Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0308(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0278/2012

Ingediende teksten :

A7-0278/2012

Debatten :

PV 11/06/2013 - 18
CRE 11/06/2013 - 18

Stemmingen :

PV 12/06/2013 - 8.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0261

Aangenomen teksten
PDF 199kWORD 40k
Woensdag 12 juni 2013 - Straatsburg
Financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen ***I
P7_TA(2013)0261A7-0278/2012
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 juni 2013 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen (COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0684),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 50, lid1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0393/2011),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 29 maart 2012(1),

–  gezien het advies van het Comité de Regio's van 19 juli 2012(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 17 april 2013 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0278/2012),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 181 van 21.6.2012, blz. 84.
(2) PB C 277 van 13.9.2012, blz. 171.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 juni 2013 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2013/.../EU van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad
P7_TC1-COD(2011)0308

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn 2013/34/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid