Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0295(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0183/2013

Texte depuse :

A7-0183/2013

Dezbateri :

PV 11/06/2013 - 5
CRE 11/06/2013 - 5

Voturi :

PV 12/06/2013 - 8.8
CRE 12/06/2013 - 8.8
Explicaţii privind voturile
PV 25/02/2014 - 5.15
CRE 25/02/2014 - 5.15
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0257
P7_TA(2014)0124

Texte adoptate
PDF 671kWORD 70k
Miercuri, 12 iunie 2013 - Strasbourg
Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane ***I
P7_TA(2013)0257A7-0183/2013

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 12 iunie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  În conformitate cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010, în cadrul căruia a fost adoptată strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, Uniunea și statele membre și-au stabilit obiectivul de a reduce până în 2020 cu cel puțin 20 de milioane numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială.
(1)  În conformitate cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010, în cadrul căruia a fost adoptată strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii („Strategia Europa 2020”), Uniunea și statele membre și-au stabilit obiectivul de a reduce cu cel puțin 20 de milioane numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială până în 2020. Cu toate acestea, în 2010, aproape un sfert dintre europeni (119,6 milioane) erau amenințați de sărăcie sau de excluziune socială, aproape patru milioane de persoane mai mult decât în anul precedent. Totuși, sărăcia și excluziunea socială nu sunt uniforme în întreaga Uniune, iar gravitatea situației variază de la un stat membru la altul.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Numărul de persoane din Uniune afectate de deprivare materială sau chiar de deprivare materială severă este în creștere, iar persoanele respective suferă de o excluziune prea mare ca să beneficieze de măsurile de activare din Regulamentul (UE) nr. […RDC] și, în special, din Regulamentul (UE) nr. […FSE]
(2)  Numărul de persoane din Uniune afectate de deprivare materială, sau chiar de deprivare materială severă este în creștere, iar în 2012 aproape 8% din cetățenii Uniunii trăiau în condiții de deprivare materială gravă. Persoanele respective suferă de o excluziune prea mare ca să beneficieze de măsurile de activare din Regulamentul (UE) nr. […RDC] și, în special, din Regulamentul (UE) nr. […FSE].
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)
(2a)  Femeile și copiii sunt supra-reprezentați în rândul persoanelor deprivate, amenințate de sărăcie sau de excluziune socială, în timp ce femeile sunt adesea responsabile pentru securitatea alimentară și pentru subzistența familiilor. Statele membre și Comisia ar trebui să adopte măsuri adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări și ar trebui să asigure egalitatea dintre bărbați și femei și integrarea coerentă a perspectivei de gen în toate etapele de pregătire, de programare, de gestionare și de punere în aplicare, de monitorizare și de evaluare a fondului, precum și în campaniile de informare și de sensibilizare și în schimburile de bune practici;
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 2 b (nou)
(2b)  Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană subliniază faptul că Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 2 c (nou)
(2c)  Articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană subliniază faptul că Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 2 d (nou)
(2d)  Pentru a preveni marginalizarea grupurilor vulnerabile și cu venituri reduse și pentru a evita creșterea riscului de sărăcie și de excluziune socială, este necesar să se adopte strategii de promovare a incluziunii active.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare „fondul”) ar trebui să întărească coeziunea socială prin contribuirea la reducerea sărăciei în Uniune, prin sprijinirea sistemelor naționale care oferă asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane pentru a reduce deprivarea alimentară, lipsa de adăpost și deprivarea materială a copiilor.
(4)  Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare „fondul”) ar trebui să întărească coeziunea socială prin contribuirea la reducerea sărăciei în Uniune, prin sprijinirea sistemelor naționale care oferă asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane pentru a reduce deprivarea alimentară și deprivarea materială gravă.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Definiția ETHOS (clasificare europeană a lipsei de adăpost) poate servi drept posibil punct de plecare pentru alocarea fondului diferitelor categorii de persoane confruntate cu privațiuni grave.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)
(4b)  Fondul nu ar trebui să înlocuiască politicile publice inițiate de guvernele statelor membre cu scopul de a limita nevoia de ajutoare alimentare de urgență și de a elabora obiective și politici sustenabile pentru eradicarea totală a foametei, a sărăciei și a excluziunii sociale.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 4 c (nou)
(4c)  Având în vedere numărul tot mai mare de persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială și faptul că acesta va continua să crească în următorii ani, este necesară suplimentarea resurselor prevăzute pentru finanțarea fondului în cadrul financiar multianual.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 4 d (nou)
(4d)  Fondul ar trebui, de asemenea, să sprijine eforturile statelor membre menite să reducă deprivarea materială gravă a persoanelor fără adăpost.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Respectivele dispoziții garantează, de asemenea, că operațiunile sprijinite sunt conforme cu legislația Uniunii și cu legislațiile naționale aplicabile, în special în ceea ce privește siguranța bunurilor care sunt distribuite celor mai defavorizate persoane.
(6)  Respectivele dispoziții garantează, de asemenea, că operațiunile sprijinite sunt conforme cu legislația Uniunii și cu legislațiile naționale aplicabile, în special în ceea ce privește siguranța ajutoarelor alimentare și asistenței materiale de bază acordate celor mai defavorizate persoane.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Programul operațional din fiecare stat membru ar trebui să identifice și să justifice formele de privațiuni materiale care urmează a fi abordate și să descrie obiectivele și caracteristicile asistenței acordate celor mai defavorizate persoane care va fi oferită prin intermediul sistemelor naționale de asistență. El ar trebui să includă, de asemenea, elementele necesare pentru a asigura implementarea efectivă și eficientă a programului operațional.
(8)  Programul operațional din fiecare stat membru ar trebui să identifice și să justifice formele de privațiuni alimentare și materiale care urmează a fi abordate și ar trebui să descrie obiectivele și caracteristicile asistenței acordate celor mai defavorizate persoane care va fi oferită prin intermediul sistemelor naționale de asistență. El ar trebui să includă, de asemenea, elementele necesare pentru a asigura implementarea efectivă și eficientă a programelor operaționale.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)
(8a)  Privațiunile alimentare grave din cadrul Uniunii coincid cu o risipă semnificativă de alimente. Programul operațional din fiecare stat membru ar trebui să includă o referire la modul în care va încerca să utilizeze, în mod coordonat, sinergiile dintre politicile de reducere a risipei de alimente și combaterea privațiunii alimentare. Programul operațional al fiecărui stat membru ar trebui să includă, de asemenea, o referire la modul în care va încerca să abordeze obstacolele administrative care împiedică organizațiile comerciale și necomerciale care doresc să doneze produsele alimentare excedentare unor organizații fără scop lucrativ active în combaterea privațiunii alimentare.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 8 b (nou)
(8b)  În scopul obținerii unei implementări efective și eficiente a măsurilor finanțate de fond, ar trebui să se încurajeze cooperarea între autoritățile regionale și locale și organismele care reprezintă societatea civilă. Prin urmare, statele membre ar trebui să încurajeze participarea tuturor celor implicați în elaborarea și implementarea măsurilor finanțate de fond.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  În scopul de a maximiza eficiența fondului, în special în ceea ce privește circumstanțele naționale, este adecvat să se stabilească o procedură în vederea unei posibile modificări a programului operațional.
(9)  În scopul de a maximiza eficiența fondului și de a asigura o sinergie maximă cu măsurile FSE, în special în ceea ce privește potențialele modificări ale circumstanțelor naționale, este adecvat să se stabilească o procedură în vederea posibilei modificări a programului operațional.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Pentru a răspunde într-un mod cât mai eficace și mai adecvat diferitelor nevoi ale celor mai defavorizate persoane și pentru a îmbunătăți asistența oferită acestora, principiul parteneriatului ar trebui să se aplice în toate etapele implementării fondului.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Schimburile de experiență și de cele bune practici au o importantă valoare adăugată, iar Comisia ar trebui să faciliteze difuzarea lor.
(10)  Schimburile de experiență și de cele bune practici au o importantă valoare adăugată deoarece facilitează învățarea reciprocă, iar Comisia ar trebui să faciliteze și să promoveze difuzarea lor, încercând să găsească, în același timp, sinergii cu schimburile de bune practici în contextul fondurilor conexe, îndeosebi al FSE.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Pentru a monitoriza progresele înregistrate în implementarea programelor operaționale, statele membre ar trebui să întocmească și să prezinte Comisiei rapoarte anuale și un raport final de implementare, asigurând astfel disponibilitatea unor informații esențiale și actualizate. Pentru aceleași scopuri, Comisia și fiecare stat membru ar trebui să se întâlnească în fiecare an în cadrul unor reuniuni bilaterale de reexaminare, cu excepția cazului în care se convine altfel.
(11)  Pentru a monitoriza progresele înregistrate în implementarea programelor operaționale, statele membre, în colaborare cu organizațiile civile implicate, ar trebui să întocmească și să prezinte Comisiei rapoarte anuale și un raport final de implementare, asigurând astfel disponibilitatea unor informații esențiale și actualizate. Pentru aceleași scopuri, Comisia și fiecare stat membru ar trebui să se întâlnească în fiecare an în cadrul unor reuniuni bilaterale de reexaminare, cu excepția cazului în care se convine altfel.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Pentru a îmbunătăți concepția și calitatea fiecărui program operațional și pentru a evalua eficacitatea și eficiența fondului, ar trebui realizate evaluări ex ante și ex post. Respectivele evaluări ar trebui să fie completate de anchete privind cele mai defavorizate persoane care au beneficiat de programul operațional și, dacă este necesar, de evaluări în cursul perioadei de programare. În acest sens, ar trebui precizate responsabilitățile statelor membre și ale Comisiei.
(12)  Pentru a îmbunătăți concepția și calitatea fiecărui program operațional și pentru a evalua eficacitatea și eficiența fondului, ar trebui realizate evaluări ex ante și ex post. Respectivele evaluări ar trebui să fie completate de anchete privind cele mai defavorizate persoane care au beneficiat de programul operațional și, dacă este necesar, de evaluări în cursul perioadei de programare. Aceste evaluări ar trebui, de asemenea, să respecte viața privată a beneficiarilor finali și să fie efectuate în așa fel încât să nu stigmatizeze persoanele cele mai defavorizate. În acest sens, ar trebui precizate responsabilitățile statelor membre și ale Comisiei.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
(12a)  După cum se evidențiază în studiul realizat de Eurostat și intitulat „Measuring material deprivation in the EU - Indicators for the whole population and child-specific indicators” (Măsurarea lipsurilor materiale în Europa - Indicatori pentru populația generală și indicatori specifici copiilor), s-au efectuat cercetări importante având drept temă lipsurile materiale, care vor permite, în viitorul apropiat, perfecționarea procesului de culegere a datelor referitoare la gospodăriile, adulții și copiii care se confruntă cu lipsuri materiale.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)
(12b)  La realizarea acestor evaluări, completate de sondaje cu privire la persoanele cele mai defavorizate, ar trebui avut în vedere faptul că privațiunea este un concept complex, dificil de înțeles dacă se utilizează un număr redus de indicatori, întrucât aceștia pot fi înșelători și pot duce la elaborarea unor politici ineficiente.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 12 c (nou)
(12c)  După cum s-a subliniat în studiul Eurofound din 2012 - „Al treilea sondaj european privind calitatea vieții”, privațiunea materială în cadrul Uniunii ar trebui măsurată ținând cont de incapacitatea persoanelor de a-și permite bunuri care sunt considerate esențiale indiferent de ceea ce dețin acestea și de cât de mult câștigă. Prin urmare, pentru stabilirea unui indice al privațiunii care să permită o evaluare mai rafinată a privațiunii materiale a gospodăriilor, ar trebui să se ia în considerare indicatori precum nivelul veniturilor, inegalitatea acestora, abilitatea de a trăi de la o lună la alta, acumularea de datorii excesive și satisfacția privind standardele de viață.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Cetățenii au dreptul să știe cum sunt investite resursele financiare ale Uniunii și cu ce rezultate. În vederea asigurării unei difuzări pe scară largă a informațiilor privind realizările fondului și pentru a asigura accesibilitatea și transparența oportunităților de finanțare, ar trebui să fie stabilite reguli detaliate cu privire la informare și comunicare, în special în ceea ce privește responsabilitățile statelor membre și ale beneficiarilor.
(13)  Cetățenii au dreptul să știe cum sunt investite resursele financiare ale Uniunii și cu ce rezultate. În vederea asigurării unei difuzări pe scară largă a informațiilor privind realizările fondului și pentru a asigura accesibilitatea și transparența oportunităților de finanțare, ar trebui să fie stabilite reguli detaliate cu privire la informare și comunicare, în special în ceea ce privește responsabilitățile autorităților locale și regionale din statele membre și ale beneficiarilor.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Este necesar să se stabilească un nivel maxim de cofinanțare din fond a programelor operaționale pentru a se realiza un efect multiplicator al resurselor Uniunii și ar trebui să fie abordată situația statelor membre care se confruntă cu dificultăți bugetare temporare.
(15)  Este necesar să se stabilească un nivel de cofinanțare din fond a programelor operaționale pentru a se realiza un efect multiplicator al resurselor Uniunii. Ar trebui să fie, de asemenea, abordată situația statelor membre care se confruntă cu dificultăți bugetare temporare.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  În întreaga Uniune ar trebui să fie aplicate reguli uniforme și echitabile privind perioada de eligibilitate, operațiunile și cheltuielile din fond. Condițiile de eligibilitate ar trebui să reflecte natura specifică a obiectivelor fondului și a populațiilor vizate, în special prin stabilirea unor condiții adecvate privind eligibilitatea operațiunilor, formele de sprijin și regulile și condițiile de rambursare.
(16)  În întreaga Uniune ar trebui să fie aplicate reguli uniforme, simple și echitabile privind perioada de eligibilitate, operațiunile și cheltuielile din fond. Condițiile de eligibilitate ar trebui să reflecte natura specifică a obiectivelor fondului și a populațiilor vizate, în special prin stabilirea unor condiții adecvate și simplificate privind eligibilitatea operațiunilor, formele de sprijin și regulile și condițiile de rambursare.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  [Propunerea de] Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul privind OCP unică) prevede că stocurile de produse achiziționate în cadrul unei intervenții publice pot fi lichidate prin cedarea lor în favoarea programului de distribuire de alimente către cele mai defavorizate persoane din Uniune, dacă programul respectiv prevede acest lucru. Dat fiind că, în funcție de circumstanțe, obținerea de alimente prin utilizarea, prelucrarea sau vânzarea unor astfel de stocuri ar putea fi cea mai favorabilă opțiune din punct de vedere economic, este adecvat să se prevadă o astfel de posibilitate în prezentul regulament. Sumele derivate dintr-o tranzacție implicând astfel de stocuri ar trebui utilizate în beneficiul celor mai defavorizate persoane și nu ar trebui utilizate pentru a diminua obligația statelor membre de a cofinanța programul. Pentru a asigura cea mai eficientă utilizare posibilă a stocurilor de intervenție și a încasărilor aferente, Comisia ar trebui, în conformitate cu articolul 19 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. [OCP], să adopte acte de punere în aplicare prin care să se stabilească proceduri prin care produsele care fac parte din stocurile de intervenție să poată fi utilizate, prelucrate sau vândute în beneficiul programului vizând cele mai defavorizate persoane.
(17)  [Propunerea de] Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul privind OCP unică) prevede că stocurile de produse achiziționate în cadrul unei intervenții publice pot fi lichidate prin cedarea lor în favoarea programului de distribuire de alimente către cele mai defavorizate persoane din Uniune, dacă programul respectiv prevede acest lucru. Dat fiind că, în funcție de circumstanțe, obținerea de alimente prin utilizarea, prelucrarea sau vânzarea unor astfel de stocuri ar putea fi cea mai favorabilă opțiune din punct de vedere economic, este adecvat să se prevadă o astfel de posibilitate în prezentul regulament. Sumele derivate dintr-o tranzacție implicând astfel de stocuri ar trebui utilizate în beneficiul celor mai defavorizate persoane și nu ar trebui utilizate pentru a diminua obligația statelor membre de a cofinanța programul. Pentru a asigura cea mai eficientă utilizare posibilă a stocurilor de intervenție și a încasărilor aferente, Comisia ar trebui, în conformitate cu articolul 19 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. [OCP], să adopte acte de punere în aplicare prin care să se stabilească proceduri prin care produsele care fac parte din stocurile de intervenție să poată fi utilizate, prelucrate sau vândute în beneficiul programului vizând cele mai defavorizate persoane. Organizațiilor partenere ar trebui să li se permită să distribuie produse alimentare provenite din alte surse, inclusiv din stocurile de intervenție puse la dispoziție în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. ... [OCP].
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Este necesar să se specifice tipurile de acțiuni de asistență tehnică sprijinite prin intermediul fondului care pot fi realizate la inițiativa Comisiei și a statelor membre.
(18)  Este necesar să se specifice tipurile de acțiuni de asistență tehnică sprijinite prin intermediul fondului care pot fi realizate la inițiativa Comisiei și a statelor membre. Deciziile cu privire la tipurile de acțiuni ar trebui luate în strânsă cooperare cu autoritățile de management și cu organizațiile partenere.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 27
(27)  Angajamentele bugetare ale Uniunii ar trebui efectuate o dată pe an. Pentru a asigura gestionarea eficientă a programului, este necesar să se stabilească reguli comune pentru cererile de plată intermediare, plata soldului anual și a soldului final.
(27)  Angajamentele bugetare ale Uniunii ar trebui efectuate o dată pe an. Pentru a asigura gestionarea eficientă a programului, este necesar să se stabilească reguli comune simple pentru cererile de plată intermediare, plata soldului anual și a soldului final.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 30
(30)  Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, ar trebui să existe măsuri limitate în timp care să permită ordonatorului de credite delegat să întrerupă plățile în cazul în care există probe care sugerează o deficiență semnificativă în funcționarea sistemelor de gestionare și control, probe privind nereguli legate de o cerere de plată sau în cazul în care nu au fost prezentate documente necesare pentru a verifica și accepta conturile.
(30)  Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, ar trebui să existe măsuri limitate în timp care să permită ordonatorului de credite delegat să întrerupă plățile în cazul în care există probe care sugerează o deficiență semnificativă în funcționarea sistemelor de gestionare și control, probe privind nereguli legate de o cerere de plată, în cazul în care nu au fost prezentate documente necesare pentru a verifica și a accepta conturile sau în caz de întârzieri semnificative în execuția proiectelor, în cazul cărora există dovezi solide că obiectivele stabilite pentru proiectele în cauză nu sunt îndeplinite.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 32
(32)  Pentru a garanta că cheltuielile finanțate din bugetul Uniunii în orice an financiar sunt realizate în conformitate cu regulile aplicabile, ar trebui creat un cadru adecvat pentru verificarea și acceptarea anuală a conturilor. În temeiul acestui cadru, organismele desemnate ar trebui să transmită Comisiei, referitor la programul operațional, o declarație de gestiune însoțită de conturile anuale certificate, un rezumat anual al rapoartelor de audit finale și al controalelor efectuate, precum și o opinie de audit și un raport de control independente.
(32)  Pentru a garanta că cheltuielile finanțate din bugetul Uniunii în orice exercițiu financiar sunt realizate în conformitate cu regulile aplicabile, ar trebui creat un cadru adecvat și simplu pentru verificarea și acceptarea anuală a conturilor. În temeiul acestui cadru, organismele desemnate ar trebui să transmită Comisiei, referitor la programul operațional, o declarație de gestiune însoțită de conturile anuale certificate, un rezumat anual al rapoartelor de audit finale și al controalelor efectuate, precum și o opinie de audit și un raport de control independente.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 35
(35)  Frecvența auditurilor operațiunilor ar trebui să fie proporțională cu nivelul sprijinului pus la dispoziție de Uniune prin intermediul fondului. În special, numărul auditurilor efectuate ar trebui să fie redus în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile pentru o operațiune nu depășește 100 000 EUR. Cu toate acestea, ar trebui să fie posibilă efectuarea de audituri în orice moment în cazul în care există dovezi de nereguli sau fraude sau ca parte a unui eșantion de audit. Pentru ca nivelul activității de audit desfășurate de către Comisie să fie proporțional cu riscul, Comisia ar trebui să-și poată reduce activitatea de audit în ceea ce privește programele operaționale în cazul în care nu există deficiențe semnificative sau în cazul în care autoritatea de audit este fiabilă. În plus, obiectul auditurilor ar trebui să țină cont pe deplin de obiectivul urmărit și de caracteristicile populațiilor vizate de fond.
(35)  Frecvența auditurilor operațiunilor ar trebui să fie proporțională cu nivelul sprijinului pus la dispoziție de Uniune prin intermediul fondului. În special, numărul auditurilor efectuate ar trebui să fie redus în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile pentru o operațiune nu depășește 100 000 EUR. Cu toate acestea, ar trebui să fie posibilă efectuarea de audituri în orice moment în cazul în care există dovezi de nereguli sau fraude sau ca parte a unui eșantion de audit. Pentru ca nivelul activității de audit desfășurate de către Comisie să fie proporțional cu riscul, Comisia ar trebui să-și poată reduce activitatea de audit în ceea ce privește programele operaționale în cazul în care nu există deficiențe semnificative sau în cazul în care autoritatea de audit este fiabilă. În plus, obiectul auditurilor ar trebui să țină cont pe deplin de obiectivul urmărit și de caracteristicile populațiilor vizate de fond și de caracterul benevol al organismelor beneficiare ale fondului;
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 41
(41)  Dispozițiile prezentului regulament respectă drepturile fundamentale și sunt în acord cu principiile recunoscute în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, incluzând respectarea demnității umane și a vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, drepturile copilului, drepturile persoanelor în vârstă, egalitatea între bărbați și femei, precum și interzicerea discriminării. Prezentul regulament trebuie aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii.
(41)  Dispozițiile prezentului regulament respectă drepturile fundamentale și sunt în acord cu principiile recunoscute în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv respectarea demnității umane și a vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, drepturile copilului, dreptul la asistență socială și la locuință, drepturile persoanelor în vârstă, egalitatea între bărbați și femei, precum și interzicerea discriminării. Prezentul regulament trebuie aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)
(42a)  Având în vedere data la care trebuie lansate cererile de oferte, termenele pentru adoptarea prezentului regulament și pregătirea programelor operaționale, ar trebui să se adopte norme care să permită în 2014 o tranziție lină în vederea evitării unei întreruperi a aprovizionării cu alimente.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Considerentul 42 b (nou)
(42b)  Ar trebui să se garanteze că fondul completează programele și acțiunile finanțate în cadrul FSE și că este coordonat cât mai mult posibil cu FSE. Ar trebui să se evite stabilirea unor structuri paralele în lupta pentru combaterea sărăciei, care sporesc sarcinile administrative și îngreunează coordonarea și sinergiile.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 1
(1)  Prin prezentul regulament este înființat Fondul european de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare „fondul”) pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și sunt stabilite obiectivele fondului, domeniul de aplicare al sprijinului, resursele financiare disponibile și criteriile de alocare a acestora, precum și regulile necesare pentru a se asigura eficacitatea fondului.
(1)  Prin prezentul regulament este înființat Fondul european de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare „fondul”) pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și sunt stabilite obiectivele fondului, domeniul de aplicare al sprijinului, resursele financiare disponibile și criteriile de alocare a acestora, precum și regulile necesare pentru a se asigura eficacitatea și eficiența fondului.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 2
Se aplică următoarele definiții:

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „cele mai defavorizate persoane” înseamnă persoane fizice, care pot fi persoane individuale, familii, gospodării sau grupuri constituite din persoane, ale căror nevoi de asistență au fost stabilite în funcție de criterii obiective adoptate de către autoritățile naționale competente sau care sunt definite de organizațiile partenere și care sunt aprobate de către autoritățile competente respective;
1. „cele mai defavorizate persoane” înseamnă persoane fizice, care pot fi persoane individuale, familii, gospodării sau grupuri constituite din persoane, ale căror nevoi de asistență au fost stabilite în funcție de criterii obiective stabilite de către autoritățile naționale competente în colaborare cu părțile interesate relevante sau care sunt definite de organizațiile partenere și care sunt aprobate de către autoritățile naționale competente respective;
2. „organizații partenere” înseamnă organisme publice sau organizații non-profit care livrează alimentele sau bunurile direct sau prin intermediul altor organizații partenere către cele mai defavorizate persoane și ale căror operațiuni au fost selectate de către autoritatea de management în conformitate cu articolul 29 alineatul (3) litera (b);
2. „organizații partenere” înseamnă organisme publice sau organizații non-profit care livrează alimentele și/ sau asistența materială de bază, în conformitate cu criteriile de eligibilitate stabilite la articolul 24, direct sau prin intermediul altor organizații partenere către cele mai defavorizate persoane și ale căror operațiuni au fost selectate de către autoritatea de management în conformitate cu articolul 29 alineatul (3) litera (b);
3. „programe naționale” înseamnă orice program având, cel puțin parțial, aceleași obiective ca și fondul și care este implementat la nivel național, regional sau local de către organisme publice sau de către organizații non-profit;
3. „programe naționale” înseamnă orice program având, cel puțin parțial, aceleași obiective ca și fondul și care este implementat la nivel național, regional sau local de către organisme publice sau de către organizații non-profit;
4. „operațiune” înseamnă un proiect, un contract sau o acțiune selectată de autoritatea de management a programului operațional în cauză sau care intră în domeniul ei de responsabilitate și care contribuie la realizarea obiectivelor programului operațional corespunzător;
4. „operațiune” înseamnă un proiect, un contract sau o acțiune selectată de autoritatea de management a programului operațional în cauză sau care intră în domeniul ei de responsabilitate și care contribuie la realizarea obiectivelor programului operațional corespunzător;
5. „operațiune finalizată” înseamnă o operațiune care a fost finalizată din punct de vedere material sau implementată integral și pentru care toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiari, iar sprijinul provenit din programul operațional corespunzător a fost plătit beneficiarilor;
5. „operațiune finalizată” înseamnă o operațiune care a fost finalizată din punct de vedere material sau implementată integral și pentru care toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiari, iar sprijinul provenit din programul operațional corespunzător a fost plătit beneficiarilor;
6. „beneficiar” înseamnă un organism public sau privat responsabil de inițierea sau de inițierea și implementarea operațiunilor;
6. „beneficiar” înseamnă un organism public sau privat responsabil de inițierea sau de inițierea și implementarea operațiunilor;
7. „destinatar final” înseamnă cele mai defavorizate persoane care primesc alimente sau bunuri și/sau care beneficiază de măsurile auxiliare;
7. „destinatar final” înseamnă persoane afectate de deprivare de hrană și/sau de deprivare materială, care primesc asistență nefinanciară și/sau care beneficiază de măsurile auxiliare din cadrul acestui fond;
7a .„măsuri auxiliare” înseamnă măsuri care nu se limitează la distribuirea de alimente și de asistență materială de bază, luate cu scopul de a ajuta la depășirea situațiilor de excluziune socială și la intervenția în caz de urgențe sociale într-un mod mai responsabil și mai durabil;

8. „sprijin public” înseamnă orice sprijin financiar acordat unei operațiuni, provenit din bugetul autorităților publice naționale, regionale sau locale, din bugetul Uniunii reprezentat de fond, din bugetul organismelor publice sau din bugetul asociațiilor de autorități publice sau al oricărui organism de drept public în sensul articolului 1 alineatul (9) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
8. „sprijin public” înseamnă orice sprijin financiar acordat unei operațiuni, provenit din bugetul autorităților publice naționale, regionale sau locale, din bugetul Uniunii reprezentat de fond, din bugetul organismelor publice sau din bugetul asociațiilor de autorități publice sau al oricărui organism de drept public în sensul articolului 1 alineatul (9) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
9. „organism intermediar” înseamnă orice organism public sau privat care acționează sub responsabilitatea unei autorități de management sau de certificare sau care îndeplinește sarcini în numele unei astfel de autorități în raport cu operațiunile implementate de beneficiari;
9. „organism intermediar” înseamnă orice organism public sau privat care acționează sub responsabilitatea unei autorități de management sau de certificare sau care îndeplinește sarcini în numele unei astfel de autorități în raport cu operațiunile implementate de beneficiari;
10. „an contabil” înseamnă perioada de la 1 iulie până la 30 iunie, cu excepția primului an contabil, pentru care înseamnă perioada de la data eligibilității cheltuielilor până la 30 iunie 2015, ultimul an contabil fiind de la 1 iulie 2022 până la 30 iunie 2023;
10. „an contabil” înseamnă perioada de la 1 iulie până la 30 iunie, cu excepția primului an contabil, pentru care înseamnă perioada de la data eligibilității cheltuielilor până la 30 iunie 2015, ultimul an contabil fiind de la 1 iulie 2022 până la 30 iunie 2023;
11. „an financiar” înseamnă perioada de la 1 ianuarie la 31 decembrie.
11. „an financiar” înseamnă perioada de la 1 ianuarie la 31 decembrie.
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 2 a (nou)
Articolul 2a

Dreptul de a utiliza fondul se aplică în tuturor statelor membre.

