Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0295(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0183/2013

Predkladané texty :

A7-0183/2013

Rozpravy :

PV 11/06/2013 - 5
CRE 11/06/2013 - 5

Hlasovanie :

PV 12/06/2013 - 8.8
CRE 12/06/2013 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní
PV 25/02/2014 - 5.15
CRE 25/02/2014 - 5.15
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0257
P7_TA(2014)0124

Prijaté texty
PDF 701kWORD 74k
Streda, 12. júna 2013 - Štrasburg
Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby ***I
P7_TA(2013)0257A7-0183/2013

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 12. júna 2013 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  V súlade so závermi Európskej rady zo 17. júna 2010, v ktorých bola prijatá stratégia Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, si Únia a členské štáty stanovili cieľ, ktorým je znížiť do roku 2020 počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov.
(1)  V súlade so závermi Európskej rady zo 17. júna 2010, v ktorých bola prijatá stratégia Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu („stratégia Európa 2020“), si Únia a členské štáty stanovili cieľ, ktorým je znížiť do roku 2020 počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov. A predsa takmer jednej štvrtine Európanov (119,6 milióna) hrozila v roku 2010 chudoba a sociálne vylúčenie, čo bolo približne o 4 milióny viac ako v predchádzajúcom roku. Chudoba a sociálne vylúčenie však nie sú v Únii na rovnakej úrovni, pričom závažnosť tejto situácie sa v jednotlivých členských štátoch odlišuje.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Počet osôb v Únii, ktoré trpia materiálnou alebo dokonca vážnou materiálnou depriváciou, narastá a tieto osoby sú často tak vylúčené, že nemôžu využívať aktivačné opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. […NSU], a najmä nariadenia (EÚ) č. […ESF].
(2)  Počet osôb v Únii, ktoré trpia materiálnou alebo dokonca vážnou materiálnou depriváciou, narastá a v roku 2012 žilo takmer 8 % občanov Únie v podmienkach vážnej materiálnej deprivácie. Okrem toho, tieto osoby sú často tak vylúčené, že nemôžu využívať aktivačné opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. […NSU], a najmä nariadení (EÚ) č. […ESF].
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Ženy a deti sú medzi odkázanými osobami, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie, zastúpené nadmerne, pričom ženy sú často zodpovedné za zabezpečenie potravín a živobytia rodín. Členské štáty a Komisia by mali prijať vhodné opatrenia s cieľom zabrániť akejkoľvek diskriminácii a mali by zabezpečiť rovnosť medzi mužmi a ženami a súdržné začlenenie rodového hľadiska do všetkých fáz prípravy, plánovania, riadenia a implementácie, monitorovania a hodnotenia fondu, ako aj do informačných a osvetových kampaní a výmen najlepších postupov.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 b (nové)
(2b)  V článku 2 Zmluvy o Európskej únii sa zdôrazňuje, že Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 c (nové)
(2c)  V článku 6 Zmluvy o Európskej únii sa zdôrazňuje, že Únia uznáva práva, slobody a zásady uvedené v Charte základných práv Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 d (nové)
(2d)  S cieľom zabrániť marginalizácii zraniteľných skupín a osôb s nízkymi príjmami a s cieľom predchádzať zvyšovaniu rizika chudoby a sociálneho vylúčenia je potrebné prijať stratégie podporujúce aktívne začleňovanie.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) by mal posilniť sociálnu súdržnosť tak, že bude prispievať k znižovaniu chudoby v Únii podporou vnútroštátnych schém, ktoré poskytujú nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám s cieľom zmierniť potravinovú depriváciu, bezdomovectvo a materiálnu depriváciu detí.
(4)  Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) by mal posilniť sociálnu súdržnosť tak, že bude prispievať k znižovaniu chudoby v Únii podporou vnútroštátnych schém, ktoré poskytujú nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám s cieľom zmierniť potravinovú a vážnu materiálnu depriváciu.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Potenciálnym východiskovým bodom pre prideľovanie finančných prostriedkov rôznym kategóriám osôb vážne ohrozených chudobou môže byť definovanie ETHOS (európskej typológie bezdomovstva).
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)
(4b)  Fond by nemal nahrádzať verejné politiky vlád členských štátov na obmedzenie potreby núdzovej potravinovej pomoci a na zavedenie udržateľných cieľov a politík na úplné odstránenie hladu, chudoby a sociálneho vylúčenia.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 c (nové)
(4c)  Vzhľadom na rastúci počet ľudí ohrozovaných chudobou a sociálnym vylúčením a vzhľadom na to, že sa táto situácia bude v budúcich rokoch ešte zhoršovať, je nevyhnutné zvýšiť predpokladané zdroje financovania fondu prostredníctvom viacročného finančného rámca.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 d (nové)
(4d)  Fond by mal tiež podporovať úsilie členských štátov o zmiernenie vážnej materiálnej deprivácie bezdomovcov.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Uvedené predpisy takisto zabezpečujú, aby podporované operácie boli v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom, najmä s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na bezpečnosť tovaru, ktorý sa distribuuje najodkázanejším osobám.
(6)  Uvedené predpisy takisto zabezpečujú, aby boli podporované operácie v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom, najmä s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na bezpečnosť potravinovej pomoci a základnej materiálnej pomoci, ktoré sa poskytujú najodkázanejším osobám.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  V operačnom programe každého členského štátu by mali byť uvedené a odôvodnené formy materiálnej deprivácie, ktoré sa majú riešiť, a opísané ciele a charakteristické znaky pomoci určenej najodkázanejším osobám, ktorá sa bude poskytovať prostredníctvom vnútroštátnych schém. Mal by zahŕňať aj prvky potrebné na zabezpečenie účinnej a efektívnej realizácie operačného programu.
(8)  V operačnom programe všetkých členských štátov by mali byť uvedené a odôvodnené formy potravinovej a materiálnej deprivácie, ktoré sa majú riešiť, a opísané ciele a charakteristické znaky pomoci určenej najodkázanejším osobám, ktorá sa bude poskytovať prostredníctvom vnútroštátnych schém. Mal by zahŕňať aj prvky potrebné na zabezpečenie účinnej a efektívnej realizácie operačných programov.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  Popri vážnej potravinovej deprivácii v Únii dochádza aj k výraznému plytvaniu potravinami. Operačný program každého členského štátu by mal obsahovať informáciu o tom, ako sa koordinovaným spôsobom dosiahne súčinnosť politík znižovania plytvania potravinami a boja proti potravinovej deprivácii. Operačný program každého členského štátu by mal tiež obsahovať informáciu o tom, ako bude riešiť akékoľvek administratívne prekážky, ktoré bránia obchodným aj neobchodným subjektom ochotným darovať prebytočné potraviny neziskovým organizáciám zapojeným do boja proti potravinovej deprivácii.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 b (nové)
(8b)  V záujme efektívneho a účinného vykonávania opatrení financovaných fondom by sa mala podporovať spolupráca medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi a orgánmi zastupujúcimi občiansku spoločnosť. Členské štáty by preto mali nabádať k účasti všetkých subjektov zapojených do vypracovávania a vykonávania opatrení financovaných fondom.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Na dosiahnutie maximálnej účinnosti fondu je vhodné najmä na základe situácie v danom členskom štáte stanoviť postup potenciálnych úprav operačného programu.
(9)  Na dosiahnutie maximálnej účinnosti fondu a zabezpečenie jeho maximálnej súčinnosti s opatreniami prijatými v rámci ESF je vhodné, najmä pokiaľ ide o možné zmeny v situácii v danom členskom štáte, stanoviť postup potenciálnych úprav operačného programu.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  S cieľom čo najúčinnejšie a najprimeranejšie reagovať na rôzne potreby a lepšie poskytovať pomoc aj najodkázanejším osobám by sa vo všetkých fázach využívania fondu mala uplatňovať zásada partnerstva.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Významnou pridanou hodnotou je výmena skúseností a najlepších postupov a Komisia by mala takúto výmenu uľahčiť.
(10)  Významnou pridanou hodnotou je výmena skúseností a najlepších postupov, lebo uľahčuje vzájomné učenie sa, a Komisia by mala takúto výmenu uľahčiť a podporiť, pričom by sa mala snažiť o dosiahnutie súčinnosti s výmenou najlepších postupov s príslušnými fondmi, najmä ESF.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Na účely monitorovania pokroku pri realizácii operačných programov by členské štáty mali vypracúvať ročné a záverečné správy o realizácii programov, ktoré by mali predkladať Komisii, čím by sa zabezpečil prístup k základným a aktuálnym informáciám. Na ten istý účel by sa mala Komisia každoročne stretávať s jednotlivými členskými štátmi a vykonať bilaterálne zhodnotenie, alebo sa dohodnúť na inom postupe.
(11)  Na účely monitorovania pokroku pri realizácii operačných programov by členské štáty mali v spolupráci s príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti vypracúvať ročné a záverečné správy o realizácii programov, ktoré by mali predkladať Komisii, čím by sa zabezpečil prístup k základným a aktuálnym informáciám. Na ten istý účel by sa mala Komisia každoročne stretávať s jednotlivými členskými štátmi a vykonať bilaterálne zhodnotenie, alebo sa dohodnúť na inom postupe.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  S cieľom zlepšiť kvalitu a koncepciu každého operačného programu ako aj zhodnotiť účinnosť a efektívnosť fondu by sa mali vykonať hodnotenia ex post. Tieto hodnotenia by sa mali doplniť o prieskumy vykonané medzi najodkázanejšími osobami, ktoré využili operačný program, a v prípade potreby o hodnotenia vykonané počas programového obdobia. V tejto súvislosti by sa mali vymedziť zodpovednosti členských štátov a Komisie.
(12)  S cieľom zlepšiť kvalitu a koncepciu každého operačného programu ako aj zhodnotiť účinnosť a efektívnosť fondu by sa mali vykonať hodnotenia ex post. Tieto hodnotenia by sa mali doplniť o prieskumy vykonané medzi najodkázanejšími osobami, ktoré využili operačný program, a v prípade potreby o hodnotenia vykonané počas programového obdobia. Mali by tiež rešpektovať súkromie konečných príjemcov a mali by sa uskutočňovať spôsobom, ktorý najodkázanejšie osoby nebude stigmatizovať. V tejto súvislosti by sa mali vymedziť zodpovednosti členských štátov a Komisie.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Ako zdôrazňuje štúdia Eurostatu s názvom Meranie materiálnej deprivácie v EÚ – ukazovatele pre celú populáciu a špecifické ukazovatele pre deti, bol vykonaný rozsiahly výskum týkajúci sa materiálnej deprivácie, ktorý v blízkej budúcnosti umožní presnejšie zhromažďovanie údajov o domácnostiach, dospelých a deťoch žijúcich v hmotnom nedostatku.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 b (nové)
(12b)  Pri realizácii týchto hodnotení o najodkázanejších osobách a prieskumov, ktoré ich dopĺňajú, by sa nemalo zabúdať na to, že problém deprivácie je zložitý a náročný na vymedzenie prostredníctvom malého počtu ukazovateľov, keďže tie môžu byť klamlivé a v dôsledku toho viesť k neúčinným politikám.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 c (nové)
(12c)  Ako sa upozorňuje v tretej štúdii nadácie Eurofound o kvalite života v Európe (2012), materiálna deprivácia v Únii by sa mala vymedziť ako neschopnosť získať majetok, ktorý sa považuje za nevyhnutnosť bez ohľadu na úroveň príjmov dotknutých osôb a na to, čo už vlastnia. Preto by sa pre potreby vytvorenia ukazovateľa, ktorým sa umožní presnejšie zmerať stupeň materiálnej deprivácie domácnosti, mali zohľadňovať ukazovatele, ako je napríklad úroveň príjmov, nerovnosť príjmov, schopnosť vyjsť s peniazmi, nadmerné zadlženie a spokojnosť z hľadiska životnej úrovne.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Občania majú právo vedieť, akým spôsobom a na aký účel sa využívajú finančné zdroje Únie. Na účely rozsiahleho šírenia informácií o výsledkoch fondu a zabezpečenia dostupnosti a transparentnosti, pokiaľ ide o možnosti financovania, by sa mali stanoviť podrobné pravidlá o informáciách a komunikácii, najmä v súvislosti s tým, aké zodpovednosti nesú členské štáty a príjemcovia.
(13)  Občania majú právo vedieť, akým spôsobom a na aký účel sa využívajú finančné zdroje Únie. Na účely rozsiahleho šírenia informácií o výsledkoch fondu a zabezpečenia dostupnosti a transparentnosti, pokiaľ ide o možnosti financovania, by sa mali stanoviť podrobné pravidlá o informáciách a komunikácii, najmä v súvislosti s tým, aké zodpovednosti nesú miestne a regionálne orgány členských štátov a príjemcovia.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Je potrebné stanoviť maximálnu úroveň spolufinancovania operačných programov prostredníctvom fondu, aby sa zabezpečil multiplikačný efekt zdrojov Únie, a zároveň by sa mala riešiť situácia členských štátov, ktoré čelia dočasným rozpočtovým ťažkostiam.
(15)  Je potrebné stanoviť úroveň spolufinancovania operačných programov prostredníctvom fondu, aby sa zabezpečil multiplikačný efekt zdrojov Únie. Mala by sa tiež riešiť situácia členských štátov, ktoré čelia dočasným rozpočtovým ťažkostiam.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  V celej Únii by sa mali uplatňovať jednotné a spravodlivé pravidlá, pokiaľ ide o obdobie oprávnenosti, operácie a výdavky na fond. V podmienkach oprávnenosti by mal byť zohľadnený špecifický charakter cieľov fondu a jeho cieľových populácií, najmä prostredníctvom primeraných podmienok spôsobilosti operácií, ako aj foriem podpory a pravidiel a podmienok úhrady.
(16)  V celej Únii by sa mali uplatňovať jednotné, jednoduché a spravodlivé pravidlá, pokiaľ ide o obdobie oprávnenosti, operácie a výdavky na fond. V podmienkach oprávnenosti by mal byť zohľadnený špecifický charakter cieľov fondu a jeho cieľových populácií, najmä prostredníctvom primeraných a zjednodušených podmienok spôsobilosti operácií, ako aj foriem podpory a pravidiel a podmienok úhrady.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  V [návrhu] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)5 sa stanovuje, že výrobky nakúpené v rámci verejnej intervencie sa môžu odpredávať tak, že sa dajú k dispozícii na využitie v schéme distribúcie potravín osobám v najväčšej hmotnej núdzi v Únii, ak sa to stanovuje v danej schéme. Za predpokladu, že by v závislosti od okolností mohlo byť získavanie potravín z používania, spracúvania alebo predaja takýchto zásob ekonomicky najvýhodnejšou možnosťou, je vhodné stanoviť takúto možnosť v tomto nariadení. Sumy z transakcie súvisiacej so zásobami by sa mali použiť v prospech najodkázanejších osôb a ich použitie by nemalo viesť k zredukovaniu povinnosti členských štátov spolufinancovať program. S cieľom zabezpečiť čo najúčinnejšie využitie intervenčných zásob a príjmov z nich by mala Komisia v súlade s článkom 19 písm. e) nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov] prijať vykonávacie akty, ktorými sa zavedú postupy, pomocou ktorých sa výrobky v intervenčných zásobách môžu používať, spracúvať alebo predávať na účely programu zameraného na najodkázanejšie osoby.
(17)  V [návrhu] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)5 sa stanovuje, že výrobky nakúpené v rámci verejnej intervencie sa môžu odpredávať tak, že sa dajú k dispozícii na využitie v schéme distribúcie potravín osobám v najväčšej hmotnej núdzi v Únii, ak sa to stanovuje v danej schéme. Za predpokladu, že by v závislosti od okolností mohlo byť získavanie potravín z používania, spracúvania alebo predaja takýchto zásob ekonomicky najvýhodnejšou možnosťou, je vhodné stanoviť takúto možnosť v tomto nariadení. Sumy z transakcie súvisiacej so zásobami by sa mali použiť v prospech najodkázanejších osôb a ich použitie by nemalo viesť k zredukovaniu povinnosti členských štátov spolufinancovať program. S cieľom zabezpečiť čo najúčinnejšie využitie intervenčných zásob a príjmov z nich by mala Komisia v súlade s článkom 19 písm. e) nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov] prijať vykonávacie akty, ktorými sa zavedú postupy, pomocou ktorých sa výrobky v intervenčných zásobách môžu používať, spracúvať alebo predávať na účely programu zameraného na najodkázanejšie osoby. Partnerským organizáciám by sa malo umožniť distribuovať dodatočné dodávky potravín pochádzajúce z iných zdrojov vrátane intervenčných zásob, ktoré sa dajú k dispozícii v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. ... [o jednotnej spoločnej organizácii trhov].
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Je potrebné, aby sa vymedzili typy opatrení, ktoré možno vykonávať z podnetu Komisie a členských štátov vo forme technickej pomoci s podporou fondu.
(18)  Je potrebné, aby sa vymedzili typy opatrení, ktoré možno vykonávať z podnetu Komisie a členských štátov vo forme technickej pomoci s podporou fondu. O tom, aké typy opatrení sa vymedzia, by sa malo rozhodnúť v úzkej spolupráci s riadiacimi orgánmi a partnerskými organizáciami.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  Rozpočtové záväzky Únie by sa mali realizovať každoročne. V záujme zabezpečenia účinného riadenia programu je potrebné stanoviť spoločné pravidlá pre vyplácanie priebežných platieb, platieb ročného zostatku a konečného zostatku.
(27)  Rozpočtové záväzky Únie by sa mali realizovať každoročne. V záujme zabezpečenia účinného riadenia programu je potrebné stanoviť jednoduché spoločné pravidlá týkajúce sa žiadostí o priebežné platby, ako aj vyplácania ročného zostatku a konečného zostatku.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)  S cieľom chrániť finančné záujmy Únie by mali byť k dispozícii časovo obmedzené opatrenia, ktoré by umožnili povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním prerušiť platby, ak existuje dôkaz o závažných nedostatkoch vo fungovaní systémov riadenia a kontroly, dôkaz o nezrovnalostiach týkajúcich sa žiadosti o platbu alebo o nepredložení dokladov na účel preskúmania a schválenia účtovnej závierky.
(30)  S cieľom chrániť finančné záujmy Únie by mali byť k dispozícii časovo obmedzené opatrenia, ktoré by umožnili povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním prerušiť platby, ak existuje dôkaz o závažných nedostatkoch vo fungovaní systémov riadenia a kontroly, dôkaz o nezrovnalostiach týkajúcich sa žiadosti o platbu alebo o nepredložení dokladov na účel preskúmania a schválenia účtovnej závierky, alebo v prípade vážneho omeškania pri realizácii projektov, ak existujú presvedčivé dôkazy o tom, že stanovené ciele projektov sa nedosahujú.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32
(32)  S cieľom zabezpečiť, aby sa výdavky financované z rozpočtu Únie v ktoromkoľvek príslušnom rozpočtovom roku použili v súlade s uplatniteľnými pravidlami, mal by sa vytvoriť vhodný rámec ročného preskúmania a schválenia účtovnej závierky. Podľa tohto rámca by mali určené subjekty v súvislosti s operačným programom predložiť Komisii vyhlásenie o riadení spolu s potvrdenou ročnou účtovnou závierkou, ročným súhrnom záverečných audítorských správ, vykonaných kontrol a stanoviskom nezávislého audítora a kontrolnou správou.
(32)  S cieľom zabezpečiť, aby sa výdavky financované z rozpočtu Únie v ktoromkoľvek príslušnom rozpočtovom roku použili v súlade s uplatniteľnými pravidlami, by sa mal vytvoriť vhodný a jednoduchý rámec ročného preskúmania a schválenia účtovnej závierky. Podľa tohto rámca by mali určené subjekty v súvislosti s operačným programom predložiť Komisii vyhlásenie o riadení spolu s potvrdenou ročnou účtovnou závierkou, ročným súhrnom záverečných audítorských správ, vykonaných kontrol a stanoviskom nezávislého audítora a kontrolnou správou.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
(35)  Frekvencia auditov operácií by mala byť úmerná rozsahu podpory Únie z fondu. Mal by sa znížiť najmä počet vykonávaných auditov, ak celkové oprávnené náklady na operáciu neprevyšujú sumu 100 000 EUR. Napriek tomu by malo byť možné vykonať audit kedykoľvek v prípade, že existuje dôkaz o nezrovnalosti alebo podvode alebo ako súčasť kontrolovanej vzorky. Aby úroveň auditov vykonávaných Komisiou bola primeraná riziku, mala by mať Komisia možnosť znížiť svoju audítorskú činnosť v súvislosti s operačnými programami, pokiaľ neexistujú závažné nedostatky alebo ak je možné spoľahnúť sa na orgán auditu. Okrem toho by sa v rozsahu auditov mal v plnej miere zohľadniť cieľ fondu a charakteristické znaky jeho cieľových populácií.
(35)  Frekvencia auditov operácií by mala byť úmerná rozsahu podpory Únie z fondu. Mal by sa znížiť najmä počet vykonávaných auditov, ak celkové oprávnené náklady na operáciu neprevyšujú sumu 100 000 EUR. Napriek tomu by malo byť možné vykonať audit kedykoľvek v prípade, že existuje dôkaz o nezrovnalosti alebo podvode alebo ako súčasť kontrolovanej vzorky. Aby úroveň auditov vykonávaných Komisiou bola primeraná riziku, mala by mať Komisia možnosť znížiť svoju audítorskú činnosť v súvislosti s operačnými programami, pokiaľ neexistujú závažné nedostatky alebo ak je možné spoľahnúť sa na orgán auditu. Okrem toho by sa v rozsahu auditov mal v plnej miere zohľadniť cieľ fondu, charakteristické znaky jeho cieľových populácií, ako aj dobrovoľný charakter prijímajúcich subjektov.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41
(41)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie vrátane rešpektovania ľudskej dôstojnosti a súkromného a rodinného života, práva na ochranu osobných údajov, práv dieťaťa, práv starších osôb, rovnosti medzi mužmi a ženami a zákazu diskriminácie. Toto nariadenie sa musí uplatňovať podľa týchto práv a zásad.
(41)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie vrátane rešpektovania ľudskej dôstojnosti a súkromného a rodinného života, práva na ochranu osobných údajov, práv dieťaťa, práva na sociálnu pomoc a bývanie, práv starších osôb, rovnosti medzi mužmi a ženami a zákazu diskriminácie. Toto nariadenie sa musí uplatňovať podľa týchto práv a zásad.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42 a (nové)
(42a)  Vzhľadom na dátum oznámenia výzvy na predkladanie ponúk, lehoty na prijatie tohto nariadenia a čas potrebný na prípravu operačných programov by sa mali stanoviť pravidlá hladkého prechodu v roku 2014, aby sa predišlo prerušeniu zásobovania potravinami.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42 b (nové)
(42b)  Malo by sa zabezpečiť, aby fond dopĺňal programy a činnosti financované v rámci ESF a aby s ním bol čo najužšie koordinovaný. V rámci boja proti chudobe je potrebné zabrániť zavádzaniu paralelných štruktúr, ktoré by mohli zvyšovať administratívne zaťaženie a komplikovať spoluprácu a súčinnosť.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 1
1.  Týmto nariadením sa zriaďuje Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 a stanovujú sa ciele fondu, rozsah jeho pomoci, dostupné finančné zdroje a kritéria ich prideľovania, a zároveň sa stanovujú pravidlá potrebné na zabezpečenie účinnosti fondu.
1.  Týmto nariadením sa zriaďuje Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“) na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 a stanovujú sa ciele fondu, rozsah jeho pomoci, dostupné finančné zdroje a kritéria ich prideľovania, a zároveň sa stanovujú pravidlá potrebné na zabezpečenie účinnosti a efektívnosti fondu.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 2
Uplatňujú sa tieto vymedzenia pojmov:

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

(1) „najodkázanejšie osoby“ sú fyzické osoby, či už jednotlivci, rodiny, domácnosti alebo skupiny zložené z takýchto osôb, v prípade ktorých sa zistila potreba pomoci na základe objektívnych kritérií prijatýchvnútroštátnymi príslušnými orgánmi alebo vymedzených partnerskými organizáciami a schválených týmito príslušnými orgánmi;
(1) „najodkázanejšie osoby“ sú fyzické osoby, či už jednotlivci, rodiny, domácnosti alebo skupiny zložené z takýchto osôb, v prípade ktorých sa zistila potreba pomoci na základe objektívnych kritérií stanovenýchpríslušnými vnútroštátnymi orgánmi v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami, alebo vymedzených partnerskými organizáciami a schválených týmito príslušnými vnútroštátnymi orgánmi;
(2) „partnerské organizácie“ sú verejné subjekty alebo neziskové organizácie, ktoré poskytujú najodkázanejším osobám potraviny alebo tovar priamo alebo prostredníctvom partnerských organizácií a ktorých operácie vybral riadiaci subjekt v súlade s článkom 29 ods. 3 písm. b);
(2) „partnerské organizácie“ sú verejné subjekty alebo neziskové organizácie, ktoré poskytujú najodkázanejším osobám potraviny a/alebo základnú materiálnu pomoc – v súlade s kritériami oprávnenosti stanovenými v článku 24 – priamo alebo prostredníctvom partnerských organizácií a ktorých operácie vybral riadiaci subjekt v súlade s článkom 29 ods. 3 písm. b);
(3) „vnútroštátne schémy“ sú akékoľvek schémy, ktoré majú aspoň čiastočne rovnaké ciele ako fond a ktoré na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni vykonávajú verejné subjekty alebo neziskové organizácie;
(3) „vnútroštátne schémy“ sú akékoľvek schémy, ktoré majú aspoň čiastočne rovnaké ciele ako fond a ktoré na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni vykonávajú verejné subjekty alebo neziskové organizácie;
(4) „operácia“ je projekt, zmluva alebo opatrenie, ktoré boli vybrané riadiacim subjektom príslušného operačného programu alebo v rámci jeho zodpovednosti a ktoré prispievajú k cieľom operačného programu, na ktorý sa vzťahujú;
(4) „operácia“ je projekt, zmluva alebo opatrenie, ktoré boli vybrané riadiacim subjektom príslušného operačného programu alebo v rámci jeho zodpovednosti a ktoré prispievajú k cieľom operačného programu, na ktorý sa vzťahujú;
(5) „dokončená operácia“ je operácia, ktorá bola fyzicky dokončená alebo plne zrealizovaná a v súvislosti s ktorou príjemcovia vykonali všetky náležité platby a bola im vyplatená podpora z príslušného operačného programu;
(5) „dokončená operácia“ je operácia, ktorá bola fyzicky dokončená alebo plne zrealizovaná a v súvislosti s ktorou príjemcovia vykonali všetky náležité platby a bola im vyplatená podpora z príslušného operačného programu;
(6) „príjemca“ je verejný alebo súkromný subjekt zodpovedný za začatie alebo za začatie a vykonávanie operácií;
(6) „príjemca“ je verejný alebo súkromný subjekt zodpovedný za začatie alebo za začatie a vykonávanie operácií;
(7) „konečný príjemca“ je najodkázanejšia osoba, ktorá dostáva potraviny alebo tovar a/alebo využíva sprievodné opatrenia;
(7) „konečný príjemca“ je osoba, ktorá trpí potravinovou a/alebo materiálnou depriváciou a ktorá prijíma nefinančnú pomoc a/alebo využíva sprievodné opatrenia v rámci tohto fondu;
(7a) „sprievodné opatrenia“ sú opatrenia nad rámec distribúcie potravín a základnej materiálnej pomoci prijaté s cieľom prekonať sociálne vylúčenie a riešiť sociálnu núdzu zodpovednejším a udržateľnejším spôsobom;
(8) „verejná podpora“ je akákoľvek finančná podpora na operáciu, ktorá pochádza z rozpočtu vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych subjektov verejného sektora, z rozpočtu Únie súvisiaceho s fondom, z rozpočtu verejnoprávnych orgánov alebo z rozpočtu združení subjektov verejného sektora alebo akéhokoľvek orgánu spravovaného podľa verejného práva v zmysle článku 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18;
(8) „verejná podpora“ je akákoľvek finančná podpora na operáciu, ktorá pochádza z rozpočtu vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych subjektov verejného sektora, z rozpočtu Únie súvisiaceho s fondom, z rozpočtu verejnoprávnych orgánov alebo z rozpočtu združení subjektov verejného sektora alebo akéhokoľvek orgánu spravovaného podľa verejného práva v zmysle článku 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18;
(9) „sprostredkovateľský orgán“ je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, za ktorého činnosť je zodpovedný riadiaci subjekt alebo certifikačný orgán alebo ktorý v mene takéhoto orgánu plní povinnosti voči príjemcom vykonávajúcim operácie;
(9) „sprostredkovateľský orgán“ je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, za ktorého činnosť je zodpovedný riadiaci subjekt alebo certifikačný orgán alebo ktorý v mene takéhoto orgánu plní povinnosti voči príjemcom vykonávajúcim operácie;
(10) „účtovné obdobie“ je obdobie od 1. júla do 30. júna s výnimkou prvého účtovného obdobia, v súvislosti s ktorým znamená obdobie od dátumu začiatku oprávnenosti výdavkov do 30. júna 2015, pričom posledné účtovné obdobie je od 1. júla 2022 do 30. júna 2023;
(10) „účtovné obdobie“ je obdobie od 1. júla do 30. júna s výnimkou prvého účtovného obdobia, v súvislosti s ktorým znamená obdobie od dátumu začiatku oprávnenosti výdavkov do 30. júna 2015, pričom posledné účtovné obdobie je od 1. júla 2022 do 30. júna 2023;
(11) „rozpočtový rok“ je obdobie od. 1. januára do 31. decembra.
(11) „rozpočtový rok“ je obdobie od. 1. januára do 31. decembra.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 2a (nový)
Článok 2a

Právo využívať fond platí pre všetky členské štáty.

Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 3
1.  Fond podporuje sociálnu súdržnosť v Únii tak, že prispieva k dosiahnutiu cieľa, ktorým je v súlade so stratégiou Európa 2020 znížiť počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou či sociálnym vylúčením, aspoň o 20 miliónov. Fond prispieva k dosiahnutiu tohto osobitného cieľa zmiernením najhorších foriem chudoby v Únii tým, že poskytuje nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám. Tento cieľ sa meria počtom osôb, ktoré prijímajú pomoc od fondu.
1.  Fond podporuje sociálnu súdržnosť, posilňuje sociálne začleňovanie a boj proti chudobe v Únii tak, že prispieva k dosiahnutiu cieľa, ktorým je v súlade so stratégiou Európa 2020 znížiť počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou či sociálnym vylúčením, aspoň o 20 miliónov, pričom dopĺňa Európsky sociálny fond. Fond prispieva k dosiahnutiu tohto osobitného cieľa zmierňovaním a odstraňovaním najhorších foriem chudoby, najmä potravinovej chudoby, tým, že poskytuje nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám.
2.  Fond prispieva k udržateľnému odstraňovaniu potravinovej chudoby a poskytuje najdokázanejším osobám perspektívu slušného života. Tento cieľ a štrukturálny vplyv fondu sa posudzujú z hľadiska kvality a množstva.
3.  Fond dopĺňa, ale nenahrádza ani neobmedzuje udržateľné vnútroštátne programy odstraňovania chudoby a sociálneho začleňovania, ktoré aj naďalej ostávajú v zodpovednosti členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 4
1.  Fond podporuje vnútroštátne schémy, v rámci ktorých sa potraviny a základný spotrebný tovar na osobné použitie pre bezdomovcov alebo deti distribuujú pomocou partnerských organizácií vybratých členskými štátmi medzi najodkázanejšie osoby.
1.  Fond podporuje vnútroštátne programy, v rámci ktorých sa potraviny a/alebo základná materiálna pomoc vrátane štartovacích balíčkov na osobné použitie pre konečných príjemcov distribuujú medzi najodkázanejšie osoby pomocou partnerských organizácií vybratých členskými štátmi.
2.  Fond môže podporovať sprievodné opatrenia, ktorými sa dopĺňa poskytovanie potravín a tovaru, čím prispieva k sociálnemu začleneniu najodkázanejších osôb.
2.  Fond môže podporovať sprievodné opatrenia, ktorými sa dopĺňa poskytovanie potravín a základnej materiálnej pomoci, čím prispieva k sociálnemu začleneniu a zdravej výžive najodkázanejších osôb a znižuje ich závislosť. Takéto opatrenia by mali byť úzko prepojené s aktivitami Európskeho sociálneho fondu na miestnej úrovni a s aktivitami organizácií zameraných na odstránenie chudoby.
2a.  Fond môže poskytovať príjemcom pomoc zameranú na zefektívnenie miestnych potravinových dodávateľských reťazcov a tým zvyšovať a diverzifikovať dodávky potravín najodkázanejším osobám a zabraňovať ich plytvaniu.
3.  Fond podporuje vzájomné učenie, vytváranie sietí a šírenie osvedčených postupov v oblasti nefinančnej pomoci pre najodkázanejšie osoby.
3.  Fond podporuje na európskej úrovni vzájomné učenie, vytváranie sietí a šírenie osvedčených postupov v oblasti nefinančnej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Začlenené môžu byť aj príslušné organizácie a projekty, ktoré podporu z fond nevyužívajú.
Pozmeňujúce návrhy 40 a 76
Návrh nariadenia
Článok 5
1.  Časť rozpočtu Únie pridelená fondu sa plní v rámci zdieľaného hospodárenia medzi členskými štátmi a Komisiou v súlade s článkom 55 ods. 1 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách s výnimkou technickej pomoci, ktorá sa poskytuje na podnet Komisie a ktorá sa realizuje v rámci priameho hospodárenia v súlade s článkom 55 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
1.  Časť rozpočtu Únie pridelená fondu sa plní v rámci zdieľaného hospodárenia medzi členskými štátmi a Komisiou v súlade s článkom 55 ods. 1 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách s výnimkou technickej pomoci, ktorá sa poskytuje na podnet Komisie a ktorá sa realizuje v rámci priameho hospodárenia v súlade s článkom 55 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
2.  Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby podpora z fondu bola konzistentná s politikami a prioritami Únie a aby dopĺňala ostatné nástroje Únie.
2.  Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby podpora z fondu bola konzistentná s politikami a prioritami Únie a aby dopĺňala ostatné nástroje Únie.
3.  Podpora z fondu sa realizuje v úzkej spolupráci medzi Komisiou a členskými štátmi.
3.  Podpora z fondu sa poskytuje v úzkej spolupráci medzi Komisiou a členskými štátmi, ako aj v spolupráci s príslušnými regionálnymi a miestnymi orgánmi a zúčastnenými partnerskými organizáciami.
4.  Členské štáty a orgány, ktoré menujú na tento účel, sú zodpovedné za realizáciu operačných programov a vykonávanie svojich úloh vyplývajúcich z tohto nariadenia v súlade s inštitucionálnym, právnym a finančným rámcom členského štátu a v súlade s týmto nariadením.
4.  Členské štáty a orgány, ktoré vymenujú na tento účel, alebo v prípade potreby príslušné regionálne orgány, sú zodpovedné za realizáciu operačných programov a vykonávanie svojich úloh vyplývajúcich z tohto nariadenia v súlade s inštitucionálnym, právnym a finančným rámcom členského štátu a v súlade s týmto nariadením.
5.  Pri opatreniach týkajúcich sa vykonávania a využívania fondu, a najmä finančných a administratívnych zdrojov potrebných pri podávaní správ, hodnotení, riadení a kontrole sa zohľadňuje zásada proporcionality vzhľadom na výšku pridelenej podpory.
5.  Pri opatreniach týkajúcich sa vykonávania a využívania fondu, a najmä finančných a administratívnych zdrojov potrebných pri podávaní správ, hodnotení, riadení a kontrole sa zohľadňujú obmedzené administratívne kapacity organizácií, ktoré fungujú najmä s pomocou dobrovoľníkov, a dbá sa na to, aby tieto organizácie neboli administratívne zaťažené viac ako pri prechádzajúcom programe.
6.  Komisia a členské štáty zabezpečujú v súlade so svojimi zodpovednosťami koordináciu s Európskym sociálnym fondom a inými politikami a nástrojmi Únie.
6.  Komisia a členské štáty zabezpečujú v súlade so svojimi úlohamia s cieľom zamedziť dvojitému financovaniu koordináciu s Európskym sociálnym fondom a inými politikami a nástrojmi Únie, najmä s opatreniami Únie v oblasti zdravia.
7.  Komisia, členské štáty a príjemcovia uplatňujú zásadu riadneho finančného hospodárenia v súlade s článkom 26 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
7.  Komisia, členské štáty a príjemcovia uplatňujú zásadu riadneho finančného hospodárenia v súlade s článkom 26 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
8.  Komisia a členské štáty zabezpečujú účinnosť fondu, a to najmä pomocou monitorovania, podávania správ a hodnotenia.
8.  Komisia a členské štáty zabezpečujú účinnosť fondu, a to najmä pomocou monitorovania, podávania správ a hodnotenia a podrobnými a pravidelnými konzultáciami s miestnymi a regionálnymi orgánmi a partnerskými organizáciami, ktoré vykonávajú opatrenia fondu v posudzovaniach vplyvu.
9.  Komisia a členské štáty vykonávajú svoje úlohy súvisiace s fondom s cieľom znížiť administratívne zaťaženie príjemcov.
9.  Komisia a členské štáty prijímajú opatrenia s cieľom zabezpečiť účinnosť fondu a vykonávajú svoje úlohy súvisiace s fondmi SSR s cieľom znížiť administratívne zaťaženie príjemcov;
10.  Komisia a členské štáty zabezpečujú podporu rovnosti medzi mužmi a ženami a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti počas rôznych štádií realizácie fondu. Komisia a členské štáty prijímajú náležité kroky s cieľom zabrániť akejkoľvek diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie pri získavaní prístupu k fondu.
10.  Komisia a členské štáty zabezpečia, aby bola otázka rovnosti medzi mužmi a ženami a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti zohľadnené počas rôznych štádií prípravy, programovania, riadenia a realizácie, monitorovania a hodnotenia fondu, ako aj počas informačných kampaní a kampaní zvyšovania povedomia a výmeny najlepších postupov, a to pri využívaní údajov rozdelených podľa pohlaví, ak sú takéto údaje k dispozícii. Komisia a členské štáty prijímajú náležité kroky s cieľom zabrániť akejkoľvek diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie pri získavaní prístupu k fondu a k súvisiacim programom a činnostiam.
11.  Operácie financované fondom sú v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Konkrétne fond možno využiť len na podporu distribúcie potravín alebo tovaru, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti bezpečnosti spotrebného tovaru.
11.  Operácie financované fondom sú v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Konkrétne, fond možno využiť len na podporu distribúcie potravín alebo základnej materiálnej pomoci, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti bezpečnosti spotrebného tovaru.
11a. V prípade potreby vychádza výber potravín zo zásad vyváženej výživy a kvalitných potravín vrátane čerstvých produktov a mal by prispievať k zdravému stravovaniu konečných príjemcov.

12.  Členské štáty a príjemcovia vyberajú potraviny a tovar na základe objektívnych kritérií. V kritériách výberu potravín, a v prípade potreby tovaru, sa takisto zohľadňujú klimatické a environmentálne aspekty, najmä cieľ zamedziť plytvaniu potravinami.
12.  Členské štáty a príjemcovia vyberajú potraviny a základnú materiálnu pomoc na základe objektívnych kritérií vychádzajúcich z potrieb najodkázanejších osôb.
12a. V prípade potreby by sa mali uprednostňovať miestne a regionálne produkty pri zohľadnení klimatických a environmentálne aspektov, najmä s cieľom zamedziť plytvaniu potravinami v každej etape distribučného reťazca. V tejto súvislosti môže byť potrebné nadviazať partnerstvá so spoločnosťami v potravinovom reťazci v duchu sociálnej zodpovednosti podnikov.

12b. Komisia a členské štáty zabezpečia, aby sa pri poskytovaní pomoci v rámci tohto fondu rešpektovala dôstojnosť najodkázanejších osôb.

Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1
1.  Celkové zdroje, ktoré sú k dispozícii na rozpočtový záväzok z fondu na obdobie rokov 2014 – 2020, predstavujú sumu 2 500 000 000 v cenách v roku 2011, v súlade s ročným rozdelením stanoveným v prílohe II.
1.  Celkové zdroje, ktoré sú k dispozícii na rozpočtový záväzok z fondu na obdobie rokov 2014 – 2020 (v cenách roku 2011), nesmú byť v reálnom vyjadrení nižšie než sedemnásobok rozpočtových prostriedkov prijatých v rámci rozpočtu na rok 2011 na pomoc pre najodkázanejšie osoby.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3
3.  Komisia prijme pomocou vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým stanovuje ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských štátov v súlade s článkom 84 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. ... (NSU) bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 tohto článku, pričom zohľadňuje tieto ukazovatele stanovené Eurostatom:
3.  Komisia prijme pomocou vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým stanovuje ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských štátov v súlade s článkom 84 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. ... (NSU) bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 tohto článku, na základe najaktuálnejších ukazovateľov stanovených Eurostatom, ktoré sa týkajú:
(a) populácia, ktorá trpí vážnou materiálnou depriváciou
a) počtu obyvateľov trpiacich vážnou materiálnou depriváciou vyjadreného ako percentuálny podiel z celkovej populácie,
(b) populácia, ktorá žije v domácnostiach s veľmi nízkou pracovnou intenzitou.
b) zmien v počte obyvateľov žijúcich v domácnostiach s veľmi nízkou pracovnou intenzitou.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 7
1.  Každý členský štát predkladá Komisii jeden operačný program vzťahujúci sa na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V programe sú zahrnuté tieto body:
1.  Každý členský štát predkladá Komisii jeden operačný program vzťahujúci sa na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V programe sú zahrnuté tieto body:
-a) výška pridelenej sumy, ktorá sa ide použiť;
(a) identifikácia a odôvodnenie výberu typu(-ov) materiálnej deprivácie, ktorá je predmetom opatrení v rámci operačného programu, a opis každého typu predmetnej materiálnej deprivácie, hlavných charakteristických znakov a cieľov distribúcie potravín alebo tovaru a sprievodných opatrení, ktoré sa majú stanoviť, s ohľadom na výsledky hodnotenia ex ante vykonaného v súlade s článkom 14;
a) odôvodnenie výberu typu(-ov) materiálnej deprivácie, ktorá je predmetom opatrení, a opis hlavných charakteristických znakov operačného programu s ohľadom na výsledky hodnotenia ex ante vykonaného v súlade s článkom 14;
(b) opis zodpovedajúcej(-ich) vnútroštátnej(-ych) schémy(schém) pre každý typ predmetnej materiálnej deprivácie;
b) opis zodpovedajúcej(-ich) vnútroštátnej(-ych) schémy(schém) pre každý typ predmetnej materiálnej deprivácie;
(c) opis mechanizmu na stanovenie kritérií oprávnenosti pre najodkázanejšie osoby a v prípade potreby rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;
c) opis mechanizmu na stanovenie kritérií oprávnenosti pre najodkázanejšie osoby a v prípade potreby rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;
(d) kritériá výberu operácií a opis mechanizmov výberu a v prípade potreby ich rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;
d) kritériá výberu operácií a opis mechanizmov výberu a v prípade potreby ich rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;
(e) kritériá výberu partnerských organizácií a v prípade potreby ich rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;
e) kritériá výberu partnerských organizácií a v prípade potreby ich rozdelenie podľa typu predmetnej materiálnej deprivácie;
(f) opis mechanizmov používaných na zabezpečenie komplementárnosti s Európskym sociálnym fondom;
f) opis mechanizmov používaných na zabezpečenie komplementárnosti s Európskym sociálnym fondom, pričom sú zreteľne oddelené činnosti, ktoré súvisia s týmito dvoma fondmi;
fa) opis konkrétnych navrhovaných opatrení a pridelených finančných prostriedkov, aby boli splnené zásady uvedené v článku 5;
(g) opis ustanovení o realizácii operačného programu s identifikáciou riadiaceho subjektu, v uplatniteľnom prípade certifikačného orgánu, orgánu auditu a subjektu, ktorému má Komisia vyplácať platby, ako aj opis postupu monitorovania;
g) opis ustanovení o realizácii operačného programu s identifikáciou riadiaceho subjektu, v uplatniteľnom prípade certifikačného orgánu, orgánu auditu a subjektu, ktorému má Komisia vyplácať platby, ako aj opis postupu monitorovania;
(h) opis opatrení prijatých s cieľom zapojiť príslušné regionálne, miestne a iné subjekty verejného sektora, ako aj subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť a subjekty zodpovedné za podporu rovnosti a nediskriminácie pri vypracúvaní operačného programu;
h) opis opatrení prijatých s cieľom zapojiť príslušné regionálne, miestne a iné subjekty verejného sektora, ako aj subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť a subjekty zodpovedné za podporu rovnosti a nediskriminácie pri vypracúvaní operačného programu;
(i) opis plánovaného využitia technickej pomoci v súlade s článkom 25 ods. 2 vrátane opatrení na posilnenie administratívnej kapacity príjemcov v súvislosti s realizáciou operačného programu;
i) opis plánovaného využitia technickej pomoci v súlade s článkom 25 ods. 2 vrátane opatrení na posilnenie administratívnej kapacity príjemcov v súvislosti s realizáciou operačného programu;
(j) plán financovania, ktorý zahŕňa tieto tabuľky:
j) plán financovania, ktorý zahŕňa tieto tabuľky:
(i) tabuľku, v ktorej je na každý rok v súlade s článkom 18 uvedená suma predpokladaných finančných prostriedkov na podporu z fondu a spolufinancovanie v súlade s článkom 18;
i) tabuľku, v ktorej je na každý rok v súlade s článkom 18 uvedená suma predpokladaných finančných prostriedkov na podporu z fondu a spolufinancovanie v súlade s článkom 18;
(ii) tabuľku, v ktorej sa pre celé programové obdobie uvádza suma celkových finančných prostriedkov na podporu v rámci operačného programu pri každom typu predmetnej materiálnej deprivácie, ako aj zodpovedajúce sprievodné opatrenia.
ii) tabuľku, v ktorej sa pre celé programové obdobie uvádza suma celkových finančných prostriedkov na podporu v rámci operačného programu pri každom typu predmetnej materiálnej deprivácie, ako aj zodpovedajúce sprievodné opatrenia.
Partnerské organizácie uvedené v písm. e), ktoré priamo poskytujú potraviny alebo tovar, realizujú činnosti dopĺňajúce poskytovanie materiálnej podpory zamerané na sociálne začlenenie najodkázanejších osôb, a to bez ohľadu na to, či fond tieto činnosti podporuje.

Partnerské organizácie uvedené v písmene e), ktoré priamo poskytujú potraviny a/alebo základnú materiálnu pomoc, realizujú samy alebo v spolupráci s inými organizáciami činnosti dopĺňajúce poskytovanie potravinovej pomoci zamerané na sociálne začlenenie najodkázanejších osôb, a to bez ohľadu na to, či fond tieto činnosti podporuje.

2.  Operačné programy vypracúvajú členské štáty alebo ktorýkoľvek nimi vymenovaný subjekt v spolupráci s príslušnými regionálnymi, miestnymi a inými subjektmi verejného sektora, ako aj subjektmi zastupujúcimi občiansku spoločnosť a subjektmi zodpovednými za podporu rovnosti a nediskriminácie.
2.  Operačné programy vypracúvajú členské štáty alebo ktorýkoľvek nimi vymenovaný subjekt v spolupráci s príslušnými regionálnymi, miestnymi a inými subjektmi verejného sektora, ako aj príslušnými zainteresovanými stranami. Členské štáty zabezpečia, aby boli operačné programy úzko prepojené s vnútroštátnymi politikami v oblasti sociálneho začleňovania.
3.  Členské štáty vypracúvajú operačné programy v súlade so vzorom uvedeným v prílohe I.
3.  Členské štáty vypracúvajú operačné programy v súlade so vzorom uvedeným v prílohe I.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
1.  Členský štát môže predložiť žiadosť o zmenu a doplnenie operačného programu. K žiadosti priloží upravený operačný program a odôvodnenie vykonaných zmien a doplnení.
(Netýka sa slovenskej verzie).
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 10
Platforma

Výmena osvedčených postupov

Komisia zriadi platformu na úrovni Únie, ktorá umožní výmenu skúseností, vytváranie kapacít a budovanie sietí, ako aj šírenie relevantných výstupov v oblasti nefinančnej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Komisia umožní výmenu skúseností, vytváranie kapacít, budovanie sietí a sociálnu inováciu na úrovni Únie, a tým prepojí partnerské organizácie a ďalšie príslušné zainteresované strany zo všetkých členských štátov.

Okrem toho Komisia aspoň raz za rok konzultuje s organizáciami, ktoré zastupujú partnerské organizácie na úrovni Únie, o realizácii podpory z fondu.

Okrem toho Komisia aspoň raz za rok konzultuje s organizáciami, ktoré zastupujú partnerské organizácie na úrovni Únie, o realizácii podpory z fondu a následne v náležitom čase podá správu Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia zároveň umožní šírenie príslušných výsledkov, správ a informácií vo vzťahu k fondu prostredníctvom internetu.

Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 11
1.  Od roku 2012 predkladajú členské štáty Komisii do 30. júna každého roku ročnú správu o realizácii operačného programu počas predchádzajúceho rozpočtového roka.
1.  Od roku 2015 do roku 2022 predkladajú členské štáty Komisii každý rok do 30. júna výročnú správu o realizácii operačného programu počas predchádzajúceho rozpočtového roka.
2.  Členské štáty vypracúvajú ročné správy o realizácii podľa vzoru prijatého Komisiou vrátane zoznamu spoločných ukazovateľov vstupov a výstupov.
2.  Členské štáty vypracúvajú ročné správy o realizácii podľa vzoru prijatého Komisiou vrátane zoznamu spoločných ukazovateľov vstupov a výstupov.
K týmto ukazovateľom patria:

a) aktuálne zmeny vo výdavkoch v rámci sociálnej politiky na riešenie vážnej materiálnej deprivácie, a to v absolútnych číslach, vo vzťahu k HDP a vo vzťahu k celkovým verejným výdavkom;
b) aktuálne zmeny v právnych predpisoch sociálnej politiky týkajúcich sa prístupu príjemcov a ostatných organizácií, ktoré bojujú proti vážnej materiálnej deprivácii, k financovaniu.
3.  Ročné správy o realizácii sa prijímajú za podmienky, že obsahujú všetky požadované informácie podľa vzoru uvedeného v odseku 2 vrátane spoločných ukazovateľov. V prípade, že Komisia ročnú správu o realizácii neprijme, informuje o tom príslušný členský štát do 15 pracovných dní od dátumu doručenia ročnej správy o realizácii. Ak Komisia nezašle uvedenú informáciu v stanovenej lehote, správa sa pokladá za prijatú.
3.  Ročné správy o realizácii sa prijímajú za podmienky, že obsahujú všetky požadované informácie podľa vzoru uvedeného v odseku 2 vrátane spoločných ukazovateľov. V prípade, že Komisia ročnú správu o realizácii neprijme, informuje o tom príslušný členský štát do 15 pracovných dní od dátumu doručenia ročnej správy o realizácii. Ak Komisia nezašle uvedenú informáciu v stanovenej lehote, správa sa pokladá za prijatú.
4.  Komisia preskúma ročnú správu o realizácii a do dvoch mesiacov od jej doručenia informuje členský štát o svojich pripomienkach.
4.  Komisia preskúma ročnú správu o realizácii a do dvoch mesiacov od jej doručenia informuje členský štát o svojich pripomienkach.
Ak Komisia neposkytne tieto pripomienky v uvedenej lehote, správy sa považujú za prijaté.

Ak Komisia neposkytne tieto pripomienky v uvedenej lehote, správy sa považujú za prijaté.

5.  Členský štát predloží záverečnú správu o realizácii operačného programu do 30. septembra 2023.
5.  Členský štát predloží záverečnú správu o realizácii operačného programu do 30. septembra 2023.
Členské štáty vypracúvajú záverečnú správu o realizácii podľa vzoru prijatého Komisiou.

Členské štáty vypracúvajú záverečnú správu o realizácii podľa vzoru prijatého Komisiou.

Komisia preskúma záverečnú správu o realizácii a do piatich mesiacov od jej doručenia informuje členský štát o svojich pripomienkach.

Komisia preskúma záverečnú správu o realizácii a do piatich mesiacov od jej doručenia informuje členský štát o svojich pripomienkach.

Ak Komisia neposkytne tieto pripomienky v uvedenej lehote, správy sa považujú za prijaté.

Ak Komisia neposkytne tieto pripomienky v uvedenej lehote, správy sa považujú za prijaté.

6.  Komisia prijme vzor ročnej správy o realizácii vrátane zoznamu spoločných ukazovateľov a vzor záverečnej správy o realizácii prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 60 ods. 2.
6.  Komisia prijme vzor ročnej správy o realizácii vrátane zoznamu spoločných ukazovateľov a vzor záverečnej správy o realizácii prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 60 ods. 2.
7.  Komisia môže členskému štátu adresovať pripomienky týkajúce sa realizácie operačného programu. Riadiaci subjekt do troch mesiacov informuje Komisiu o prijatých nápravných opatreniach.
7.  Komisia môže členskému štátu adresovať pripomienky týkajúce sa realizácie operačného programu. Riadiaci subjekt do troch mesiacov informuje Komisiu o prijatých nápravných opatreniach.
8.  Riadiaci subjekt uverejní zhrnutie obsahu každej ročnej a záverečnej správy o realizácii.
8.  Riadiaci subjekt uverejní zhrnutie obsahu každej ročnej a záverečnej správy o realizácii.
8a.  Komisia v náležitom čase predloží zhrnutie výročných správ o vykonávaní a záverečných správ o vykonávaní Európskemu parlamentu a Rade.
8b.  Postup týkajúci sa správ o vykonávaní nesmie byť neprimeraný v porovnaní s pridelenými finančnými prostriedkami a vzhľadom na povahu podpory a nesmie spôsobovať zbytočnú administratívnu záťaž.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 12
Bilaterálne stretnutie venované zhodnoteniu

Bilaterálne stretnutia venované zhodnoteniu

1.  V období rokov 2014 až 2022 sa Komisia každoročne stretáva s každým členským štátom, pokiaľ sa nedohodnú inak, aby zhodnotila priebeh realizácie operačného programu, pričom v uplatniteľnom prípade berie do úvahy ročnú správu o realizácii a pripomienky Komisie uvedené v článku 11 ods. 7.
1.  V období rokov 2014 až 2022 sa Komisia každoročne stretáva s každým členským štátom, pokiaľ sa nedohodnú inak, aby zhodnotila priebeh realizácie operačného programu, pričom v uplatniteľnom prípade berie do úvahy ročnú správu o realizácii a pripomienky Komisie uvedené v článku 11 ods. 7.
2.  Bilaterálnemu stretnutiu venovanému zhodnoteniu predsedá Komisia.
2.  Bilaterálnemu stretnutiu venovanému zhodnoteniu predsedá Komisia.
3.  Členský štát zabezpečí, aby sa v súvislosti s pripomienkami Komisie po stretnutí prijali náležité následné kroky.
3.  Členský štát zabezpečí, aby sa v súvislosti s pripomienkami Komisie po stretnutí prijali náležité následné kroky, na ktoré sa odkáže v správe o vykonávaní na nasledujúci rok alebo prípadne na ďalšie roky.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 13
1.  Členské štáty poskytujú zdroje potrebné na vykonanie hodnotení a zabezpečujú zavedenie postupov, prostredníctvom ktorých možno vytvárať a zbierať údaje potrebné pri hodnoteniach vrátane údajov týkajúcich sa spoločných ukazovateľov uvedených v článku 11.
1.  Členské štáty poskytujú zdroje potrebné na vykonanie hodnotení a zabezpečujú zavedenie postupov, prostredníctvom ktorých možno vytvárať a zbierať údaje potrebné pri hodnoteniach vrátane údajov týkajúcich sa spoločných ukazovateľov uvedených v článku 11.
2.  Hodnotenia vykonávajú odborníci funkčne nezávislí od subjektov zodpovedných za realizáciu operačných programov. Všetky hodnotenia sa zverejnia v celom rozsahu.
2.  Hodnotenia vykonávajú odborníci funkčne nezávislí od subjektov zodpovedných za realizáciu operačných programov. Všetky hodnotenia sa zverejnia v celom rozsahu, v žiadnom prípade však nesmú zahŕňať informácie o totožnosti konečných príjemcov.
2a.  Hodnotenia nie sú v porovnaní s pridelenými finančnými prostriedkami a vzhľadom na povahu podpory príliš rozsiahle a nespôsobujú zbytočnú administratívnu záťaž.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 14
1.  Členské štáty vykonávajú hodnotenie ex ante operačného programu.
1.  Členské štáty vykonávajú hodnotenie ex ante operačného programu.
2.  Hodnotenie ex ante sa vykonáva v rámci zodpovednosti orgánu zodpovedného za prípravu operačných programov. Komisii sa predkladá súčasne s operačným programom a spolu so zhrnutím.
2.  Hodnotenie ex ante sa vykonáva v rámci zodpovednosti orgánu zodpovedného za prípravu operačných programov. Komisii sa predkladá súčasne s operačným programom a spolu so zhrnutím.
3.  V rámci hodnotení ex ante sa hodnotia tieto prvky:
3.  V rámci hodnotení ex ante sa hodnotia tieto prvky:
(a) prínos k hlavnému cieľu Únie, ktorým je znížiť do roku 2020 počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov s prihliadnutím na vybraný typ predmetnej materiálnej deprivácie a s ohľadom na situáciu v konkrétnom členskom štáte, pokiaľ ide o chudobu, sociálne vylúčenie a materiálnu depriváciu;
a) prínos k cieľu Únie, ktorým je znížiť do roku 2020 počet ľudí nachádzajúcich sa v situácii chudoby, ako aj počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov s prihliadnutím na vybratý typ predmetnej materiálnej deprivácie a s ohľadom na situáciu v konkrétnom členskom štáte, pokiaľ ide o chudobu, sociálne vylúčenie a materiálnu depriváciu;
aa) prínos k zníženiu plytvania potravinami;
(b) vnútorná súdržnosť navrhovaného operačného programu a jeho vzťah k iným relevantným finančným nástrojom;
b) vnútorná súdržnosť navrhovaného operačného programu a jeho vzťah k iným relevantným finančným nástrojom;
(c) konzistentnosť prideľovania rozpočtových prostriedkov s cieľmi operačného programu;
c) súlad prideľovania rozpočtových prostriedkov s cieľmi operačného programu;
(d) príspevok očakávaných výstupov k výsledkom;
d) prínos očakávaných výstupov k splneniu cieľov fondu;
da) účinné zapojenie príslušných zainteresovaných strán do vypracovania a realizácie operačného programu;
(e) vhodnosť postupov monitorovania operačného programu a zbierania údajov potrebných na vykonanie hodnotení.
e) vhodnosť postupov monitorovania operačného programu a zbierania údajov potrebných na vykonanie hodnotení.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 15
1.  Počas programového obdobia môže riadiaci subjekt vykonávať hodnotenia s cieľom posúdiť účinnosť a efektívnosť operačného programu.
1.  Počas programového obdobia riadiaci subjekt posúdi účinnosť a efektívnosť operačného programu.
2.  Riadiaci subjekt uskutoční v rokoch 2017 a 2021 štruktúrovaný prieskum o konečných príjemcoch podľa vzoru, ktorý stanoví Komisia. Komisia prijme uvedený vzor prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 60 ods. 2.
2.  Riadiaci subjekt uskutoční v rokoch 2017 a 2021 štruktúrovaný prieskum o konečných príjemcoch podľa vzoru, ktorý stanoví Komisia. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví tento vzor, po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 60 ods. 2.
3.  Komisia môže vykonať hodnotenie operačného programu z vlastnej iniciatívy.
3.  Komisia môže zhodnotiť operačné programy z vlastnej iniciatívy.
3a.  Komisia vypracuje hodnotenie fondu v polovici obdobia a zašle ho Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do marca 2018.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 16
Komisia vykonáva z vlastnej iniciatívy v úzkej spolupráci s členskými štátmi a s pomocou externých odborníkov hodnotenie ex post s cieľom posúdiť účinnosť a udržateľnosť dosiahnutých výsledkov a zmerať pridanú hodnotu fondu. Hodnotenie ex post sa vykoná do 31. decembra 2023.

Komisia vykonáva z vlastnej iniciatívy v úzkej spolupráci s členskými štátmi a s pomocou externých odborníkov hodnotenie ex post s cieľom posúdiť účinnosť a efektívnosť fondu a udržateľnosť dosiahnutých výsledkov a zmerať pridanú hodnotu fondu. Hodnotenie ex post sa vykoná do 31. decembra 2023.

Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 17
1.  Členské štáty poskytujú informácie o činnostiach podporovaných z fondu a zároveň tieto činnosti propagujú. Informácie sú určené najodkázanejším osobám, médiám a širokej verejnosti. Podčiarkuje sa v nich úloha Únie a zabezpečuje zviditeľnenie príspevku z fondu.
1.  Komisia a členské štáty poskytujú informácie o činnostiach podporovaných z fondu a zároveň tieto činnosti propagujú. Informácie sú určené najmä najodkázanejším osobám, ako aj širokej verejnosti a médiám. Podčiarkuje sa v nich úloha Únie a zabezpečuje zviditeľnenie príspevku z fondu, od členských štátov a partnerských organizácií v súvislosti s cieľmi sociálnej súdržnosti Únie, a to bez stigmatizácie konečných prijímateľov.
2.  S cieľom zabezpečiť transparentnosť pri podpore fondu riadiaci subjekt uchováva zoznam operácií podporených fondom vo formáte CSV alebo XML dostupný na webovej stránke. Tento zoznam zahŕňa prinajmenšom informácie, ako je meno príjemcu, adresa príjemcu a pridelená suma zo zdrojov Únie, ako aj typ predmetnej materiálnej deprivácie.
2.  S cieľom zabezpečiť transparentnosť pri podpore fondu riadiaci subjekt uchováva zoznam operácií podporených fondom vo formáte CSV alebo XML dostupný na webovej stránke. Tento zoznam zahŕňa prinajmenšom informácie, ako je meno príjemcu, adresa príjemcu a pridelená suma zo zdrojov Únie, ako aj typ predmetnej materiálnej deprivácie.
Uvedený zoznam operácií sa aktualizuje aspoň raz za dvanásť mesiacov.

Uvedený zoznam operácií sa aktualizuje aspoň raz za dvanásť mesiacov.

3.  Počas realizácie operácie príjemcovia a partnerské organizácie informujú verejnosť o podpore získanej z fondu tak, že umiestnia aspoň jeden plagát s informáciami o operácii (s veľkosťou aspoň A3) a o finančnej podpore z Únie na také miesto, kde ho verejnosť ľahko uvidí, a na každé miesto poskytovania potravín a tovaru. Takisto informujú o každom sprievodnom opatrení, pokiaľ je to v rámci distribúcie možné.
3.  Počas realizácie operácie príjemcovia a partnerské organizácie informujú verejnosť o podpore získanej z fondu tak, že umiestnia aspoň jeden plagát s informáciami o operácii (s veľkosťou aspoň A3) a o finančnej podpore z Únie alebo zástavu Únie primeranej veľkosti na také miesto, kde ho verejnosť ľahko uvidí, a na každé miesto poskytovania potravín a/alebo základnej materiálnej pomoci. Takisto informujú o každom sprievodnom opatrení, pokiaľ je to v rámci distribúcie možné, a to bez stigmatizácie konečných príjemcov.
Uvedení príjemcovia a partnerské organizácie, ktoré majú webové stránky, takisto uverejňujú krátky opis operácií vrátane ich cieľov a výsledkov, pričom vyzdvihujú finančnú pomoc Únie.

Uvedení príjemcovia a partnerské organizácie, ktoré majú webové stránky, takisto uverejňujú krátky opis operácií vrátane ich cieľov a výsledkov, pričom vyzdvihujú finančnú pomoc Únie.

4.  Pri všetkých informačných a komunikačných opatreniach, ktoré vykonávajú príjemcovia a partnerské organizácie, sa uvádza podpora z fondu pre danú operáciu zobrazením znaku Európskej únie spolu s odkazom na Úniu a fond.
4.  Pri všetkých informačných a komunikačných opatreniach, ktoré vykonávajú príjemcovia a partnerské organizácie, sa uvádza podpora z fondu pre danú operáciu zobrazením znaku Európskej únie spolu s odkazom na Úniu a fond.
5.  Riadiaci subjekt informuje príjemcov o uverejnení zoznamu operácií v súlade s odsekom 2. Riadiaci subjekt poskytuje informácie a propagačné materiály vrátane vzorov v elektronickej forme, čím pomáha príjemcom a partnerským organizáciám plniť svoje povinnosti, ako sa stanovuje v odseku 3.
5.  Riadiaci subjekt informuje príjemcov o uverejnení zoznamu operácií v súlade s odsekom 2. Riadiaci subjekt poskytuje informácie a propagačné materiály vrátane vzorov v elektronickej forme, čím pomáha príjemcom a partnerským organizáciám plniť svoje povinnosti, ako sa stanovuje v odseku 3.
6.  Pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto článku riadiaci subjekt, ako aj príjemcovia a partnerské organizácie postupujú v súlade so smernicou 95/46/ES.
6.  Pri spracúvaní osobných údajov podľa článkov 13 až 17 riadiaci subjekt, ako aj príjemcovia a partnerské organizácie postupujú v súlade so smernicou 95/46/ES.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 18
1.  Miera spolufinancovania na úrovni operačného programu nepresiahne 85 % oprávnených verejných výdavkov.
1.  Miera spolufinancovania na úrovni operačného programu dosahuje 85 % oprávnených verejných výdavkov. Možno ju zvýšiť za podmienok uvedených v článku 19 ods. 1. Členské štáty môžu slobodne podporovať činnosť fondu pomocou dodatočných vnútroštátnych prostriedkov.
1a.  Príjemcovia v žiadnom prípade nespolufinancujú operácie fondu.
2.  V rozhodnutí Komisie, ktorým sa prijíma operačný program, sa stanovuje miera spolufinancovania operačného programu a maximálna výška podpory z fondu.
2.  V rozhodnutí Komisie, ktorým sa prijíma operačný program, sa stanovuje miera spolufinancovania operačného programu a maximálna výška podpory z fondu.
3.  Opatrenia súvisiace s technickou pomocou vykonávané na podnet Komisie alebo v mene Komisie môžu byť financované vo výške 100 %.
3.  Opatrenia súvisiace s technickou pomocou vykonávané na podnet Komisie alebo v mene Komisie môžu byť financované vo výške 100 %.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 19
1.  Na požiadanie členského štátu môžu byť priebežné platby a platby konečného zostatku zvýšené o 10 percentuálnych bodov nad mieru spolufinancovania vzťahujúcu sa na operačný program. Zvýšená miera, ktorá nesmie prekročiť 100 %, sa uplatňuje na žiadosti o platbu týkajúcu sa účtovného obdobia, v ktorom členský štát predložil svoju žiadosť, a v nasledujúcich účtovných obdobiach, počas ktorých členský štát spĺňa jednu z týchto podmienok:
1.  Na požiadanie členského štátu môžu byť priebežné platby a platby konečného zostatku zvýšené o 10 percentuálnych bodov nad mieru spolufinancovania vzťahujúcu sa na operačný program. Zvýšená miera, ktorá nesmie prekročiť 100 %, sa uplatňuje na žiadosti o platbu týkajúcu sa účtovného obdobia, v ktorom členský štát predložil svoju žiadosť, a v nasledujúcich účtovných obdobiach, počas ktorých členský štát spĺňa jednu z týchto podmienok:
(a). príslušný členský štát prijal euro a dostáva makrofinančnú pomoc od Únie podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 407/2010;
a). príslušný členský štát prijal euro a dostáva makrofinančnú pomoc od Únie podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 407/2010;
(b) príslušný členský štát neprijal euro a dostáva strednodobú finančnú pomoc v súlade s nariadením Rady (ES) č. 332/2002;
b) príslušný členský štát neprijal euro a dostáva strednodobú finančnú pomoc v súlade s nariadením Rady (ES) č. 332/2002;
(c) finančná pomoc sa mu poskytuje v súlade so Zmluvou o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu.
c) finančná pomoc sa mu poskytuje v súlade so Zmluvou o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu.
2.  Bez ohľadu na odsek 1 podpora Únie vo forme priebežných platieb a platieb konečného zostatku nesmie byť vyššia ako verejná podpora a maximálna výška podpory z fondu, ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľuje operačný program.
2.  Bez ohľadu na odsek 1, podpora Únie vo forme priebežných platieb a platieb konečného zostatku nesmie byť vyššia ako verejná a/alebo súkromná podpora a maximálna výška podpory z fondu, ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľuje operačný program.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 21
1.  Operácie podporované operačným programom sa realizujú v členskom štáte, na ktorý sa vzťahuje daný operačný program.
1.  Operácie podporované operačným programom sa realizujú v členskom štáte, na ktorý sa vzťahuje daný operačný program.
2.  Operácie môžu dostať podporu z operačného programu za predpokladu, že boli vybraté v súlade so spravodlivým a transparentným postupom na základe kritérií stanovených v operačnom programe.
2.  Operácie môžu dostať podporu z operačného programu za predpokladu, že boli vybraté v súlade so spravodlivým a transparentným postupom na základe kritérií stanovených v operačnom programe.
3.  Potraviny a tovar pre bezdomovcov alebo pre deti môžu nakúpiť samotné partnerské organizácie.
3.  Potraviny a/alebo predmety základnej materiálnej pomoci na osobné použitie pre konečných príjemcov môžu nakúpiť samotné partnerské organizácie.
Môže ich nakúpiť aj subjekt verejného sektora, ktorý ich bezplatne poskytne partnerským organizáciám. V takom prípade sa potraviny môžu získať z používania, spracúvania alebo predaja výrobkov v intervenčných zásobách, ktoré sa dajú k dispozícii v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov] za predpokladu, že je to ekonomicky najvýhodnejšia možnosť a nespôsobí neprimerané oneskorenie pri dodávke potravín partnerským organizáciám. Sumy z transakcie súvisiacej s uvedenými zásobami sa použijú v prospech najodkázanejších osôb a ich použitie nesmie viesť k zredukovaniu povinnosti členských štátov spolufinancovať program, stanovenej v článku 18 tohto nariadenia.

Môže ich nakúpiť aj subjekt verejného sektora, ktorý ich bezplatne poskytne partnerským organizáciám. Partnerské organizácie môžu navyše distribuovať dodávky potravín pochádzajúce z iných zdrojov vrátane intervenčných zásob, ktoré sa dajú k dispozícii v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov].

Komisia uplatňuje postupy prijaté podľa článku 19 písm. e) nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov], podľa ktorého sa výrobky v intervenčných zásobách môžu používať, spracúvať alebo predávať na účely tohto nariadenia s cieľom zabezpečiť čo možno najúčinnejšie využitie intervenčných zásob a ziskov z nich.

Komisia uplatňuje postupy prijaté podľa článku 19 písm. e) nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov], podľa ktorého sa výrobky v intervenčných zásobách môžu používať, spracúvať alebo predávať na účely tohto nariadenia s cieľom zabezpečiť čo možno najúčinnejšie využitie intervenčných zásob a ziskov z nich.

4.  Materiálna pomoc sa distribuuje najodkázanejším osobám bezplatne.
4.  Potraviny a/alebo predmety základnej materiálnej pomoci sa distribuujú najodkázanejším osobám bezplatne, a to bez výnimky.
5.  Operácia podporovaná z fondu nedostáva podporu zo žiadneho iného nástroja Únie.
5.  Operácia podporovaná z fondu nedostáva podporu zo žiadneho iného nástroja Únie, aby sa zabránilo dvojitému financovaniu. Príjemcom však nemožno zabrániť, aby sa uchádzali o využívanie iných európskych fondov, napríklad ESF, s cieľom uskutočniť doplnkové kroky zamerané na riešenie pomoci v chudobe a sociálneho začleňovania.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 24
1.  Náklady oprávnené na podporu z operačného programu sú:
1.  Náklady oprávnené na podporu z operačného programu sú:
(a) náklady na nákup potravín a základného spotrebného tovaru na osobné použitie pre bezdomovcov alebo deti;
a) náklady na nákup potravín a predmetov základnej materiálnej pomoci na osobné použitie pre konečných príjemcov;
(b) ak potraviny alebo základný spotrebný tovar na osobné použitie pre bezdomovcov alebo deti nakupuje subjekt verejného sektora, ktorý ich poskytne partnerským organizáciám, náklady na prepravu potravín alebo tovaru do skladov partnerských organizácií v paušálnej sadzbe 1 % nákladov uvedených v písm. a);
b) ak potraviny alebo základný spotrebný tovar na osobné použitie pre konečných príjemcov nakupuje subjekt verejného sektora, ktorý ich poskytne partnerským organizáciám, náklady na prepravu predmetov základnej materiálnej pomoci alebo tovaru do skladov partnerských organizácií v paušálnej sadzbe 1 % nákladov uvedených v písm. a);
(c) administratívne náklady, náklady na dopravu a skladovanie vzniknuté partnerským organizáciám v paušálnej sadzbe 5 % nákladov uvedených v písm. a);
c) administratívne náklady, náklady na dopravu a skladovanie vzniknuté partnerským organizáciám v paušálnej sadzbe 5 % nákladov uvedených v písm. a) alebo 5 % hodnoty intervenčných zásob potravín prevedených podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. ../....[o jednotnej spoločnej organizácii trhov];
ca) administratívne náklady, náklady na dopravu a skladovanie vzniknuté partnerským organizáciám v súvislosti so zberom potravinového odpadu.
(d) náklady na činnosti, ktorých cieľom je sociálne začlenenie, realizované a vykázané partnerskými organizáciami poskytujúcimi priamu materiálnu pomoc najodkázanejším osobám v paušálnej sadzbe 5 % nákladov uvedených v písm. a);
d) náklady na činnosti, ktorých cieľom je sociálne začlenenie, realizované a vykázané partnerskými organizáciami poskytujúcimi priamu alebo nepriamu základnú materiálnu pomoc konečným príjemcom v paušálnej sadzbe 5 % nákladov uvedených v písm. a);
(e) náklady vynaložené podľa článku 25.
e) náklady vynaložené podľa článku 25.
2.  Na podporu z operačného programu nie sú oprávnené tieto náklady:
2.  Na podporu z operačného programu nie sú oprávnené tieto náklady:
(a) úrok z dlhu;
a) úrok z dlhu;
(b) náklady na použitý tovar;
b) náklady na použitý tovar;
(c) daň z pridanej hodnoty. Sumy DPH sú však oprávnené, ak nie sú vymáhateľné v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov o DPH a ak sú zaplatené príjemcom, ktorý nie je nezdaniteľnou osobou, ako sa vymedzuje v článku 13 ods. 1 prvom pododseku smernice Rady 2006/112/ES.
c) daň z pridanej hodnoty. Sumy DPH sú však oprávnené, ak nie sú vymáhateľné v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov o DPH a ak sú zaplatené príjemcom, ktorý nie je nezdaniteľnou osobou, ako sa vymedzuje v článku 13 ods. 1 prvom pododseku smernice Rady 2006/112/ES.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 4
4.  Členský štát vymenuje vnútroštátny subjekt alebo orgán verejného sektora, funkčne nezávislý od riadiaceho subjektu a certifikačného orgánu, za orgán auditu.
4.  Členský štát vymenuje vnútroštátny subjekt alebo orgán verejného sektora, funkčne nezávislý od riadiaceho subjektu a certifikačného orgánu, za orgán auditu. Za orgán auditu možno vymenovať vnútroštátnu kontrolnú inštitúciu alebo vnútroštátny dvor audítorov.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 4 – písmeno e
(o) vypracuje vyhlásenie o riadení a ročný súhrn, ako sa uvádza v článku 56 ods. 5 písm. a) a b) nariadenia o o rozpočtových pravidlách.
e) vypracuje vyhlásenie o riadení a ročný súhrn, ako sa uvádza v článku 59 ods. 5 písm. a) a b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – bod 2
2. vypracúvanie ročnej účtovnej závierky uvedenej v článku 56 ods. 5 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách;
2. vypracúvanie ročnej účtovnej závierky uvedenej v článku 59 ods. 5 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách;
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – bod 8
8. vedenie záznamov o vymáhateľných sumách a sumách odobratých po zrušení celého príspevku na operáciu alebo jeho časti. Vrátené sumy sa vyplácajú naspäť do všeobecného rozpočtu Únie pred ukončením operačného programu tak, že sa odpočítajú z nasledujúceho výkazu výdavkov a príjmov.
8. vedenie záznamov o vymáhateľných sumách a sumách odobratých po zrušení celého príspevku na operáciu alebo jeho časti. Vrátené sumy sa vyplácajú naspäť do fondu pred ukončením operačného programu tak, že sa odpočítajú z nasledujúceho výkazu výdavkov a príjmov.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 4
4.  Do šiestich mesiacov od prijatia operačného programu orgán auditu vypracuje stratégiu auditu pre výkon auditov. V rámci stratégie auditu sa stanoví metodika vykonávania auditov, metóda výberu vzorky pre audity operácií a plán auditov na aktuálne účtovné obdobie a dve nasledujúce účtovné obdobia. Stratégia auditu sa aktualizuje každý rok od roku 2016 do roku 2022 vrátane. Orgán auditu predkladá Komisii na požiadanie stratégiu auditu.
4.  Do šiestich mesiacov od prijatia operačného programu orgán auditu vypracuje stratégiu auditu pre výkon auditov. V rámci stratégie auditu sa stanoví metodika vykonávania auditov, metóda výberu vzorky pre audity operácií a plán auditov na aktuálne účtovné obdobie a dve nasledujúce účtovné obdobia. Stratégia auditu sa aktualizuje každý rok od roku 2016 do roku 2022 vrátane. Orgán auditu predkladá Komisii stratégiu auditu. Komisia je oprávnená požadovať, aby orgán auditu vykonal vo svojej stratégii auditu zmeny, ktoré sú podľa jej názoru nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby boli audity vykonávané náležite a v súlade s medzinárodne uznávanými normami pre audit. Komisia tým zabezpečí, aby bol audit výkonnosti v dostatočnej miere zohľadnený.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a
(r) stanovisko audítora v súlade s článkom 56 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;
a) stanovisko audítora v súlade s článkom 59 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 3
3.  Komisia môže od členského štátu vyžadovať, aby prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného fungovania svojich systémov riadenia a kontroly alebo správnosti výdavkov v súlade s týmto nariadením.
3.  Komisia od členských štátov vyžaduje, aby prijali opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného fungovania svojich systémov riadenia a kontroly alebo správnosti výdavkov v súlade s týmto nariadením
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1
Rozpočtové záväzky Únie, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé operačné programy, sú v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 rozdelené na ročné splátky. Rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma operačný program, predstavuje finančné rozhodnutie v zmysle článku 81 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách a po oznámení danému členskému štátu právny záväzok v zmysle uvedeného nariadenia.

Rozpočtové záväzky Únie, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé operačné programy, sú v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 rozdelené na ročné splátky. Rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma operačný program, predstavuje finančné rozhodnutie v zmysle článku 84 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách a po oznámení danému členskému štátu právny záväzok v zmysle uvedeného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1
1.  Od roku 2015 do roku 2022 vrátane predkladajú menované subjekty Komisii každoročne do 15. februára roku nasledujúceho po konci účtovného obdobia tieto dokumenty a informácie v súlade s článkom 56 nariadenia o rozpočtových pravidlách:
1.  Od roku 2015 do roku 2022 vrátane predkladajú menované subjekty Komisii každoročne do 15. februára roku nasledujúceho po konci účtovného obdobia tieto dokumenty a informácie v súlade s článkom 59 nariadenia o rozpočtových pravidlách:
(dd) overenú ročnú účtovnú závierku príslušných subjektov menovaných podľa článku 32, ako sa uvádza v článku 56 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;
a) overenú ročnú účtovnú závierku príslušných subjektov menovaných podľa článku 32, ako sa uvádza v článku 59 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;
(ee) vyhlásenie o riadení uvedené v článku 56 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;
b) vyhlásenie o riadení uvedené v článku 59 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;
(ff) ročný súhrn záverečných audítorských správ a vykonaných kontrol vrátane analýzy povahy a rozsahu chýb a slabín, ako aj prijaté alebo plánované nápravné opatrenia;
c) ročný súhrn záverečných audítorských správ a vykonaných kontrol vrátane analýzy povahy a rozsahu chýb a slabín, ako aj prijaté alebo plánované nápravné opatrenia;
(gg) stanovisko audítora vydané nezávislým menovaným orgánom auditu, ako sa uvádza v článku 56 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách, spolu so správou o kontrole, v ktorej sú uvedené zistenia vychádzajúce z auditov vykonaných za účtovné obdobie, na ktoré sa stanovisko vzťahuje.
d) stanovisko audítora vydané nezávislým menovaným orgánom auditu, ako sa uvádza v článku 59 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách, spolu so správou o kontrole, v ktorej sú uvedené zistenia vychádzajúce z auditov vykonaných za účtovné obdobie, na ktoré sa stanovisko vzťahuje.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1
1.  Riadiaci subjekt zabezpečuje, aby všetky podporné dokumenty o operáciách boli na požiadanie sprístupnené Komisii a Európskemu dvoru audítorov počas troch rokov. Toto trojročné obdobie plynie od 31. decembra roku, v ktorom Komisia prijala rozhodnutie o schválení účtovnej závierky podľa článku 47, alebo najneskôr odo dňa uhradenia konečného zostatku.
1.  Riadiaci subjekt zabezpečuje, aby všetky podporné dokumenty o operáciách boli na požiadanie sprístupnené Komisii a Európskemu dvoru audítorov počas piatich rokov. Toto päťročné obdobie plynie odo dňa uhradenia konečného zostatku.
Toto trojročné obdobie sa preruší buď v prípade súdneho alebo správneho konania, alebo na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie.

Toto päťročné obdobie sa preruší buď v prípade súdneho alebo správneho konania, alebo na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie.

Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 60 a (nový)
Článok 60a

Prechodné ustanovenia

Komisia a členské štáty zabezpečia prostredníctvom prechodných ustanovení, aby činnosti oprávnené na pomoc mohli začať od 1. januára 2014 aj v prípade, ak v tom čase ešte nebudú predložené operačné programy.

Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 61
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie podľa článku 57 ods. 2 druhého pododseku (A7-0183/2013).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia