Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0242(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0200/2012

Předložené texty :

A7-0200/2012

Rozpravy :

PV 11/06/2013 - 17
CRE 11/06/2013 - 17

Hlasování :

PV 12/06/2013 - 8.10
CRE 12/06/2013 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0259

Přijaté texty
PDF 389kWORD 25k
Středa, 12. června 2013 - Štrasburk
Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ***I
P7_TA(2013)0259A7-0200/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006 s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích (COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0560),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0248/2011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality francouzským národním shromážděním, nizozemským senátem, nizozemskou poslaneckou sněmovnou, portugalským parlamentem, rumunským senátem, slovenským parlamentem a švédským parlamentem a uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 30. května 2013 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0200/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise připojené k tomuto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. června 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006 s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích
P7_TC1-COD(2011)0242

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1051/2013.)PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍSpolečné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a KomiseEvropský parlament, Rada a Komise vítají přijetí nařízení, kterým se mění Schengenský hraniční kodex s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích, a nařízení o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis. Věří, že tyto nové mechanismy jsou náležitou reakcí na výzvu Evropské rady uvedenou v závěrech ze dne 24. června 2011, v nichž vybídla k posílení spolupráce a vzájemné důvěry mezi členskými státy v schengenského prostoru a k vytvoření účinného a spolehlivého systému sledování a hodnocení s cílem zajistit prosazování společných pravidel a posílení, přizpůsobení a rozšíření kritérií založených na acquis EU, a současně připomněla, že vnější hranice Evropy musí být řízeny účinným a soudržným způsobem, na základě společné odpovědnosti, solidarity a praktické spolupráce.Uvádějí, že tato změna Schengenského hraničního kodexu posílí koordinaci a spolupráci na úrovni Unie tím, že se stanoví na jedné straně stanoví kritéria pro jakékoli zavedení hraničních kontrol ze strany členských států a na druhé straně mechanismus na úrovni EU pro reakci na skutečně kritické situace, při nichž je ohroženo celkové fungování prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích.Zdůrazňují, že tento nový hodnotící systém představuje mechanismus na úrovni EU, který zahrne všechny aspekty schengenského acquis a zapojí odborníky z členských států, Komise a příslušných agentur EU.Jsou si vědomy, že jakýkoli budoucí návrh změny tohoto hodnotícího systému ze strany Komise bude předložen ke konzultaci Evropskému parlamentu, aby bylo před přijetím konečného znění v nejvyšší možné míře zohledněno jeho stanovisko.

Právní upozornění - Ochrana soukromí