Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0308(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0278/2012

Esitatud tekstid :

A7-0278/2012

Arutelud :

PV 11/06/2013 - 18
CRE 11/06/2013 - 18

Hääletused :

PV 12/06/2013 - 8.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0261

Vastuvõetud tekstid
PDF 191kWORD 40k
Kolmapäev, 12. juuni 2013 - Strasbourg
Teatavat liiki ettevõtjate finantsaruanded ja nendega seotud aruanded ***I
P7_TA(2013)0261A7-0278/2012
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 12. juuni 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta (COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0684),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 50 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0393/2011),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 29. märtsi 2012. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 19. juuli 2012. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 17. aprilli 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning väliskomisjoni, arengukomisjoni ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamusi (A7-0278/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 181, 21.6.2012, lk 84.
(2) ELT C 277, 13.9.2012, lk 171.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. juunil 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/…/EL, teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ
P7_TC1-COD(2011)0308

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2013/34/EL) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika