Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0312(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0215/2013

Ingediende teksten :

A7-0215/2013

Debatten :

PV 11/06/2013 - 17
CRE 11/06/2013 - 17

Stemmingen :

PV 12/06/2013 - 8.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0260

Aangenomen teksten
PDF 196kWORD 21k
Woensdag 12 juni 2013 - Straatsburg
Instelling van een evaluatiemechanisme voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis *
P7_TA(2013)0260A7-0215/2013
Resolutie
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 juni 2013 over het ontwerp van verordening van de Raad over de instelling van een evaluatiemechanisme om de toepassing van het Schengenacquis te controleren (10273/2013 – C7-0160/2013 – 2010/0312(NLE))

(Bijzondere wetgevingsprocedure raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (10273/2013),

–  gezien artikel 70 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het verzoek om advies van de Raad (C7-0160/2013),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 30 mei 2013 om de handeling vast te stellen in de vorm waarin deze is doorgestuurd aan het Parlement,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0215/2013),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.


BIJLAGE BIJ DE ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zijn verheugd over de vaststelling van de verordening tot wijziging van de Schengengrenscode teneinde te voorzien in gemeenschappelijk regels inzake de tijdelijke herinvoering van grenstoezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden en van de verordening over de instelling van een evaluatie- en toezichtmechanisme voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis. Naar hun mening wordt met deze nieuwe mechanismen op passende wijze gehoor gegeven aan het verzoek van de Europese Raad in zijn conclusies van 24 juni 2011 om de samenwerking en het wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten in het Schengengebied te versterken en om een doeltreffend en betrouwbaar evaluatie- en toezichtmechanisme in het leven te roepen met het oog op de handhaving van gemeenschappelijke voorschriften en de versterking, aanpassing en uitbreiding van de criteria die gebaseerd zijn op het EU-acquis; daarbij wordt eraan herinnerd dat de buitengrenzen van Europa doeltreffend en consistent moeten worden beheerd, op basis van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, solidariteit en praktische samenwerking.

Zij verklaren dat deze wijziging van de Schengengrenscode de coördinatie en de samenwerking op Unieniveau zal versterken doordat enerzijds criteria worden vastgesteld voor de herinvoering van elke vorm van grenstoezicht door de lidstaten, terwijl anderzijds een EU-mechanisme wordt ingesteld waarmee gereageerd kan worden op werkelijk kritieke situaties, waarin het algehele functioneren van het gebied zonder binnengrenstoezicht gevaar loopt.

Zij wijzen erop dat dit nieuwe evaluatiesysteem een EU-mechanisme is dat alle aspecten van het Schengenacquis bestrijkt, en dat eraan zal worden meegewerkt door deskundigen uit de lidstaten, van de Commissie en van de betrokken EU-agentschappen.

Zij gaan ervan uit dat elk toekomstig Commissievoorstel tot wijziging van dit evaluatiesysteem voor raadpleging wordt voorgelegd aan het Europees Parlement, om vóór de vaststelling van de definitieve tekst zo veel mogelijk rekening te houden met diens opvattingen.

Juridische mededeling - Privacybeleid