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 3
(1)  Fondul promovează coeziunea socială în Uniune prin contribuirea la realizarea obiectivului de reducere a sărăciei prin reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială, în conformitate cu Strategia Europa 2020. Fondul contribuie la realizarea obiectivului specific de a atenua cele mai grave forme de sărăcie din Uniune prin furnizarea de asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane. Acest obiectiv este măsurat prin numărul de persoane care primesc asistență din fond.
(1)  Fondul promovează coeziunea socială, contribuie la incluziunea socială și ajută la combaterea sărăciei în Uniune prin contribuirea la realizarea obiectivului de reducere a sărăciei prin reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială, în conformitate cu Strategia Europa 2020, și completează totodată acțiunile Fondului social european. Fondul contribuie la realizarea obiectivului specific de a atenua și de a eradica cele mai grave forme de sărăcie, în special sărăcia alimentară, prin furnizarea de asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane.
(2)  Fondul contribuie la eradicarea durabilă a sărăciei alimentare, oferind persoanelor celor mai defavorizate perspectiva unei vieți decente. Acest obiectiv și impactul structural al fondului sunt evaluate calitativ și cantitativ.
(3)  Fondul completează dar nu înlocuiește sau reduce programele naționale durabile de eradicare a sărăciei și de incluziune socială, care rămân în responsabilitatea statelor membre.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 4
(1)  Fondul sprijină programe naționale prin care produse alimentare și bunuri de consum de bază destinate uzului personal al persoanelor fără adăpost sau al copiilor sunt distribuite celor mai defavorizate persoane prin intermediul organizațiilor partenere selectate de statele membre.
(1)  Fondul sprijină programe naționale prin care produse alimentare și/sau asistența materială de bază, inclusiv pachete de bază, destinate uzului personal al beneficiarilor finali sunt distribuite celor mai defavorizate persoane prin intermediul organizațiilor partenere selectate de statele membre.
(2)  Fondul poate sprijini măsuri auxiliare, completând furnizarea de alimente și bunuri, contribuind la incluziunea socială a celor mai defavorizate persoane.
(2)  Fondul poate sprijini măsuri auxiliare, completând furnizarea de alimente și de asistență materială de bază, contribuind la incluziunea socială și la o alimentație sănătoasă și reducând dependența celor mai defavorizate persoane. Aceste măsuri ar trebui strâns conectate cu activitățile locale ale Fondului social european și cu activitățile organizațiilor care se concentrează pe eradicarea sărăciei.
(2a)  Fondul poate oferi beneficiarilor asistență pentru a folosi în mod mai eficient lanțurile locale de aprovizionare cu alimente, sporind și diversificând astfel aprovizionarea cu alimente pentru persoanele cele mai defavorizate, precum și reducând și prevenind risipa de alimente.
(3)  Fondul promovează învățarea reciprocă, colaborarea în rețea și difuzarea bunelor practici în domeniul asistenței nefinanciare acordate celor mai defavorizate persoane.
(3)  Fondul promovează, la nivel european, învățarea reciprocă, colaborarea în rețea și difuzarea bunelor practici în domeniul asistenței nefinanciare acordate celor mai defavorizate persoane. Pot fi incluse, de asemenea, organizații relevante și proiecte care nu folosesc fondul.
Amendamentele 40 și 76
Propunere de regulament
Articolul 5
(1)  Partea din bugetul Uniunii alocată fondului este implementată în cadrul gestiunii partajate între statele membre și Comisie, în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) litera (b) din regulamentul financiar, cu excepția asistenței tehnice acordate la inițiativa Comisiei, care este implementată în cadrul gestiunii directe în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) litera (a) din regulamentul financiar.
(1)  Partea din bugetul Uniunii alocată fondului este implementată în cadrul gestiunii partajate între statele membre și Comisie, în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) litera (b) din regulamentul financiar, cu excepția asistenței tehnice acordate la inițiativa Comisiei, care este implementată în cadrul gestiunii directe în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) litera (a) din regulamentul financiar.
(2)  Comisia și statele membre se asigură că sprijinul acordat din fond este în acord cu politicile și prioritățile Uniunii și este complementar altor instrumente ale Uniunii.
(2)  Comisia și statele membre se asigură că sprijinul acordat din fond este în acord cu politicile și prioritățile Uniunii și este complementar altor instrumente ale Uniunii.
(3)  Sprijinul acordat din fond este implementat de Comisie în strânsă cooperare cu statele membre.
(3)  Sprijinul acordat din fond este furnizat prin intermediul unei strânse cooperări între Comisie și statele membre, precum și în cooperare cu autoritățile regionale și locale competente și cu organizațiile partenere implicate.
(4)  Statele membre și organismele desemnate de ele în scopul respectiv sunt responsabile de implementarea programelor operaționale și de îndeplinirea sarcinilor lor în temeiul prezentului regulament în conformitate cu cadrul instituțional, juridic și financiar al statului membru și sub rezerva conformării la dispozițiile prezentului regulament.
(4)  Statele membre și organismele desemnate de ele în scopul respectiv sau, dacă este cazul, autoritățile regionale competente, sunt responsabile de implementarea programelor operaționale și de îndeplinirea sarcinilor lor în temeiul prezentului regulament în conformitate cu cadrul instituțional, juridic și financiar al statului membru și sub rezerva conformării la dispozițiile prezentului regulament.
(5)  Măsurile pentru implementarea și utilizarea fondului, în special resursele financiare și administrative necesare pentru raportare, evaluare, management și control, țin cont de principiul proporționalității având în vedere nivelul sprijinului alocat.
(5)  Măsurile pentru implementarea și utilizarea fondului, în special resursele financiare și administrative necesare pentru raportare, evaluare, management și control, țin cont de capacitățile administrative limitate ale organizațiilor care funcționează, în principal, cu susținerea voluntarilor și au grijă să nu încarce aceste organizații cu și mai multe sarcini administrative decât programul precedent.
(6)  În conformitate cu responsabilitățile lor respective, Comisia și statele membre asigură coordonarea cu Fondul social european, precum și cu alte politici și instrumente ale Uniunii.
(6)  În conformitate cu responsabilitățile lor respective și pentru a evita dubla finanțare, Comisia și statele membre asigură coordonarea cu Fondul social european, precum și cu alte politici și instrumente ale Uniunii, în special cu acțiunile întreprinse de Uniune în domeniul sănătății.
(7)  Comisia, statele membre și beneficiarii aplică principiul bunei gestiuni financiare în conformitate cu articolul 26 din regulamentul financiar.
(7)  Comisia, statele membre și beneficiarii aplică principiul bunei gestiuni financiare în conformitate cu articolul 26 din regulamentul financiar.
(8)  Comisa și statele membre asigură eficacitatea fondului, în special prin monitorizare, raportare și evaluare.
(8)  Comisia și statele membre asigură eficacitatea fondului, în special prin monitorizare, raportare și evaluare și prin consultarea strânsă și frecventă a autorităților locale și regionale și a organizațiilor partenere, punând în aplicare măsurile fondului în evaluarea impactului.
(9)  Comisia și statele membre își îndeplinesc rolurile lor în legătură cu fondul, urmărind reducerea sarcinii administrative a beneficiarilor.
(9)  Comisia și statele membre iau măsuri pentru a garanta eficacitatea fondului și își îndeplinesc rolurile în legătură cu fondul, urmărind reducerea sarcinii administrative a beneficiarilor;
(10)  Comisia și statele membre asigură promovarea egalității între femei și bărbați și a integrării perspectivei de gen în cursul diferitelor etape ale implementării fondului. Comisia și statele membre iau măsurile adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în cadrul obținerii accesului la fond.
(10)  Comisia și statele membre asigură promovarea egalității între femei și bărbați și garantează că se ține seama de perspectiva de gen în cursul diferitelor etape de pregătire, de programare, de gestionare, de execuție, de monitorizare și de evaluare a fondului, precum și în campaniile de informare și de sensibilizare și în schimburile de bune practici, folosindu-se date defalcate pe sexe acolo unde există posibilitatea; Comisia și statele membre iau măsurile adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în cadrul obținerii accesului la fond și la programele și operațiunile conexe.
(11)  Operațiunile finanțate din fond sunt conforme cu legislația Uniunii și cu legislația națională aplicabile. În special, fondul poate fi utilizat pentru a sprijini numai distribuirea de alimente sau bunuri care sunt în conformitate cu legislația Uniunii privind siguranța produselor de consum.
(11)  Operațiunile finanțate din fond sunt conforme cu legislația Uniunii și cu legislația națională aplicabile. În special, fondul poate fi utilizat pentru a sprijini numai distribuirea de alimente sau de asistență materială de bază care sunt în conformitate cu legislația Uniunii privind siguranța produselor de consum.
(11a)  Atunci când există posibilitatea, selectarea produselor alimentare se bazează pe principiile alimentației echilibrate și calității hranei, inclusiv prin produse proaspete, și ar trebui să contribuie la o alimentație sănătoasă a destinatarilor finali.
(12)  Statele membre și beneficiarii selectează produsele alimentare și bunurile pe baza unor criterii obiective. Criteriile de selecție pentru produsele alimentare și, dacă e cazul, pentru bunuri, iau în considerare și aspectele de climă și mediu, în special pentru a se reduce risipa de alimente.
(12)  Statele membre și beneficiarii selectează produsele alimentare și asistența materială de bază în funcție de criterii obiective legate de nevoile celor mai defavorizate persoane.
(12a)  După caz, se acordă prioritate produselor locale și regionale, ținând seama de considerente climatice și de mediu, în special cu scopul de a reduce risipa de alimente la nivelul fiecărei etape a lanțului de distribuție. Aceasta poate include parteneriate cu întreprinderi din întreg lanțul alimentar, în spiritul responsabilității sociale corporative.
(12b)  Comisia și statele membre se asigură că ajutorul acordat în cadrul acestui fond respectă demnitatea celor mai defavorizate persoane.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1
(1)  Resursele globale disponibile pentru angajamentul bugetar din fond pentru perioada 2014 – 2020 sunt de 2 500 000 000 EUR, la prețurile din 2011, în conformitate cu defalcarea anuală prezentată în anexa II.
(1)  Resursele globale disponibile pentru angajamentul bugetar din fond pentru perioada 2014 – 2020 (la prețurile din 2011) nu sunt mai mici, în termeni reali, de șapte ori suma pentru alocarea bugetară adoptată în bugetul pentru 2011, pentru ajutorul acordat celor mai defavorizate persoane;
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
(3)  Comisia adoptă o decizie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, de stabilire a defalcării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru, în conformitate cu articolul 84 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. … (RDC), fără a aduce atingere alineatului (4) din prezentul articol, luând în considerare următorii indicatori stabiliți de Eurostat:
(3)  Comisia adoptă o decizie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, de stabilire a defalcării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru, în conformitate cu articolul 84 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. … (RDC), fără a aduce atingere alineatului (4) din prezentul articol, pe baza celor mai recenți indicatori stabiliți de Eurostat în ceea ce privește:
(a) populația care suferă de deprivare materială severă;
(a) populația care suferă de deprivare materială severă ca procent din populația totală;
(b) populația care locuiește în gospodării cu intensitate a muncii foarte mică.
(b) populația care locuiește în gospodării cu intensitate a muncii foarte mică, potrivit ultimilor evoluții.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 7
(1)  Fiecare stat membru transmite Comisiei, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, un program operațional care vizează perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și care conține următoarele elemente:
(1)  Fiecare stat membru transmite Comisiei, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, un program operațional care vizează perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și care conține următoarele elemente:
(aa) specificarea sumei din cota alocată care urmează să fie utilizată.
(a) indicarea tipului sau a tipurilor de deprivare materială vizate în cadrul programului operațional și motivarea selectării realizate, precum și o descriere, pentru fiecare tip de deprivare materială vizată, a caracteristicilor principale și a obiectivelor distribuirii de alimente sau de bunuri, precum și măsurile auxiliare oferite, având în vedere rezultatele evaluării ex ante efectuate în conformitate cu articolul 14;
(a) indicarea tipului sau a tipurilor de deprivare materială vizate, precum și o descriere a caracteristicilor principale ale programului operațional, având în vedere rezultatele evaluării ex ante efectuate în conformitate cu articolul 14;
(b) o descriere a programului sau a programelor naționale corespunzătoare pentru fiecare tip de deprivare materială;
(b) o descriere a programului sau a programelor naționale corespunzătoare pentru fiecare tip de deprivare materială;
(c) o descriere a mecanismului de stabilire a criteriilor de eligibilitate a celor mai defavorizate persoane, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială;
(c) o descriere a mecanismului de stabilire a criteriilor de eligibilitate a celor mai defavorizate persoane, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială;
(d) criteriile de selectare a operațiunilor și o descriere a mecanismului de selectare, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială;
(d) criteriile de selectare a operațiunilor și o descriere a mecanismului de selectare, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială;
(e) criteriile de selectare a organizațiilor partenere, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială vizată;
(e) criteriile de selectare a organizațiilor partenere, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială vizată;
(f) o descriere a mecanismului utilizat pentru a asigura complementaritatea cu Fondul social european;
(f) o descriere a mecanismului utilizat pentru a asigura complementaritatea cu Fondul social european, cu o linie clară de demarcație între activitățile vizate de aceste două fonduri;
(fa) o descriere a măsurilor specifice și a fondurilor alocate pentru respectarea principiilor prevăzute la articolul 5;
(g) o descriere a dispozițiilor de implementare a programului operațional care să conțină identificarea autorității de management, a autorității de certificare dacă este cazul, a autorității de audit și a organismului către care se vor face plățile de către Comisie, precum și o descriere a procedurii de monitorizare;
(g) o descriere a dispozițiilor de implementare a programului operațional care să conțină identificarea autorității de management, a autorității de certificare dacă este cazul, a autorității de audit și a organismului către care se vor face plățile de către Comisie, precum și o descriere a procedurii de monitorizare;
(h) o descriere a măsurilor luate pentru a implica autoritățile publice competente regionale și locale și alte autorități, precum și organismele care reprezintă societatea civilă și organismele responsabile de promovarea egalității și nediscriminării în pregătirea programului operațional;
(h) o descriere a măsurilor luate pentru a implica autoritățile publice competente regionale și locale și alte autorități, precum și organismele care reprezintă societatea civilă și organismele responsabile de promovarea egalității și nediscriminării în pregătirea programului operațional;
(i) o descriere a utilizării planificate a asistenței tehnice în conformitate cu articolul 25 alineatul (2), care include acțiuni de consolidare a capacității administrative a beneficiarilor în ceea ce privește implementarea programului operațional;
(i) o descriere a utilizării planificate a asistenței tehnice în conformitate cu articolul 25 alineatul (2), care include acțiuni de consolidare a capacității administrative a beneficiarilor în ceea ce privește implementarea programului operațional;
(j) un plan de finanțare care cuprinde următoarele tabele:
(j) un plan de finanțare care cuprinde următoarele tabele:
(i) un tabel în care este specificat pentru fiecare an, în conformitate cu articolul 18, sumele preconizate a fi acordate din fond și nivelul cofinanțării în conformitate cu articolul 18;
(i) un tabel în care este specificat pentru fiecare an, în conformitate cu articolul 18, sumele preconizate a fi acordate din fond și nivelul cofinanțării în conformitate cu articolul 18;
(ii) un tabel în care este specificat, pentru întreaga perioadă de programare, suma totală preconizată a fi acordată ca sprijin din programul operațional pentru fiecare tip de deprivare materială vizată, precum și măsurile auxiliare corespunzătoare.
(ii) un tabel în care este specificat, pentru întreaga perioadă de programare, suma totală preconizată a fi acordată ca sprijin din programul operațional pentru fiecare tip de deprivare materială vizată, precum și măsurile auxiliare corespunzătoare.
Organizațiile partenere menționate la litera (e) care livrează în mod direct alimente sau bunuri întreprind ele însele activități care completează furnizarea de asistență materială, vizând incluziunea socială a celor mai defavorizate persoane, indiferent dacă aceste activități sunt sprijinite sau nu din fond.

Organizațiile partenere menționate la litera (e) care livrează în mod direct alimente sau /și asistență materială de bază întreprind ele însele sau în cooperare cu alte organizații activități care completează furnizarea de asistență materială, vizând incluziunea socială a celor mai defavorizate persoane, indiferent dacă aceste activități sunt sprijinite sau nu din fond.

(2)  Programele operaționale sunt întocmite de statele membre sau de către orice autoritate desemnată de acestea în cooperare cu autoritățile publice regionale și locale competente sau cu alte autorități publice, precum și cu organisme care reprezintă societatea civilă și organisme responsabile de promovarea egalității și a nediscriminării.
(2)  Programele operaționale sunt întocmite de statele membre sau de către orice autoritate desemnată de acestea în cooperare cu autoritățile publice regionale și locale competente sau cu alte autorități publice, precum și cu toate părțile interesate. Statele membre se asigură că programele operaționale sunt strâns legate de politicile naționale de incluziune socială.
(3)  Statele membre elaborează proiectele lor de programe operaționale în conformitate cu modelul prezentat în anexa I.
(3)  Statele membre elaborează proiectele lor de programe operaționale în conformitate cu modelul prezentat în anexa I.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
(1)  Un stat membru poate transmite o cerere de modificare a programului operațional. Ea este însoțită de programul operațional revizuit și de justificarea modificării.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 10
Platformă

Schimbul de bune practici

Comisia înființează o platformă la nivelul Uniunii pentru a facilita schimbul de experiență, consolidarea capacităților și colaborarea în rețea, precum și difuzarea rezultatelor relevante în domeniul asistenței nefinanciare acordate celor mai defavorizate persoane.

Comisia facilitează schimbul de experiență, consolidarea capacităților, colaborarea în rețea și inovarea socială la nivelul Uniunii, conectând astfel organizațiile partenere cu alte părți interesate din toate statele membre.

În plus, Comisia se consultă, cel puțin o dată pe an, cu organizațiile care reprezintă organizațiile partenere la nivelul Uniunii în ceea ce privește implementarea sprijinului acordat din fond.

În plus, Comisia se consultă, cel puțin o dată pe an, cu organizațiile care reprezintă organizațiile partenere la nivelul Uniunii în ceea ce privește implementarea sprijinului acordat din fond și prezintă ulterior, în timp util, rapoarte privind acest subiect Parlamentului European și Consiliului.

Comisia facilitează, de asemenea, difuzarea online a rezultatelor, rapoartelor și informațiilor relevante referitoare la fond.

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 11
(1)  Din 2015 până în 2022, statele membre transmit Comisiei, până la data de 30 iunie a fiecărui an, un raport anual de implementare a programului operațional pentru anul financiar precedent.
(1)  Din 2015 până în 2022, statele membre transmit Comisiei, până la data de 30 iunie a fiecărui an, un raport anual de implementare a programului operațional pentru anul financiar precedent.
(2)  Statele membre elaborează proiectul de raport anual de implementare în conformitate cu modelul adoptat de către Comisie, inclusiv lista indicatorilor comuni privind resursele și rezultatele.
(2)  Statele membre elaborează proiectul de raport anual de implementare în conformitate cu modelul adoptat de către Comisie, inclusiv lista indicatorilor comuni privind resursele și rezultatele.
Acești indicatori includ:

(a) schimbările recente în cheltuielile pentru politicile sociale destinate combaterii deprivării materiale severe, ca valoare absolută, în raport cu PIB-ul și cu cheltuielile publice totale;
(b) schimbările recente intervenite în legislația în domeniul politicilor sociale referitoare la accesul beneficiarilor și al altor organizații la fonduri destinate combaterii deprivării materiale severe.
(3)  Rapoartele anuale de implementare sunt admisibile în cazul în care conțin toate informațiile necesare în conformitate cu modelul menționat la alineatul (2), inclusiv indicatorii comuni. Comisia informează statul membru în cauză în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii raportului anual de implementare în cazul în care acesta nu este admisibil. În cazul în care Comisia nu a transmis această informație în termenul stabilit, raportul este considerat admisibil.
(3)  Rapoartele anuale de implementare sunt admisibile în cazul în care conțin toate informațiile necesare în conformitate cu modelul menționat la alineatul (2), inclusiv indicatorii comuni. Comisia informează statul membru în cauză în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii raportului anual de implementare în cazul în care acesta nu este admisibil. În cazul în care Comisia nu a transmis această informație în termenul stabilit, raportul este considerat admisibil.
(4)  Comisia examinează raportul anual de implementare și transmite observațiile sale statului membru în termen de două luni de la primirea lui.
(4)  Comisia examinează raportul anual de implementare și transmite observațiile sale statului membru în termen de două luni de la primirea lui.
În cazul în care Comisia nu transmite observații în acest termen, rapoartele sunt considerate acceptate.

În cazul în care Comisia nu transmite observații în acest termen, rapoartele sunt considerate acceptate.

(5)  Până la 30 septembrie 2023, statele membre transmit un raport final de implementare a programului operațional.
(5)  Până la 30 septembrie 2023, statele membre transmit un raport final de implementare a programului operațional.
Statele membre elaborează proiectul de raport final de implementare în conformitate cu modelul adoptat de Comisie.

Statele membre elaborează proiectul de raport final de implementare în conformitate cu modelul adoptat de Comisie.

Comisia examinează raportul final de implementare și transmite statului membru observațiile sale în termen de cinci luni de la primirea raportului final.

Comisia examinează raportul final de implementare și transmite statului membru observațiile sale în termen de cinci luni de la primirea raportului final.

În cazul în care Comisia nu transmite observații în acest termen, rapoartele sunt considerate acceptate.

În cazul în care Comisia nu transmite observații în acest termen, rapoartele sunt considerate acceptate.

(6)  Comisia adoptă modelul de raport anual de implementare, inclusiv lista indicatorilor comuni, precum și modelul de raport final de implementare, prin intermediul unui act de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 60 alineatul (2).
(6)  Comisia adoptă modelul de raport anual de implementare, inclusiv lista indicatorilor comuni, precum și modelul de raport final de implementare, prin intermediul unui act de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 60 alineatul (2).
(7)  Comisia poate transmite observații unui stat membru cu privire la implementarea programului operațional. Autoritatea de management informează Comisia în termen de trei luni în legătură cu măsurile corective luate.
(7)  Comisia poate transmite observații unui stat membru cu privire la implementarea programului operațional. Autoritatea de management informează Comisia în termen de trei luni în legătură cu măsurile corective luate.
(8)  Autoritatea de management publică un rezumat al conținutului fiecărui raport anual de implementare, precum și al celui final.
(8)  Autoritatea de management publică un rezumat al conținutului fiecărui raport anual de implementare, precum și al celui final.
(8a)  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, în timp util, un rezumat al rapoartelor anuale de implementare și al rapoartelor finale de implementare.
(8b)  Procedura privind rapoartele de implementare nu trebuie să fie excesivă comparativ cu fondurile alocate și cu natura sprijinului și nu creează sarcini administrative inutile.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 12
Reuniuni bilaterale de reexaminare

Reuniuni bilaterale de reexaminare

(1)  Comisia și fiecare stat membru se reunesc anual din 2014 până în 2022, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, pentru a examina progresele înregistrate în implementarea programului operațional, ținând cont de raportul de implementare și de observațiile Comisiei la care se face referire la articolul 11 alineatul (7), dacă este cazul.
(1)  Comisia și fiecare stat membru se reunesc anual din 2014 până în 2022, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, pentru a examina progresele înregistrate în implementarea programului operațional, ținând cont de raportul de implementare și de observațiile Comisiei la care se face referire la articolul 11 alineatul (7), dacă este cazul.
(2)  Reuniunea bilaterală de reexaminare este prezidată de Comisie.
(2)  Reuniunea bilaterală de reexaminare este prezidată de Comisie.
(3)  Statul membru se asigură că, în urma reuniunii respective, toate observațiile Comisiei sunt luate în considerare în mod corespunzător.
(3)  Statul membru se asigură că, în urma reuniunii respective, toate observațiile Comisiei sunt luate în considerare în mod corespunzător și menționează modul în care s-a dat curs acestor observații în cadrul raportului de implementare aferent anului următor sau, după caz, anilor următori.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 13
(1)  Statele membre pun la dispoziție resursele necesare pentru efectuarea evaluărilor și asigură instituirea de proceduri pentru generarea și colectarea datelor necesare pentru evaluări, inclusiv a datelor privind indicatorii comuni menționați la articolul 11.
(1)  Statele membre pun la dispoziție resursele necesare pentru efectuarea evaluărilor și asigură instituirea de proceduri pentru generarea și colectarea datelor necesare pentru evaluări, inclusiv a datelor privind indicatorii comuni menționați la articolul 11.
(2)  Evaluările sunt efectuate de către experți independenți din punct de vedere funcțional de autoritățile responsabile pentru implementarea programului operațional. Toate evaluările se publică în întregime.
(2)  Evaluările sunt efectuate de către experți independenți din punct de vedere funcțional de autoritățile responsabile pentru implementarea programului operațional. Toate evaluările se publică în întregime, însă nu pot cuprinde în niciun caz informații privind identitatea beneficiarilor finali.
(2a)  Evaluările nu sunt excesive comparativ cu fondurile alocate și cu natura sprijinului și nu creează sarcini administrative inutile.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 14
(1)  Statele membre efectuează o evaluare ex ante a programului operațional.
(1)  Statele membre efectuează o evaluare ex ante a programului operațional.
(2)  Evaluarea ex ante se efectuează sub responsabilitatea autorității responsabile de pregătirea programelor operaționale. Ea este transmisă Comisiei concomitent cu programul operațional, împreună cu un rezumat.
(2)  Evaluarea ex ante se efectuează sub responsabilitatea autorității responsabile de pregătirea programelor operaționale. Ea este transmisă Comisiei concomitent cu programul operațional, împreună cu un rezumat.
(3)  În evaluările ex ante se analizează următoarele elemente:
(3)  În evaluările ex ante se analizează următoarele elemente:
(a) contribuția la obiectivul Uniunii de a reduce cu cel puțin 20 de milioane numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială până în 2020, având în vedere tipul selectat de deprivare materială care este vizat, ținând cont de circumstanțele naționale în materie de sărăcie, excluziune socială și deprivare materială;
(a) contribuția la obiectivul Uniunii de a reduce cu cel puțin 20 de milioane numărul persoanelor care se află în situație de sărăcie, precum și numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială până în 2020, având în vedere tipul selectat de deprivare materială care este vizat, ținând cont de circumstanțele naționale în materie de sărăcie, excluziune socială și deprivare materială;
(aa) contribuția la reducerea deșeurilor alimentare;
(b) coerența internă a programului operațional propus și relația sa cu alte instrumente financiare relevante;
(b) coerența internă a programului operațional propus și relația sa cu alte instrumente financiare relevante;
(c) coerența alocării resurselor bugetare cu obiectivele programului operațional;
(c) coerența alocării resurselor bugetare cu obiectivele programului operațional;
(d) contribuția resurselor preconizate la obținerea rezultatelor;
(d) contribuția rezultatelor preconizate la obiectivele fondului;
(da) angajamentul asumat în mod efectiv de către părțile implicate în conceperea și punerea în aplicare a programului operațional;
(e) adecvația procedurilor de monitorizare a programului operațional și de colectare a datelor necesare pentru realizarea evaluărilor.
(e) adecvația procedurilor de monitorizare a programului operațional și de colectare a datelor necesare pentru realizarea evaluărilor.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 15
(1)  În cursul perioadei de programare, autoritatea de management poate efectua evaluări pentru a evalua eficacitatea și eficiența programului operațional.
(1)  În cursul perioadei de programare, autoritatea de management evaluează eficacitatea și eficiența programului operațional.
(2)  Autoritatea de management efectuează un studiu structurat privind destinatarii finali în 2017 și în 2021, în conformitate cu modelul furnizat de Comisie. Comisia adoptă modelul prin intermediul unui act de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 60 alineatul (2).
(2)  Autoritatea de management efectuează un studiu structurat privind destinatarii finali în 2017 și în 2021, în conformitate cu modelul furnizat de Comisie. Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește modelul, după ce a purtat consultări cu părțile interesate. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 60 alineatul (2).
(3)  Comisia poate efectua, din proprie inițiativă, evaluări ale programelor operaționale.
(3)  Comisia poate evalua programele operaționale din proprie inițiativă.
(3a)  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o evaluare la jumătatea perioadei a fondului până în martie 2018, cel târziu.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 16
La inițiativa sa și în strânsă cooperare cu statele membre, Comisia efectuează, în colaborare cu experți externi, o evaluare ex post, pentru a evalua eficacitatea și sustenabilitatea rezultatelor obținute, precum și pentru a măsura valoarea adăugată a fondului. Evaluarea ex post se finalizează până la 31 decembrie 2023.

La inițiativa sa și în strânsă cooperare cu statele membre, Comisia efectuează, în colaborare cu experți externi, o evaluare ex post, pentru a evalua eficacitatea și eficiența fondului, precum și sustenabilitatea rezultatelor obținute, precum și pentru a măsura valoarea adăugată a fondului. Evaluarea ex post se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 17
(1)  Statele membre furnizează informații cu privire la fond și promovează acțiunile sprijinite prin intermediul acestuia. Informațiile sunt adresate celor mai defavorizate persoane, mass-mediei și publicului larg. Ele evidențiază rolul Uniunii și asigură vizibilitatea contribuției acordate din fond.
(1)  Comisia și statele membre furnizează informații cu privire la fond și promovează acțiunile sprijinite prin intermediul acestuia. Informațiile sunt adresate îndeosebi celor mai defavorizate persoane, precum și publicului larg și mass-mediei. Ele evidențiază rolul Uniunii și asigură vizibilitatea contribuției acordate din fond, precum și a contribuției statelor membre și organizațiilor partenere cu privire la obiectivele de coeziune socială ale Uniunii, fără a stigmatiza beneficiarii finali.
(2)  În vederea asigurării transparenței în sprijinul fondului, autoritatea de management elaborează o listă de operațiuni sprijinite prin intermediul fondului, în format CSV sau XML, care este accesibilă prin intermediul unui site internet. Lista include cel puțin informații privind numele beneficiarului, adresa și suma alocată beneficiarului din fondurile Uniunii, precum și tipul de deprivare materială vizat.
(2)  În vederea asigurării transparenței în sprijinul fondului, autoritatea de management elaborează o listă de operațiuni sprijinite prin intermediul fondului, în format CSV sau XML, care este accesibilă prin intermediul unui site internet. Lista include cel puțin informații privind numele beneficiarului, adresa și suma alocată beneficiarului din fondurile Uniunii, precum și tipul de deprivare materială vizat.
Lista de operațiuni este actualizată cel puțin anual.

Lista de operațiuni este actualizată cel puțin anual.

(3)  Pe durata implementării unei operațiuni, beneficiarii și organizațiile partenere informează publicul cu privire la sprijinul obținut din fond prin expunerea cel puțin a unui afiș cu informații despre operațiune (dimensiune minimă A3), inclusiv despre sprijinul financiar din partea Uniunii, într-un loc ușor vizibil publicului, în fiecare loc de furnizare a alimentelor și a oricărei alte măsuri auxiliare, cu excepția cazului în care nu este posibil din cauza circumstanțelor distribuirii.
(3)  Pe parcursul implementării unei operațiuni, beneficiarii și organizațiile partenere informează publicul cu privire la sprijinul obținut din fond prin expunerea fie cel puțin a unui afiș cu informații despre operațiune (dimensiune minimă A3), inclusiv despre sprijinul financiar din partea Uniunii, fie a unui steag al Uniunii de mărime rezonabilă, într-un loc ușor vizibil publicului, în fiecare loc de furnizare a alimentelor și/sau a asistenței materiale de bază și a oricărei alte măsuri auxiliare, fără a stigmatiza destinatarii finali, cu excepția cazului în care nu este posibil din cauza circumstanțelor distribuirii.
Beneficiarii respectivi și organizațiile partenere care au site-uri internet realizează și o scurtă descriere a operațiunii, inclusiv scopurile și rezultatele sale, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii.

Beneficiarii respectivi și organizațiile partenere care au site-uri internet realizează și o scurtă descriere a operațiunii, inclusiv scopurile și rezultatele sale, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii.

(4)  Toate măsurile de informare și comunicare întreprinse de beneficiar și de organizațiile partenere fac cunoscut sprijinul acordat operațiunii din fond, prin afișarea emblemei Uniunii împreună cu o mențiune referitoare la Uniune și la fond.
(4)  Toate măsurile de informare și comunicare întreprinse de beneficiar și de organizațiile partenere fac cunoscut sprijinul acordat operațiunii din fond, prin afișarea emblemei Uniunii împreună cu o mențiune referitoare la Uniune și la fond.
(5)  Autoritatea de management informează beneficiarii despre publicarea listei de operațiuni în conformitate cu alineatul (2). Autoritatea de management furnizează informații și seturi de materiale publicitare, inclusiv modele în format electronic, pentru a ajuta beneficiarii și organizațiile partenere să își îndeplinească obligațiile ce le revin în conformitate cu alineatul (3).
(5)  Autoritatea de management informează beneficiarii despre publicarea listei de operațiuni în conformitate cu alineatul (2). Autoritatea de management furnizează informații și seturi de materiale publicitare, inclusiv modele în format electronic, pentru a ajuta beneficiarii și organizațiile partenere să își îndeplinească obligațiile ce le revin în conformitate cu alineatul (3).
(6)  La prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului articol, autoritatea de management, precum și beneficiarii și organizațiile partenere, respectă dispozițiile Directivei 95/46/CE.
(6)  La prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul articolelor 13-17, autoritatea de management, precum și beneficiarii și organizațiile partenere, respectă dispozițiile Directivei 95/46/CE.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 18
(1)  Rata de cofinanțare la nivelul programului operațional nu este mai mare de 85% din cheltuielile publice eligibile.
(1)  Rata de cofinanțare la nivelul programului operațional se ridică la 85 % din cheltuielile publice eligibile. Ea poate fi majorată în circumstanțele descrise la articolul 19 alineatul (1). Fiecare stat membru este liber să sprijine inițiativele fondului cu fonduri naționale suplimentare.
(1a)  Beneficiarii nu cofinanțează, în nicio situație, operațiuni din acest fond.
(2)  Decizia Comisiei de adoptare a unui program operațional stabilește rata de cofinanțare aplicabilă programului operațional și valoarea maximă a sprijinului acordat din fond.
(2)  Decizia Comisiei de adoptare a unui program operațional stabilește rata de cofinanțare aplicabilă programului operațional și valoarea maximă a sprijinului acordat din fond.
(3)  Măsurile de asistență tehnică implementate la inițiativa sau în numele Comisiei pot fi finanțate în procent de 100%.
(3)  Măsurile de asistență tehnică implementate la inițiativa sau în numele Comisiei pot fi finanțate în procent de 100%.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 19
(1)  La cererea unui stat membru, plățile intermediare și plățile soldului final pot fi crescute cu 10 puncte procentuale peste rata de cofinanțare aplicabilă programului operațional. Rata de cofinanțare crescută, care nu poate depăși 100%, se aplică cererilor de plată referitoare la perioada contabilă în care statul membru a transmis cererea sa și la perioadele contabile ulterioare în care statul membru îndeplinește una dintre următoarele condiții:
(1)  La cererea unui stat membru, plățile intermediare și plățile soldului final pot fi crescute cu 10 puncte procentuale peste rata de cofinanțare aplicabilă programului operațional. Rata de cofinanțare crescută, care nu poate depăși 100%, se aplică cererilor de plată referitoare la perioada contabilă în care statul membru a transmis cererea sa și la perioadele contabile ulterioare în care statul membru îndeplinește una dintre următoarele condiții:
(a). în cazul în care statul membru în cauză a adoptat moneda euro, el primește asistență macrofinanciară din partea Uniunii, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului;
(a). în cazul în care statul membru în cauză a adoptat moneda euro, el primește asistență macrofinanciară din partea Uniunii, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului;
(b) în cazul în care statul membru în cauză nu a adoptat moneda euro, el primește asistență financiară pe termen mediu, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului;
(b) în cazul în care statul membru în cauză nu a adoptat moneda euro, el primește asistență financiară pe termen mediu, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului;
(c) asistența financiară îi este pusă la dispoziție în conformitate cu Tratatul privind Mecanismul european de stabilitate.
(c) asistența financiară îi este pusă la dispoziție în conformitate cu Tratatul privind Mecanismul european de stabilitate.
(2)  Indiferent de dispozițiile de la alineatul (1), sprijinul Uniunii realizat prin intermediul plăților intermediare și al plăților soldului final nu este mai mare decât sprijinul public și decât valoarea maximă a sprijinului acordat din fond, astfel cum este menționat în decizia Comisiei de aprobare a programului operațional.
(2)  Indiferent de dispozițiile de la alineatul (1), sprijinul Uniunii realizat prin intermediul plăților intermediare și al plăților soldului final nu este mai mare decât sprijinul public și/sau privat și decât valoarea maximă a sprijinului acordat din fond, astfel cum este menționat în decizia Comisiei de aprobare a programului operațional.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 21
(1)  Operațiunile care beneficiază de sprijin din programul operațional se desfășoară în statul membru vizat de programul operațional.
(1)  Operațiunile care beneficiază de sprijin din programul operațional se desfășoară în statul membru vizat de programul operațional.
(2)  Operațiunile pot beneficia de sprijin din programul operațional cu condiția ca ele să fi fost selectate în conformitate cu o procedură corectă și transparentă, pe baza criteriilor menționate în programul operațional.
(2)  Operațiunile pot beneficia de sprijin din programul operațional cu condiția ca ele să fi fost selectate în conformitate cu o procedură corectă și transparentă, pe baza criteriilor menționate în programul operațional.
(3)  Alimentele și bunurile destinate persoanelor fără adăpost și copiilor pot fi achiziționate chiar de organizațiile partenere.
(3)  Alimentele și/sau articolele de asistență materială de bază destinate uzului personal al destinatarilor finali pot fi achiziționate chiar de organizațiile partenere
Ele pot fi achiziționate și de către un organism public și pot fi puse la dispoziția organizațiilor partenere în mod gratuit. În acest caz, alimentele pot fi obținute prin utilizarea, prelucrarea sau vânzarea produselor din stocurile de intervenție furnizate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. [OCP], cu condiția ca această opțiune să fie cea mai favorabilă din punct de vedere economic și să nu întârzie inutil furnizarea de produse alimentare organizațiilor partenere. Orice sume derivate dintr-o tranzacție implicând stocurile respective ar trebui utilizate în beneficiul celor mai defavorizate persoane și nu ar trebui utilizate astfel încât să se diminueze obligația statelor membre, menționată la articolul 18 din prezentul regulament, de a cofinanța programul.

Ele pot fi achiziționate și de către un organism public și pot fi puse la dispoziția organizațiilor partenere în mod gratuit. Organizațiile partenere pot, în plus, să distribuie rezerve alimentare provenite din alte surse, inclusiv din stocurile de intervenție furnizate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. [OCP].

Pentru a asigura cea mai eficientă utilizare posibilă a stocurilor de intervenție și a încasărilor aferente, Comisia aplică procedurile adoptate în temeiul articolului 19 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. [OCP], prin care produsele din stocurile de intervenție pot fi utilizate, prelucrate sau vândute în scopul realizării obiectivelor prezentului regulament.

Pentru a asigura cea mai eficientă utilizare posibilă a stocurilor de intervenție și a încasărilor aferente, Comisia aplică procedurile adoptate în temeiul articolului 19 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. [OCP], prin care produsele din stocurile de intervenție pot fi utilizate, prelucrate sau vândute în scopul realizării obiectivelor prezentului regulament.

(4)  Asistența materială respectivă este distribuită gratuit celor mai defavorizate persoane.
(4)  Alimentele și/sau articolele de asistență materială de bază sunt distribuite gratuit celor mai defavorizate persoane, fără nicio excepție.
(5)  O operațiune sprijinită din fond nu poate beneficia de sprijin din partea unui alt instrument al Uniunii.
(5)  O operațiune sprijinită din fond nu poate beneficia de sprijin din partea unui alt instrument al Uniunii pentru a evita dubla finanțare. Cu toate acestea, beneficiarii nu sunt împiedicați să solicite utilizarea altor fonduri europene, precum FSE, pentru a întreprinde acțiuni complementare care au ca scop atenuarea efectelor sărăciei și incluziunea socială.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 24
(1)  Costurile eligibile pentru sprijin din programul operațional sunt:
(1)  Costurile eligibile pentru sprijin din programul operațional sunt:
(a) costurile achiziționării de alimente și bunuri de consum de bază pentru uzul personal al persoanelor fără adăpost sau al copiilor;
(a) costurile achiziționării de alimente și articole de asistență materială de bază pentru uzul personal al destinatarilor finali;
(b) în cazul în care un organism public achiziționează alimente sau bunuri de consum de bază pentru uzul personal al persoanelor fără adăpost sau al copiilor și le furnizează organizațiilor partenere, costurile transportării alimentelor sau bunurilor la depozitele organizațiilor partenere, la o rată fixă de 1% din costurile menționate la litera (a);
(b) în cazul în care un organism public achiziționează alimente sau bunuri de consum de bază pentru uzul personal al destinatarilor finali și le furnizează organizațiilor partenere, costurile transportării alimentelor sau articolelor de asistență materială de bază la depozitele organizațiilor partenere, la o rată fixă de 1% din costurile menționate la litera (a);
(c) costurile administrative, de transport și de depozitare suportate de organizațiile partenere, la o rată fixă de 5% din costurile menționate la litera (a);
(c) costurile administrative, de transport și de depozitare suportate de organizațiile partenere, la o rată fixă de 5% din costurile menționate la litera (a); sau 5% din valoarea stocurilor de intervenție alimentară, transferate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr.../... [OCP];
(ca) costurile administrative, de transport și de depozitare, suportate de organizațiile partenere în legătură cu colectarea de deșeuri alimentare;
(d) costurile activităților de incluziune socială desfășurate și declarate de organizațiile partenere care oferă în mod direct asistența materială celor mai defavorizate persoane, la o rată fixă de 5% din costurile menționate la litera (a);
(d) costurile activităților de incluziune socială desfășurate și declarate de organizațiile partenere care oferă în mod direct sau indirect asistența materială de bază destinatarilor finali, la o rată fixă de 5% din costurile menționate la litera (a);
(e) costurile angajate în temeiul articolului 25.
(e) costurile angajate în temeiul articolului 25.
(2)  Următoarele costuri nu sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din programul operațional:
(2)  Următoarele costuri nu sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din programul operațional:
(a) dobânzile aferente datoriilor;
(a) dobânzile aferente datoriilor;
(b) costurile bunurilor folosite anterior;
(b) costurile bunurilor folosite anterior;
(c) taxa pe valoarea adăugată; cu toate acestea, sumele corespunzătoare TVA sunt eligibile în cazul în care nu sunt recuperabile în temeiul legislației naționale referitoare la TVA și sunt plătite de către un beneficiar care nu este o persoană neimpozitabilă, conform definiției de la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2006/112/CE a Consiliului.
(c) taxa pe valoarea adăugată; cu toate acestea, sumele corespunzătoare TVA sunt eligibile în cazul în care nu sunt recuperabile în temeiul legislației naționale referitoare la TVA și sunt plătite de către un beneficiar care nu este o persoană neimpozitabilă, conform definiției de la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2006/112/CE a Consiliului.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4
(4)  Statul membru desemnează ca autoritate de audit o autoritate sau un organism public național, independent din punct de vedere funcțional de autoritatea de management și de autoritatea de certificare.
(4)  Statul membru desemnează ca autoritate de audit o autoritate sau un organism public național, independent din punct de vedere funcțional de autoritatea de management și de autoritatea de certificare. La nivel național se poate desemna ca autoritate de audit instituția de audit sau Curtea de Conturi.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – litera e
(o) întocmește declarația de gestiune și rezumatul anual menționate la articolul 56 alineatul (5) literele (a) și (b) din regulamentul financiar.
(e) întocmește declarația de gestiune și rezumatul anual menționate la articolul 59 alineatul (5) literele (a) și (b) din regulamentul financiar.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1 – punctul 2
2. întocmirea conturilor anuale menționate la articolul 56 alineatul (5) litera (a) din regulamentul financiar;
2. întocmirea conturilor anuale menționate la articolul 59 alineatul (5) litera (a) din regulamentul financiar;
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1 – punctul 8
8. păstrarea evidențelor contabile ale sumelor recuperabile și ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parțiale a contribuției pentru o operațiune. Sumele recuperate se varsă la bugetul general al Uniunii Europene, înainte de încheierea programului operațional, prin deducerea acestora din următoarea declarație de cheltuieli.
8. păstrarea evidențelor contabile ale sumelor recuperabile și ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parțiale a contribuției pentru o operațiune. Sumele recuperate se varsă la fond, înainte de încheierea programului operațional, prin deducerea acestora din următoarea declarație de cheltuieli.
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4
(4)  Pentru efectuarea auditurilor, autoritatea de audit pregătește o strategie de audit în termen de șase luni de la data adoptării programului operațional. Strategia de audit conține metodologia de audit, metoda de eșantionare pentru auditurile operațiunilor și planificarea auditurilor pentru anul contabil în curs și pentru următorii doi ani contabili consecutivi. Strategia de audit este actualizată anual din 2016 până în 2022, inclusiv. La cerere, autoritatea de audit prezintă Comisiei strategia de audit.
(4)  Pentru efectuarea auditurilor, autoritatea de audit pregătește o strategie de audit în termen de șase luni de la data adoptării programului operațional. Strategia de audit conține metodologia de audit, metoda de eșantionare pentru auditurile operațiunilor și planificarea auditurilor pentru anul contabil în curs și pentru următorii doi ani contabili consecutivi. Strategia de audit este actualizată anual din 2016 până în 2022, inclusiv. Autoritatea de audit prezintă Comisiei strategia de audit. Comisia este împuternicită să solicite autorității de audit să introducă o serie de modificări în strategia sa de audit, care, în opinia sa, sunt necesare pentru a se asigura că auditurile sunt efectuate într-un mod adecvat, în conformitate cu standardele de audit acceptate pe plan internațional. Procedând astfel, Comisia se asigură că auditul performanței a fost luat în considerare în mod corespunzător.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a
(r) o opinie de audit în conformitate cu articolul 56 alineatul (5) din regulamentul financiar;
(a) o opinie de audit în conformitate cu articolul 59 alineatul (5) din regulamentul financiar;
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3
(3)  Comisia poate solicita unui stat membru să întreprindă acțiunile necesare pentru a asigura funcționarea efectivă a sistemelor sale de gestionare și control sau corectitudinea cheltuielilor în conformitate cu prezentul regulament.
(3)  Comisia solicită statelor membre să întreprindă acțiunile necesare pentru a asigura funcționarea efectivă a sistemelor sale de gestionare și control sau corectitudinea cheltuielilor în conformitate cu prezentul regulament.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1
Angajamentele bugetare ale Uniunii pentru fiecare program operațional se fac în tranșe anuale în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020. Decizia Comisiei de adoptare a unui program operațional constituie decizia de finanțare în sensul articolului 81 alineatul (2) din regulamentul financiar și, odată notificată către statul membru în cauză, constituie un angajament juridic în sensul regulamentului respectiv.

Angajamentele bugetare ale Uniunii pentru fiecare program operațional se fac în tranșe anuale în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020. Decizia Comisiei de adoptare a unui program operațional constituie decizia de finanțare în sensul articolului 84 alineatul (2) din regulamentul financiar și, odată notificată către statul membru în cauză, constituie un angajament juridic în sensul regulamentului respectiv.

Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1
(1)  Pentru fiecare an începând cu 2015 și până în 2022 inclusiv, până la 15 februarie din anul următor sfârșitului perioadei contabile, organismele desemnate transmit Comisiei următoarele documente și informații în conformitate cu articolul 56 din regulamentul financiar:
(1)  Pentru fiecare an începând cu 2015 și până în 2022 inclusiv, până la 15 februarie din anul următor sfârșitului perioadei contabile, organismele desemnate transmit Comisiei următoarele documente și informații în conformitate cu articolul 59 din regulamentul financiar:
(dd) conturile anuale certificate de organismele relevante desemnate în temeiul articolului 32, astfel cum se menționează la articolul 56 alineatul (5) din regulamentul financiar;
(a) conturile anuale certificate de organismele relevante desemnate în temeiul articolului 32, astfel cum se menționează la articolul 59 alineatul (5) din regulamentul financiar;
(ee) declarația de gestiune, astfel cum se menționează la articolul 56 alineatul (5) din regulamentul financiar;
(b) declarația de gestiune, astfel cum se menționează la articolul 59 alineatul (5) din regulamentul financiar;
(ff) un rezumat anual al rapoartelor de audit finale și al controalelor efectuate, inclusiv o analiză a naturii și amplorii erorilor și deficiențelor, precum și măsurile corective întreprinse sau planificate;
(c) un rezumat anual al rapoartelor de audit finale și al controalelor efectuate, inclusiv o analiză a naturii și amplorii erorilor și deficiențelor, precum și măsurile corective întreprinse sau planificate;
(gg) o opinie de audit de către organismul de audit independent desemnat, astfel cum se menționează la articolul 56 alineatul (5) din regulamentul financiar, însoțită de un raport privind controlul în care sunt precizate constatările auditurilor efectuate în anul contabil vizat în opinie.
(d) o opinie de audit de către organismul de audit independent desemnat, astfel cum se menționează la articolul 59 alineatul (5) din regulamentul financiar, însoțită de un raport privind controlul în care sunt precizate constatările auditurilor efectuate în anul contabil vizat în opinie.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1
(1)  Autoritatea de management se asigură că toate documentele justificative privind operațiunile sunt puse la dispoziția Comisiei și a Curții de Conturi Europene, la cerere, timp de trei ani. Această perioadă de trei ani începe la data de 31 decembrie a anului în care Comisia a luat decizia de acceptare a conturilor în temeiul articolului 47 sau, cel mai târziu, la data plății soldului final.
(1)  Autoritatea de management se asigură că toate documentele justificative privind operațiunile sunt puse la dispoziția Comisiei și a Curții de Conturi Europene, la cerere, timp de cinci ani. Această perioadă de cinci ani începe la data plății soldului final.
Această perioadă de trei ani se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare sau administrative, fie în urma unei cereri motivate temeinic din partea Comisiei.

Această perioadă de cinci ani se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare sau administrative, fie în urma unei cereri motivate temeinic din partea Comisiei.

Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 60 a (nou)
Articolul 60 a

Norme tranzitorii

Comisia și statele membre se asigură, prin norme tranzitorii, că activitățile eligibile pentru sprijin pot începe de la 1 ianuarie 2014, chiar dacă nu au fost prezentate încă programele operaționale.

Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 61
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0183/2013).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate