Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0295(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0183/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0183/2013

Viták :

PV 11/06/2013 - 5
CRE 11/06/2013 - 5

Szavazatok :

PV 12/06/2013 - 8.8
CRE 12/06/2013 - 8.8
A szavazatok indokolása
PV 25/02/2014 - 5.15
CRE 25/02/2014 - 5.15
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0257
P7_TA(2014)0124

Elfogadott szövegek
PDF 778kWORD 70k
2013. június 12., Szerda - Strasbourg
A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap ***I
P7_TA(2013)0257A7-0183/2013

Az Európai Parlament 2013. június 12-én elfogadott módosításai a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  Az Európai Tanács 2010. június 17-i ülésének következtetéseivel összhangban, ahol elfogadták az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós stratégiát, az Unió és a tagállamok célul tűzték ki, hogy 2020-ig legalább 20 millióval csökkentik a szegénység és társadalmi kirekesztés kockázatának kitett emberek számát.
(1)  Az Európai Tanács 2010. június 17-i ülésének következtetéseivel összhangban, ahol elfogadták az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós stratégiát (Európa 2020 stratégia), az Unió és a tagállamok célul tűzték ki, hogy 2020-ig legalább 20 millióval csökkentik a szegénység és társadalmi kirekesztés kockázatának kitett emberek számát. Mindazonáltal 2010-ben az Európai Unió összlakosságának közel egynegyedét (119,6 millió lakost) fenyegette szegénység vagy társadalmi kirekesztés, és ez az előző évhez képest megközelítőleg 4 millióval több embert jelent. A szegénység és a társadalmi kirekesztés azonban nem mindenütt egyforma az Unióban, és a helyzet súlyossága tekintetében nagy különbségek vannak a tagállamok között.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Az anyagi vagy akár súlyos anyagi nélkülözésben élő személyek száma növekszik az Unióban, és kirekesztettségük mértéke gyakran túl nagy ahhoz, hogy élvezhessék a(z) […]/EU rendelet [közös rendelkezésekről szóló rendelet], és különösen a(z) […]/EU rendelet [ESZA-rendelet] aktivizáló intézkedéseinek előnyeit.
(2)  Az anyagi vagy akár súlyos anyagi nélkülözésben élő személyek száma növekszik az Unióban, és 2012-ben az Unió polgárainak közel 8%-a élt a súlyos anyagi nélkülözés körülményei között. Ráadásul kirekesztettségük mértéke gyakran túl nagy ahhoz, hogy élvezhessék a(z) […]/EU rendelet [közös rendelkezésekről szóló rendelet], és különösen a(z) […]/EU rendelet [ESZA-rendelet] aktivizáló intézkedéseinek előnyeit.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  A nők és a gyermekek felülreprezentáltak a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett személyek között, miközben a családok élelmezésbiztonságának és megélhetésének biztosítása gyakran a nők feladata. A tagállamoknak és a Bizottságnak megfelelő lépéseket kell tenniük a hátrányos megkülönböztetés megakadályozására, és biztosítaniuk kell a férfiak és nők közötti egyenlőség és a nemek közötti esélyegyenlőség elvének következetes integrálását az alap előkészítésének, programozásának és irányításának, illetve nyomon követésének és értékelésének valamennyi szakaszában, valamint a tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányok és a bevált gyakorlatok cseréje során;
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)
(2b) az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke hangsúlyozza, hogy az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)
(2c)  Az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke hangsúlyozza, hogy az Unió elismeri az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, szabadságokat és elveket.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
2 d preambulumbekezdés (új)
(2d)  A veszélyeztetett és alacsony jövedelmű csoportok marginalizálódásának megakadályozása, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés fokozott kockázatának elkerülése érdekében olyan stratégiák elfogadására van szükség, amelyek előmozdítják az aktív befogadást.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapnak (a továbbiakban: az alap) meg kell erősítenie a társadalmi kohéziót azáltal, hogy hozzájárul az Unióban tapasztalható szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti programok támogatásával, amelyek nem pénzügyi jellegű támogatást nyújtanak a leginkább rászoruló személyeknek az élelmiszerhiány, a hajléktalanság és a gyermekek anyagi nélkülözésének enyhítése érdekében.
(4)  A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapnak (a továbbiakban: „az alap”) meg kell erősítenie a társadalmi kohéziót azáltal, hogy hozzájárul az Unióban tapasztalható szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti programok támogatásával, amelyek nem pénzügyi jellegű támogatást nyújtanak a leginkább rászoruló személyeknek az élelmiszerhiány és a súlyos anyagi nélkülözés enyhítése érdekében.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)  Az ETHOS (a hajléktalanság európai tipológiája) fogalommeghatározása lehetséges kiindulópontot jelent arra, hogy az alapot eljuttassák a súlyosan rászoruló személyek különböző kategóriáihoz.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)
(4b)  Az alap nem helyettesítheti a tagállami kormányok által végrehajtott azon közpolitikákat, amelyek célja a sürgősségi élelmiszersegélyek iránti igények csökkentése, valamint az éhezés, a szegénység és a társadalmi kirekesztés teljes felszámolását szolgáló célok és fenntartható politikák kidolgozása.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
4 c preambulumbekezdés (új)
(4c)  Miután a szegénység és a társadalmi kirekesztés által fenyegetettek száma egyre nő, és ez a tendencia az elkövetkező években is folytatódni fog, szükség van az alap számára a többéves pénzügyi keretben elkülönített források növelésére.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
4 d preambulumbekezdés (új)
(4d)  Az alapnak támogatnia kell a hajléktalanok súlyos anyagi nélkülözésének enyhítésére irányuló tagállami erőfeszítéseket is.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  Ezek az előírások garantálják azt is, hogy a támogatott műveletek megfeleljenek az alkalmazandó uniós és nemzeti jogszabályoknak, különösen a leginkább rászoruló személyeknek juttatott termékek biztonságossága tekintetében.
(6)  Ezek az előírások garantálják azt is, hogy a támogatott műveletek megfeleljenek az alkalmazandó uniós és nemzeti jogszabályoknak, különösen a leginkább rászoruló személyeknek juttatott élelmiszersegélyek és alapvető anyagi támogatásnyújtás biztonságossága tekintetében.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  Az egyes tagállamok operatív programjainak meg kell határozniuk és indokolniuk kell az anyagi nélkülözés kezelni kívánt formáit és meg kell fogalmazniuk a nemzeti programok támogatása keretében a leginkább rászoruló személyeknek történő segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit. További, olyan elemeket is tartalmazniuk kell, amelyek szükségesek az operatív program eredményes és hatékony végrehajtásának biztosításához.
(8)  Az egyes tagállamok operatív programjainak meg kell határozniuk és indokolniuk kell az anyagi nélkülözés és az élelmiszerhiány kezelni kívánt formáit és meg kell fogalmazniuk a nemzeti programok támogatása keretében a leginkább rászoruló személyeknek történő segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit. További olyan elemeket is tartalmazniuk kell, amelyek szükségesek az operatív programok eredményes és hatékony végrehajtásának biztosításához.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)  Az Unióban a súlyos élelmiszerhiánnyal egyidejűleg jelentős élelmiszer-pazarlás tapasztalható. Az egyes tagállamok operatív programjainak fel kell tüntetniük, hogy a program miként törekszik az élelmiszer-pazarlás visszaszorítására és az élelmiszerhiány elleni fellépésre irányuló politikák közötti szinergiák összehangolt módon történő kiaknázására. Az egyes tagállamok operatív programjainak fel kell tüntetniük azt is, hogy a program miként törekszik arra, hogy elhárítsa a fölös élelmiszer-készleteiket az élelmiszerhiány ellen küzdő non-profit szervezeteknek adományozni kész kereskedelmi és nem kereskedelmi szervezeteket gátló esetleges adminisztratív akadályokat.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)
(8b)  Az alapból finanszírozott intézkedések eredményes és hatékony végrehajtása érdekében előnyben kell részesíteni a regionális és helyi hatóságok, valamint a civil társadalmat képviselő szervezetek közötti együttműködést. A tagállamoknak ezért bátorítaniuk kell az alapból finanszírozott intézkedések kidolgozásában és alkalmazásában érintett összes szereplő részvételét.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  Az alap hatékonyságának maximalizálása céljából, különös tekintettel a nemzeti körülményekre, helyénvaló az operatív programok lehetséges módosítására szolgáló eljárás létrehozása.
(9)  Az alap hatékonyságának maximalizálása és az ESZA intézkedéseivel való maximális szinergia biztosítása céljából, különös tekintettel a nemzeti körülmények lehetséges változásaira, helyénvaló az operatív programok lehetséges módosítására szolgáló eljárás létrehozása.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)  A leginkább rászoruló személyek különböző szükségleteire való lehető leghatékonyabb és legmegfelelőbb válaszadás és e személyek jobb segítése érdekében az alap minden szakaszában alkalmazni kell a partnerség elvét.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  A tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréje jelentős hozzáadott értéket képvisel, és a Bizottságnak elő kell mozdítania ezek terjesztését.
(10)  A tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréje jelentős hozzáadott értéket képvisel, mivel megkönnyíti a kölcsönös tanulást, és a Bizottságnak elő kell mozdítania és támogatnia kell ezek terjesztését, miközben törekednie kell a szinergiákra a bevált gyakorlatoknak a kapcsolódó alapok – különösen az ESZA – keretében folyó cseréjével.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  Az operatív programok végrehajtási folyamatának figyelemmel kísérése érdekében a tagállamoknak éves és záró végrehajtási jelentéseket kell készíteniük, és be kell nyújtaniuk azokat a Bizottságnak, biztosítva ezáltal, hogy lényeges és naprakész adatok álljanak rendelkezésre. Ugyanebből a célból a Bizottságnak és valamennyi tagállamnak – hacsak másképp meg nem állapodnak – évente kétoldalú felülvizsgálati üléseken kell részt venniük.
(11)  Az operatív programok végrehajtási folyamatának figyelemmel kísérése érdekében a tagállamoknak – a részt vevő civil szervezetekkel együttműködésben – éves és záró végrehajtási jelentéseket kell készíteniük, és be kell nyújtaniuk azokat a Bizottságnak, biztosítva ezáltal, hogy lényeges és naprakész adatok álljanak rendelkezésre. Ugyanebből a célból a Bizottságnak és valamennyi tagállamnak – hacsak másképp meg nem állapodnak – évente kétoldalú felülvizsgálati üléseken kell részt venniük.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  Az egyes operatív programok minőségének és kialakításának javítása, valamint az alap eredményességének és hatékonyságának értékelése érdekében előzetes és utólagos értékeléseket kell végezni. Ezeket az értékeléseket az operatív program keretében támogatásban részesülő, leginkább rászoruló személyekkel kapcsolatos felmérésekkel, valamint szükség esetén a programozási időszakban végzett értékelésekkel kell kiegészíteni. Ezzel kapcsolatban meg kell határozni a tagállamok és a Bizottság feladatait.
(12)  Az egyes operatív programok minőségének és kialakításának javítása, valamint az alap eredményességének és hatékonyságának értékelése érdekében előzetes és utólagos értékeléseket kell végezni. Ezeket az értékeléseket az operatív program keretében támogatásban részesülő, leginkább rászoruló személyekkel kapcsolatos felmérésekkel, valamint szükség esetén a programozási időszakban végzett értékelésekkel kell kiegészíteni. Az értékeléseknek tiszteletben kell tartaniuk a végső kedvezményezettek magánéletét, és úgy kell őket elvégezni, hogy ne bélyegezzék meg a leginkább rászorulókat. Ezzel kapcsolatban meg kell határozni a tagállamok és a Bizottság feladatait.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
(12a)  Amint azt az Eurostat az európai uniós anyagi nélkülözés méréséről a teljes lakosságra vonatkozó és gyermekspecifikus mutatók alapján készített tanulmánya is hangsúlyozza, jelentős kutatások folytak az anyagi nélkülözéssel kapcsolatban, ami a közeljövőben lehetővé teszi a finomítottabb adatgyűjtést az anyagi nélkülözést elszenvedő háztartások, felnőttek és gyermekek vonatkozásában.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)
(12b)  A leginkább rászoruló személyekről készült felmérésekkel kiegészített értékelés elvégzésekor szem előtt kell tartani, hogy a nélkülözés összetett fogalom, amely nehezen ragadható meg kis számú mutató használatával, mivel ezek félrevezetőek lehetnek, és hatástalan szakpolitikákat eredményezhetnek.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)
(12c)  Amint azt az Eurofound 2012. évi, európai életminőségről szóló harmadik felmérése kiemelte, az EU-ban az anyagi nélkülözést – a tulajdontól és a keresettől függetlenül – az alapvetőnek tekintett cikkek megfizetésére való képtelenség alapján kell mérni. Az anyagi nélkülözés kifinomultabb értékelését lehetővé tevő nélkülözési index kialakítása céljából ezért olyan háztartási mutatókat kell figyelembe venni, mint a jövedelmi szint, a jövedelmek egyenlőtlensége, a szükségletek fedezésének képessége, túlzott mértékű eladósodottság és az életszínvonallal való elégedettség.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  A polgároknak joguk van tudni, hogy az Unió pénzügyi forrásait miként és milyen célból fektetik be. Az alap eredményeire vonatkozó információk széles körű terjesztése és a finanszírozási lehetőségek hozzáférhetőségének és átláthatóságának biztosítása érdekében részletes tájékoztatási és kommunikációs szabályokat kell megállapítani, különösen a tagállamok és a kedvezményezettek feladataira vonatkozóan.
(13)  A polgároknak joguk van tudni, hogy az Unió pénzügyi forrásait miként és milyen célból fektetik be. Az alap eredményeire vonatkozó információk széles körű terjesztése és a finanszírozási lehetőségek hozzáférhetőségének és átláthatóságának biztosítása érdekében részletes tájékoztatási és kommunikációs szabályokat kell megállapítani, különösen a tagállamok helyi és regionális hatóságai és a kedvezményezettek feladataira vonatkozóan.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  Meg kell határozni az alapból az operatív programokhoz nyújtott társfinanszírozás mértékének legmagasabb szintjét az uniós források multiplikátor hatásának biztosítása céljából, egyúttal pedig az időszakos költségvetési nehézségekkel küzdő tagállamok helyzetére is megoldást kell találni.
(15)  Meg kell határozni az alapból az operatív programokhoz nyújtott társfinanszírozás mértékének szintjét az uniós források multiplikátor hatásának biztosítása céljából. Az időszakos költségvetési nehézségekkel küzdő tagállamok helyzetére is megoldást kell találni.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  A jogosultsági időszakra, valamint az alappal kapcsolatos műveletekre és kiadásokra vonatkozóan Unió-szerte egységes és méltányos szabályokat kell alkalmazni. A jogosultsági feltételeknek tükrözniük kell az alap célkitűzéseinek és lakossági célcsoportjainak sajátos jellegét, többek között a műveletek megfelelő támogathatósági feltételei, valamint a támogatási formák és a visszatérítésre vonatkozó szabályok és feltételek révén.
(16)  A jogosultsági időszakra, valamint az alappal kapcsolatos műveletekre és kiadásokra vonatkozóan Unió-szerte egységes, egyszerű és méltányos szabályokat kell alkalmazni. A jogosultsági feltételeknek tükrözniük kell az alap célkitűzéseinek és lakossági célcsoportjainak sajátos jellegét, többek között a műveletek megfelelő és egyszerűsített támogathatósági feltételei, valamint a támogatási formák és a visszatérítésre vonatkozó szabályok és feltételek révén.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat5 (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) előírja, hogy az állami intervencióval vásárolt termékek elhelyezése történhet úgy, hogy a termékeket az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztásra irányuló program rendelkezésére bocsátják, amennyiben a szóban forgó program ezt lehetővé teszi. Mivel, a körülményektől függően, az ilyen készletek felhasználásával, feldolgozásával vagy értékesítésével való élelmiszer-előállítás lehet a legkedvezőbb gazdasági lehetőség, helyénvaló ebben a rendeletben előírni egy ilyen lehetőséget. A készletekkel kapcsolatos tranzakciókból származó összegeket a leginkább rászorulók javára kellene felhasználni, és nem használhatók fel a tagállamoknak a program társfinanszírozására vonatkozó kötelezettségeinek csökkentésére. Az intervenciós készletek és az abból eredő bevételek lehető leghatékonyabb felhasználásának biztosítása érdekében a Bizottság, az egységes közös piacszervezésről szóló .…/…./EU rendelet 19. cikke e) pontjának megfelelően, fogadjon el olyan eljárásokat létrehozó végrehajtási aktusokat, amelyek révén az intervenciós készletekben lévő termékek felhasználhatók, feldolgozhatók vagy értékesíthetők a leginkább rászorulók számára kidolgozott program céljaira.
(17)  A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat5 (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) előírja, hogy az állami intervencióval vásárolt termékek elhelyezése történhet úgy, hogy a termékeket az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztásra irányuló program rendelkezésére bocsátják, amennyiben a szóban forgó program ezt lehetővé teszi. Mivel, a körülményektől függően, az ilyen készletek felhasználásával, feldolgozásával vagy értékesítésével való élelmiszer-előállítás lehet a legkedvezőbb gazdasági lehetőség, helyénvaló ebben a rendeletben előírni egy ilyen lehetőséget. A készletekkel kapcsolatos tranzakciókból származó összegeket a leginkább rászorulók javára kellene felhasználni, és nem használhatók fel a tagállamoknak a program társfinanszírozására vonatkozó kötelezettségeinek csökkentésére. Az intervenciós készletek és az abból eredő bevételek lehető leghatékonyabb felhasználásának biztosítása érdekében a Bizottság, az egységes közös piacszervezésről szóló .…/…./EU rendelet 19. cikke e) pontjának megfelelően, fogadjon el olyan eljárásokat létrehozó végrehajtási aktusokat, amelyek révén az intervenciós készletekben lévő termékek felhasználhatók, feldolgozhatók vagy értékesíthetők a leginkább rászorulók számára kidolgozott program céljaira. A partnerszervezetek számára lehetővé kell tenni a további forrásokból – ideértve az egységes piacszervezésről szóló …/…/EU rendelet 15. cikke értelmében rendelkezésre bocsátott intervenciós készleteket is – származó élelmiszerek szétosztását.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  Meg kell határozni az intézkedések azon típusait, amelyeket a Bizottság vagy a tagállamok kezdeményezésére – az alapból történő támogatással, technikai segítségnyújtásként – lehet végrehajtani.
(18)  Meg kell határozni az intézkedések azon típusait, amelyeket a Bizottság vagy a tagállamok kezdeményezésére – az alapból történő támogatással, technikai segítségnyújtásként – lehet végrehajtani. Az intézkedések típusainak meghatározásáról az irányító hatóságokkal és a partnerszervezetekkel szoros együttműködésben kell határozni.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
(27)  Az uniós költségvetési kötelezettségvállalásokat évente kell megtenni. A programozás eredményes irányítása érdekében az időközi kifizetési kérelmekre, az éves egyenleg és a végső egyenleg kifizetésére vonatkozóan közös szabályokat kell megállapítani.
(27)  Az uniós költségvetési kötelezettségvállalásokat évente kell megtenni. A programozás eredményes irányítása érdekében az időközi kifizetési kérelmekre, az éves egyenleg és a végső egyenleg kifizetésére vonatkozóan egyszerű közös szabályokat kell megállapítani.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
(30)  Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében olyan időben korlátozott intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek lehetővé teszik az felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő számára a kifizetések megszakítását, amennyiben a bizonyítékokból arra lehet következtetni, hogy az irányítási és kontrollrendszer működésében jelentős hiányosságok tapasztalhatók, bizonyíthatóan kifizetési kérelemmel kapcsolatos szabálytalanság merült fel, vagy elmarad a számlák vizsgálatához és elfogadásához szükséges dokumentumok benyújtása.
(30)  Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében olyan időben korlátozott intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek lehetővé teszik az felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő számára a kifizetések megszakítását, amennyiben a bizonyítékokból arra lehet következtetni, hogy az irányítási és kontrollrendszer működésében jelentős hiányosságok tapasztalhatók, bizonyíthatóan kifizetési kérelemmel kapcsolatos szabálytalanság merült fel, elmarad a számlák vizsgálatához és elfogadásához szükséges dokumentumok benyújtása, vagy jelentősen késik a projektek végrehajtása, és meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre arra, hogy a projekt célkitűzéseit nem fogják elérni.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
(32)  Annak biztosítására, hogy az uniós költségvetésből egy adott pénzügyi évben finanszírozott kiadásokat az alkalmazandó szabályokkal összhangban használják fel, megfelelő keretet kell létrehozni a számlák éves vizsgálatához és elfogadásához. E keret értelmében a kijelölt szerveknek az operatív program vonatkozásában igazgatási megbízhatósági nyilatkozatot kell benyújtaniuk a Bizottsághoz, és ehhez csatolniuk kell a hitelesített éves beszámolókat, a záró ellenőrzési jelentésekről és az elvégzett ellenőrzésekről szóló éves összefoglalót, valamint egy független ellenőri véleményt és ellenőrzési jelentést.
(32)  Annak biztosítására, hogy az uniós költségvetésből egy adott pénzügyi évben finanszírozott kiadásokat az alkalmazandó szabályokkal összhangban használják fel, megfelelő és egyszerű keretet kell létrehozni a számlák éves vizsgálatához és elfogadásához. E keret értelmében a kijelölt szerveknek az operatív program vonatkozásában igazgatási megbízhatósági nyilatkozatot kell benyújtaniuk a Bizottsághoz, és ehhez csatolniuk kell a hitelesített éves beszámolókat, a záró ellenőrzési jelentésekről és az elvégzett ellenőrzésekről szóló éves összefoglalót, valamint egy független ellenőri véleményt és ellenőrzési jelentést.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
(35)  Az uniós ellenőrzések gyakoriságának arányosnak kell lenni az Uniónak az alapból kifizetett támogatásával. Különösen az elvégzett pénzügyi ellenőrzések számát kell csökkenteni, amennyiben egy művelet teljes támogatható kiadása nem haladja meg a 100 000 EUR összeget. Mindazonáltal lehetővé kell tenni az ellenőrzések bármely időpontban történő elvégzését, amennyiben bizonyítható a szabálytalanság vagy a csalás, illetve egy ellenőrzési minta részeként. Annak érdekében, hogy a Bizottság által végzett ellenőrzés arányos legyen a kockázattal, a Bizottságnak tudnia kell csökkenteni az operatív programok ellenőrzésével kapcsolatos munkát, amennyiben nincsenek jelentős hiányosságok, vagy amennyiben az ellenőrző hatóság megbízható. Az ellenőrzések során teljes körűen figyelembe kell venni ezenfelül az alap lakossági célcsoportjaira vonatkozó célkitűzéseket és azok tulajdonságait.
(35)  Az uniós ellenőrzések gyakoriságának arányosnak kell lenni az Uniónak az alapból kifizetett támogatásával. Különösen az elvégzett pénzügyi ellenőrzések számát kell csökkenteni, amennyiben egy művelet teljes támogatható kiadása nem haladja meg a 100 000 EUR összeget. Mindazonáltal lehetővé kell tenni az ellenőrzések bármely időpontban történő elvégzését, amennyiben bizonyítható a szabálytalanság vagy a csalás, illetve egy ellenőrzési minta részeként. Annak érdekében, hogy a Bizottság által végzett ellenőrzés arányos legyen a kockázattal, a Bizottságnak tudnia kell csökkenteni az operatív programok ellenőrzésével kapcsolatos munkát, amennyiben nincsenek jelentős hiányosságok, vagy amennyiben az ellenőrző hatóság megbízható. Az ellenőrzések során teljes körűen figyelembe kell venni ezenfelül az alap lakossági célcsoportjaira vonatkozó célkitűzéseket és azok tulajdonságait, valamint az alap kedvezményezett szervezeteinek önkéntes jellegét.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés
(41)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket, többek között az emberi méltóság, valamint a magán- és a családi élet tiszteletben tartását, a személyes adatok védelméhez való jogot, a gyermekek jogait, az idősek jogait, a nemek közötti egyenlőséget és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. E rendeletet a fenti jogokkal és elvekkel összhangban kell alkalmazni.
(41)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket, többek között az emberi méltóság, valamint a magán- és a családi élet tiszteletben tartását, a személyes adatok védelméhez való jogot, a gyermekek jogait, a szociális támogatáshoz és a lakhatáshoz való jogot, az idősek jogait, a nemek közötti egyenlőséget és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. E rendeletet a fenti jogokkal és elvekkel összhangban kell alkalmazni.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)
(42a)  Tekintettel az ajánlati felhívások közzétételének időpontjára, e rendelet elfogadásának, valamint az operatív programok kidolgozásának határidőire, olyan szabályokra van szükség, amelyek 2014-ben zökkenőmentes átmenetet biztosítanak, az élelmiszer-ellátás akadozásának elkerülése érdekében.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
42 b preambulumbekezdés (új)
(42b)  Biztosítani kell, hogy az alap kiegészítse az ESZA keretében finanszírozott programokat és fellépéseket, és azt az ESZA-val a lehető legnagyobb mértékben összehangolják. A szegénység elleni küzdelem során kerülni kell az adminisztratív terheket növelő és a koordinációt és a szinergiákat nehezítő párhuzamos struktúrák kialakítását.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk
(1)  E rendelet a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra létrehozza a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot (a továbbiakban: az alap), és meghatározza az alap célkitűzéseit, támogatásának hatókörét, a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat és elosztásuk feltételeit, valamint megállapítja az alap eredményességének biztosításához szükséges szabályokat.
(1)  E rendelet a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra létrehozza a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot (a továbbiakban: az alap), és meghatározza az alap célkitűzéseit, támogatásának hatókörét, a rendelkezésére álló pénzügyi forrásokat és elosztásuk feltételeit, valamint megállapítja az alap eredményességének és hatékonyságának biztosításához szükséges szabályokat.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk
A következő meghatározásokat kell alkalmazni:

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1. „leginkább rászoruló személyek”: olyan természetes személyek, egyének, vagy az e személyekből álló családok, háztartások vagy csoportok, akiknek rászorultságát a nemzeti illetékes hatóságok által elfogadott, vagy a partnerszervezetek által megállapított és az említett illetékes hatóságok által jóváhagyott objektív kritériumok szerint határozták meg;
1. „leginkább rászoruló személyek”: olyan természetes személyek, egyének, vagy az e személyekből álló családok, háztartások vagy csoportok, akiknek rászorultságát a nemzeti illetékes hatóságok által az érintettekkel együttműködve, vagy a partnerszervezetek által megállapított és az említett illetékes nemzeti hatóságok által jóváhagyott objektív kritériumok szerint határozták meg;
2. „partnerszervezet”: olyan közszervezet vagy nonprofit szervezet, amely közvetlenül vagy más partnerszervezetek révén élelmiszert és árukat juttat a leginkább rászoruló személyekhez, és amelynek műveleteit a 29. cikk (3) bekezdésének b) pontja értelmében az irányító hatóság választja ki;
2. „partnerszervezet”: olyan közszervezet vagy nonprofit szervezet, amely közvetlenül vagy más partnerszervezetek révén élelmiszert és/vagy alapvető anyagi támogatást nyújt a 24. cikkben meghatározott jogosultsági feltételek alapján a leginkább rászoruló személyeknek, és amelynek műveleteit a 29. cikk (3) bekezdésének b) pontja értelmében az irányító hatóság választja ki;
3. „nemzeti program”: bármely program, amely az alap célkitűzéseivel legalább részben megegyező célkitűzésekkel rendelkezik, és amelyet valamely közszervezet vagy nonprofit szervezet hajt végre nemzeti, regionális vagy helyi szinten;
3. „nemzeti program”: bármely program, amely az alap célkitűzéseivel legalább részben megegyező célkitűzésekkel rendelkezik, és amelyet valamely közszervezet vagy nonprofit szervezet hajt végre nemzeti, regionális vagy helyi szinten;
4. „művelet”: az érintett operatív program irányító hatósága által vagy hatáskörében kiválasztott projekt, szerződés vagy intézkedés, amely hozzájárul a kapcsolódó operatív program célkitűzéseihez;
4. „művelet”: az érintett operatív program irányító hatósága által vagy hatáskörében kiválasztott projekt, szerződés vagy intézkedés, amely hozzájárul a kapcsolódó operatív program célkitűzéseihez;
5. „befejezett művelet”: olyan művelet, amelyet fizikailag befejeztek vagy teljes körűen végrehajtottak, és amellyel kapcsolatban a kedvezményezettek minden kifizetést elvégeztek, és a megfelelő operatív programból származó támogatást kifizették a kedvezményezettek részére;
5. „befejezett művelet”: olyan művelet, amelyet fizikailag befejeztek vagy teljes körűen végrehajtottak, és amellyel kapcsolatban a kedvezményezettek minden kifizetést elvégeztek, és a megfelelő operatív programból származó támogatást kifizették a kedvezményezettek részére;
6. „kedvezményezett”: a közszférához vagy a magánszférához tartozó szerv, amely felelős a műveletek kezdeményezéséért vagy azok kezdeményezéséért és végrehajtásáért;
6. „kedvezményezett”: a közszférához vagy a magánszférához tartozó szerv, amely felelős a műveletek kezdeményezéséért vagy azok kezdeményezéséért és végrehajtásáért;
7. „végső kedvezményezett”: az élelmiszert vagy termékeket kapó, illetve a kísérő intézkedések előnyeit élvező leginkább rászoruló személyek;
7. „végső kedvezményezett”: az élelmiszerek és/vagy anyagi eszközök tekintetében nélkülözést szenvedők, és/vagy ezen alap keretében a kísérő intézkedések előnyeit élvezők;
7a. „kísérő intézkedések”: az élelmiszerosztáson és az alapvető anyagi támogatásnyújtáson túlmutató intézkedések, amelyek célja a társadalmi kirekesztés megszüntetése, valamint a társadalmi vészhelyzetek részvételen alapuló és fenntartható kezelése;
8. „közpénzekből folyósított támogatás”: olyan művelethez nyújtott pénzügyi támogatás, amely nemzeti, regionális vagy helyi közhatóságok költségvetéséből, az Unió alaphoz kapcsolódó költségvetéséből, közjogi intézmények költségvetéséből, közhatóságok társulásainak vagy a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (9) bekezdése szerinti közjog hatálya alá tartozó intézményeknek a költségvetéséből származik;
8. „közpénzekből folyósított támogatás”: olyan művelethez nyújtott pénzügyi támogatás, amely nemzeti, regionális vagy helyi közhatóságok költségvetéséből, az Unió alaphoz kapcsolódó költségvetéséből, közjogi intézmények költségvetéséből, közhatóságok társulásainak vagy a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (9) bekezdése szerinti közjog hatálya alá tartozó intézményeknek a költségvetéséből származik;
9. „közreműködő szervezet”: közjogi vagy magánjogi intézmény, amely irányító vagy igazoló hatóság illetékessége alatt jár el, vagy ilyen hatóság nevében hajt végre feladatokat a műveleteket végrehajtó kedvezményezettek vonatkozásában;
9. „közreműködő szervezet”: közjogi vagy magánjogi intézmény, amely irányító vagy igazoló hatóság illetékessége alatt jár el, vagy ilyen hatóság nevében hajt végre feladatokat a műveleteket végrehajtó kedvezményezettek vonatkozásában;
10. „számviteli év”: a július 1. és június 30. közötti időszak, kivéve az első számviteli évet, amelynek tekintetében ez a kiadások támogathatóságának első napjától 2015. június 30-ig tartó időszak; az utolsó számviteli év 2022. július 1-től 2023. június 30-ig tart;
10. „számviteli év”: a július 1. és június 30. közötti időszak, kivéve az első számviteli évet, amelynek tekintetében ez a kiadások támogathatóságának első napjától 2015. június 30-ig tartó időszak; az utolsó számviteli év 2022. július 1-től 2023. június 30-ig tart;
11. „pénzügyi év”: január 1-jétől december 31-ig tartó időszak.
11. „pénzügyi év”: január 1-jétől december 31-ig tartó időszak.
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)
2a. cikk
Valamennyi tagállam számára biztosítani kell az alap használatához való jogot.

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk
(1)  Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi kohéziót az Unión belül, hogy az Európa 2020 stratégiának megfelelően hozzájárul a szegénység és társadalmi kirekesztés kockázatának kitett lakosok számát legalább 20 millióval csökkenteni kívánó célkitűzés megvalósításához. Az alap a leginkább rászoruló személyek számára nyújtott nem pénzügyi jellegű támogatás biztosításával hozzájárul az Unión belüli szegénység legsúlyosabb formáinak enyhítésére irányuló konkrét célkitűzés megvalósításához. E célkitűzés megvalósításának mérése az alapból támogatásban részesülő személyek számával történik.
(1)  Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi kohéziót, fokozza a társadalmi befogadást és folytat küzdelmet a szegénység ellen az Unión belül, hogy az Európa 2020 stratégiának megfelelően hozzájárul a szegénység és társadalmi kirekesztés kockázatának kitett lakosok számát legalább 20 millióval csökkenteni kívánó célkitűzés megvalósításához, egyúttal kiegészítve az Európai Szociális Alapot. Az alap a leginkább rászoruló személyek számára nyújtott nem pénzügyi jellegű támogatás biztosításával hozzájárul az Unión belüli szegénység legsúlyosabb formáinak, különösen az élelmiszer nélkülözésének enyhítésére és felszámolására irányuló konkrét célkitűzés megvalósításához.
(2)  Az alap hozzájárul az élelmiszer-szegénység tartós megszüntetéséhez, tisztes életfeltételeket nyújtva a leginkább rászorulóknak. E célkitűzés, és az alap strukturális hatása mind minőségi, mind mennyiségi szempontból kiértékelésre kerül.
(3)  Az alap kiegészíti a nemzeti stratégiákat, és nem helyettesíti vagy szűkíti a szegénység felszámolását és a társadalmi integrációt elősegítő fenntartható nemzeti programokat, amelyek továbbra is tagállami hatáskörbe tartoznak.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk
(1)  Az alap olyan nemzeti programokat támogat, amelyek keretében a hajléktalanok és a gyermekek számára személyes felhasználásra szánt élelmiszert és alapvető fogyasztási cikkeket juttatnak a leginkább rászoruló személyek számára.
(1)  Az alap olyan nemzeti programokat támogat, amelyek keretében a tagállamok által kiválasztott partnerszervezeteken keresztül a végső kedvezményezettek számára személyes felhasználásra szánt élelmiszert és alapvető anyagi támogatástezen belül kezdőcsomagokat is – juttatnak a leginkább rászoruló személyek számára.
(2)  Az alap az élelmiszer- és termékelosztást kiegészítő, a leginkább rászoruló személyek újbóli társadalmi beilleszkedéséhez hozzájáruló kísérő intézkedéseket is támogathat.
(2)  Az alap az élelmiszerek és alapvető anyagi támogatások nyújtását kiegészítő, a leginkább rászoruló személyek társadalmi beilleszkedéséhez, egészséges étrendjéhez és függőségének csökkentéséhez hozzájáruló kísérő intézkedéseket is támogathat. Ezeknek a lépéseknek szorosan kapcsolódniuk kell az Európai Szociális Alap helyi tevékenységeihez és a szegénység megszüntetésére összpontosító szervezetek tevékenységeihez.
(2a)  Az alap segítséget nyújthat a kedvezményezettek számára a helyi élelmiszer-ellátási láncok jobb és hatékonyabb felhasználásához, ezzel növelve és diverzifikálva a leginkább rászoruló személyek élelmiszer-ellátását, és hozzájárulva az élelmiszer-pazarlás csökkentéséhez és megelőzéséhez.
(3)  Az alap ösztönzi a kölcsönös tanulást, a hálózatépítést és a bevált gyakorlatok terjesztését a leginkább rászoruló személyeknek nyújtott nem pénzügyi jellegű támogatás területén.
(3)  Az alap európai szinten ösztönzi a kölcsönös tanulást, a hálózatépítést és a bevált gyakorlatok terjesztését a leginkább rászoruló személyeknek nyújtott nem pénzügyi jellegű támogatás területén. A területen tevékenykedő olyan szervezetek és projektek is bevonhatók, amelyek nem veszik igénybe az alap forrásait.
Módosítás 40 és 76
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk
(1)  Az Unió költségvetésének az alap számára juttatott részét a tagállamok és a Bizottság közötti megosztott irányítás keretében hajtják végre a költségvetési rendelet 55. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően, a Bizottság kezdeményezésére végzett technikai segítségnyújtás kivételével, amelyet a költségvetési rendelet 55. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban közvetlen irányítás keretében hajtanak végre.
(1)  Az Unió költségvetésének az alap számára juttatott részét a tagállamok és a Bizottság közötti megosztott irányítás keretében hajtják végre a költségvetési rendelet 55. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően, a Bizottság kezdeményezésére végzett technikai segítségnyújtás kivételével, amelyet a költségvetési rendelet 55. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban közvetlen irányítás keretében hajtanak végre.
(2)  A Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az alapból származó támogatás összhangban legyen az Unió politikáival és prioritásaival, és kiegészítse az Unió más eszközeit.
(2)  A Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az alapból származó támogatás összhangban legyen az Unió politikáival és prioritásaival, és kiegészítse az Unió más eszközeit.
(3)  Az alapból származó támogatást a Bizottság és a tagállamok közötti szoros együttműködés révén kell megvalósítani.
(3)  Az alapból származó támogatást a Bizottság és a tagállamok, valamint a civil társadalmat és a partnerszervezeteket képviselő testületek közötti szoros együttműködés révén kell nyújtani, együttműködve továbbá az illetékes regionális és helyi hatóságokkal, és a részt vevő partnerszervezetekkel.
(4)  A tagállamok és az általuk erre a célra kijelölt hatóságok feladata az operatív programok végrehajtása és az e rendelet szerinti feladataik elvégzése a tagállam intézményi, jogi és pénzügyi kereteinek megfelelően és e rendelet betartásával.
(4)  A tagállamok és az általuk erre a célra kijelölt hatóságok, vagy adott esetben a hatáskörrel rendelkező regionális hatóságok feladata az operatív programok végrehajtása és az e rendelet szerinti feladataik elvégzése a tagállam intézményi, jogi és pénzügyi kereteinek megfelelően és e rendelet betartásával.
(5)  Az alap végrehajtására és felhasználására – különösen a pénzügyi és igazgatási források felhasználására – vonatkozó, a jelentéstétellel, értékeléssel, irányítással és ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedéseknek figyelembe kell venniük az arányosság elvét a kiutalt támogatás mértékének tekintetében..
(5)  Az alap végrehajtására és felhasználására – különösen a pénzügyi és igazgatási források felhasználására – vonatkozó, a jelentéstétellel, értékeléssel, irányítással és ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedéseknek figyelembe kell venniük a főként önkéntesekre támaszkodó szervezetek korlátozott adminisztratív kapacitásait, és ügyelniük kell arra, hogy ne helyezzen e szervezetekre súlyosabb adminisztratív terheket, mint az előző program.
(6)  A saját felelősségi körüknek megfelelően a Bizottság és a tagállamok biztosítják az összhangot az Európai Szociális Alappal, valamint más uniós politikákkal és eszközökkel.
(6)  A saját felelősségi körüknek megfelelően és a kettős finanszírozás elkerülése érdekében a Bizottság és a tagállamok biztosítják az összhangot az Európai Szociális Alappal, valamint más uniós politikákkal és eszközökkel, elsősorban az egészségügyhöz kapcsolódó uniós intézkedésekkel.
(7)  A Bizottság, a tagállamok és a kedvezményezettek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét alkalmazzák a költségvetési rendelet 26. cikkének megfelelően.
(7)  A Bizottság, a tagállamok és a kedvezményezettek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét alkalmazzák a költségvetési rendelet 26. cikkének megfelelően.
(8)  A Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell az alap eredményességét, különösen a figyelemmel kísérés, jelentéstétel és értékelés révén.
(8)  A Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell az alap eredményességét, különösen a figyelemmel kísérés, jelentéstétel és értékelés, valamint az alap intézkedéseit végrehajtó helyi és regionális hatóságokkal és partnerszervezetekkel a hatásvizsgálat során történő szoros és rendszeres konzultáció révén.
(9)  A Bizottság és a tagállamok az alappal kapcsolatos szerepüket a kedvezményezettek adminisztratív terhei csökkentésének céljával látják el.
(9)  A Bizottság és a tagállamok megteszik az alap hatékonyságának biztosításához szükséges lépéseket, és a KSK-alapokkal kapcsolatos szerepüket a kedvezményezettek igazgatási terhei csökkentésének céljával látják el.
(10)  A Bizottság és a tagállamok biztosítják a nemek közötti egyenlőség és a nemi dimenzió elvének integrálását az alap végrehajtásának különböző szakaszaiban. A Bizottság és a tagállamok megteszik a megfelelő lépéseket a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen megkülönböztetés megakadályozása érdekében az alaphoz való hozzáférés igénybevétele során.
(10)  A Bizottság és a tagállamok biztosítják a nemek közötti egyenlőség és a nemi dimenzió elvének figyelembevételét az alap tervezésének, irányításának és végrehajtásának, felügyeletének és értékelésének különböző szakaszaiban, valamint a tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányok, illetve a bevált gyakorlatok cseréje során, ahol lehetséges, nemek szerint lebontott adatokat használva fel. A Bizottság és a tagállamok megteszik a megfelelő lépéseket a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen megkülönböztetés megakadályozása érdekében az alaphoz, valamint a kapcsolódó programokhoz és műveletekhez való hozzáférés igénybevétele során.
(11)  Az alap által finanszírozott műveletek megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti jogoknak. Az alap különösen csak olyan élelmiszer- vagy termékelosztás támogatására használható fel, amely megfelel a fogyasztói termékbiztonságra vonatkozó uniós jogszabálynak.
(11)  Az alap által finanszírozott műveletek megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti jogoknak. Az alap különösen csak olyan élelmiszer-osztás, vagy alapvető anyagi támogatásnyújtás támogatására használható fel, amely megfelel a fogyasztói termékbiztonságra vonatkozó uniós jogszabálynak.
(11a)  Adott esetben az élelmiszerek kiválasztása a kiegyensúlyozott táplálkozás és a minőségi élelmiszer – beleértve a friss terményeket is – biztosításának elvei alapján történik, hozzájárulva a végső kedvezményezettek egészséges étrendjéhez.
(12)  A tagállamok és a kedvezményezettek objektív kritériumok alapján választják ki az élelmiszer-ipari termékeket és árukat. Az élelmiszer-ipari termékek és adott esetben áruk kiválasztási szempontjai ugyancsak figyelembe veszik az éghajlati és környezeti vonatkozásokat, különösen az élelmiszer-hulladék csökkentése céljából.
(12)  A tagállamok és a kedvezményezettek a leginkább rászorulók szükségleteihez kapcsolódó objektív kritériumok alapján választják ki az élelmiszer-ipari termékeket és alapvető anyagi támogatásnyújtást.
(12).  Amennyiben lehetséges, előnyben kell részesíteni a helyi és regionális termékeket, figyelembe véve az éghajlati és környezeti vonatkozásokat, különösen az élelmiszer-hulladéknak az elosztási lánc minden egyes szakaszában való csökkentése céljából. Ebbe beletartozhat az élelmiszer-ellátási lánc bármely pontján működő vállalatokkal – a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának szellemében – kialakított partnerség..
(12b)  A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy az alap keretében biztosított támogatás nyújtása a leginkább rászoruló személyek méltóságát tiszteletben tartva történik;
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
(1)  A 2014–2020 közötti időszak vonatkozásában az alapból finanszírozandó költségvetési kötelezettségvállalások tekintetében rendelkezésre álló globális források összege 2011. évi árakon 2 500 000 000 EUR, a II. mellékletben meghatározott éves bontásban.
(1)  A 2014–2020 közötti időszak vonatkozásában az alapból finanszírozandó költségvetési kötelezettségvállalások tekintetében rendelkezésre álló globális források összege reálértéken (2011. évi árakon) nem lehet kevesebb a 2011-es költségvetésben a leginkább rászorulók segélyprogramja céljára elfogadott költségvetési előirányzat hétszeresénél.
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság végrehajtási aktusok révén határozatot fogad el a globális források tagállamok szerint éves bontásban történő megállapításáról, a(z) […]/EU rendelet (közös rendelkezésekről szóló rendelet) 84. cikke (5) bekezdésével összhangban, az e cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, az Eurostat által meghatározott alábbi mutatók figyelembevételével:
(3)  A Bizottság végrehajtási aktusok révén határozatot fogad el a globális források tagállamok szerint éves bontásban történő megállapításáról, a(z) […]/EU rendelet (közös rendelkezésekről szóló rendelet) 84. cikke (5) bekezdésével összhangban, az e cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, az Eurostat által az alábbiakkal kapcsolatban meghatározott legfrissebb mutatók figyelembevételével:
a) a súlyos anyagi nélkülözésben élő lakosság;
a) a súlyos anyagi nélkülözésben élő lakosság teljes lakossághoz viszonyított százalékos aránya;
b) az alacsony munkaintenzitású háztartásokban élő lakosság.
b) az alacsony munkaintenzitású háztartásokban élő lakosság adatainak közelmúltbeli változásai.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk
(1)  E rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül minden tagállam egy, a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó operatív programot nyújt be a Bizottságnak, amely a következőket tartalmazza:
(1)  E rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül minden tagállam egy, a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó operatív programot nyújt be a Bizottságnak, amely a következőket tartalmazza:
aa) a számára elkülönített részből felhasználni kívánt konkrét összeg meghatározása.
a)  Az anyagi nélkülözés operatív program keretében orvosolandó formájának (formáinak) meghatározása és kiválasztásuk indokolása, valamint az anyagi nélkülözés orvosolni kívánt típusainak és az élelmiszer- és termékelosztás, valamint a biztosítani kívánt kísérő intézkedések fő jellemzőinek és célkitűzéseinek leírása, a 14. cikkel összhangban elvégzett előzetes értékelés eredményeire figyelemmel;
a)  Az anyagi nélkülözés operatív program keretében orvosolandó típusa (vagy típusai) kiválasztásának indokolása, valamint fő jellemzőinek és célkitűzéseinek leírása, a 14. cikkel összhangban elvégzett előzetes értékelés eredményeire figyelemmel;
b) az anyagi nélkülözés egyes orvosolni kívánt típusainak megfelelő nemzeti program(ok) ismertetése;
b) az anyagi nélkülözés egyes orvosolni kívánt típusainak megfelelő nemzeti program(ok) ismertetése;
c) a leginkább rászoruló személyekre vonatkozó támogathatósági szempontokat meghatározó mechanizmus bemutatása, szükség esetén az anyagi nélkülözés orvosolni kívánt típusa szerinti bontásban;
c) a leginkább rászoruló személyekre vonatkozó támogathatósági szempontokat meghatározó mechanizmus bemutatása, szükség esetén az anyagi nélkülözés orvosolni kívánt típusa szerinti bontásban;
d) a műveletekre vonatkozó kiválasztási szempontok és a kiválasztási mechanizmus – szükség esetén az anyagi nélkülözés orvosolni kívánt típusa szerint megkülönböztetett – bemutatása;
d) a műveletekre vonatkozó kiválasztási szempontok és a kiválasztási mechanizmus – szükség esetén az anyagi nélkülözés orvosolni kívánt típusa szerint megkülönböztetett – bemutatása;
e) a partnerszervezetekre vonatkozó kiválasztási szempontok, szükség esetén az anyagi nélkülözés orvosolni kívánt típusa szerinti bontásban;
e) a partnerszervezetekre vonatkozó kiválasztási szempontok, szükség esetén az anyagi nélkülözés orvosolni kívánt típusa szerinti bontásban;
f) az Európai Szociális Alapnak kiegészítő jelleget biztosító mechanizmus bemutatása;
f) az Európai Szociális Alapnak kiegészítő jelleget biztosító mechanizmus bemutatása a két alap által lefedett tevékenységek egyértelmű elhatárolásával;
fa) az 5. cikkben meghatározott elvek érvényesülését célzó konkrét intézkedések és az azokhoz rendelt pénzügyi források leírása.
g) az operatív programok végrehajtására vonatkozó rendelkezések ismertetése, amely tartalmazza az irányító hatóság, adott esetben az igazoló hatóság, az ellenőrző hatóság és azon szerv megnevezését, amely számára a Bizottság kifizetéseket teljesít, valamint a figyelemmel kísérési eljárás leírását;
g) az operatív programok végrehajtására vonatkozó rendelkezések ismertetése, amely tartalmazza az irányító hatóság, adott esetben az igazoló hatóság, az ellenőrző hatóság és azon szerv megnevezését, amely számára a Bizottság kifizetéseket teljesít, valamint a figyelemmel kísérési eljárás leírását;
h) az illetékes regionális, helyi és más állami hatóságoknak, valamint a civil társadalmat képviselő testületeknek és az egyenlőség és megkülönböztetésmentesség ügyét támogató szervezeteknek az operatív program előkészítésében történő részvételét biztosító intézkedések ismertetése;
h) az illetékes regionális, helyi és más állami hatóságoknak, valamint a civil társadalmat képviselő testületeknek és az egyenlőség és megkülönböztetésmentesség ügyét támogató szervezeteknek az operatív program előkészítésében történő részvételét biztosító intézkedések ismertetése;
i) a 25. cikk (2) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás tervezett alkalmazásának leírása, beleértve a kedvezményezettek operatív programok végrehajtásával kapcsolatos igazgatási kapacitásának megerősítését célzó intézkedéseket;
i) a 25. cikk (2) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás tervezett alkalmazásának leírása, beleértve a kedvezményezettek operatív programok végrehajtásával kapcsolatos igazgatási kapacitásának megerősítését célzó intézkedéseket;
j) pénzügyi terv, amely az alábbi táblázatokat tartalmazza:
j) pénzügyi terv, amely az alábbi táblázatokat tartalmazza:
i. az alapból származó támogatásra tervezett pénzügyi előirányzat összegének évenkénti bontását, valamint a társfinanszírozás mértékét a 18. cikkel összhangban tartalmazó táblázat;
i. az alapból származó támogatásra tervezett pénzügyi előirányzat összegének évenkénti bontását, valamint a társfinanszírozás mértékét a 18. cikkel összhangban tartalmazó táblázat;
ii. az operatív programokból származó támogatásra vonatkozó teljes pénzügyi előirányzat összegét az anyagi nélkülözés orvosolni kívánt típusa szerinti bontásban, valamint a megfelelő kísérő intézkedéseket az egész programozási időszakra ismertető táblázat.
ii. az operatív programokból származó támogatásra vonatkozó teljes pénzügyi előirányzat összegét az anyagi nélkülözés orvosolni kívánt típusa szerinti bontásban, valamint a megfelelő kísérő intézkedéseket az egész programozási időszakra ismertető táblázat.
Az e) pontban említett, élelmiszert és termékeket közvetlenül szállító partnerszervezetek az anyagi támogatásnyújtást kiegészítő tevékenységeket vállalnak, amelyek célja a leginkább rászoruló személyek társadalmi integrációjának megvalósítása, függetlenül attól, hogy az alap támogatja-e ezeket a tevékenységeket.

Az e) pontban említett, az élelmiszert és/vagy alapvető anyagi támogatást közvetlenül nyújtó partnerszervezetek saját maguk vagy másokkal együttműködve az élelmiszer-támogatás nyújtását kiegészítő tevékenységeket vállalnak, amelyek célja a leginkább rászoruló személyek társadalmi integrációjának megvalósítása, függetlenül attól, hogy az alap támogatja-e ezeket a tevékenységeket.

(2)  Az operatív programokat a tagállam vagy a tagállam által kijelölt hatóság dolgozza ki az illetékes regionális, helyi és más állami hatóságokkal, valamint a civil társadalmat képviselő testületekkel és az egyenlőség és megkülönböztetésmentesség ügyét támogató szervezetekkel együttműködésben.
(2)  Az operatív programokat a tagállam vagy a tagállam által kijelölt hatóság dolgozza ki az illetékes regionális, helyi és más állami hatóságokkal, valamint minden érdekelt féllel együttműködve. A tagállamok biztosítják, hogy az operatív programok szorosan kapcsolódjanak a társadalmi befogadást célzó nemzeti szakpolitikákhoz.
(3)  A tagállamok az I. mellékletben meghatározott sablon szerint készítik el az operatív program tervezetét.
(3)  A tagállamok az I. mellékletben meghatározott sablon szerint készítik el az operatív program tervezetét.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok az operatív program módosítására vonatkozó kérelmet nyújthatnak be. Ehhez csatolni kell a felülvizsgált operatív programot és a módosítás indokolását.
A magyar változatot nem érinti.

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk
Platform

A bevált gyakorlatok cseréje

A Bizottság a leginkább rászoruló személyek részére biztosított nem pénzügyi jellegű segítségnyújtás területén folytatott tapasztalatcsere ösztönzése, kapacitás- és hálózatépítés elősegítése, valamint a lényeges eredmények terjesztése céljából uniós szintű platformot hoz létre.

A Bizottság előmozdítja az uniós szintű tapasztalatcserét, kapacitás- és hálózatépítést és szociális innovációt, ezáltal összekapcsolva az összes tagállam partnerszervezeteit és más érintettjeit.

A Bizottság ezenfelül évente legalább egy alkalommal tanácskozik a partnerszervezeteket uniós szinten képviselő szervezetekkel az alapból származó támogatás megvalósulásáról.

A Bizottság ezenfelül évente legalább egy alkalommal tanácskozik a partnerszervezeteket uniós szinten képviselő szervezetekkel az alapból származó támogatás megvalósulásáról, majd ezt követően kellő időben jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottság elősegíti az alappal kapcsolatos lényeges eredmények, jelentések és információk online terjesztését is;

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk
(1) 2015-től 2022-ig minden év június 30-ig a tagállam éves jelentést nyújt be a Bizottságnak az operatív program előző pénzügyi évben történt végrehajtásáról.
(1) 2015-től 2022-ig minden év június 30-ig a tagállam éves jelentést nyújt be a Bizottságnak az operatív program előző pénzügyi évben történt végrehajtásáról.
(2)  A tagállamok az éves végrehajtási jelentés tervezetét a Bizottság által elfogadott sablon szerint készítik el, beleértve a közös ráfordítás- és eredményességi mutatók jegyzékét.
(2)  A tagállamok az éves végrehajtási jelentés tervezetét a Bizottság által elfogadott sablon szerint készítik el, beleértve a közös ráfordítás- és eredményességi mutatók jegyzékét.
A mutatók a következőket foglalják magukba:

a) a súlyos anyagi nélkülözéssel szembeni küzdelmet célzó szociálpolitikai kiadásokkal kapcsolatos közelmúltbeli változások mind abszolút értékben, a GDP arányában, mind pedig a teljes közkiadásokhoz viszonyított arányában kifejezve;
b) a kedvezményezettek és a súlyos anyagi nélkülözéssel foglalkozó szervezetek finanszírozáshoz való hozzáférését szabályozó szociálpolitikai jogszabályok közelmúltbeli változásai.
(3)  Az éves végrehajtási tervek akkor fogadhatóak el, ha tartalmazzák a (2) bekezdésben említett sablonnak megfelelően előírt valamennyi információt, a közös mutatókat is beleértve. Amennyiben a jelentés nem elfogadható, a Bizottság az éves végrehajtási jelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül tájékoztatja erről az érintett tagállamot. Amennyiben a Bizottság az előírt határidőn belül nem küldi el az értesítést, a jelentést elfogadottnak kell tekinteni.
(3)  Az éves végrehajtási tervek akkor fogadhatóak el, ha tartalmazzák a (2) bekezdésben említett sablonnak megfelelően előírt valamennyi információt, a közös mutatókat is beleértve. Amennyiben a jelentés nem elfogadható, a Bizottság az éves végrehajtási jelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül tájékoztatja erről az érintett tagállamot. Amennyiben a Bizottság az előírt határidőn belül nem küldi el az értesítést, a jelentést elfogadottnak kell tekinteni.
(4)  A Bizottság megvizsgálja az éves végrehajtási jelentést, és annak kézhezvételétől számított két hónapon belül tájékoztatja a tagállamot az észrevételeiről.
(4)  A Bizottság megvizsgálja az éves végrehajtási jelentést, és annak kézhezvételétől számított két hónapon belül tájékoztatja a tagállamot az észrevételeiről.
Amennyiben a Bizottság nem tesz észrevételeket a fenti határidőkön belül, akkor a jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni.

Amennyiben a Bizottság nem tesz észrevételeket a fenti határidőkön belül, akkor a jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni.

(5)  A tagállamok 2023. szeptember 30-ig záró jelentést nyújtanak be az operatív program végrehajtásáról.
(5)  A tagállamok 2023. szeptember 30-ig záró jelentést nyújtanak be az operatív program végrehajtásáról.
A tagállamoknak a Bizottság által elfogadott sablon szerint kell elkészíteniük a záró végrehajtási jelentés tervezetét.

A tagállamoknak a Bizottság által elfogadott sablon szerint kell elkészíteniük a záró végrehajtási jelentés tervezetét.

A Bizottság megvizsgálja a záró végrehajtási jelentést, és annak kézhezvételétől számított öt hónapon belül tájékoztatja a tagállamot az észrevételeiről.

A Bizottság megvizsgálja a záró végrehajtási jelentést, és annak kézhezvételétől számított öt hónapon belül tájékoztatja a tagállamot az észrevételeiről.

Amennyiben a Bizottság nem tesz észrevételeket a fenti határidőkön belül, akkor a jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni.

Amennyiben a Bizottság nem tesz észrevételeket a fenti határidőkön belül, akkor a jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni.

(6)  A Bizottság végrehajtási aktus útján elfogadja az éves végrehajtási jelentés sablonját, beleértve a közös mutatók jegyzékét, valamint a záró végrehajtási jelentés sablonját. A végrehajtási aktus elfogadására a 60. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint kerül sor.
(6)  A Bizottság végrehajtási aktus útján elfogadja az éves végrehajtási jelentés sablonját, beleértve a közös mutatók jegyzékét, valamint a záró végrehajtási jelentés sablonját. A végrehajtási aktus elfogadására a 60. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint kerül sor.
(7)  A Bizottság észrevételeket tehet az operatív program végrehajtására vonatkozóan. Az irányító hatóság három hónapon belül tájékoztatja a Bizottságot a végrehajtott korrekciós intézkedésekről.
(7)  A Bizottság észrevételeket tehet az operatív program végrehajtására vonatkozóan. Az irányító hatóság három hónapon belül tájékoztatja a Bizottságot a végrehajtott korrekciós intézkedésekről.
(8)  Az irányító hatóságnak az egyes éves végrehajtási jelentések és a záró végrehajtási jelentések tartalmáról összefoglalót kell közzétennie.
(8)  Az irányító hatóságnak az egyes éves végrehajtási jelentések és a záró végrehajtási jelentések tartalmáról összefoglalót kell közzétennie.
(8a)  A Bizottság az éves végrehajtási jelentések és a záró végrehajtási jelentések összefoglalóját kellő időben benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
(8b)  A végrehajtási jelentésekkel kapcsolatos eljárás a juttatott forrásokhoz és a támogatás jellegéhez képest nem lehet túl bonyolult, és nem okozhat szükségtelen adminisztratív terheket.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk
Kétoldalú felülvizsgálati ülés

Kétoldalú felülvizsgálati ülések

(1)  A Bizottság és az egyes tagállamok 2014-től 2022-ig – eltérő megállapodás hiányában – évente legalább egy alkalommal összeülnek, hogy megvizsgálják az operatív program végrehajtása terén elért előrelépéseket, figyelembe véve az éves végrehajtási jelentést és adott esetben a 11. cikk (7) bekezdésében említett bizottsági észrevételeket.
(1)  A Bizottság és az egyes tagállamok 2014-től 2022-ig – eltérő megállapodás hiányában – évente legalább egy alkalommal összeülnek, hogy megvizsgálják az operatív program végrehajtása terén elért előrelépéseket, figyelembe véve az éves végrehajtási jelentést és adott esetben a 11. cikk (7) bekezdésében említett bizottsági észrevételeket.
(2)  A kétoldalú felülvizsgálati ülés elnöki tisztségét a Bizottság tölti be.
(2)  A kétoldalú felülvizsgálati ülés elnöki tisztségét a Bizottság tölti be.
(3)  A tagállam biztosítja, hogy az ülés után megfelelően nyomon kövessék a Bizottság esetleges észrevételeit.
(3)  A tagállam biztosítja, hogy az ülés után megfelelően nyomon kövessék a Bizottság esetleges észrevételeit, és a következő évi vagy – adott esetben – a következő évekre vonatkozó végrehajtási jelentésben kitér erre.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk
(1)  A tagállamok biztosítják az értékelések elvégzéséhez szükséges forrásokat, továbbá az értékelésekhez szükséges – többek között a 11. cikkben említett közös mutatókra vonatkozó – adatok előállításához és gyűjtéséhez szükséges eljárások rendelkezésre állását.
(1)  A tagállamok biztosítják az értékelések elvégzéséhez szükséges forrásokat, továbbá az értékelésekhez szükséges – többek között a 11. cikkben említett közös mutatókra vonatkozó – adatok előállításához és gyűjtéséhez szükséges eljárások rendelkezésre állását.
(2)  Az értékeléseket az operatív program végrehajtásáért felelős hatóságoktól független szakértők végzik. Minden értékelést teljes egészében nyilvánosságra kell hozni.
(2)  Az értékeléseket az operatív program végrehajtásáért felelős hatóságoktól független szakértők végzik. Minden értékelést teljes egészében nyilvánosságra kell hozni, ugyanakkor azok semmilyen esetben sem tartalmazhatnak a végső kedvezményezettek személyazonosságára vonatkozó információkat.
(2a)  Az értékelések a juttatott forrásokhoz vagy a támogatás jellegéhez képest nem lehetnek túl bonyolultak, és nem okozhatnak szükségtelen adminisztratív terheket.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk
(1)  A tagállamok valamennyi operatív program vonatkozásában előzetes értékelést végeznek.
(1)  A tagállamok valamennyi operatív program vonatkozásában előzetes értékelést végeznek.
(2)  Az előzetes értékelést az operatív programok előkészítéséért felelős hatóság felelősségi körében kell elvégezni. Ezt az operatív programmal egyidejűleg, vezetői összefoglalóval együtt kell benyújtani a Bizottságnak.
(2)  Az előzetes értékelést az operatív programok előkészítéséért felelős hatóság felelősségi körében kell elvégezni. Ezt az operatív programmal egyidejűleg, vezetői összefoglalóval együtt kell benyújtani a Bizottságnak.
(3)  Az előzetes értékelés a következőket méri fel:
(3)  Az előzetes értékelés a következőket méri fel:
a) a 2020-ig a szegénység és társadalmi kirekesztés kockázatának kitett lakosok számának 20 millióval történő csökkentésére irányuló uniós célkitűzés megvalósításához való hozzájárulást, tekintettel az anyagi nélkülözés kiválasztott orvosolni kívánt típusára, és figyelembe véve a szegénység és társadalmi kirekesztés, valamint az anyagi nélkülözés tekintetében felmerülő nemzeti szükségleteket;
a) a 2020-ig a szegénységben élők, valamint a szegénység és társadalmi kirekesztés kockázatának kitett lakosok számának 20 millióval történő csökkentésére irányuló uniós célkitűzés megvalósításához való hozzájárulást, tekintettel az anyagi nélkülözés kiválasztott orvosolni kívánt típusára, és figyelembe véve a szegénység és társadalmi kirekesztés, valamint az anyagi nélkülözés tekintetében felmerülő nemzeti szükségleteket;
aa) az élelmiszer-hulladékok mennyiségének csökkentéséhez való hozzájárulást;
b) a javasolt operatív program belső koherenciáját, valamint annak összefüggését más kapcsolódó pénzügyi eszközökkel;
b) a javasolt operatív program belső koherenciáját, valamint annak összefüggését más kapcsolódó pénzügyi eszközökkel;
c) a költségvetési források elosztása és az operatív program célkitűzései közötti összhangot;
c) a költségvetési források elosztása és az operatív program célkitűzései közötti összhangot;
d) a várható teljesítmények eredményekhez való hozzájárulását;
d) a várható teljesítményeknek az alap célkitűzéseihez való hozzájárulását;
da) az érdekelt felek eredményes bevonását az operatív program tervezésébe és végrehajtásába;
e) az operatív program figyelemmel kísérését és az értékelések elvégzéséhez szükséges adatok gyűjtését végző eljárások alkalmasságát.
e) az operatív program figyelemmel kísérését és az értékelések elvégzéséhez szükséges adatok gyűjtését végző eljárások alkalmasságát.
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk
(1)  Az irányító hatóság a programozási időszak során értékeléseket készíthet az operatív program eredményességéről és hatékonyságáról.
(1)  Az irányító hatóság a programozási időszak során értékeléseket készít az operatív program eredményességéről és hatékonyságáról.
(2)  Az irányító hatóságnak 2017-ben és 2021-ben a Bizottság által biztosított sablon szerint strukturált felmérést kell készítenie a végső kedvezményezettekről. A Bizottság végrehajtási aktus útján fogadja el ezt a sablont. A végrehajtási aktus elfogadására a 60. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint kerül sor.
(2)  Az irányító hatóságnak 2017-ben és 2021-ben a Bizottság által biztosított sablon szerint strukturált felmérést kell készítenie a végső kedvezményezettekről. A Bizottság az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően a sablont meghatározó végrehajtási aktusokat fogad el. A végrehajtási aktus elfogadására a 60. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint kerül sor.
(3)  A Bizottság saját kezdeményezésére elvégezheti az operatív programok értékelését.
(3)  A Bizottság saját kezdeményezésére értékelheti az operatív programokat.
(3a)  A Bizottság legkésőbb 2018 márciusáig benyújtja az alap félidős értékelését az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk
A Bizottság saját kezdeményezésére és a tagállamokkal szoros együttműködésben, külső szakértők segítségével utólagos értékelést végez a kapott eredmények eredményességéről és fenntarthatóságáról, valamint az alap hozzáadott értékének felmérése céljából. Az utólagos értékelést 2023. december 31-ig kell befejezni.

A Bizottság saját kezdeményezésére és a tagállamokkal szoros együttműködésben, külső szakértők segítségével utólagos értékelést végez az alap eredményességéről és hatékonyságáról és a kapott eredmények fenntarthatóságáról, valamint az alap hozzáadott értékének felmérése céljából. Az utólagos értékelést 2023. december 31-ig kell befejezni.

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk
(1)  Az alap által támogatott intézkedésekről a tagállam információt szolgáltat, és népszerűsíti azokat. A tájékoztatás címzettjei a leginkább rászoruló személyek, a média és a szélesebb közönség. A tájékoztatásnak ki kell emelnie az Unió szerepét és biztosítania kell az alapból származó hozzájárulás láthatóságát.
(1)  Az alap által támogatott intézkedésekről a Bizottság és a tagállam információt szolgáltat, és népszerűsíti azokat. A tájékoztatás címzettjei elsősorban a leginkább rászoruló személyek, valamint a szélesebb közönség és a média. A tájékoztatásnak ki kell emelnie az Unió szerepét és biztosítania kell az alapból, a tagállamoktól és a partnerszervezetektől származó, az Unió társadalmi kohéziós célkitűzéseihez való hozzájárulás láthatóságát, kerülve a végső kedvezményezettek megbélyegzését..
(2)  Az alapból származó támogatás átláthatóságának biztosítása érdekében az irányító hatóság CSV vagy XML formátumban nyilvántartást vezet az alap által támogatott műveletekről, amelyet egy weboldalon hozzáférhetővé tesznek. A nyilvántartás legalább a kedvezményezett nevére, lakcímére és a kiutalt uniós támogatásra, valamint az anyagi nélkülözés orvosolni kívánt típusára vonatkozó adatokat tartalmazza.
(2)  Az alapból származó támogatás átláthatóságának biztosítása érdekében az irányító hatóság CSV vagy XML formátumban nyilvántartást vezet az alap által támogatott műveletekről, amelyet egy weboldalon hozzáférhetővé tesznek. A nyilvántartás legalább a kedvezményezett nevére, lakcímére és a kiutalt uniós támogatásra, valamint az anyagi nélkülözés orvosolni kívánt típusára vonatkozó adatokat tartalmazza.
A műveletek jegyzékét legalább tizenkét havonta aktualizálni kell.

A műveletek jegyzékét legalább tizenkét havonta aktualizálni kell.

(3)  Egy művelet végrehajtása során a kedvezményezettek és a partnerszervezetek úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az alaptól kapott támogatásról, hogy a nyilvánosság számára jól látható helyen, az élelmiszer, a termékek és a kísérő intézkedések biztosításának valamennyi helyszínén – kivéve, ha az elosztás körülményei miatt erre nincs lehetőség – legalább egy (minimum A3-as méretű) plakátot helyeznek el, amely tájékoztatást ad a műveletről, többek között az Uniótól kapott pénzügyi támogatásról.
(3)  Egy művelet végrehajtása során a kedvezményezettek és a partnerszervezetek úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az alaptól kapott támogatásról, hogy a nyilvánosság számára jól látható helyen, az élelmiszer és/vagy az alapvető anyagi támogatás nyújtásának és a kísérő intézkedések biztosításának valamennyi helyszínén – kivéve, ha az elosztás körülményei miatt erre nincs lehetőség kerülve a végső kedvezményezettek megbélyegzését elhelyeznek legalább egy (minimum A3-as méretű) plakátot, amely tájékoztatást ad a műveletről, többek között az Uniótól kapott pénzügyi támogatásról, vagy egy megfelelő méretű uniós plakátot.
A saját weboldallal rendelkező kedvezményezettek és partnerszervezetek rövid leírást is közölnek a műveletről, megemlítve annak céljait és az elért eredményeket, és kiemelve az Uniótól kapott pénzügyi támogatást.

A saját weboldallal rendelkező kedvezményezettek és partnerszervezetek rövid leírást is közölnek a műveletről, megemlítve annak céljait és az elért eredményeket, és kiemelve az Uniótól kapott pénzügyi támogatást.

(4)  A kedvezményezett és a partnerszervezetek valamennyi tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali intézkedésükben elismerik az alapból a művelet számára nyújtott támogatást, feltüntetve az Unió jelképét, valamint az Unióra és az alapra utaló hivatkozást.
(4)  A kedvezményezett és a partnerszervezetek valamennyi tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali intézkedésükben elismerik az alapból a művelet számára nyújtott támogatást, feltüntetve az Unió jelképét, valamint az Unióra és az alapra utaló hivatkozást.
(5)  Az irányító hatóság a (2) bekezdéssel összhangban tájékoztatja a kedvezményezetteket a műveletek jegyzékének közzétételéről. Az irányító hatóság tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali segédanyagokat biztosít, beleértve elektronikus formátumú sablonokat, hogy megkönnyítse a kedvezményezettek és a partnerszervezetek számára a (3) bekezdés szerinti kötelezettségeik teljesítését.
(5)  Az irányító hatóság a (2) bekezdéssel összhangban tájékoztatja a kedvezményezetteket a műveletek jegyzékének közzétételéről. Az irányító hatóság tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali segédanyagokat biztosít, beleértve elektronikus formátumú sablonokat, hogy megkönnyítse a kedvezményezettek és a partnerszervezetek számára a (3) bekezdés szerinti kötelezettségeik teljesítését.
(6)  A személyes adatok e cikk értelmében történő feldolgozása során az irányító hatóság, valamint a kedvezményezettek és a partnerszervezetek a 95/46/EK irányelvnek megfelelően járnak el.
(6)  A személyes adatoknak a 13–17. cikk értelmében történő feldolgozása során az irányító hatóság, valamint a kedvezményezettek és a partnerszervezetek a 95/46/EK irányelvnek megfelelően járnak el.
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk
(1)  Az operatív program társfinanszírozási aránya nem lehet magasabb a támogatható közkiadások 85 %-ánál.
(1)  Az operatív program finanszírozási aránya a támogatható közkiadások 85%-a. a 19. cikk (1) bekezdésében meghatározott körülmények között ennek aránya növelhető. A tagállamok szabadon dönthetnek az alap tevékenységeinek nemzeti forrásból történő további támogatásáról.
1a.  A kedvezményezettek semmilyen körülmények közt nem lehetnek az alap műveleteinek társfinanszírozói.
(2)  A Bizottság operatív programot elfogadó határozata rögzíti az operatív program esetében alkalmazandó társfinanszírozási arányt és az alapból igénybe vehető támogatás maximális összegét.
(2)  A Bizottság operatív programot elfogadó határozata rögzíti az operatív program esetében alkalmazandó társfinanszírozási arányt és az alapból igénybe vehető támogatás maximális összegét.
(3)  A Bizottság kezdeményezésére vagy nevében végrehajtott technikai segítségnyújtási intézkedések 100 %-os finanszírozási aránya engedélyezett.
(3)  A Bizottság kezdeményezésére vagy nevében végrehajtott technikai segítségnyújtási intézkedések 100 %-os finanszírozási aránya engedélyezett.
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk
(1)  A tagállam kérésére az időközi kifizetést és a végső egyenleg összegét az operatív programra vonatkozó társfinanszírozási arányhoz képest 10 százalékponttal növelt szintnek megfelelő összeggel lehet megemelni. A megemelt arány, amely nem lépheti túl a 100 %-ot, az olyan kifizetési kérelmekre vonatkozik, amelyek azzal a számviteli időszakkal kapcsolatosak, amelyre a tagállam a kérelmét benyújtotta, és az azt követő számviteli időszakokra, amelyek során a tagállam megfelel az alábbi feltételek egyikének:
(1)  A tagállam kérésére az időközi kifizetést és a végső egyenleg összegét az operatív programra vonatkozó társfinanszírozási arányhoz képest 10 százalékponttal növelt szintnek megfelelő összeggel lehet megemelni. A megemelt arány, amely nem lépheti túl a 100 %-ot, az olyan kifizetési kérelmekre vonatkozik, amelyek azzal a számviteli időszakkal kapcsolatosak, amelyre a tagállam a kérelmét benyújtotta, és az azt követő számviteli időszakokra, amelyek során a tagállam megfelel az alábbi feltételek egyikének:
a) amennyiben az érintett tagállam bevezette az eurót, makrofinanszírozási támogatást kap az Uniótól a 407/2010/EU tanácsi rendelettel összhangban;
a) amennyiben az érintett tagállam bevezette az eurót, makrofinanszírozási támogatást kap az Uniótól a 407/2010/EU tanácsi rendelettel összhangban;
b) amennyiben az érintett tagállam nem vezette be az eurót, középtávú finanszírozási támogatást kap a 332/2002/EK tanácsi rendelet értelmében;
b) amennyiben az érintett tagállam nem vezette be az eurót, középtávú finanszírozási támogatást kap a 332/2002/EK tanácsi rendelet értelmében;
c) a finanszírozási támogatás folyósítása az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozásáról szóló szerződés szerint történik.
c) a finanszírozási támogatás folyósítása az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozásáról szóló szerződés szerint történik.
(2)  Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére az időközi kifizetések és a végsőegyenleg-kifizetések révén nyújtott uniós támogatás nem haladhatja meg a közpénzekből folyósított támogatást és az operatív programot jóváhagyó bizottsági határozatban előírt, az alapból nyújtott támogatás legmagasabb összegét.
(2)  Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére az időközi kifizetések és a végsőegyenleg-kifizetések révén nyújtott uniós támogatás nem haladhatja meg a közpénzekből és/vagy magánforrásokból folyósított támogatást és az operatív programot jóváhagyó bizottsági határozatban előírt, az alapból nyújtott támogatás legmagasabb összegét.
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk
(1)  Az operatív program által támogatott műveleteket az operatív program által érintett tagállamban valósítják meg.
(1)  Az operatív program által támogatott műveleteket az operatív program által érintett tagállamban valósítják meg.
(2)  A műveletek abban az esetben támogathatók az operatív programból, ha méltányos és átlátható eljárásban, az operatív programban meghatározott feltételek alapján választották ki azokat.
(2)  A műveletek abban az esetben támogathatók az operatív programból, ha méltányos és átlátható eljárásban, az operatív programban meghatározott feltételek alapján választották ki azokat.
(3)  A hajléktalanoknak és a gyermekeknek szánt élelmiszert és termékeket maguk a partnerszervezetek is beszerezhetik.
(3)  A végső kedvezményezettek általi személyes felhasználásra szánt élelmiszert és/vagy alapvető anyagi támogatás keretében nyújtott cikkeket maguk a partnerszervezetek is beszerezhetik.
Az élelmiszert és termékeket közszervezet is megvásárolhatja, és díjmentesen a partnerszervezetek rendelkezésére bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer az egységes közös piacszervezésről szóló …/.../EU rendelet 15. cikkének megfelelően rendelkezésre bocsátott intervenciós készletekből származó termékek felhasználásából, feldolgozásából vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul az élelmiszerek partnerszervezetekhez való szállítását. Minden olyan összeg, amely e készletekkel kapcsolatos ügyletből származik, a leginkább rászoruló személyek javára használandó fel, és nem használható fel a tagállamok e rendelet 18, cikkében előírt, a program társfinanszírozására vonatkozó kötelezettségeinek csökkentésére.

Az élelmiszert és termékeket közszervezet is megvásárolhatja, és díjmentesen a partnerszervezetek rendelkezésére bocsáthatja. A partnerszervezetek ezen túlmenően más forrásokból származó élelmiszer-készleteket is oszthatnak, beleértve az egységes közös piacszervezésről szóló …/.../EU rendelet 15. cikkének megfelelően rendelkezésre bocsátott intervenciós készletekből származó termékeket.

A Bizottság az egységes piacszervezésről szóló …/.../EU rendelet 19. cikke e) pontjának értelmében elfogadott eljárásokat alkalmazza, melyek szerint az intervenciós készleteket felhasználhatók, feldolgozhatók vagy értékesíthetők e rendelet .céljaira annak érdekében, hogy az intervenciós készletek és a belőlük származó bevételek a lehető leghatékonyabb módon kerüljenek felhasználásra.

A Bizottság az egységes piacszervezésről szóló …/.../EU rendelet 19. cikke e) pontjának értelmében elfogadott eljárásokat alkalmazza, melyek szerint az intervenciós készleteket felhasználhatók, feldolgozhatók vagy értékesíthetők e rendelet .céljaira annak érdekében, hogy az intervenciós készletek és a belőlük származó bevételek a lehető leghatékonyabb módon kerüljenek felhasználásra.

(4)  Ezt az anyagi támogatásnyújtást díjmentesen kell eljuttatni a leginkább rászoruló személyekhez.
(4)  Az élelmiszert és az alapvető anyagi támogatásként nyújtott cikkeket kivétel nélkül minden esetben díjmentesen kell eljuttatni a leginkább rászoruló személyekhez.
(5)  Az alapból támogatásban részesülő valamely művelet más uniós eszközből nem kaphat támogatást.
(5)  A kettős finanszírozás elkerülése érdekében az alapból támogatásban részesülő valamely művelet más uniós eszközből nem kaphat támogatást. A kedvezményezetteket ugyanakkor nem akadályozhatók meg abban, hogy hatékonyan és optimálisan pályázzanak az európai alapok – például az Európai Szociális Alap – igénybevételére azzal a céllal, hogy a szegénység enyhítése és a társadalmi befogadás kezelésére szolgáló kiegészítő intézkedéseket hajtsanak végre.
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk
(1)  Az operatív programból támogatható költségek a következők:
(1)  Az operatív programból támogatható költségek a következők:
a) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok vagy a gyermekek számára személyes felhasználásra szánt alapvető fogyasztási cikkek beszerzésének költségei;
a) az élelmiszer, illetve a végső kedvezményezettek számára személyes felhasználásra szánt, alapvető anyagi támogatás keretében nyújtott cikkek beszerzésének költségei;
b) amennyiben közszervezet a hajléktalanok és a gyermekek számára személyes felhasználásra szánt élelmiszert és alapvető fogyasztási cikket vásárol és partnerszervezetek számára továbbítja azokat, az élelmiszernek és a termékeknek a partnerszervezetek raktárába történő szállításának költségei, az a) pontban említett költségek 1 %-ának megfelelő átalányösszegként megadva;
b) amennyiben közszervezet a végső kedvezményezettek számára személyes felhasználásra szánt élelmiszert vagy alapvető fogyasztási cikket vásárol, és partnerszervezetek számára továbbítja azokat, az élelmiszernek és az alapvető anyagi támogatás keretében nyújtott cikkeknek a partnerszervezetek raktárába történő szállításának költségei, az a) pontban említett költségek 1%-ának megfelelő átalányösszegként megadva;
c) a partnerszervezetek által viselt igazgatási, szállítási és raktározási költségek, az a) pontban említett költségek 5 %-ának megfelelő átalányösszegként megadva;
c) a partnerszervezetek által viselt igazgatási, szállítási és raktározási költségek, az a) pontban említett költségek 5 %-ának megfelelő átalányösszegként megadva; vagy az egységes piacszervezésről szóló …/.../EU rendelet 15. cikkének megfelelően átadott intervenciós élelmiszerkészletek értékének 5%-a;
ca) a partnerszervezetek által az élelmiszer-hulladék összegyűjtésével összefüggésben viselt igazgatási, szállítási és raktározási költségek.
d) a támogatást a leginkább rászoruló személyekhez közvetlenül eljuttató partnerszervezetek által vállalt, a társadalmi beilleszkedés megvalósítását célzó tevékenységek bejelentett költségei, az a) pontban említett költségek 5%-ának megfelelő átalányösszegként megadva;
d) az alapvető támogatást a végső kedvezményezettekhez közvetlenül vagy közvetve eljuttató partnerszervezetek által vállalt, a társadalmi beilleszkedés megvalósítását célzó tevékenységek bejelentett költségei, az a) pontban említett költségek 5%-ának megfelelő átalányösszegként megadva;
e) a 25. cikk értelmében felmerülő költségek.
e) a 25. cikk értelmében felmerülő költségek.
(2)  A következő költségek nem jogosultak az operatív programból származó támogatásra:
(2)  A következő költségek nem jogosultak az operatív programból származó támogatásra:
a) hitelkamat;
a) hitelkamat;
b) a használt cikkek költségei;
b) a használt cikkek költségei;
c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók azonban a 2006/112/EK tanácsi irányelv 13. cikke (1) bekezdésének első albekezdése értelmében adóalanynak nem minősülő kategóriába nem tartozó kedvezményezett által fizetett, a héára vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján nem visszaigényelhető héaösszegek.
c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók azonban a 2006/112/EK tanácsi irányelv 13. cikke (1) bekezdésének első albekezdése értelmében adóalanynak nem minősülő kategóriába nem tartozó kedvezményezett által fizetett, a héára vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján nem visszaigényelhető héaösszegek.
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés
(4)  A tagállam ellenőrző hatóságként olyan nemzeti közigazgatási szervet vagy szervezetet jelöl ki, amely funkcionálisan független az irányító hatóságtól és az igazoló hatóságtól.
(4)  A tagállam ellenőrző hatóságként olyan nemzeti közigazgatási szervet vagy szervezetet jelöl ki, amely funkcionálisan független az irányító hatóságtól és az igazoló hatóságtól. A nemzeti pénzügyi ellenőrző intézményt vagy a nemzeti számvevőszéket lehet ellenőrző hatóságként kijelölni.
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – e pont
e) elkészíti a költségvetési rendelet 56. cikke (5) bekezdésének a) és b) pontjában említett igazgatási nyilatkozatot és éves összefoglalót.
e) elkészíti a költségvetési rendelet 59. cikke (5) bekezdésének a) és b) pontjában említett igazgatási nyilatkozatot és éves összefoglalót.
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2. a költségvetési rendelet 56. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett éves beszámolók elkészítése;
2. a költségvetési rendelet 59. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett éves beszámolók elkészítése;
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
8. a művelethez nyújtott hozzájárulás részben vagy egészben történő megszüntetése következtében visszafizetendő, valamint visszavont összegek nyilvántartása. A visszafizetett összegek az operatív program lezárását megelőzően a következő kiadási kimutatásból történő levonásuk útján az Unió általános költségvetésébe kerülnek visszafizetésre.
8. a művelethez nyújtott hozzájárulás részben vagy egészben történő megszüntetése következtében visszafizetendő, valamint visszavont összegek nyilvántartása. A visszafizetett összegek az operatív program lezárását megelőzően a következő kiadási kimutatásból történő levonásuk útján az alapba kerülnek visszafizetésre.
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az ellenőrző hatóság az operatív program jóváhagyásától számított hat hónapon belül az ellenőrzések megvalósítására vonatkozó ellenőrzési stratégiát alakít ki. Az ellenőrzési stratégia megállapítja az ellenőrzés módszerét, a műveletekből ellenőrzés céljára történő mintavétel módját és az ellenőrzések tervét az aktuális számviteli évre és a két következő számviteli évre vonatkozóan. Az ellenőrzési stratégiát 2016-tól évente kell aktualizálni 2022-ig bezárólag. Kérésre az ellenőrző hatóság az ellenőrzési stratégiát benyújtja a Bizottságnak.
(4)  Az ellenőrző hatóság az operatív program jóváhagyásától számított hat hónapon belül az ellenőrzések megvalósítására vonatkozó ellenőrzési stratégiát alakít ki. Az ellenőrzési stratégia megállapítja az ellenőrzés módszerét, a műveletekből ellenőrzés céljára történő mintavétel módját és az ellenőrzések tervét az aktuális számviteli évre és a két következő számviteli évre vonatkozóan. Az ellenőrzési stratégiát 2016-tól évente kell aktualizálni 2022-ig bezárólag. Az ellenőrző hatóság az ellenőrzési stratégiát benyújtja a Bizottságnak. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felszólíthassa az ellenőrző hatóságot, hogy eszközöljön ellenőrzési stratégiáján olyan változtatásokat, amelyekre véleménye szerint szükség van az ellenőrzések nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokkal összhangban történő, megfelelő végrehajtása érdekében. Ennek során a Bizottság biztosítja, hogy a teljesítményellenőrzést kellőképpen figyelembe vegyék.
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
a) a költségvetési rendelet 56. cikkének (5) bekezdése szerinti ellenőri véleményt;
a) a költségvetési rendelet 59. cikkének (5) bekezdése szerinti ellenőri véleményt;
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság előírhatja a tagállamoknak olyan intézkedések végrehajtását, amelyek szükségesek irányítási és kontrollrendszereik eredményes működésének vagy a kiadások helyességének biztosításához a rendeletnek megfelelően.
(3)  A Bizottság előírja a tagállamoknak olyan intézkedések végrehajtását, amelyek szükségesek irányítási és kontrollrendszereik eredményes működésének vagy a kiadások helyességének biztosításához a rendeletnek megfelelően.
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés
Az Unió költségvetési kötelezettségvállalásait az egyes operatív programok vonatkozásában a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban éves részletekben teljesítik. A Bizottság operatív programot jóváhagyó határozata képezi a költségvetési rendelet 81. cikke (2) bekezdése szerinti finanszírozási határozatot, és – az érintett tagállam értesítése után – az említett rendelet szerinti jogi kötelezettségvállalást.

Az Unió költségvetési kötelezettségvállalásait az egyes operatív programok vonatkozásában a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban éves részletekben teljesítik. A Bizottság operatív programot jóváhagyó határozata képezi a költségvetési rendelet 84. cikke (2) bekezdése szerinti finanszírozási határozatot, és – az érintett tagállam értesítése után – az említett rendelet szerinti jogi kötelezettségvállalást.

Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés
(1) 2015-ől 2022-ig bezárólag minden évben a számviteli időszak végét követő év február 15-ig a kijelölt szervek a költségvetési rendelet 56. cikkének megfelelően az alábbi dokumentumokat és információkat nyújtják be a Bizottságnak:
(1) 2015-ől 2022-ig bezárólag minden évben a számviteli időszak végét követő év február 15-ig a kijelölt szervek a költségvetési rendelet 59. cikkének megfelelően az alábbi dokumentumokat és információkat nyújtják be a Bizottságnak:
a) a 32. cikk szerint kijelölt érintett testületek hitelesített éves beszámolói, a költségvetési rendelet 56. cikkének (5) bekezdésében foglaltak szerint;
a) a 32. cikk szerint kijelölt érintett testületek hitelesített éves beszámolói, a költségvetési rendelet 59. cikkének (5) bekezdésében foglaltak szerint;
b) a költségvetési rendelet 56. cikkének (5) bekezdésében előírt igazgatási nyilatkozat;
b) a költségvetési rendelet 59. cikkének (5) bekezdésében előírt igazgatási nyilatkozat;
c) valamennyi végrehajtott ellenőrzési zárójelentés és ellenőrzés éves összefoglalója, beleértve a hibák és hiányosságok jellegének és mértékének elemzését, valamint a végrehajtott vagy tervezett korrekciós intézkedéseket;
c) valamennyi végrehajtott ellenőrzési zárójelentés és ellenőrzés éves összefoglalója, beleértve a hibák és hiányosságok jellegének és mértékének elemzését, valamint a végrehajtott vagy tervezett korrekciós intézkedéseket;
d) a kijelölt független ellenőrző szerv véleménye a költségvetési rendelet 56. cikkének (5) bekezdése szerint, az elvégzett ellenőrzésekben a véleményezett számviteli évre vonatkozóan tett megállapításokról szóló kísérő ellenőrzési jelentéssel együtt.
d) a kijelölt független ellenőrző szerv véleménye a költségvetési rendelet 59. cikkének (5) bekezdése szerint, az elvégzett ellenőrzésekben a véleményezett számviteli évre vonatkozóan tett megállapításokról szóló kísérő ellenőrzési jelentéssel együtt.
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az irányító hatóság biztosítja, hogy a műveletekre vonatkozó valamennyi alátámasztó dokumentum a Bizottság és az Európai Számvevőszék kérésére három évig rendelkezésre álljon. Ez a hároméves időszak a számlák 47. cikk szerinti bizottsági elfogadásáról szóló határozat évének december 31-én, illetve legkésőbb a végsőegyenleg-kifizetés napján kezdődik.
(1)  Az irányító hatóság biztosítja, hogy a műveletekre vonatkozó valamennyi alátámasztó dokumentum a Bizottság és az Európai Számvevőszék kérésére öt évig rendelkezésre álljon. Ez az ötéves időszak a végsőegyenleg-kifizetés napján kezdődik.
E hároméves időszak bírósági vagy adminisztratív eljárás esetén vagy a Bizottság megfelelően indokolt kérelmére megszakad.

Ezen ötéves időszak bírósági vagy adminisztratív eljárás esetén vagy a Bizottság megfelelően indokolt kérelmére megszakad.

Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
60 a cikk (új)
60a. cikk

Átmeneti rendelkezések

A Bizottság és a tagállamok átmeneti rendelkezések útján gondoskodnak arról, hogy a támogatásra jogosult tevékenységek 2014. január 1-jétől megkezdődhessenek még abban az esetben is, ha az operatív programokat még nem nyújtották be.

Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

(1) Az ügyet az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra. (A7-0183/2013).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat