Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0312(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0215/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0215/2013

Συζήτηση :

PV 11/06/2013 - 17
CRE 11/06/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2013 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0260

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 259kWORD 22k
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο
Θέσπιση μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν *
P7_TA(2013)0260A7-0215/2013
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν (10273/2013 – C7-0160/2013 – 2010/0312(NLE))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (10273/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 70 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση γνωμοδότησης που έλαβε από το Συμβούλιο (C7-0160/2013),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με την από 30 Μαΐου 2013 επιστολή ότι θα εγκρίνει την πράξη υπό τη μορφή που διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0215/2013),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣTO NOMOΘΕTΙKO ΨHΦΙΣMA

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή εκφράζουν ικανοποίηση για την έκδοση του κανονισμού που τροποποιεί τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν με σκοπό τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις καθώς και του κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για τον έλεγχο της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν. Εκτιμούν ότι οι εν λόγω νέοι μηχανισμοί ανταποκρίνονται δεόντως στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στα συμπεράσματα της 24ης Ιουνίου 2011 για την ενδυνάμωση της συνεργασίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών του χώρου Σένγκεν καθώς και για τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των κοινών κανόνων και θα ενισχύει, θα προσαρμόζει και θα διευρύνει τα βασιζόμενα στο κεκτημένο της ΕΕ κριτήρια, ενώ παράλληλα υπενθυμίζουν ότι η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο αποτελεσματικό και συνεκτικό και να εδράζεται στην κοινή ευθύνη, την αλληλεγγύη και την έμπρακτη συνεργασία.

Δηλώνουν ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν θα ενισχύσει το συντονισμό και τη συνεργασία στο επίπεδο της Ένωσης μέσω αφενός της θέσπισης κριτηρίων για το ενδεχόμενο επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων στα κράτη μέλη και, αφετέρου, μηχανισμού σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση πραγματικά κρίσιμων καταστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία του χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα χώρου.

Υπογραμμίζουν ότι αυτό το νέο σύστημα αξιολόγησης συνιστά μηχανισμό σε επίπεδο ΕΕ που θα καλύψει όλες τις πτυχές του κεκτημένου του Σένγκεν, και ότι θα συμμετέχουν σε αυτό εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, της Επιτροπής και των αρμόδιων οργανισμών της ΕΕ.

Αντιλαμβάνονται ότι τυχόν μελλοντική πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του εν λόγω συστήματος αξιολόγησης, θα πρέπει να υποβληθεί προς διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να ληφθεί υπόψη η γνώμη του στο μέγιστο δυνατό βαθμό, προτού εκδοθεί η τελική πράξη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου