Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0295(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0183/2013

Teksty złożone :

A7-0183/2013

Debaty :

PV 11/06/2013 - 5
CRE 11/06/2013 - 5

Głosowanie :

PV 12/06/2013 - 8.8
CRE 12/06/2013 - 8.8
Wyjaśnienia do głosowania
PV 25/02/2014 - 5.15
CRE 25/02/2014 - 5.15
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0257
P7_TA(2014)0124

Teksty przyjęte
PDF 700kWORD 70k
Środa, 12 czerwca 2013 r. - Strasburg
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym ***I
P7_TA(2013)0257A7-0183/2013

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 12 czerwca 2013 r. w sprawie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))(1)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., w których przyjęto unijną strategię na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, Unia i państwa członkowskie wyznaczyły sobie cel, jakim jest zmniejszenie do roku 2020 o co najmniej 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym.
(1)  Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., w których przyjęto unijną strategię na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (strategia „Europa 2020”), Unia i państwa członkowskie wyznaczyły sobie cel, jakim jest zmniejszenie do roku 2020 o co najmniej 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym. Jednak w 2010 r. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym była zagrożona niemal jedna czwarta Europejczyków (119,6 mln), czyli o blisko 4 mln więcej niż w poprzednim roku. Niemniej ubóstwo i wykluczenie społeczne rozkładają się nierównomiernie w Unii, a nasilenie tych zjawisk jest różne w poszczególnych państwach członkowskich.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Liczba osób dotkniętych deprywacją materialną lub nawet ciężką deprywacją materialną w Unii wzrasta, a osoby te często zbyt długo znajdują się w sytuacji wykluczenia, aby móc skorzystać ze środków aktywizacji proponowanych w rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w szczególności w rozporządzeniu (UE) nr [...EFS].
(2)  Liczba osób dotkniętych deprywacją materialną lub nawet ciężką deprywacją materialną w Unii wzrasta i w 2012 r. blisko 8% obywateli Unii żyło w warunkach poważnej deprywacji materialnej. Ponadto osoby te często zbyt długo znajdują się w sytuacji wykluczenia, aby móc skorzystać ze środków aktywizacji proponowanych w rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w szczególności w rozporządzeniu (UE) nr [...EFS].
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)
(2a)  Kobiety i dzieci stanowią większość osób potrzebujących zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, przy czym kobiety często odpowiadają za bezpieczeństwo żywnościowe i utrzymanie rodzin. Państwa członkowskie i Komisja powinny podjąć odpowiednie kroki w celu przeciwdziałania dyskryminacji, a także zapewnić równość mężczyzn i kobiet oraz spójne uwzględnianie problematyki płci na wszystkich etapach przygotowywania, programowania, zarządzania i wdrażania, monitorowania i oceny Funduszu, a ponadto w kampaniach informacyjnych i podnoszących wiedzę oraz za pośrednictwem wymiany najlepszych praktyk.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 b (nowy)
(2b) W art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej podkreślono, że Unia opiera się na wartościach poszanowania godności człowieka, wolności, demokracji, równości, państwa prawa, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 c (nowy)
(2c) W art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej podkreślono, że Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 d (nowy)
(2d)  Aby zapobiegać marginalizacji grup o niskich dochodach i grup znajdujących się w trudnym położeniu oraz zwiększaniu się zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym, należy przyjąć strategie propagujące aktywne włączenie.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej „Funduszem”) powinien zwiększyć spójność społeczną, przyczyniając się do ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących pomoc inną niż finansowa osobom najbardziej potrzebującym, aby wpływać na zmniejszenie niedoboru żywności oraz skali bezdomności i deprywacji materialnej dzieci.
(4)  Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej „Funduszem”) powinien zwiększyć spójność społeczną, przyczyniając się do ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących pomoc inną niż finansowa osobom najbardziej potrzebującym, aby wpływać na zmniejszenie niedoboru żywności i poważnej deprywacji materialnej.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)
(4a)  Definicja ETHOS (europejska typologia bezdomności) jest potencjalnym punktem wyjścia do przyznawania środków finansowych różnym kategoriom osób najbardziej potrzebujących.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)
(4b)  Fundusz nie powinien zastępować publicznych strategii politycznych realizowanych przez rządy państw członkowskich w celu ograniczenia zapotrzebowania na nadzwyczajną pomoc żywnościową oraz opracowania zrównoważonych celów i strategii na rzecz całkowitej eliminacji głodu, ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 c (nowy)
(4c)  Biorąc pod uwagę coraz większą liczbę osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz to, że liczba ta będzie w najbliższych latach w dalszym ciągu wzrastać, konieczne jest zwiększenie zasobów przewidzianych na zasilenie Funduszu na podstawie wieloletnich ram finansowych.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 d (nowy)
(4d)  Fundusz powinien też wspierać wysiłki państw członkowskich na rzecz zmniejszenia poważnej deprywacji materialnej osób bezdomnych.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Przepisy te zapewniają również zgodność wspieranych działań z obowiązującym prawem unijnym i krajowym, przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa produktów rozdzielanych osobom najbardziej potrzebującym.
(6)  Przepisy te zapewniają również zgodność wspieranych działań z obowiązującym prawem unijnym i krajowym, przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa pomocy żywnościowej i podstawowego wsparcia materialnego udzielanych osobom najbardziej potrzebującym.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  W programie operacyjnym każdego państwa członkowskiego powinno się określić i uzasadnić formy deprywacji materialnej, objęte pomocą oraz opisać cele i cechy pomocy osobom najbardziej potrzebującym, która zostanie udzielona ze wsparciem systemów krajowych. Powinien on również zawierać elementy niezbędne do zapewnienia skutecznego i sprawnego wdrożenia programu operacyjnego.
(8)  W programach operacyjnych państw członkowskich powinno się określić i uzasadnić formy deprywacji żywnościowej i materialnej, objęte pomocą, oraz opisać cele i cechy pomocy osobom najbardziej potrzebującym, która zostanie udzielona ze wsparciem systemów krajowych. Powinien on również zawierać elementy niezbędne do zapewnienia skutecznego i sprawnego wdrożenia programów operacyjnych.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)
(8a)  Poważna deprywacja materialna w Unii zbiega się ze znaczącym marnotrawieniem żywności. Program operacyjny każdego państwa członkowskiego powinien zawierać informacje o tym, jak zostanie wykorzystana synergia między strategiami politycznymi na rzecz ograniczenia marnotrawienia żywności i przeciwdziałania deprywacji żywnościowej w skoordynowany sposób. Program operacyjny każdego państwa członkowskiego powinien też zawierać informacje o tym, jak zostaną usunięte przeszkody administracyjne, które utrudniają organizacjom komercyjnym i niekomercyjnym przekazywanie w darze nadwyżek dostaw żywności organizacjom non-profit zaangażowanym w przeciwdziałanie deprywacji żywnościowej.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 b (nowy)
(8b)  W celu osiągnięcia skutecznego i sprawnego wdrażania środków finansowanych z Funduszu należy rozwijać współpracę między organami regionalnymi i lokalnymi a organizacjami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie. Dlatego państwa członkowskie powinny wspierać uczestnictwo wszystkich podmiotów zaangażowanych w opracowywanie i stosowanie środków finansowanych z Funduszu.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Aby zmaksymalizować skuteczność Funduszu, zwłaszcza jeśli chodzi o konkretne sytuacje krajowe, należy ustanowić procedurę umożliwiającą zmianę programu operacyjnego.
(9)  Aby zmaksymalizować skuteczność Funduszu i zapewnić maksymalną synergię ze środkami przewidzianymi w ramach ESF, zwłaszcza jeśli chodzi o możliwe zmiany sytuacji krajowych, należy ustanowić procedurę umożliwiającą zmianę programu operacyjnego.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)
(9a)  Aby jak najskuteczniej i jak najbardziej odpowiednio reagować na poszczególne potrzeby i lepiej docierać do osób najbardziej potrzebujących, na wszystkich poziomach Funduszu powinna mieć zastosowanie zasada partnerstwa.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  Istotną wartość dodaną wnosi wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, zatem Komisja powinna ułatwiać takie działania.
(10)  Istotną wartość dodaną wnosi wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, ponieważ ułatwia wzajemne uczenie się, zatem Komisja powinna ułatwiać i promować takie działania, a jednocześnie poszukiwać synergii z wymianą najlepszych praktyk w kontekście powiązanych funduszy, a zwłaszcza EFS.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Aby monitorować postępy we wdrażaniu programów operacyjnych, państwa członkowskie powinny opracować i dostarczyć Komisji roczne i końcowe sprawozdania z realizacji, zapewniając tym samym dostępność podstawowych i aktualnych informacji. Dla tych samych celów Komisja i każde państwo członkowskie powinny spotykać się co roku w celu przeprowadzenia dwustronnego przeglądu, chyba że uzgodnią inaczej.
(11)  Aby monitorować postępy we wdrażaniu programów operacyjnych, państwa członkowskie powinny we współpracy z zaangażowanymi organizacjami obywatelskimi opracować i dostarczyć Komisji roczne i końcowe sprawozdania z realizacji, zapewniając tym samym dostępność podstawowych i aktualnych informacji. Dla tych samych celów Komisja i każde państwo członkowskie powinny spotykać się co roku w celu przeprowadzenia dwustronnego przeglądu, chyba że uzgodnią inaczej.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  Aby polepszyć jakość i strukturę każdego programu operacyjnego oraz ocenić skuteczność i sprawność Funduszu, należy przeprowadzić oceny ex ante i ex post. Oceny te powinny być uzupełnione badaniami na temat osób najbardziej potrzebujących, które skorzystały z programu operacyjnego i, w razie konieczności, ocenami przeprowadzonymi podczas okresu programowania. Należy w tym zakresie określić obowiązki państw członkowskich i Komisji.
(12)  Aby polepszyć jakość i strukturę każdego programu operacyjnego oraz ocenić skuteczność i sprawność Funduszu, należy przeprowadzić oceny ex ante i ex post. Oceny te powinny być uzupełnione badaniami na temat osób najbardziej potrzebujących, które skorzystały z programu operacyjnego i, w razie konieczności, ocenami przeprowadzonymi podczas okresu programowania. Ta ocena powinna też być przeprowadzana przy poszanowaniu prywatności odbiorców końcowych i w taki sposób, by nie stygmatyzować osób najbardziej potrzebujących. Należy w tym zakresie określić obowiązki państw członkowskich i Komisji.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
(12a)  Jak podkreślono w badaniu Eurostatu pt. „Measuring material deprivation in the EU - Indicators for the whole population and child-specific indicators” (Pomiar deprywacji materialnej w UE – Wskaźniki dla całej populacji oraz wskaźniki dotyczące dzieci), przeprowadzono intensywne badania na temat deprywacji materialnej, które umożliwią w najbliższej przyszłości lepsze gromadzenie danych dotyczących najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych, dorosłych i dzieci.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)
(12b)  Przy przeprowadzaniu takich ocen, którym towarzyszą badania dotyczące osób najbardziej potrzebujących, należy pamiętać, że deprywacja jest złożonym pojęciem, trudnym do uchwycenia w przypadku użycia niewielkiej liczby wskaźników, gdyż mogą być one mylące i prowadzić do formułowania nieefektywnych strategii politycznych.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 c (nowy)
(12c)  Jak podkreślono w trzecim Europejskim badaniu jakości życia przeprowadzonym przez Eurofound w 2012 r., deprywacja materialna w Unii powinna być oceniana na podstawie braku możliwości zakupu towarów uznawanych za niezbędne, niezależnie od posiadanego mienia lub zarobków. Dlatego też w celu opracowania wskaźnika deprywacji umożliwiającego bardziej precyzyjną ocenę deprywacji materialnej w gospodarstwach domowych, należy uwzględnić takie wskaźniki, jak wysokość dochodów, nierówność w dochodach, możliwość wiązania końca z końcem, nadmierne zadłużenie oraz zadowolenie z warunków życia.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  Obywatele mają prawo wiedzieć, w jaki sposób i w jakim celu inwestowane są zasoby finansowe Unii. Celem zapewnienia szerokiego rozpowszechnienia informacji o osiągnięciach Funduszu, jak i dostępności i przejrzystości możliwości finansowania, należy ustanowić szczegółowe przepisy związane z informowaniem i komunikacją, zwłaszcza w odniesieniu do odpowiedzialności państw członkowskich i beneficjentów.
(13)  Obywatele mają prawo wiedzieć, w jaki sposób i w jakim celu inwestowane są zasoby finansowe Unii. Celem zapewnienia szerokiego rozpowszechnienia informacji o osiągnięciach Funduszu, jak i dostępności i przejrzystości możliwości finansowania, należy ustanowić szczegółowe przepisy związane z informowaniem i komunikacją, zwłaszcza w odniesieniu do odpowiedzialności władz lokalnych i regionalnych państw członkowskich i odpowiedzialności beneficjentów.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  Konieczne jest ustalenie maksymalnego poziomu współfinansowania programów operacyjnych ze środków Funduszu, aby osiągnąć efekt mnożnikowy dotyczący zasobów Unii; jednocześnie należy zająć się sytuacją państw członkowskich zmagających się z tymczasowymi trudnościami budżetowymi.
(15)  Konieczne jest ustalenie poziomu współfinansowania programów operacyjnych ze środków Funduszu, aby osiągnąć efekt mnożnikowy dotyczący zasobów Unii. Należy też zająć się sytuacją państw członkowskich zmagających się z tymczasowymi trudnościami budżetowymi.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
(16)  W całej Unii należy stosować jednolite i sprawiedliwe zasady dotyczące okresu kwalifikowalności, operacji i wydatków w ramach Funduszu. Warunki kwalifikowalności powinny odzwierciedlać szczególny charakter celów Funduszu i jego grupy docelowej, zwłaszcza poprzez odpowiednie warunki kwalifikowalności operacji, jak i rodzaje wsparcia oraz zasady i warunki zwrotu wydatków.
(16)  W całej Unii należy stosować jednolite, proste i sprawiedliwe zasady dotyczące okresu kwalifikowalności, operacji i wydatków w ramach Funduszu. Warunki kwalifikowalności powinny odzwierciedlać szczególny charakter celów Funduszu i jego grupy docelowej, zwłaszcza poprzez odpowiednie uproszczone warunki kwalifikowalności operacji, jak i rodzaje wsparcia oraz zasady i warunki zwrotu wydatków.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  [Wniosek w sprawie] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków; CMO)5 stanowi, że zbyt produktów zakupionych w ramach interwencji publicznej może odbyć się przez udostępnienie ich w ramach programu dystrybucji żywności osobom najbardziej potrzebującym w Unii, jeśli przedmiotowy program tak stanowi. Biorąc pod uwagę, w zależności od okoliczności, że pozyskiwanie żywności w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży takich zapasów może być opcją najkorzystniejszą pod względem ekonomicznym, należy zezwolić na taką możliwość w niniejszym rozporządzeniu. Kwoty pochodzące z transakcji dotyczącej zapasów powinny zostać wykorzystane na rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie powinny być wykorzystywane w sposób zmniejszający zobowiązanie państw członkowskich do współfinansowania programu. Aby zapewnić najbardziej wydajne wykorzystanie zapasów interwencyjnych oraz kwot pochodzących z transakcji dotyczących zapasów, Komisja powinna, zgodnie z art. 19 lit. e) rozporządzenia (UE) nr [CMO], przyjąć akty wykonawcze ustanawiające procedury umożliwiające użytkowanie, przetwarzanie lub sprzedaż produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych dla celów programu na rzecz osób najbardziej potrzebujących.
(17)  [Wniosek w sprawie] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków; CMO)5 stanowi, że zbyt produktów zakupionych w ramach interwencji publicznej może odbyć się przez udostępnienie ich w ramach programu dystrybucji żywności osobom najbardziej potrzebującym w Unii, jeśli przedmiotowy program tak stanowi. Biorąc pod uwagę, w zależności od okoliczności, że pozyskiwanie żywności w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży takich zapasów może być opcją najkorzystniejszą pod względem ekonomicznym, należy zezwolić na taką możliwość w niniejszym rozporządzeniu. Kwoty pochodzące z transakcji dotyczącej zapasów powinny zostać wykorzystane na rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie powinny być wykorzystywane w sposób zmniejszający zobowiązanie państw członkowskich do współfinansowania programu. Aby zapewnić najbardziej wydajne wykorzystanie zapasów interwencyjnych oraz kwot pochodzących z transakcji dotyczących zapasów, Komisja powinna, zgodnie z art. 19 lit. e) rozporządzenia (UE) nr [CMO], przyjąć akty wykonawcze ustanawiające procedury umożliwiające użytkowanie, przetwarzanie lub sprzedaż produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych dla celów programu na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Należy zezwolić organizacjom partnerskim na dystrybucję dodatkowych środków żywnościowych pochodzących z innych źródeł, w tym z zapasów interwencyjnych udostępnionych na mocy art. 15 rozporządzenia (UE) nr … [CMO].
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
(18)  Konieczne jest określenie rodzajów działań, które mogą być podejmowane z inicjatywy Komisji i państw członkowskich jako pomoc techniczna finansowana z Funduszu.
(18)  Konieczne jest określenie rodzajów działań, które mogą być podejmowane z inicjatywy Komisji i państw członkowskich jako pomoc techniczna finansowana z Funduszu. Decyzje w sprawie określonych rodzajów działań powinny być podejmowane w ścisłym porozumieniu z instytucjami zarządzającymi i organizacjami partnerskimi.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
(27)  Zobowiązania budżetowe Unii powinny być wykonywane jednorocznie. W celu zapewnienia skutecznego zarządzania programem konieczne jest ustanowienie wspólnych zasad dla wniosków o płatność okresową, płatność salda rocznego oraz salda końcowego.
(27)  Zobowiązania budżetowe Unii powinny być wykonywane jednorocznie. W celu zapewnienia skutecznego zarządzania programem konieczne jest ustanowienie wspólnych prostych zasad dla wniosków o płatność okresową, płatność salda rocznego oraz salda końcowego.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30
(30)  W celu ochrony interesów finansowych Unii powinny istnieć ograniczone w czasie środki umożliwiające delegowanemu urzędnikowi zatwierdzającemu wstrzymanie płatności w przypadku gdy istnieją dowody wskazujące na istotne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, dowody na nieprawidłowości związane z wnioskiem o płatność lub gdy nie dostarczono dokumentów na potrzeby analizy i zatwierdzania sprawozdań finansowych.
(30)  W celu ochrony interesów finansowych Unii powinny istnieć ograniczone w czasie środki umożliwiające delegowanemu urzędnikowi zatwierdzającemu wstrzymanie płatności w przypadku, gdy istnieją dowody wskazujące na istotne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, dowody na nieprawidłowości związane z wnioskiem o płatność, gdy nie dostarczono dokumentów na potrzeby analizy i zatwierdzania sprawozdań finansowych lub gdy na etapie wdrażania projektów występują poważne opóźnienia oraz istnieją przekonujące dowody, że nie zrealizowano celów określonych dla odnośnych projektów.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32
(32)  W celu zagwarantowania, że wydatki finansowane z unijnego budżetu w danym roku budżetowym są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami należy stworzyć właściwe podstawy do rocznej analizy i zatwierdzania sprawozdań finansowych. W oparciu o te podstawy wyznaczone organy powinny przekazywać Komisji – w odniesieniu do programu operacyjnego – oświadczenie dotyczące zarządzania wraz z poświadczonym rocznym sprawozdaniem finansowym, rocznym podsumowaniem końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli oraz niezależną opinią pokontrolną i sprawozdaniem audytowym.
(32)  W celu zagwarantowania, że wydatki finansowane z unijnego budżetu w danym roku budżetowym są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami należy stworzyć właściwe i proste podstawy do rocznej analizy i zatwierdzania sprawozdań finansowych. W oparciu o te podstawy wyznaczone organy powinny przekazywać Komisji – w odniesieniu do programu operacyjnego – oświadczenie dotyczące zarządzania wraz z poświadczonym rocznym sprawozdaniem finansowym, rocznym podsumowaniem końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli oraz niezależną opinią pokontrolną i sprawozdaniem audytowym.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35
(35)  Częstotliwość audytów operacji powinna być proporcjonalna do zakresu unijnego wsparcia z Funduszu. W szczególności liczba przeprowadzanych audytów powinna być ograniczona, jeżeli łączne wydatki kwalifikowalne na operację nie przekraczają 100 000 EUR. Niemniej powinna istnieć możliwość przeprowadzenia audytu w dowolnym momencie w sytuacji, gdy istnieją dowody na istnienie nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, lub w ramach audytu próby. Aby zakres audytów przeprowadzanych przez Komisję był proporcjonalny do ryzyka, Komisja powinna móc ograniczyć swoje audyty związane z programami operacyjnymi, jeżeli nie występują poważne niedociągnięcia lub jeżeli instytucja audytowa jest wiarygodna. Zakres audytów powinien dodatkowo w pełni uwzględniać cel i specyfikę grupy docelowej Funduszu.
(35)  Częstotliwość audytów operacji powinna być proporcjonalna do zakresu unijnego wsparcia z Funduszu. W szczególności liczba przeprowadzanych audytów powinna być ograniczona, jeżeli łączne wydatki kwalifikowalne na operację nie przekraczają 100 000 EUR. Niemniej powinna istnieć możliwość przeprowadzenia audytu w dowolnym momencie w sytuacji, gdy istnieją dowody na istnienie nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, lub w ramach audytu próby. Aby zakres audytów przeprowadzanych przez Komisję był proporcjonalny do ryzyka, Komisja powinna móc ograniczyć swoje audyty związane z programami operacyjnymi, jeżeli nie występują poważne niedociągnięcia lub jeżeli instytucja audytowa jest wiarygodna. Zakres audytów powinien dodatkowo w pełni uwzględniać cel, specyfikę grupy docelowej Funduszu oraz to, że podmioty korzystające z Funduszu działają na zasadzie wolontariatu.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41
(41)  Niniejsze rozporządzenie respektuje prawa podstawowe i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym z zasadą poszanowania godności ludzkiej oraz życia prywatnego i rodzinnego, prawem do ochrony danych osobowych, prawami dziecka, prawami osób w podeszłym wieku, zasadą równości mężczyzn i kobiet oraz zakazem dyskryminacji. Niniejsze rozporządzenie należy stosować zgodnie z tymi prawami i zasadami.
(41)  Niniejsze rozporządzenie respektuje prawa podstawowe i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym z zasadą poszanowania godności ludzkiej oraz życia prywatnego i rodzinnego, prawem do ochrony danych osobowych, prawami dziecka, prawem do pomocy społecznej i do mieszkania, prawami osób w podeszłym wieku, zasadą równości mężczyzn i kobiet oraz zakazem dyskryminacji. Niniejsze rozporządzenie należy stosować zgodnie z tymi prawami i zasadami.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 a (nowy)
(42a)  Mając na uwadze datę ogłoszenia przetargów, termin przyjęcia niniejszego rozporządzenia i konieczność przygotowania programów operacyjnych, należy ustanowić przepisy umożliwiające sprawne przejście do korzystania z nowego instrumentu w 2014 r., aby uniknąć przerwy w dostawach żywności.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 b (nowy)
(42b)  Należy zapewnić, że Fundusz będzie miał charakter uzupełniający w stosunku do programów i działań finansowanych ze środków EFS oraz że będzie jak najlepiej skoordynowany z EFS. Należy uniknąć tworzenia równoległych struktur służących walce z ubóstwem, które spowodują zwiększenie obciążeń administracyjnych oraz będą utrudniać koordynację i synergię.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1
1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej „Funduszem”) na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., określa cele Funduszu, zakres pomocy z jego środków, dostępne zasoby finansowe i kryteria ich alokacji, oraz ustanawia przepisy konieczne do zapewnienia skuteczności Funduszu.
1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej „Funduszem”) na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., określa cele Funduszu, zakres pomocy z jego środków, dostępne zasoby finansowe i kryteria ich alokacji, oraz ustanawia przepisy konieczne do zapewnienia skuteczności i wydajności Funduszu.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2
Stosuje się następujące definicje:

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) „osoby najbardziej potrzebujące” oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy złożone z takich osób, których potrzeba uzyskania pomocy została stwierdzona na podstawie obiektywnych kryteriów przyjętych przez właściwe organy krajowe lub ustalonych przez organizacje partnerskie i zatwierdzonych przez odnośne właściwe organy;
1) „osoby najbardziej potrzebujące” oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy złożone z takich osób, których potrzeba uzyskania pomocy została stwierdzona na podstawie obiektywnych kryteriów określonych przez właściwe organy krajowe we współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami lub ustalonych przez organizacje partnerskie i zatwierdzonych przez odnośne właściwe organy krajowe;
2) „organizacje partnerskie” oznaczają podmioty publiczne lub organizacje niekomercyjne, które dostarczają, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych organizacji partnerskich, żywność lub inne produkty osobom najbardziej potrzebującym, i których operacje zostały wybrane przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);
2) „organizacje partnerskie” oznaczają podmioty publiczne lub organizacje niekomercyjne, które dostarczają, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych organizacji partnerskich, żywność i/lub podstawowe wsparcie materialne – zgodnie z kryteriami kwalifikowalności określonymi w art. 24 – osobom najbardziej potrzebującym, i których operacje zostały wybrane przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);
3) „programy krajowe” oznaczają programy, które mają, przynajmniej częściowo, te same cele, co Fundusz, i które są realizowane na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym przez podmioty publiczne lub przez organizacje niekomercyjne;
3) „programy krajowe” oznaczają programy, które mają, przynajmniej częściowo, te same cele, co Fundusz, i które są realizowane na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym przez podmioty publiczne lub przez organizacje niekomercyjne;
4) „operacja” oznacza projekt, umowę lub działanie wybrane przez instytucję zarządzającą danego programu operacyjnego lub na jej odpowiedzialność, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów programu operacyjnego, do którego się odnoszą;
4) „operacja” oznacza projekt, umowę lub działanie wybrane przez instytucję zarządzającą danego programu operacyjnego lub na jej odpowiedzialność, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów programu operacyjnego, do którego się odnoszą;
5) „zakończona operacja” oznacza operację, która została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana, w odniesieniu do której beneficjenci dokonali wszystkich powiązanych płatności oraz otrzymali wsparcie z odpowiedniego programu operacyjnego;
5) „zakończona operacja” oznacza operację, która została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana, w odniesieniu do której beneficjenci dokonali wszystkich powiązanych płatności oraz otrzymali wsparcie z odpowiedniego programu operacyjnego;
6) „beneficjent” oznacza podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za rozpoczęcie operacji lub rozpoczynający i przeprowadzający operacje;
6) „beneficjent” oznacza podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za rozpoczęcie operacji lub rozpoczynający i przeprowadzający operacje;
7) „odbiorcy końcowi” oznaczają osoby najbardziej potrzebujące otrzymujące żywność lub inne produkty lub korzystające ze środków towarzyszących;
7) „odbiorcy końcowi” oznaczają osoby dotknięte deprywacją żywnościową i/lub materialną i otrzymujące pomoc inną niż finansowa lub korzystające ze środków towarzyszących w ramach przedmiotowego Funduszu;
7a) „środki towarzyszące” oznaczają środki, które wykraczają poza dystrybucję żywności i podstawowe wsparcie materialne, podejmowane w celu przezwyciężenia wykluczenia społecznego i zaradzenia nadzwyczajnym sytuacjom społecznym w bardziej zdecydowany i zrównoważony sposób;
8) „wsparcie publiczne” oznacza każde wsparcie finansowe dla operacji pochodzące z budżetu krajowych, regionalnych lub lokalnych organów publicznych, z budżetu Unii związanego z Funduszem, z budżetu podmiotów prawa publicznego, z budżetu związków organów publicznych lub jakiegokolwiek podmiotu regulowanego przez prawo publiczne w rozumieniu art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
8) „wsparcie publiczne” oznacza każde wsparcie finansowe dla operacji pochodzące z budżetu krajowych, regionalnych lub lokalnych organów publicznych, z budżetu Unii związanego z Funduszem, z budżetu podmiotów prawa publicznego, z budżetu związków organów publicznych lub jakiegokolwiek podmiotu regulowanego przez prawo publiczne w rozumieniu art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
9) „instytucja pośrednicząca” oznacza każdy podmiot publiczny lub prywatny, za którego działalność odpowiedzialność ponosi instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca, bądź podmiot wykonujący obowiązki w imieniu takiej instytucji w odniesieniu do beneficjentów realizujących operacje;
9) „instytucja pośrednicząca” oznacza każdy podmiot publiczny lub prywatny, za którego działalność odpowiedzialność ponosi instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca, bądź podmiot wykonujący obowiązki w imieniu takiej instytucji w odniesieniu do beneficjentów realizujących operacje;
10) „rok obrotowy” oznacza okres od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca, z wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, w odniesieniu do którego oznacza on okres od rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków do dnia 30 czerwca 2015 r. Ostatnim rokiem obrotowym jest okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.;
10) „rok obrotowy” oznacza okres od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca, z wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, w odniesieniu do którego oznacza on okres od rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków do dnia 30 czerwca 2015 r. Ostatnim rokiem obrotowym jest okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.;
11) „rok budżetowy” oznacza okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
11) „rok budżetowy” oznacza okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)
Do korzystania z Funduszu mają prawo wszystkie państwa członkowskie.

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3
1.  Celem Funduszu jest wspieranie spójności społecznej w Unii przez przyczynienie się osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu jest wkład w realizację konkretnego celu, jakim jest ograniczenie najcięższych form ubóstwa w Unii, przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym. Stopień, w jakim cel ten został osiągnięty, wyznacza liczba osób otrzymujących pomoc z Funduszu.
1.  Celem Funduszu jest wspieranie spójności społecznej, podwyższenie poziomu włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa w Unii przez przyczynienie się do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze strategią „Europa 2020” i jako uzupełnienie Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Funduszu jest wkład w realizację konkretnego celu, jakim jest ograniczenie i zwalczanie najcięższych form ubóstwa, w szczególności niedostatku żywności, przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym.
2.  Fundusz przyczynia się do trwałej likwidacji niedostatku żywności, oferując osobom najbardziej potrzebującym perspektywę godnego życia. Należy dokonać jakościowej i ilościowej oceny realizacji tego celu oraz strukturalnego wpływu Funduszu.
3.  Fundusz uzupełnia zrównoważone krajowe programy na rzecz eliminacji ubóstwa i włączenia społecznego i nie ma zastępować lub ograniczać tych programów, za które odpowiedzialność w dalszym ciągu spoczywa na państwach członkowskich.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4
1.  W ramach Funduszu udziela się wsparcia programom krajowym, w których dostarcza się osobom najbardziej potrzebującym, za pośrednictwem organizacji partnerskich wybranych przez państwa członkowskie, produkty żywnościowe i podstawowe produkty konsumpcyjne do osobistego użytku osób bezdomnych lub dzieci.
1.  W ramach Funduszu udziela się wsparcia programom krajowym, w których dostarcza się osobom najbardziej potrzebującym, za pośrednictwem organizacji partnerskich wybranych przez państwa członkowskie, produkty żywnościowe i/lub podstawowe wsparcie materialne, w tym pakiety startowe, do osobistego użytku odbiorców końcowych.
2.  W ramach Funduszu można wspierać środki towarzyszące, które uzupełniają dostarczanie żywności i innych produktów oraz przyczyniają się do włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących.
2.  W ramach Funduszu można wspierać środki towarzyszące, które uzupełniają dostarczanie żywności i podstawowego wsparcia materialnego oraz przyczyniają się do włączenia społecznego i zdrowego odżywiania się osób najbardziej potrzebujących oraz zmniejszają ich niesamodzielność. Takie środki powinny być ściśle powiązane z lokalnymi działaniami w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i działaniami organizacji koncentrujących się na eliminacji ubóstwa.
2a.  W ramach Funduszu można zapewniać beneficjentom wsparcie ułatwiające im bardziej wydajne wykorzystanie lokalnych łańcuchów dostaw żywności, tym samym zwiększając i różnicując dostawy żywności dla osób najbardziej potrzebujących oraz ograniczając marnowanie żywności i zapobiegając temu zjawisku.
3.  W ramach Funduszu propaguje się wzajemne uczenie się, tworzenie sieci kontaktów i rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie niefinansowego wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących.
3.  W ramach Funduszu propaguje się w skali europejskiej wzajemne uczenie się, tworzenie sieci kontaktów i rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie niefinansowego wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących. Mogą też zostać uwzględnione odpowiednie organizacje i projekty, które nie korzystają z Funduszu.
Poprawka 40 i 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5
1.  Część budżetu Unii przydzielona Funduszowi jest wykonywana w ramach zarządzania dzielonego między państwami członkowskimi a Komisją zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, z wyjątkiem pomocy technicznej z inicjatywy Komisji, która to część jest wykonywana w ramach zarządzania bezpośredniego zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego.
1.  Część budżetu Unii przydzielona Funduszowi jest wykonywana w ramach zarządzania dzielonego między państwami członkowskimi a Komisją zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, z wyjątkiem pomocy technicznej z inicjatywy Komisji, która to część jest wykonywana w ramach zarządzania bezpośredniego zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego.
2.  Komisja i państwa członkowskie zapewniają spójność wsparcia z Funduszu z polityką i priorytetami Unii oraz jego komplementarność z innymi instrumentami Unii.
2.  Komisja i państwa członkowskie zapewniają spójność wsparcia z Funduszu z polityką i priorytetami Unii oraz jego komplementarność z innymi instrumentami Unii.
3.  Wsparcie z Funduszu jest udzielane w ścisłej współpracy między Komisją a państwami członkowskimi.
3.  Wsparcie z Funduszu jest zapewniane w ścisłej współpracy między Komisją a państwami członkowskimi, a także we współpracy z właściwymi organami regionalnymi i lokalnymi oraz z zainteresowanymi organizacjami partnerskimi.
4.  Państwa członkowskie i podmioty wyznaczone przez nie w tym celu są odpowiedzialne za realizację programów operacyjnych i wykonywanie swoich zadań na podstawie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z ramami instytucjonalnymi, prawnymi i finansowymi danego państwa członkowskiego oraz z zastrzeżeniem zgodności z niniejszym rozporządzeniem.
4.  Państwa członkowskie i podmioty wyznaczone przez nie w tym celu lub, w stosownych przypadkach, właściwe organy regionalne są odpowiedzialne za realizację programów operacyjnych i wykonywanie swoich zadań na podstawie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z ramami instytucjonalnymi, prawnymi i finansowymi danego państwa członkowskiego oraz z zastrzeżeniem zgodności z niniejszym rozporządzeniem.
5.  W ustaleniach dotyczących wdrażania Funduszu i korzystania z niego, w szczególności zasobów finansowych i administracyjnych wymaganych w związku ze sprawozdawczością, oceną, zarządzaniem i kontrolą, uwzględnia się zasadę proporcjonalności w odniesieniu do poziomu przyznanego wsparcia.
5.  W ustaleniach dotyczących wdrażania Funduszu i korzystania z niego, w szczególności zasobów finansowych i administracyjnych wymaganych w związku ze sprawozdawczością, oceną, zarządzaniem i kontrolą, uwzględnia się ograniczone zdolności administracyjne organizacji działających głównie dzięki wsparciu ze strony wolontariuszy i zapewnia się, że nakładane na nie obciążenia administracyjne nie są większe niż w poprzednim programie..
6.  Komisja i państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z właściwym dla nich zakresem odpowiedzialności, koordynację z Europejskim Funduszem Społecznym oraz innymi politykami oraz instrumentami unijnymi.
6.  Komisja i państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z właściwym dla nich zakresem odpowiedzialności i w celu uniknięcia podwójnego finansowania, koordynację z Europejskim Funduszem Społecznym oraz innymi strategiami i instrumentami unijnymi, w szczególności z działaniami Unii w dziedzinie zdrowia.
7.  Komisja, państwa członkowskie i beneficjenci stosują zasadę należytego zarządzania finansami zgodnie z art. 26 rozporządzenia finansowego.
7.  Komisja, państwa członkowskie i beneficjenci stosują zasadę należytego zarządzania finansami zgodnie z art. 26 rozporządzenia finansowego.
8.  Komisja i państwa członkowskie zapewniają skuteczność Funduszu, w szczególności przez monitorowanie, sprawozdawczość i ocenę.
8.  Komisja i państwa członkowskie zapewniają skuteczność Funduszu, w szczególności przez monitorowanie, sprawozdawczość i ocenę, a także poprzez ścisłe i regularne konsultacje organizowane w trakcie przeprowadzania ocen skutków z lokalnymi i regionalnymi władzami oraz organizacjami partnerskimi wdrażającymi środki w ramach Funduszu.
9.  Komisja i państwa członkowskie pełnią właściwe dla nich role w odniesieniu do Funduszu w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego beneficjentów.
9.  Komisja i państwa członkowskie podejmują działania w celu zagwarantowania skuteczności Funduszu oraz pełnią właściwe dla nich role w odniesieniu do Funduszu w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego beneficjentów.
10.  Komisja i państwa członkowskie zapewniają promowanie zasady równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienie problematyki płci na kolejnych etapach wdrażania Funduszu. Komisja i państwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji w dostępie do Funduszu ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
10.  Komisja i państwa członkowskie zapewniają uwzględnianie zasady równości kobiet i mężczyzn oraz problematyki płci na kolejnych etapach przygotowywania, programowania, zarządzania i wdrażania, monitorowania i oceny Funduszu, a także w kampaniach informacyjnych i podnoszących wiedzę oraz w ramach wymiany najlepszych praktyk, z wykorzystaniem danych w rozbiciu na płcie, gdy takie dane są dostępne. Komisja i państwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji w dostępie do Funduszu oraz do powiązanych z nim programów i działań ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
11.  Operacje finansowane z Funduszu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego. W ramach Funduszu można w szczególności wspierać wyłącznie dystrybucję żywności lub innych produktów zgodnych z przepisami Unii w dziedzinie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych.
11.  Operacje finansowane z Funduszu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego. W ramach Funduszu można w szczególności wspierać wyłącznie dystrybucję żywności lub podstawowej pomocy materialnej zgodnych z przepisami Unii w dziedzinie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych.
11a. W stosownych przypadkach wybór produktów żywnościowych opiera się na zasadach zrównoważonego żywienia i wysokiej jakości produktów żywnościowych, w tym produktów świeżych, oraz powinien przyczyniać się do zdrowego odżywiania się odbiorców końcowych.

12.  Państwa członkowskie i beneficjenci wybierają produkty żywnościowe i inne produkty na podstawie obiektywnych kryteriów. Kryteria wyboru produktów żywnościowych oraz, w stosownych przypadkach, innych produktów uwzględniają również aspekty klimatyczne i ekologiczne, w szczególności w celu ograniczenia marnotrawienia żywności.
12.  Państwa członkowskie i beneficjenci wybierają produkty żywnościowe i podstawową pomoc materialną na podstawie obiektywnych kryteriów związanych z potrzebami osób najbardziej potrzebujących.
12a. W stosownych przypadkach należy traktować priorytetowo produkty lokalne i regionalne, uwzględniając kwestie klimatyczne i środowiskowe, w szczególności z myślą o ograniczeniu marnotrawstwa żywności na wszystkich etapach łańcucha dystrybucji. Może to obejmować partnerstwa z przedsiębiorstwami w całym łańcuchu dostaw żywności, w duchu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

12b. Komisja i państwa członkowskie dopilnowują tego, by pomoc w ramach Funduszu przyznawana była w poszanowaniu godności osób najbardziej potrzebujących.

Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
1.  Dostępne zasoby ogólne przeznaczone na zobowiązania budżetowe w ramach Funduszu w okresie 2014–2020 wynoszą 2.500.000.000 EUR według cen z 2011 r., zgodnie z rocznym podziałem przedstawionym w załączniku II.
1.  Dostępne zasoby ogólne przeznaczone na zobowiązania budżetowe w ramach Funduszu w okresie 2014–2020 (według cen z 2011 r.) nie są niższe, według wartości rzeczywistych, niż siedmiokrotność przyznanych środków budżetowych przyjętych w budżecie na rok 2011 na program pomocy najbardziej potrzebującym.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3
3.  Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, decyzję w sprawie rocznego podziału zasobów ogólnych między państwa członkowskie, zgodnie z art. 84 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr … (rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów – ang. common provisions regulation (CPR)), bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 niniejszego artykułu, z uwzględnieniem następujących wskaźników ustanowionych przez Eurostat:
3.  Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, decyzję w sprawie rocznego podziału zasobów ogólnych między państwa członkowskie, zgodnie z art. 84 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr … (rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów – ang. common provisions regulation (CPR)), bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 niniejszego artykułu, na podstawie następujących najnowszych wskaźników ustanowionych przez Eurostat:
a) liczba osób w sytuacji poważnej deprywacji materialnej;
a) liczba osób w sytuacji poważnej deprywacji materialnej jako procent całej populacji;
b) liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym o bardzo małej intensywności pracy.
b) zmiany liczby osób żyjących w gospodarstwie domowym o bardzo małej intensywności pracy.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7
1.  Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji, w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeden program operacyjny, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z podaniem następujących informacji:
1.  Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji, w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeden program operacyjny, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z podaniem następujących informacji:
aa) wyszczególnienie kwoty przydzielonej części do wykorzystania;
a) rodzaje deprywacji materialnej, które mają być objęte pomocą w ramach programu operacyjnego, uzasadnienie ich wyboru oraz opis każdego rodzaju deprywacji materialnej objętego pomocą, głównych cech i celów dystrybucji żywności lub innych produktów oraz planowane środki towarzyszące, z uwzględnieniem wyników oceny ex ante przeprowadzonej zgodnie z art. 14;
a) uzasadnienie wyboru rodzajów deprywacji materialnej, które mają być objęte pomocą oraz opis głównych cech programu operacyjnego, z uwzględnieniem wyników oceny ex ante przeprowadzonej zgodnie z art. 14;
b) opis programów krajowych odpowiadających każdemu rodzajowi deprywacji materialnej objętej pomocą;
b) opis programów krajowych odpowiadających każdemu rodzajowi deprywacji materialnej objętej pomocą;
c) opis sposobu ustalania kryteriów kwalifikowalności osób najbardziej potrzebujących, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;
c) opis sposobu ustalania kryteriów kwalifikowalności osób najbardziej potrzebujących, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;
d) kryteria wyboru operacji i opis mechanizmu wyboru, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;
d) kryteria wyboru operacji i opis mechanizmu wyboru, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;
e) kryteria wyboru organizacji partnerskich, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;
e) kryteria wyboru organizacji partnerskich, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;
f) opis zastosowanego sposobu zapewnienia spójności z Europejskim Funduszem Społecznym;
f) opis zastosowanego sposobu zapewnienia spójności z Europejskim Funduszem Społecznym, pokazujący jasne rozgraniczenie między działaniami finansowanymi z tych dwóch funduszy;
fa) opis konkretnych planowanych działań i środków finansowych przydzielonych w celu realizacji zasad określonych w art. 5;
g) opis przepisów służących realizacji programu operacyjnego, wskazujących instytucję zarządzającą, instytucję certyfikującą w stosownych przypadkach, instytucję audytową oraz organ mający otrzymywać płatności od Komisji oraz opis procedury monitorowania;
g) opis przepisów służących realizacji programu operacyjnego, wskazujących instytucję zarządzającą, instytucję certyfikującą w stosownych przypadkach, instytucję audytową oraz organ mający otrzymywać płatności od Komisji oraz opis procedury monitorowania;
h) opis środków przedsięwziętych w celu zaangażowania właściwych regionalnych, lokalnych i innych organów publicznych, a także organów przedstawicielskich społeczeństwa obywatelskiego i organów odpowiedzialnych za promowanie równości i braku dyskryminacji w trakcie przygotowywania programu operacyjnego;
h) opis środków przedsięwziętych w celu zaangażowania właściwych regionalnych, lokalnych i innych organów publicznych, a także organów przedstawicielskich społeczeństwa obywatelskiego i organów odpowiedzialnych za promowanie równości i braku dyskryminacji w trakcie przygotowywania programu operacyjnego;
i) opis planowanego sposobu wykorzystania pomocy technicznej, zgodnie z art. 25 ust. 2, w tym działań w celu zwiększenia potencjału administracyjnego beneficjentów w odniesieniu do realizacji programu operacyjnego;
i) opis planowanego sposobu wykorzystania pomocy technicznej, zgodnie z art. 25 ust. 2, w tym działań w celu zwiększenia potencjału administracyjnego beneficjentów w odniesieniu do realizacji programu operacyjnego;
j) plan finansowy zawierający następujące tabele:
j) plan finansowy zawierający następujące tabele:
(i) tabelę określającą na każdy rok kwotę środków finansowych przewidzianych na wsparcie z Funduszu i na współfinansowanie, zgodnie z art. 18;
(i) tabelę określającą na każdy rok kwotę środków finansowych przewidzianych na wsparcie z Funduszu i na współfinansowanie, zgodnie z art. 18;
(ii) tabelę określającą, na cały okres programowania, łączną kwotę środków finansowych przydzielonych na wsparcie z programu operacyjnego, z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą, a także odpowiadające im środki towarzyszące.
(ii) tabelę określającą, na cały okres programowania, łączną kwotę środków finansowych przydzielonych na wsparcie z programu operacyjnego, z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą, a także odpowiadające im środki towarzyszące.
Organizacje partnerskie, o których mowa w lit. e), które dostarczają bezpośrednio żywność lub inne produkty, podejmują ze swej strony działania uzupełniające pomoc materialną, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, bez względu na to, czy działania te są wspierane w ramach Funduszu.

Organizacje partnerskie, o których mowa w lit. e), które dostarczają bezpośrednio żywność i/lub podstawową pomoc materialną, podejmują samelub we współpracy z innymi organizacjami działania uzupełniające pomoc materialną, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, bez względu na to, czy działania te są wspierane w ramach Funduszu.

2.  Państwa członkowskie lub instytucja przez nie wyznaczona opracowują programy operacyjne we współpracy z właściwymi regionalnymi, lokalnymi oraz innymi organami publicznymi, jak również z organami przedstawicielskimi społeczeństwa obywatelskiego i organami odpowiedzialnymi za promowanie równości i braku dyskryminacji.
2.  Państwa członkowskie lub instytucja przez nie wyznaczona opracowują programy operacyjne we współpracy z właściwymi regionalnymi, lokalnymi oraz innymi organami publicznymi, jak również z wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Państwa członkowskie zapewniają ścisłe powiązanie programów operacyjnych z krajową polityką w zakresie włączenia społecznego.
3.  Państwa członkowskie przygotowują projekt swoich programów operacyjnych według wzoru przedstawionego w załączniku I.
3.  Państwa członkowskie przygotowują projekt swoich programów operacyjnych według wzoru przedstawionego w załączniku I.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
1.  Państwo członkowskie może złożyć wniosek o zmianę w programie operacyjnym. Do takiego wniosku dołącza się zmieniony program operacyjny oraz uzasadnienie zmiany.
Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10
Platforma

Wymiana dobrych praktyk

Komisja tworzy platformę na szczeblu unijnym, która ma ułatwiać wymianę doświadczeń, budowę potencjału i tworzenie sieci kontaktów, a także rozpowszechnianie istotnych wyników działań w zakresie niefinansowej pomocy osobom najbardziej potrzebujących.

Komisja ułatwia wymianę doświadczeń, budowę potencjału, tworzenie sieci kontaktów i innowacje społeczne na szczeblu Unii, łącząc w ten sposób organizacje partnerskie i inne odpowiednie zainteresowane strony ze wszystkich państw członkowskich.

Komisja konsultuje się również, przynajmniej raz do roku, z organizacjami przedstawicielskimi organizacji partnerskich na szczeblu unijnym, w kwestii wykorzystania wsparcia z Funduszu.

Komisja konsultuje się również, przynajmniej raz do roku, z organizacjami przedstawicielskimi organizacji partnerskich na szczeblu unijnym, w kwestii wykorzystania wsparcia z Funduszu, a następnie w odpowiednim czasie przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Komisja ułatwia też rozpowszechnianie on-line istotnych wyników, sprawozdań i informacji dotyczących Funduszu.

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11
1. Od 2015 r. do 2022 r. państwa członkowskie przedstawiają Komisji do dnia 30 czerwca każdego roku coroczne sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego w poprzedzającym roku budżetowym.
1. Od 2015 r. do 2022 r. państwa członkowskie przedstawiają Komisji do dnia 30 czerwca każdego roku coroczne sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego w poprzedzającym roku budżetowym.
2.  Państwa członkowskie sporządzają roczne sprawozdanie z realizacji według wzoru przyjętego przez Komisję, zawierającego wykaz wspólnych wskaźników nakładów i wyników.
2.  Państwa członkowskie sporządzają roczne sprawozdanie z realizacji według wzoru przyjętego przez Komisję, zawierającego wykaz wspólnych wskaźników nakładów i wyników.
Wskaźniki te obejmują:

a) ostatnie zmiany w polityce wydatków społecznych dotyczących poważnej deprywacji materialnej w wartościach absolutnych, w odniesieniu do PKB i w odniesieniu do całości wydatków publicznych;
b) ostatnie zmiany w przepisach polityki społecznej dotyczących dostępu beneficjentów i innych organizacji zwalczających poważną deprywację materialną do finansowania.
3.  Warunkiem dopuszczalności rocznego sprawozdania z realizacji jest zawarcie w nim wszystkich informacji wymaganych we wzorze, o którym mowa w ust. 2, w tym wspólnych wskaźników. W przypadku braku dopuszczalności danego rocznego sprawozdania z realizacji Komisja informuje o tym fakcie zainteresowane państwo członkowskie w terminie 15 dni roboczych od otrzymania tego sprawozdania. W razie nieprzekazania tej informacji przez Komisję w wymaganym terminie sprawozdanie zostaje uznane za dopuszczalne.
3.  Warunkiem dopuszczalności rocznego sprawozdania z realizacji jest zawarcie w nim wszystkich informacji wymaganych we wzorze, o którym mowa w ust. 2, w tym wspólnych wskaźników. W przypadku braku dopuszczalności danego rocznego sprawozdania z realizacji Komisja informuje o tym fakcie zainteresowane państwo członkowskie w terminie 15 dni roboczych od otrzymania tego sprawozdania. W razie nieprzekazania tej informacji przez Komisję w wymaganym terminie sprawozdanie zostaje uznane za dopuszczalne.
4.  Komisja analizuje roczne sprawozdanie z realizacji i informuje państwo członkowskie o swoich uwagach w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania tego sprawozdania.
4.  Komisja analizuje roczne sprawozdanie z realizacji i informuje państwo członkowskie o swoich uwagach w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania tego sprawozdania.
Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym terminie, sprawozdanie uznaje się za przyjęte.

Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym terminie, sprawozdanie uznaje się za przyjęte.

5.  Państwo członkowskie przedkłada sprawozdanie końcowe z realizacji programu operacyjnego do dnia 30 września 2023 r.
5.  Państwo członkowskie przedkłada sprawozdanie końcowe z realizacji programu operacyjnego do dnia 30 września 2023 r.
Państwa członkowskie przygotowują projekt końcowego sprawozdania z realizacji według wzoru przyjętego przez Komisję.

Państwa członkowskie przygotowują projekt końcowego sprawozdania z realizacji według wzoru przyjętego przez Komisję.

Komisja analizuje końcowe sprawozdanie z realizacji i informuje państwo członkowskie o swoich uwagach w ciągu pięciu miesięcy od otrzymania tego sprawozdania.

Komisja analizuje końcowe sprawozdanie z realizacji i informuje państwo członkowskie o swoich uwagach w ciągu pięciu miesięcy od otrzymania tego sprawozdania.

Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym terminie, sprawozdanie uznaje się za przyjęte.

Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym terminie, sprawozdanie uznaje się za przyjęte.

6.  Komisja przyjmuje, w drodze aktu wykonawczego, wzór rocznego sprawozdania z realizacji zawierającego wykaz wspólnych wskaźników oraz wzór końcowego sprawozdania z realizacji. Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.
6.  Komisja przyjmuje, w drodze aktu wykonawczego, wzór rocznego sprawozdania z realizacji zawierającego wykaz wspólnych wskaźników oraz wzór końcowego sprawozdania z realizacji. Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.
7.  Komisja może przekazywać państwu członkowskiemu uwagi dotyczące realizacji programu operacyjnego. Instytucja zarządzająca w ciągu trzech miesięcy informuje Komisję o przedsięwziętych środkach naprawczych.
7.  Komisja może przekazywać państwu członkowskiemu uwagi dotyczące realizacji programu operacyjnego. Instytucja zarządzająca w ciągu trzech miesięcy informuje Komisję o przedsięwziętych środkach naprawczych.
8.  Instytucja zarządzająca publikuje podsumowanie każdego rocznego i końcowego sprawozdania z realizacji.
8.  Instytucja zarządzająca publikuje podsumowanie każdego rocznego i końcowego sprawozdania z realizacji.
8a.  Komisja w odpowiednim czasie przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie podsumowanie rocznych sprawozdań z realizacji i końcowych sprawozdań z realizacji.
8b.  Procedura dotycząca sprawozdań z realizacji nie jest nadmiernie rozbudowana w porównaniu z przyznanymi środkami finansowymi i charakterem wsparcia oraz nie powoduje nadmiernego obciążenia administracyjnego.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12
Dwustronne posiedzenie przeglądowe

Dwustronne posiedzenia przeglądowe

1.  Komisja i każde państwo członkowskie spotykają się raz w roku w okresie od 2014 do 2022 r., chyba że postanowiono inaczej, w celu oceny postępów w realizacji programu operacyjnego, z uwzględnieniem rocznego sprawozdania z realizacji oraz, w stosownych przypadkach, uwag Komisji, o których mowa w art. 11 ust. 7.
1.  Komisja i każde państwo członkowskie spotykają się raz w roku w okresie od 2014 do 2022 r., chyba że postanowiono inaczej, w celu oceny postępów w realizacji programu operacyjnego, z uwzględnieniem rocznego sprawozdania z realizacji oraz, w stosownych przypadkach, uwag Komisji, o których mowa w art. 11 ust. 7.
2.  Dwustronnemu posiedzeniu przeglądowemu przewodniczy Komisja.
2.  Dwustronnemu posiedzeniu przeglądowemu przewodniczy Komisja.
3.  Państwo członkowskie dopilnowuje, aby po posiedzeniu podjęto odpowiednie działania następcze w celu uwzględnienia wszelkich uwag Komisji.
3.  Państwo członkowskie dopilnowuje, aby po posiedzeniu podjęto odpowiednie działania następcze w celu uwzględnienia wszelkich uwag Komisji, i uwzględnia je w sprawozdaniu z realizacji w następnym roku lub, w stosownych przypadkach, w następnych latach.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13
1.  Państwa członkowskie zapewniają zasoby niezbędne do przeprowadzenia ocen i dopilnowują, aby stosowane były procedury mające na celu wyprodukowanie i zgromadzenie danych niezbędnych do przeprowadzenia ocen, w tym danych odnoszących się do wskaźników ogólnych, o których mowa w art. 11.
1.  Państwa członkowskie zapewniają zasoby niezbędne do przeprowadzenia ocen i dopilnowują, aby stosowane były procedury mające na celu wyprodukowanie i zgromadzenie danych niezbędnych do przeprowadzenia ocen, w tym danych odnoszących się do wskaźników ogólnych, o których mowa w art. 11.
2.  Oceny przeprowadzają eksperci, którzy są funkcjonalnie niezależni od organów odpowiedzialnych za realizację programu operacyjnego. Wszystkie oceny są podawane do wiadomości publicznej w całości.
2.  Oceny przeprowadzają eksperci, którzy są funkcjonalnie niezależni od organów odpowiedzialnych za realizację programu operacyjnego. Wszystkie oceny są podawane do wiadomości publicznej w całości, lecz nie mogą zawierać informacji dotyczących tożsamości odbiorców końcowych.
2a.  Oceny nie są nadmiernie rozbudowane w porównaniu z przyznanymi środkami finansowymi lub charakterem wsparcia oraz nie powodują nadmiernego obciążenia administracyjnego.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14
1.  Państwa członkowskie przeprowadzają ocenę ex ante programu operacyjnego.
1.  Państwa członkowskie przeprowadzają ocenę ex ante programu operacyjnego.
2.  Za przeprowadzenie oceny ex ante odpowiada organ odpowiedzialny za przygotowanie programu operacyjnego. Ocenę tę przedkłada się Komisji w tym samym czasie, co program operacyjny, wraz ze streszczeniem.
2.  Za przeprowadzenie oceny ex ante odpowiada organ odpowiedzialny za przygotowanie programu operacyjnego. Ocenę tę przedkłada się Komisji w tym samym czasie, co program operacyjny, wraz ze streszczeniem.
3.  Ocena ex ante obejmuje następujące kwestie:
3.  Ocena ex ante obejmuje następujące kwestie:
a) wkład w realizację celu Unii, jakim jest zmniejszenie do 2020 r. o co najmniej 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem rodzajów deprywacji materialnej, które mają być objęte pomocą oraz pod kątem sytuacji panującej w danym kraju w zakresie ubóstwa, wykluczenia społecznego i deprywacji materialnej;
a) wkład w realizację celu Unii, jakim jest zmniejszenie do 2020 r. o co najmniej 20 milionów liczby osób dotkniętych ubóstwem lub liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem rodzajów deprywacji materialnej, które mają być objęte pomocą oraz pod kątem sytuacji panującej w danym kraju w zakresie ubóstwa, wykluczenia społecznego i deprywacji materialnej;
aa) wkład w ograniczenie marnotrawstwa żywności;
b) spójność wewnętrzna proponowanego programu operacyjnego i jego związek z innymi istotnymi instrumentami finansowymi;
b) spójność wewnętrzna proponowanego programu operacyjnego i jego związek z innymi istotnymi instrumentami finansowymi;
c) spójność alokacji zasobów budżetowych z celami programu operacyjnego;
c) spójność alokacji zasobów budżetowych z celami programu operacyjnego;
d) sposób, w jaki oczekiwane produkty przyczynią się do osiągnięcia wyników;
d) wpływ spodziewanych wyników na realizację celów Funduszu;
da) skuteczne angażowanie odpowiednich zainteresowanych stron w opracowanie i realizację programu operacyjnego;
e) przydatność procedur monitorowania programu operacyjnego i gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia ocen.
e) przydatność procedur monitorowania programu operacyjnego i gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia ocen.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15
1.  W trakcie okresu programowania instytucja zarządzająca może dokonywać oceny skutecznościwydajności programu operacyjnego.
1.  W trakcie okresu programowania instytucja zarządzająca ocenia skutecznośćwydajność programu operacyjnego.
2.  Instytucja zarządzająca przeprowadza w 2017 r. i 2021 r. ustrukturyzowane badanie dotyczące odbiorców końcowych według wzoru udostępnionego przez Komisję. Komisja przyjmuje ten wzór w drodze aktu wykonawczego. Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.
2.  Instytucja zarządzająca przeprowadza w 2017 r. i 2021 r. ustrukturyzowane badanie dotyczące odbiorców końcowych według wzoru udostępnionego przez Komisję. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające ten wzór po konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.
3.  Komisja może przeprowadzać oceny programów operacyjnych z własnej inicjatywy.
3.  Komisja może oceniać programy operacyjne z własnej inicjatywy.
3a.  Komisja przedstawia śródokresową ocenę Funduszu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej do marca 2018 r.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16
Komisja przeprowadza, z własnej inicjatywy, w ścisłej współpracy z państwami członkowskim i z pomocą ekspertów zewnętrznych, ocenę ex post skuteczności i trwałości uzyskanych wyników, a także wartości dodanej Funduszu. Ocena ta zostaje zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Komisja przeprowadza, z własnej inicjatywy, w ścisłej współpracy z państwami członkowskim i z pomocą ekspertów zewnętrznych, ocenę ex post skuteczności oraz wydajności Funduszu i trwałości uzyskanych wyników, a także wartości dodanej Funduszu. Ocena ta zostaje zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17
1.  Państwa członkowskie przekazują informacje o działaniach wspieranych w ramach Funduszu i propagują te działania. Informacje te kierowane są do osób najbardziej potrzebujących, mediów i ogółu społeczeństwa. Podkreślają one rolę Unii Europejskiej i zapewniają widoczność wkładu z Funduszu.
1.  Komisja Europejska i państwa członkowskie przekazują informacje o działaniach wspieranych w ramach Funduszu i propagują te działania. Informacje te kierowane są w szczególności do osób najbardziej potrzebujących, a także do ogółu społeczeństwa i mediów. Podkreślają one rolę Unii Europejskiej i zapewniają widoczność wkładu z Funduszu, ze strony państw członkowskich i organizacji partnerskich pod względem celów spójności społecznej Unii, bez stygmatyzowania odbiorców końcowych.
2.  W celu zapewnienia przejrzystości wsparcia z Funduszu instytucja zarządzająca prowadzi, w formacie CSV lub XML, wykaz operacji otrzymujących wsparcie z Funduszu dostępny na stronie internetowej. Wykaz zawiera przynajmniej informację o nazwie beneficjenta, adres i przydzieloną kwotę finansowania unijnego, jak również rodzaj deprywacji materialnej objętej pomocą.
2.  W celu zapewnienia przejrzystości wsparcia z Funduszu instytucja zarządzająca prowadzi, w formacie CSV lub XML, wykaz operacji otrzymujących wsparcie z Funduszu dostępny na stronie internetowej. Wykaz zawiera przynajmniej informację o nazwie beneficjenta, adres i przydzieloną kwotę finansowania unijnego, jak również rodzaj deprywacji materialnej objętej pomocą.
Wykaz operacji jest aktualizowany co najmniej raz na rok.

Wykaz operacji jest aktualizowany co najmniej raz na rok.

3.  W trakcie realizacji operacji beneficjenci i organizacje partnerskie informują społeczeństwo o wsparciu otrzymanym z Funduszu przez wywieszenie co najmniej jednego plakatu (o minimalnym formacie A3) informującego o danej operacji, w tym o wsparciu finansowym ze strony Unii, w miejscu, w którym plakat ten jest dobrze widoczny, w każdym punkcie dystrybucji żywności i innych produktów oraz w którym dostępne są środki towarzyszące, chyba że nie jest to możliwe ze względu na specyfikę dystrybucji.
3.  W trakcie realizacji operacji beneficjenci i organizacje partnerskie informują społeczeństwo o wsparciu otrzymanym z Funduszu przez wywieszenie albo co najmniej jednego plakatu (o minimalnym formacie A3) informującego o danej operacji, w tym o wsparciu finansowym ze strony Unii, albo flagi Unii w stosownym rozmiarze, w dobrze widocznym miejscu, w każdym punkcie, w którym prowadzona jest dystrybucja żywności i/lub podstawowej pomocy materialnej oraz w którym dostępne są środki towarzyszące bez stygmatyzowania odbiorców końcowych, chyba że nie jest to możliwe ze względu na specyfikę dystrybucji.
Beneficjenci i organizacje partnerskie, które mają strony internetowe, zamieszczają tam również krótki opis operacji, obejmujący jej cele i wyniki, oraz podkreślający wsparcie finansowe ze strony Unii.

Beneficjenci i organizacje partnerskie, które mają strony internetowe, zamieszczają tam również krótki opis operacji, obejmujący jej cele i wyniki, oraz podkreślający wsparcie finansowe ze strony Unii.

4.  Przy wszelkich działaniach służących informowaniu i komunikacji beneficjent i organizacje partnerskie informują o wsparciu z Funduszu dla operacji przez umieszczenie godła Unii wraz z odniesieniem do Unii i Funduszu.
4.  Przy wszelkich działaniach służących informowaniu i komunikacji beneficjent i organizacje partnerskie informują o wsparciu z Funduszu dla operacji przez umieszczenie godła Unii wraz z odniesieniem do Unii i Funduszu.
5.  Instytucja zarządzająca informuje beneficjentów o opublikowanym wykazie operacji zgodnie z ust. 2. Instytucja zarządzająca dostarcza zestawy informacyjne i promocyjne, w tym wzory w formie elektronicznej, aby pomóc beneficjentom i organizacjom partnerskim w wypełnianiu obowiązków określonych w ust. 3.
5.  Instytucja zarządzająca informuje beneficjentów o opublikowanym wykazie operacji zgodnie z ust. 2. Instytucja zarządzająca dostarcza zestawy informacyjne i promocyjne, w tym wzory w formie elektronicznej, aby pomóc beneficjentom i organizacjom partnerskim w wypełnianiu obowiązków określonych w ust. 3.
6.  Przy przetwarzaniu danych osobowych na podstawie niniejszego artykułu instytucja zarządzająca oraz beneficjenci i organizacje partnerskie działają zgodnie z dyrektywą 95/46/WE.
6.  Przy przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13–17 instytucja zarządzająca oraz beneficjenci i organizacje partnerskie działają zgodnie z dyrektywą 95/46/WE.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18
1.  Poziom współfinansowania na poziomie programu operacyjnego nie przekracza 85% publicznych wydatków kwalifikowalnych.
1.  Poziom współfinansowania na poziomie programu operacyjnego wynosi 85% publicznych wydatków kwalifikowalnych. Poziom ten można zwiększyć w okolicznościach przedstawionych w art. 19 ust. 1. Państwa członkowskie mogą dowolnie wspierać inicjatywy Funduszu za pomocą dodatkowych środków krajowych.
1a.  Beneficjenci w żadnym wypadku nie współfinansują operacji Funduszu.
2.  W decyzji Komisji o przyjęciu programu operacyjnego ustala się poziom współfinansowania mający zastosowanie do tego programu i maksymalną kwotę wsparcia z Funduszu.
2.  W decyzji Komisji o przyjęciu programu operacyjnego ustala się poziom współfinansowania mający zastosowanie do tego programu i maksymalną kwotę wsparcia z Funduszu.
3.  Działania w zakresie pomocy technicznej realizowane z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu mogą być finansowane w 100 %.
3.  Działania w zakresie pomocy technicznej realizowane z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu mogą być finansowane w 100 %.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19
1.  Na wniosek państwa członkowskiego płatności okresowe i płatność salda końcowego mogą zostać zwiększone o 10 punktów procentowych ponad poziom współfinansowania mający zastosowanie do danego programu operacyjnego. Zwiększony poziom finansowania, który nie może przekraczać 100 %, stosuje się do wniosków o płatność w okresie obrachunkowym, w którym państwo członkowskie przedstawiło swój wniosek, i w następnych okresach obrachunkowych, podczas których państwo członkowskie spełnia jeden z następujących warunków:
1.  Na wniosek państwa członkowskiego płatności okresowe i płatność salda końcowego mogą zostać zwiększone o 10 punktów procentowych ponad poziom współfinansowania mający zastosowanie do danego programu operacyjnego. Zwiększony poziom finansowania, który nie może przekraczać 100 %, stosuje się do wniosków o płatność w okresie obrachunkowym, w którym państwo członkowskie przedstawiło swój wniosek, i w następnych okresach obrachunkowych, podczas których państwo członkowskie spełnia jeden z następujących warunków:
a). jeżeli dane państwo członkowskie przyjęło euro, otrzymuje pomoc makrofinansową Unii zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 407/2010;
a) jeżeli dane państwo członkowskie przyjęło euro, otrzymuje pomoc makrofinansową Unii zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 407/2010;
b) jeżeli dane państwo członkowskie nie przyjęło euro, otrzymuje średnioterminową pomoc finansową zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 332/2002;
b) jeżeli dane państwo członkowskie nie przyjęło euro, otrzymuje średnioterminową pomoc finansową zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 332/2002;
c) pomoc finansowa jest mu udostępniona zgodnie z Traktatem ustanawiającym europejski mechanizm stabilności.
c) pomoc finansowa jest mu udostępniona zgodnie z Traktatem ustanawiającym europejski mechanizm stabilności.
2.  Niezależnie od przepisów ust. 1 wsparcie Unii realizowane przez płatności okresowe i płatności salda końcowego nie jest wyższe niż wsparcie publiczne i maksymalna kwota wsparcia z Funduszu określone w decyzji Komisji o zatwierdzeniu programu operacyjnego.
2.  Niezależnie od przepisów ust. 1 wsparcie Unii realizowane przez płatności okresowe i płatności salda końcowego nie jest wyższe niż wsparcie publiczne lub prywatne i maksymalna kwota wsparcia z Funduszu określone w decyzji Komisji o zatwierdzeniu programu operacyjnego.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21
1.  Operacje wspierane ze środków danego programu operacyjnego prowadzone są w państwie członkowskim objętym tym programem operacyjnym.
1.  Operacje wspierane ze środków danego programu operacyjnego prowadzone są w państwie członkowskim objętym tym programem operacyjnym.
2.  Operacje mogą otrzymać wsparcie ze środków danego programu operacyjnego, pod warunkiem że zostały wybrane zgodnie ze sprawiedliwą i przejrzystą procedurą, na podstawie kryteriów ustanowionych w danym programie operacyjnym.
2.  Operacje mogą otrzymać wsparcie ze środków danego programu operacyjnego, pod warunkiem że zostały wybrane zgodnie ze sprawiedliwą i przejrzystą procedurą, na podstawie kryteriów ustanowionych w danym programie operacyjnym.
3.  Żywność i inne produkty dla osób bezdomnych lub dzieci mogą być kupowane przez same organizacje partnerskie.
3.  Żywność i/lub artykuły stanowiące podstawową pomoc materialną do użytku osobistego odbiorców końcowych mogą być kupowane przez same organizacje partnerskie.
Mogą one być również kupowane przez podmiot publiczny i udostępniane bezpłatnie organizacjom partnerskim. W takim przypadku żywność może być pozyskana w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych udostępnionych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod warunkiem że jest to opcja najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym i że jej zastosowanie nie opóźni dostarczenia produktów żywnościowych organizacjom partnerskim. Każda kwota pochodząca z transakcji dotyczącej zapasów jest wykorzystywana na rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie jest wykorzystywana w sposób zmniejszający zobowiązanie państw członkowskich, nałożone w art. 18 niniejszego rozporządzenia, do współfinansowania programu.

Mogą one być również kupowane przez podmiot publiczny i udostępniane bezpłatnie organizacjom partnerskim. Organizacje partnerskie mogą ponadto dystrybuować dodatkowe środki żywnościowe pochodzące z innych źródeł,tym z zapasów interwencyjnych udostępnionych na mocy art. 15 rozporządzenia (UE) nr [CMO].

Komisja stosuje procedury przyjęte na podstawie art. 19 lit. e) rozporządzenia (UE) nr [CMO], umożliwiające użytkowanie, przetwarzanie lub sprzedaż, dla celów niniejszego rozporządzenia, produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych, na rzecz optymalnego wykorzystania zapasów interwencyjnych i kwot pochodzących z transakcji związanych z tymi zapasami.

Komisja stosuje procedury przyjęte na podstawie art. 19 lit. e) rozporządzenia (UE) nr [CMO], umożliwiające użytkowanie, przetwarzanie lub sprzedaż, dla celów niniejszego rozporządzenia, produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych, na rzecz optymalnego wykorzystania zapasów interwencyjnych i kwot pochodzących z transakcji związanych z tymi zapasami.

4.  Pomoc materialna dla osób najbardziej potrzebujących udzielana jest bezpłatnie.
4.  Żywność i/lub artykuły stanowiące pomoc materialną dla osób najbardziej potrzebujących są dystrybuowane bez żadnych wyjątków bezpłatnie.
5.  Operacja wspierana przez Fundusz nie otrzymuje wsparcia w ramach jakiegokolwiek innego instrumentu Unii.
5.  Operacja wspierana przez Fundusz nie otrzymuje wsparcia w ramach jakiegokolwiek innego instrumentu Unii, aby uniknąć podwójnego finansowania. Jednakże beneficjentom nie uniemożliwia się ubiegania się o skorzystanie z innych funduszy europejskich, takich jak EFS, w celu podjęcia dodatkowych działań służących łagodzeniu skutków ubóstwa i włączeniu społecznemu.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24
1.  Do kosztów kwalifikujących do wsparcia ze środków programu operacyjnego zalicza się:
1.  Do kosztów kwalifikujących do wsparcia ze środków programu operacyjnego zalicza się:
a) koszty zakupu żywności lub podstawowych produktów konsumpcyjnych do użytku osobistego osób bezdomnych lub dzieci;
a) koszty zakupu żywności i artykułów stanowiących podstawową pomoc materialną do użytku osobistego odbiorców końcowych;
b) w przypadku gdy podmiot publiczny kupuje żywność lub podstawowe produkty konsumpcyjne do użytku osobistego osób bezdomnych lub dzieci i dostarcza je organizacjom partnerskim, koszty transportu żywności i innych produktów do magazynów organizacji partnerskich, w zryczałtowanej wysokości 1% kosztów, o których mowa w lit. a);
b) w przypadku gdy podmiot publiczny kupuje żywność lub podstawowe produkty konsumpcyjne do użytku osobistego odbiorców końcowych i dostarcza je organizacjom partnerskim, koszty transportu żywności lubartykułów stanowiących podstawową pomoc materialną do magazynów organizacji partnerskich, w zryczałtowanej wysokości 1% kosztów, o których mowa w lit. a);
c) koszty administracyjne oraz koszty transportu i magazynowania ponoszone przez organizacje partnerskie, w zryczałtowanej wysokości 5 % kosztów, o których mowa w lit. a);
c) koszty administracyjne oraz koszty transportu i magazynowania ponoszone przez organizacje partnerskie, w zryczałtowanej wysokości 5 % kosztów, o których mowa w lit. a); lub 5% wartości żywnościowych zapasów interwencyjnych przekazanych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr ../.... [CMO];
ca) koszty administracyjne oraz koszty transportu i magazynowania ponoszone przez organizacje partnerskie w związku ze zbiórką odpadów żywnościowych.
d) koszty działań na rzecz włączenia społecznego podejmowanych i zadeklarowanych przez organizacje partnerskie świadczące pomoc materialną bezpośrednio osobom najbardziej potrzebującym, w zryczałtowanej wysokości 5% kosztów, o których mowa w lit. a);
d) koszty działań na rzecz włączenia społecznego podejmowanych i zadeklarowanych przez organizacje partnerskie świadczące podstawową pomoc materialną bezpośrednio lub pośrednio odbiorcom końcowym, w zryczałtowanej wysokości 5% kosztów, o których mowa w lit. a);
e) koszty poniesione zgodnie z art. 25.
e) koszty poniesione zgodnie z art. 25.
2.  Następujące koszty nie kwalifikują się do wsparcia ze środków programu operacyjnego:
2.  Następujące koszty nie kwalifikują się do wsparcia ze środków programu operacyjnego:
a) odsetki od zadłużenia;
a) odsetki od zadłużenia;
b) koszty produktów używanych;
b) koszty produktów używanych;
c) podatek od wartości dodanej (VAT). Kwoty VAT są jednak kwalifikowalne, jeżeli nie istnieje możliwość ich odzyskania na podstawie prawodawstwa krajowego dotyczącego VAT i jeżeli są płacone przez beneficjentów innych niż osoby nieuważane za podatników, zgodnie z definicją podaną w art. 13 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2006/112/WE.
c) podatek od wartości dodanej (VAT). Kwoty VAT są jednak kwalifikowalne, jeżeli nie istnieje możliwość ich odzyskania na podstawie prawodawstwa krajowego dotyczącego VAT i jeżeli są płacone przez beneficjentów innych niż osoby nieuważane za podatników, zgodnie z definicją podaną w art. 13 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2006/112/WE.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4
4.  Państwo członkowskie wyznacza krajowy organ lub podmiot publiczny, funkcjonalnie niezależny od instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej, jako instytucję audytową.
4.  Państwo członkowskie wyznacza krajowy organ lub podmiot publiczny, funkcjonalnie niezależny od instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej, jako instytucję audytową. Na instytucję audytową można wyznaczyć krajowy organ kontroli lub krajowy trybunał obrachunkowy.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – litera e
e) sporządza oświadczenie dotyczące zarządzania i roczne podsumowanie, o których mowa w art. 56 ust. 5 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego.
e) sporządza oświadczenie dotyczące zarządzania i roczne podsumowanie, o których mowa w art. 59 ust. 5 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – akapit pierwszy – punkt 2
2) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 56 ust. 5 lit. a) rozporządzenia finansowego;
2) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 5 lit. a) rozporządzenia finansowego;
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – akapit pierwszy 1 – punkt 8
8) prowadzenie rozliczeń kwot podlegających odzyskaniu i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu na rzecz operacji. Kwoty odzyskane są zwracane do budżetu ogólnego Unii przed zamknięciem programu operacyjnego przez potrącenie ich z następnego zestawienia wydatków.
8) prowadzenie rozliczeń kwot podlegających odzyskaniu i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu na rzecz operacji. Kwoty odzyskane są zwracane do Funduszu przed zamknięciem programu operacyjnego przez potrącenie ich z następnego zestawienia wydatków.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4
4.  Instytucja audytowa w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia programu operacyjnego przygotowuje strategię przeprowadzania audytów. W strategii tej określa metodykę kontroli, metodę doboru próby w przypadku audytów operacji oraz plan audytów w odniesieniu do bieżącego roku obrotowego i dwóch następnych lat obrotowych. Strategia audytu jest corocznie uaktualniana począwszy od 2016 r. do 2022 r. włącznie. Instytucja audytowa przedkłada strategię audytu Komisji na jej żądanie.
4.  Instytucja audytowa w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia programu operacyjnego przygotowuje strategię przeprowadzania audytów. W strategii tej określa metodykę kontroli, metodę doboru próby w przypadku audytów operacji oraz plan audytów w odniesieniu do bieżącego roku obrotowego i dwóch następnych lat obrotowych. Strategia audytu jest corocznie uaktualniana począwszy od 2016 r. do 2022 r. włącznie. Instytucja audytowa przedkłada strategię audytu Komisji. Komisja ma prawo zażądać od instytucji audytowej wprowadzenia zmian do strategii audytu, które według niej są konieczne do właściwego przeprowadzania audytów, zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu. Komisja zapewnia w ten sposób należyte uwzględnienie kontroli wykonania zadań.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a
a) opinię pokontrolną zgodnie z art. 56 ust. 5 rozporządzenia finansowego;
a) opinię pokontrolną zgodnie z art. 59 ust. 5 rozporządzenia finansowego;
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3
3.  Komisja może zażądać od państwa członkowskiego, aby podjęło działania niezbędne do zapewnienia skutecznego funkcjonowania jego systemów zarządzania i kontroli lub prawidłowości wydatków zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
3.  Komisja wymaga od państw członkowskich, aby podjęły działania niezbędne do zapewnienia skutecznego funkcjonowania ich systemów zarządzania i kontroli lub prawidłowości wydatków zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit pierwszy
Zobowiązania budżetowe Unii w odniesieniu do każdego programu operacyjnego są realizowane w ratach rocznych w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Decyzja Komisji w sprawie przyjęcia programu operacyjnego stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 81 ust. 2 rozporządzenia finansowego, a po jej notyfikacji zainteresowanemu państwu członkowskiemu – zobowiązanie prawne w rozumieniu tego rozporządzenia.

Zobowiązania budżetowe Unii w odniesieniu do każdego programu operacyjnego są realizowane w ratach rocznych w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Decyzja Komisji w sprawie przyjęcia programu operacyjnego stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 84 ust. 2 rozporządzenia finansowego, a po jej notyfikacji zainteresowanemu państwu członkowskiemu – zobowiązanie prawne w rozumieniu tego rozporządzenia.

Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1
1.  Wyznaczone organy przedkładają Komisji za każdy rok w okresie od 2015 r. do 2022 r. włącznie, do dnia 15 lutego roku następującego po zakończeniu okresu obrachunkowego, następujące dokumenty i informacje zgodnie z art. 56 rozporządzenia finansowego:
1.  Wyznaczone organy przedkładają Komisji za każdy rok w okresie od 2015 r. do 2022 r. włącznie, do dnia 15 lutego roku następującego po zakończeniu okresu obrachunkowego, następujące dokumenty i informacje zgodnie z art. 59 rozporządzenia finansowego:
a) poświadczone roczne sprawozdanie finansowe właściwych organów wyznaczonych na podstawie art. 32, w myśl art. 56 ust. 5 rozporządzenia finansowego;
a) poświadczone roczne sprawozdanie finansowe właściwych organów wyznaczonych na podstawie art. 32, w myśl art. 59 ust. 5 rozporządzenia finansowego;
b) oświadczenie dotyczące zarządzania, o którym mowa w art. 56 ust. 5 rozporządzenia finansowego;
b) oświadczenie dotyczące zarządzania, o którym mowa w art. 59 ust. 5 rozporządzenia finansowego;
c) roczne podsumowanie wyników końcowych sprawozdań z przeprowadzonych audytów i kontroli, wraz z analizą rodzaju i zakresu błędów i niedociągnięć, jak również podjętych lub planowanych działań naprawczych;
c) roczne podsumowanie wyników końcowych sprawozdań z przeprowadzonych audytów i kontroli, wraz z analizą rodzaju i zakresu błędów i niedociągnięć, jak również podjętych lub planowanych działań naprawczych;
d) opinia pokontrolna wydana przez wyznaczony niezależny organ audytowy, o której mowa w art. 56 ust. 5 rozporządzenia finansowego, wraz ze sprawozdaniem audytowym przedstawiającym ustalenia audytów dotyczących roku obrotowego, którego dotyczy opinia.
d) opinia pokontrolna wydana przez wyznaczony niezależny organ audytowy, o której mowa w art. 59 ust. 5 rozporządzenia finansowego, wraz ze sprawozdaniem audytowym przedstawiającym ustalenia audytów dotyczących roku obrotowego, którego dotyczy opinia.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1
1.  Na żądanie instytucja zarządzająca zapewnia udostępnienie przez okres trzech lat Komisji i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu wszelkich dokumentów uzupełniających dotyczących operacji. Ten trzyletni okres rozpoczyna się dnia 31 grudnia roku przyjęcia decyzji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Komisję na podstawie art. 47, lub najpóźniej od daty płatności salda końcowego.
1.  Na żądanie instytucja zarządzająca zapewnia udostępnienie przez okres pięciu lat Komisji i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu wszelkich dokumentów uzupełniających dotyczących operacji. Ten pięcioletni okres rozpoczyna się od daty płatności salda końcowego.
Okres ten zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego lub administracyjnego albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji.

Okres ten zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego lub administracyjnego albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji.

Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 a (nowy)
Artykuł 60a

Przepisy przejściowe

Komisja i państwa członkowskie zapewniają w drodze przepisów przejściowych możliwość rozpoczęcia działalności kwalifikującej się do wsparcia z dniem 1 stycznia 2014 r., nawet jeżeli programy operacyjne nie będą jeszcze przedstawione.

Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi (A7-0183/2013).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności