβλεπόμενων πιστώσεων στήριξης από το Ταμείο και της συγχρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 18·
(i) πίνακα που προσδιορίζει για κάθε έτος, σύμφωνα με το άρθρο 18, το ποσό των προβλεπόμενων πιστώσεων στήριξης από το Ταμείο και της συγχρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 18·
(ii) πίνακα που προσδιορίζει, για όλη την προγραμματική περίοδο, το ποσό των συνολικών πιστώσεων στήριξης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα για κάθε είδος υλικής στέρησης που στοχεύεται από το πρόγραμμα, καθώς και τα αντίστοιχα συνοδευτικά μέτρα.
(ii) πίνακα που προσδιορίζει, για όλη την προγραμματική περίοδο, το ποσό των συνολικών πιστώσεων στήριξης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα για κάθε είδος υλικής στέρησης που στοχεύεται από το πρόγραμμα, καθώς και τα αντίστοιχα συνοδευτικά μέτρα.
Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται στο στοιχείο ε), οι οποίες προσφέρουν άμεσα τα τρόφιμα ή τα αγαθά, αναλαμβάνουν οι ίδιες δραστηριότητες που συμπληρώνουν την παροχή υλικής βοήθειας, με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων, είτε υποστηρίζονται οι δραστηριότηες αυτές από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται στο στοιχείο ε), οι οποίες προσφέρουν άμεσα τα τρόφιμα και/ή την βασική υλική συνδρομή, αναλαμβάνουν οι ίδιες ή σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις δραστηριότητες που συμπληρώνουν την επισιτιστική βοήθεια, με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων, είτε υποστηρίζονται οι δραστηριότητες αυτές από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

2.  Επιχειρησιακά προγράμματα καταρτίζονται από κράτη μέλη ή από οποιαδήποτε αρχή οριστεί από αυτά σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, καθώς και από φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και από φορείς αρμόδιους για την προαγωγή της ισότητας και για τη μη εισαγωγή διακρίσεων.
2.  Επιχειρησιακά προγράμματα καταρτίζονται από κράτη μέλη ή από οποιαδήποτε αρχή οριστεί από αυτά σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, καθώς και από όλους τους ενδιαφερόμενους. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα επιχειρησιακά προγράμματα να συνδέονται στενά με τις εθνικές πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης.
3.  Τα κράτη μέλη ετοιμάζουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι.
3.  Τα κράτη μέλη ετοιμάζουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.   Το κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Η αίτηση συνοδεύεται από αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα και αιτιολόγηση της τροποποίησης.
1.   Ένα κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Η αίτηση συνοδεύεται από αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα και αιτιολόγηση της τροποποίησης.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10
Πλατφόρμα

Ανταλλαγή ορθών πρακτικών

Η Επιτροπή δημιουργεί πλατφόρμα σε ενωσιακό επίπεδο για να διευκολυνθούν η ανταλλαγή εμπειριών, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η δικτύωση, καθώς και η διάδοση των σχετικών αποτελεσμάτων στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους.

Η Επιτροπή διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την δικτύωση και την κοινωνική καινοτομία σε ενωσιακό επίπεδο, συνδέοντας με τον τρόπο αυτό τις οργανώσεις εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους από όλα τα κράτη μέλη.

Επιπλέον, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις οργανώσεις-εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την υλοποίηση της στήριξης από το Ταμείο.

Επιπλέον, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις οργανώσεις-εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την υλοποίηση της στήριξης από το Ταμείο και στη συνέχεια υποβάλει εκ νέου εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εν ευθέτω χρόνω.

Η Επιτροπή διευκολύνει επίσης την επιγραμμική διάδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, εκθέσεων και πληροφοριών σε σχέση με το Ταμείο.

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11
1.  Από το 2015 έως το 2022 τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
1.  Από το 2015 έως το 2022 τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
2.  Τα κράτη μέλη συντάσσουν την ετήσια έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή, καθώς και τον κατάλογο των κοινών δεικτών εισροών και εκροών.
2.  Τα κράτη μέλη συντάσσουν την ετήσια έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή, καθώς και τον κατάλογο των κοινών δεικτών εισροών και εκροών.
Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν:

(a) πρόσφατες μεταβολές των δαπανών της κοινωνικής πολιτικής για την σοβαρή υλική στέρηση, τόσο σε απόλυτους όρους όσο και σε σχέση με το ΑΕγχΠ και τις συνολικές δημόσιες δαπάνες·
(β) πρόσφατες μεταβολές της νομοθεσίας κοινωνικής πολιτικής που αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση δικαιούχων και άλλων οργανισμών που εργάζονται για την αντιμετώπιση της σοβαρής υλικής στέρησης·
3.  Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης είναι αποδεκτές εφόσον περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του υποδείγματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των κοινών δεικτών. Εάν η ετήσια έκθεση υλοποίησης δεν είναι αποδεκτή, η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης. Εάν η Επιτροπή δεν έχει διαβιβάσει την πληροφορία αυτή εντός της προθεσμίας, η έκθεση θεωρείται αποδεκτή.
3.  Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης είναι αποδεκτές εφόσον περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του υποδείγματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των κοινών δεικτών. Εάν η ετήσια έκθεση υλοποίησης δεν είναι αποδεκτή, η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης. Εάν η Επιτροπή δεν έχει διαβιβάσει την πληροφορία αυτή εντός της προθεσμίας, η έκθεση θεωρείται αποδεκτή.
4.  Η Επιτροπή εξετάζει την ετήσια έκθεση υλοποίησης και ενημερώνει το κράτος μέλος για τις παρατηρήσεις της εντός δύο μηνών από την παραλαβή της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης.
4.  Η Επιτροπή εξετάζει την ετήσια έκθεση υλοποίησης και ενημερώνει το κράτος μέλος για τις παρατηρήσεις της εντός δύο μηνών από την παραλαβή της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης.
Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει παρατηρήσεις εντός αυτής της προθεσμίας, οι εκθέσεις θεωρούνται αποδεκτές.

Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει παρατηρήσεις εντός αυτής της προθεσμίας, οι εκθέσεις θεωρούνται αποδεκτές.

5.  Το κράτος μέλος υποβάλλει τελική έκθεση υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.
5.  Το κράτος μέλος υποβάλλει τελική έκθεση υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.
Τα κράτη μέλη συντάσσουν την τελική έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη συντάσσουν την τελική έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

Η Επιτροπή εξετάζει την τελική έκθεση υλοποίησης και ενημερώνει το κράτος μέλος για τις παρατηρήσεις της εντός πέντε μηνών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης.

Η Επιτροπή εξετάζει την τελική έκθεση υλοποίησης και ενημερώνει το κράτος μέλος για τις παρατηρήσεις της εντός πέντε μηνών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης.

Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει παρατηρήσεις εντός αυτής της προθεσμίας, οι εκθέσεις θεωρούνται αποδεκτές.

Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει παρατηρήσεις εντός αυτής της προθεσμίας, οι εκθέσεις θεωρούνται αποδεκτές.

6.  Η Επιτροπή εγκρίνει το υπόδειγμα για την ετήσια έκθεση υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου κοινών δεικτών, και το υπόδειγμα για την τελική έκθεση υλοποίησης μέσω εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.
6.  Η Επιτροπή εγκρίνει το υπόδειγμα για την ετήσια έκθεση υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου κοινών δεικτών, και το υπόδειγμα για την τελική έκθεση υλοποίησης μέσω εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.
7.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σε κράτος μέλος σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, εντός τριών μηνών, για τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε.
7.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σε κράτος μέλος σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, εντός τριών μηνών, για τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε.
8.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει περίληψη του περιεχομένου κάθε ετήσιας έκθεσης και της τελικής έκθεσης υλοποίησης.
8.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει περίληψη του περιεχομένου κάθε ετήσιας έκθεσης και της τελικής έκθεσης υλοποίησης.
8a.  Η Επιτροπή υποβάλλει σύνοψη των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εν ευθέτω χρόνω.
8β.  Η διαδικασία σχετικά με τις εκθέσεις υλοποίησης δεν πρέπει να είναι υπερβολική σε σύγκριση με τους διατιθέμενους πόρους και τη φύση της υποστήριξης και δεν πρέπει να συνεπάγεται περιττά διοικητικά βάρη.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12
Διμερής συνεδρίαση ανασκόπησης

Διμερείς συνεδριάσεις ανασκόπησης

1.  Η Επιτροπή συνεδριάζει με το κάθε κράτος μέλος μία φορά ετησίως από το 2014 έως το 2022, εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά, για την εξέταση της προόδου στην υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια έκθεση υλοποίησης και, κατά περίπτωση, τις παρατηρήσεις της Επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 7.
1.  Η Επιτροπή συνεδριάζει με το κάθε κράτος μέλος μία φορά ετησίως από το 2014 έως το 2022, εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά, για την εξέταση της προόδου στην υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια έκθεση υλοποίησης και, κατά περίπτωση, τις παρατηρήσεις της Επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 7.
2.  Στη διμερή συνεδρίαση ανασκόπησης προεδρεύει η Επιτροπή.
2.  Στη διμερή συνεδρίαση ανασκόπησης προεδρεύει η Επιτροπή.
3.  Το κράτος μέλος μεριμνά ώστε να δίνεται η απαραίτητη συνέχεια σε όλες τις παρατηρήσεις της Επιτροπής μετά τη συνεδρίαση.
3.  Το κράτος μέλος μεριμνά ώστε να δίνεται η απαραίτητη συνέχεια σε όλες τις παρατηρήσεις της Επιτροπής μετά τη συνεδρίαση και αναφέρεται σε αυτήν στην έκθεση υλοποίησης του επόμενου έτους ή, κατά περίπτωση, των επόμενων ετών.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13
1.  Τα κράτη μέλη χορηγούν τους απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια των αξιολογήσεων και εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν οι διαδικασίες για την παραγωγή και συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν τους κοινούς δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 11.
1.  Τα κράτη μέλη χορηγούν τους απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια των αξιολογήσεων και εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν οι διαδικασίες για την παραγωγή και συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν τους κοινούς δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 11.
2.  Οι αξιολογήσεις γίνονται από εμπειρογνώμονες λειτουργικά ανεξάρτητους από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Όλες οι αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται ολόκληρες.
2.  Οι αξιολογήσεις γίνονται από εμπειρογνώμονες λειτουργικά ανεξάρτητους από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Όλες οι αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται ολόκληρες αλλά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των τελικών δικαιούχων.
2a.  Οι αξιολογήσεις δεν πρέπει να είναι υπερβολικές σε σχέση με τους διατιθέμενους πόρους ή τη φύση της υποστήριξης και δεν πρέπει να συνεπάγονται περιττά διοικητικά βάρη.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14
1.  Τα κράτη μέλη διεξάγουν εκ των προτέρων αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος.
1.  Τα κράτη μέλη διεξάγουν εκ των προτέρων αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος.
2.  Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πραγματοποιείται υπό την ευθύνη της αρχής που είναι αρμόδια για την εκπόνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Υποβάλλεται στην Επιτροπή ταυτόχρονα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα μαζί με συνοπτική παρουσίαση.
2.  Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πραγματοποιείται υπό την ευθύνη της αρχής που είναι αρμόδια για την εκπόνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Υποβάλλεται στην Επιτροπή ταυτόχρονα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα μαζί με συνοπτική παρουσίαση.
3.  Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις εκτιμούν τα ακόλουθα στοιχεία:
3.  Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις εκτιμούν τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) τη συμβολή στον στόχο της Ένωσης για μείωση, κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια, των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020, σε συνάρτηση με το είδος υλικής στέρησης που έχει επιλεγεί ως αντικείμενο του προγράμματος και λαμβανομένων υπόψη των εθνικών περιστάσεων όσον αφορά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και την υλική στέρηση·
(α) τη συμβολή στον στόχο της Ένωσης για μείωση, κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια, των ατόμων που υποφέρουν από φτώχεια και εκείνων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020, σε συνάρτηση με το είδος υλικής στέρησης που έχει επιλεγεί ως αντικείμενο του προγράμματος και λαμβανομένων υπόψη των εθνικών περιστάσεων όσον αφορά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και την υλική στέρηση·
(aa) τη συμβολή στην μείωση των απορριμμάτων τροφίμων·
(β) την εσωτερική συνοχή του προτεινόμενου επιχειρησιακού προγράμματος και τη σχέση του με άλλα συναφή χρηματοδοτικά μέσα·
(β) την εσωτερική συνοχή του προτεινόμενου επιχειρησιακού προγράμματος και τη σχέση του με άλλα συναφή χρηματοδοτικά μέσα·
(γ) τη συνέπεια της χορήγησης πόρων του προϋπολογισμού με τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος·
(γ) τη συνέπεια της χορήγησης πόρων του προϋπολογισμού με τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος·
(δ) τη συμβολή των προσδοκώμενων υλοποιήσεων στα αποτελέσματα·
(δ) τη συμβολή της αναμενόμενης απόδοσης στους στόχους του Ταμείου·
(δα) την αποτελεσματική συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος·
(ε) την καταλληλότητα των διαδικασιών για την παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος και για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων με σκοπό τη διενέργεια των αξιολογήσεων.
(ε) την καταλληλότητα των διαδικασιών για την παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος και για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων με σκοπό τη διενέργεια των αξιολογήσεων.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15
1.  Κατά την περίοδο προγραμματισμού, η διαχειριστική αρχή μπορεί να διενεργεί αξιολογήσεις για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του επιχειρησιακού προγράμματος.
1.  Κατά την περίοδο προγραμματισμού, η διαχειριστική αρχή αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του επιχειρησιακού προγράμματος.
2.  Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη έρευνα επισκόπησης στους τελικούς αποδέκτες το 2017 και το 2021, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή. Η Επιτροπή εγκρίνει το εν λόγω υπόδειγμα μέσω της έκδοσης εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.
2.  Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη έρευνα επισκόπησης στους τελικούς αποδέκτες το 2017 και το 2021, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν το εν λόγω υπόδειγμα κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.
3.  Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί, με δική της πρωτοβουλία, αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
3.  Η Επιτροπή μπορεί να αξιολογεί, με δική της πρωτοβουλία, τα επιχειρησιακά προγράμματα.
3a.  Η Επιτροπή υποβάλλει μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση του Ταμείου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, έως τον Μάρτιο του 2018 το αργότερο.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16
Με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή διενεργεί, με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εκ των υστέρων αξιολόγηση, με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν καθώς και για τη μέτρηση της προστιθέμενης αξίας του Ταμείου. Αυτή η εκ των υστέρων αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή διενεργεί, με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εκ των υστέρων αξιολόγηση, με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Ταμείου καθώς και της διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν καθώς και για τη μέτρηση της προστιθέμενης αξίας του Ταμείου. Αυτή η εκ των υστέρων αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17
1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις προβάλλουν. Η ενημέρωση απευθύνεται στους απόρους, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στο ευρύτερο κοινό. Τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της συνεισφοράς του Ταμείου.
1.   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις προβάλλουν. Η ενημέρωση απευθύνεται, ιδίως, στους απόρους, καθώς και στο ευρύτερο κοινό και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της συνεισφοράς του Ταμείου, των κρατών μελών και των οργανώσεων εταίρων στους στόχους κοινωνικής συνοχής της Ένωσης χωρίς να στιγματίζονται οι τελικοί αποδέκτες.
2.  Η διαχειριστική αρχή διατηρεί κατάλογο των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο σε μορφότυπο CSV ή XML, προσβάσιμο μέσω δικτυακού τόπου, για να εξασφαλίζεται διαφάνεια στη στήριξη του Ταμείου. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες για το όνομα του δικαιούχου, τη διεύθυνσή του και το χορηγούμενο ποσό της ενωσιακής χρηματοδότησης, καθώς και το είδος υλικής στέρησης που στοχεύεται από τη χρηματοδότηση.
2.  Η διαχειριστική αρχή διατηρεί κατάλογο των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο σε μορφότυπο CSV ή XML, προσβάσιμο μέσω δικτυακού τόπου, για να εξασφαλίζεται διαφάνεια στη στήριξη του Ταμείου. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες για το όνομα του δικαιούχου, τη διεύθυνσή του και το χορηγούμενο ποσό της ενωσιακής χρηματοδότησης, καθώς και το είδος υλικής στέρησης που στοχεύεται από τη χρηματοδότηση.
Ο κατάλογος των πράξεων επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο.

Ο κατάλογος των πράξεων επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο.

3.  Κατά την εκτέλεση μιας πράξης, οι δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την υποστήριξη που έχουν λάβει από το Ταμείο, τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με στοιχεία σχετικά με την πράξη (ελάχιστο μέγεθος Α3) που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, σε κάθε σημείο στο οποίο παρέχονται τα τρόφιμα, τα αγαθά και, ενδοχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των συνθηκών της διανομής.
3.  Κατά την εκτέλεση μιας πράξης, οι δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την υποστήριξη που έχουν λάβει από το Ταμείο, τοποθετώντας τουλάχιστον είτε μία αφίσα με στοιχεία σχετικά με την πράξη (ελάχιστο μέγεθος Α3) που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ένωση, είτε σημαία της Ένωσης σε λογικό μέγεθος, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, σε κάθε σημείο στο οποίο παρέχονται τα τρόφιμα και/ή η βασική υλική συνδρομή και, ενδεχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, χωρίς να στιγματίζονται οι τελικοί αποδέκτες, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των συνθηκών της διανομής.
Οι εν λόγω δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι που διαθέτουν δικτυακούς τόπους παρέχουν επίσης σύντομη περιγραφή της πράξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ένωση.

Οι εν λόγω δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι που διαθέτουν δικτυακούς τόπους παρέχουν επίσης σύντομη περιγραφή της πράξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ένωση.

4.  Όλα τα μέτρα ενημέρωσης και επικοινωνίας που εφαρμόζει ο δικαιούχος και οι οργανώσεις-εταίροι αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από το Ταμείο, προβάλλοντας το έμβλημα της Ένωσης μαζί με αναφορά στην Ένωση και στο Ταμείο.
4.  Όλα τα μέτρα ενημέρωσης και επικοινωνίας που εφαρμόζει ο δικαιούχος και οι οργανώσεις-εταίροι αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από το Ταμείο, προβάλλοντας το έμβλημα της Ένωσης μαζί με αναφορά στην Ένωση και στο Ταμείο.
5.  Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει τους δικαιούχους για τη δημοσίευση του καταλόγου των πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η διαχειριστική αρχή παρέχει τα μέσα ενημέρωσης και δημοσιοποίησης, που περιλαμβάνουν υποδείγματα σε ηλεκτρονική μορφή, για να βοηθήσει τους δικαιούχους και τις οργανώσεις-εταίρους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους όπως ορίζονται στην παράγραφο 3.
5.  Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει τους δικαιούχους για τη δημοσίευση του καταλόγου των πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η διαχειριστική αρχή παρέχει τα μέσα ενημέρωσης και δημοσιοποίησης, που περιλαμβάνουν υποδείγματα σε ηλεκτρονική μορφή, για να βοηθήσει τους δικαιούχους και τις οργανώσεις-εταίρους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους όπως ορίζονται στην παράγραφο 3.
6.  Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η διαχειριστική αρχή, καθώς και οι δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
6.  Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 17, η διαχειριστική αρχή, καθώς και οι δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18
1.  Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος δεν υπερβαίνει το 85% της δημόσιας επιλέξιμης δαπάνης.
1.  Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος ανέρχεται στο 85% της δημόσιας επιλέξιμης δαπάνης. Μπορεί να προσαυξηθεί υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες του Ταμείου με πρόσθετους εθνικούς πόρους.
1a.  Οι δικαιούχοι σε καμία περίπτωση δεν συγχρηματοδοτούν τις πράξεις του Ταμείου.
2.  Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ενός επιχειρησιακού προγράμματος καθορίζει το ποσοστό συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και το ανώτατο ποσοστό στήριξης από το Ταμείο.
2.  Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ενός επιχειρησιακού προγράμματος καθορίζει το ποσοστό συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και το ανώτατο ποσοστό στήριξης από το Ταμείο.
3.  Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ ονόματος της Επιτροπής μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100%.
3.  Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ ονόματος της Επιτροπής μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100%.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19
1.  Μετά από αίτηση κράτους μέλους, τα ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών και οι πληρωμές του τελικού υπολοίπου μπορούν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες άνω του ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το αυξημένο ποσοστό, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%, εφαρμόζεται σε αιτήσεις πληρωμών που αφορούν τη λογιστική περίοδο κατά την οποία το κράτος μέλος υπέβαλε την αίτησή του και μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους κατά τις οποίες το κράτος μέλος πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.  Μετά από αίτηση κράτους μέλους, τα ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών και οι πληρωμές του τελικού υπολοίπου μπορούν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες άνω του ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το αυξημένο ποσοστό, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%, εφαρμόζεται σε αιτήσεις πληρωμών που αφορούν τη λογιστική περίοδο κατά την οποία το κράτος μέλος υπέβαλε την αίτησή του και μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους κατά τις οποίες το κράτος μέλος πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) εάν το οικείο κράτος μέλος έχει υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου·
(α) εάν το οικείο κράτος μέλος έχει υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου·
(β) εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου·
(β) εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου·
(γ) η χρηματοδοτική συνδρομή τέθηκε στη διάθεσή του σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.
(γ) η χρηματοδοτική συνδρομή τέθηκε στη διάθεσή του σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.
2.  Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, η στήριξη της Ένωσης με μορφή ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του τελικού υπολοίπου δεν είναι υψηλότερη από τη δημόσια στήριξη και το ανώτατο ποσό της στήριξης από το Ταμείο, όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος.
2.  Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, η στήριξη της Ένωσης με μορφή ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του τελικού υπολοίπου δεν είναι υψηλότερη από τη δημόσια και/ή ιδιωτική στήριξη και το ανώτατο ποσό της στήριξης από το Ταμείο, όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21
1.  Η τοποθεσία των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να βρίσκεται στο κράτος μέλος που καλύπτεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα.
1.  Η τοποθεσία των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να βρίσκεται στο κράτος μέλος που καλύπτεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα.
2.  Οι πράξεις λαμβάνουν στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μόνον εφόσον έχουν επιλεγεί βάσει δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας, σύμφωνα με κριτήρια που ορίζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
2.  Οι πράξεις λαμβάνουν στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μόνον εφόσον έχουν επιλεγεί βάσει δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας, σύμφωνα με κριτήρια που ορίζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
3.  Τα τρόφιμα και τα αγαθά για αστέγους ή για παιδιά μπορούν να αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.
3.  Τα τρόφιμα και/ή τα αγαθά βασικής υλικής βοήθειας για την προσωπική χρήση των τελικών αποδεκτών μπορούν να αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.
Μπορούν να αγοράζονται επίσης από δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται από τη χρήση, την επεξεργασία ή την πώληση των προϊόντων από αποθέματα παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα εν λόγω αποθέματα αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων και δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τον περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών μελών, που προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού, να συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα.

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν στις οργανώσεις-εταίρους. Οι οργανώσεις εταίροι μπορούν, επιπλέον, να διανέμουν τρόφιμα που προέρχονται από άλλες πηγές συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. … [ΚΟΑ]·

Η Επιτροπή εφαρμόζει τις διαδικασίες που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] βάσει των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή να πωλούνται τα προϊόντα των αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών εισπράξεων.

Η Επιτροπή εφαρμόζει τις διαδικασίες που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] βάσει των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή να πωλούνται τα προϊόντα των αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών εισπράξεων.

4.   Η υλική αυτή βοήθεια διανέμεται δωρεάν στους απόρους.
4.   Τα τρόφιμα και/ή τα αγαθά της βασικής υλικής βοήθειας διανέμονται δωρεάν στους απόρους, χωρίς καμία εξαίρεση.
5.  Μια πράξη που χρηματοδοτείται από το Ταμείο δεν μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από άλλο μέσο της Ένωσης.
5.  Μια πράξη που χρηματοδοτείται από το Ταμείο δεν μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από άλλο μέσο της Ένωσης προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση. Ωστόσο, δεν απαγορεύεται στους δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση για την χρησιμοποίηση άλλων ευρωπαϊκών ταμείων όπως το ΕΚΤ προκειμένου να αναλάβουν συμπληρωματικές δράσεις με στόχο την ανακούφιση από τη φτώχεια καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωση.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24
1.  Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες για στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:
1.  Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες για στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:
(α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και βασικών καταναλωτικών αγαθών για την προσωπική χρήση των αστέγων ή των παιδιών·
(α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και αγαθών βασικής υλικής βοήθειας για την προσωπική χρήση των τελικών αποδεκτών·
(β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά καταναλωτικά αγαθά για προσωπική χρήση των αστέγων ή των παιδιών αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο οποίος τα παρέχει στη συνέχεια σε οργανώσεις-εταίρους, το κόστος μεταφοράς των τροφίμων ή των αγαθών στις αποθήκες των οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
(β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική χρήση των τελικών δικαιούχων αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο οποίος τα παρέχει στη συνέχεια σε οργανώσεις-εταίρους, το κόστος μεταφοράς των τροφίμων ή των αγαθών για βασική υλική βοήθεια στις αποθήκες των οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
(γ) οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσης που επωμίζονται οι οργανώσεις-εταίροι βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 5% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
(γ) οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσης που επωμίζονται οι οργανώσεις-εταίροι βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 5% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)· ή 5% της αξίας των τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης που μεταφέρονται σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ…/… [ΚΟΑ]·
(γα) οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσης που επωμίζονται οι οργανώσεις-εταίροι σε σχέση με τη συλλογή αποβλήτων τροφίμων.
(δ) οι δαπάνες για δραστηριότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης οι οποίες αναλαμβάνονται και δηλώνονται από τις οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν απευθείας την υλική βοήθεια στους απόρους, βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 5% επί των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
(δ) οι δαπάνες για δραστηριότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης οι οποίες αναλαμβάνονται και δηλώνονται από τις οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν απευθείας ή εμμέσως την βασική υλική βοήθεια στους τελικούς αποδέκτες, βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 5% επί των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
(ε) οι δαπάνες που προκύπτουν βάσει του άρθρου 25.
(ε) οι δαπάνες που προκύπτουν βάσει του άρθρου 25.
2.  Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα:
2.  Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα:
(α) τόκοι χρέους·
(α) τόκοι χρέους·
(β) κόστος μεταχειρισμένων αγαθών·
(β) κόστος μεταχειρισμένων αγαθών·
(γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ και καταβάλλονται από δικαιούχο πλην του μη υποκείμενου στον φόρο όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
(γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ και καταβάλλονται από δικαιούχο πλην του μη υποκείμενου στον φόρο όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4
4.  Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική δημόσια αρχή ή φορέα, λειτουργικά ανεξάρτητη(-ο) από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, ως αρχή ελέγχου.
4.  Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική δημόσια αρχή ή φορέα, λειτουργικά ανεξάρτητη(-ο) από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, ως αρχή ελέγχου. Το εθνικό όργανο ελέγχου ή το εθνικό Ελεγκτικό συνέδριο δύνανται να ορίζονται ως ελεγκτικές αρχές.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε
(ε) συντάσσει τη διαχειριστική δήλωση και την ετήσια συνοπτική παρουσίαση που προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 στοιχεία α) και β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(ε) συντάσσει τη διαχειριστική δήλωση και την ετήσια συνοπτική παρουσίαση που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 στοιχεία α) και β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – εδάφιο 1 – σημείο 2
2. την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών που προβλέπονται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού·
2. την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών που προβλέπονται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού·
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – εδάφιο 1 – σημείο 8
8. την τήρηση λογαριασμών για τα προς ανάκτηση ποσά και τα ποσά που αποσύρονται μετά από ολική ή μερική ακύρωση της συμμετοχής σε μια πράξη. Τα ανακτώμενα ποσά επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης πριν από το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και αφαιρούνται από την επόμενη δήλωση δαπανών.
8. την τήρηση λογαριασμών για τα προς ανάκτηση ποσά και τα ποσά που αποσύρονται μετά από ολική ή μερική ακύρωση της συμμετοχής σε μια πράξη. Τα ανακτώμενα ποσά επιστρέφονται στο Ταμείο πριν από το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και αφαιρούνται από την επόμενη δήλωση δαπανών.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4
4.  Η αρχή ελέγχου καταρτίζει, εντός έξι μηνών από την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος, στρατηγική λογιστικού ελέγχου για τη διενέργεια των λογιστικών ελέγχων. Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου ορίζει τη μεθοδολογία ελέγχου, τη μέθοδο δειγματοληψίας για τους ελέγχους πράξεων και τον προγραμματισμό των ελέγχων για την τρέχουσα λογιστική χρήση και τις δύο επόμενες λογιστικές χρήσεις. Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από το 2016 μέχρι και το 2022. Η αρχή ελέγχου υποβάλλει στην Επιτροπή τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
4.  Η αρχή ελέγχου καταρτίζει, εντός έξι μηνών από την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος, στρατηγική λογιστικού ελέγχου για τη διενέργεια των λογιστικών ελέγχων. Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου ορίζει τη μεθοδολογία ελέγχου, τη μέθοδο δειγματοληψίας για τους ελέγχους πράξεων και τον προγραμματισμό των ελέγχων για την τρέχουσα λογιστική χρήση και τις δύο επόμενες λογιστικές χρήσεις. Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από το 2016 μέχρι και το 2022. Η αρχή ελέγχου υποβάλλει στην Επιτροπή τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να ζητήσει από την αρχή ελέγχου να επιφέρει αλλαγές στην στρατηγική της λογιστικού ελέγχου, οι οποίες, κατά την άποψή της, είναι αναγκαίες για να εξασφαλισθεί η ορθή διεξαγωγή των ελέγχων, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη ο έλεγχος των επιδόσεων.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
(α) γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·
(a) γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων του διαχείρισης και ελέγχου ή την ορθότητα των δαπανών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
3.  Η Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων τους διαχείρισης και ελέγχου ή την ορθότητα των δαπανών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – εδάφιο 1
Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα πραγματοποιούνται σε ετήσιες δόσεις στη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού και, μόλις κοινοποιηθεί στο οικείο κράτος μέλος, συνιστά νομική ανάληψη υποχρέωσης κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα πραγματοποιούνται σε ετήσιες δόσεις στη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 84 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού και, μόλις κοινοποιηθεί στο οικείο κράτος μέλος, συνιστά νομική ανάληψη υποχρέωσης κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1
1.  Για κάθε έτος από το 2015 έως και το 2022, οι φορείς που ορίστηκαν υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της λήξης της λογιστικής περιόδου, τα ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 56 του δημοσιονομικού κανονισμού:
1.  Για κάθε έτος από το 2015 έως και το 2022, οι φορείς που ορίστηκαν υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της λήξης της λογιστικής περιόδου, τα ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 59 του δημοσιονομικού κανονισμού:
(δ) τους πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς των οικείων φορέων που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 32, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·
(a) τους πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς των οικείων φορέων που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 32, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·
(ε) τη διαχειριστική δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·
(β) τη διαχειριστική δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·
(στ) ετήσια συνοπτική παρουσίαση των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που διενεργήθηκαν, συνοδευόμενη από ανάλυση του είδους και της έκτασης των σφαλμάτων και των αδυναμιών, καθώς και των διορθωτικών ενεργειών που έχουν αναληφθεί ή σχεδιάζονται·
(γ) ετήσια συνοπτική παρουσίαση των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που διενεργήθηκαν, συνοδευόμενη από ανάλυση του είδους και της έκτασης των σφαλμάτων και των αδυναμιών, καθώς και των διορθωτικών ενεργειών που έχουν αναληφθεί ή σχεδιάζονται·
(ζ) γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου του ανεξάρτητου φορέα ελέγχου που έχει οριστεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού συνοδευόμενη από έκθεση ελέγχου που παραθέτει τα πορίσματα των διενεργηθέντων λογιστικών ελέγχων σε σχέση με την καλυπτόμενη από τη γνωμοδότηση λογιστική χρήση.
(δ) γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου του ανεξάρτητου φορέα ελέγχου που έχει οριστεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού συνοδευόμενη από έκθεση ελέγχου που παραθέτει τα πορίσματα των διενεργηθέντων λογιστικών ελέγχων σε σχέση με την καλυπτόμενη από τη γνωμοδότηση λογιστική χρήση.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1
1.  Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις πράξεις τίθενται για διάστημα τριών ετών στη διάθεση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, εάν το ζητήσουν. Αυτή η τριετής περίοδος αρχίζει να υπολογίζεται από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους της απόφασης αποδοχής των λογαριασμών από την Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47 ή, το αργότερο, από την ημερομηνία πληρωμής του τελικού υπολοίπου.
1.  Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις πράξεις τίθενται για διάστημα πέντε ετών στη διάθεση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, εάν το ζητήσουν. Αυτή η πενταετής περίοδος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία πληρωμής του τελικού υπολοίπου.
Η εν λόγω τριετής περίοδος διακόπτεται είτε σε περίπτωση δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών είτε με δεόντως αιτιολογημένη αίτηση της Επιτροπής.

Η εν λόγω πενταετής περίοδος διακόπτεται είτε σε περίπτωση δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών είτε με δεόντως αιτιολογημένη αίτηση της Επιτροπής.

Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 α (νέο)
Άρθρο 60α

Μεταβατικές διατάξεις

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν μέσω μεταβατικών διατάξεων ώστε οι επιλέξιμες για στήριξη δραστηριότητες να μπορούν να αρχίσουν από 1ης Ιανουαρίου 2014, ακόμη και εάν δεν έχουν ακόμη υποβληθεί επιχειρησιακά προγράμματα.

Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0183/2013).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου