Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0308(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0278/2012

Teksty złożone :

A7-0278/2012

Debaty :

PV 11/06/2013 - 18
CRE 11/06/2013 - 18

Głosowanie :

PV 12/06/2013 - 8.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0261

Teksty przyjęte
PDF 281kWORD 25k
Środa, 12 czerwca 2013 r. - Strasburg
Sprawozdania finansowe i powiązane sprawozdania niektórych rodzajów jednostek ***I
P7_TA(2013)0261A7-0278/2012
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011)0684),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 50 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0393/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 29 marca 2012 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 19 lipca 2012 r.(2),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 17 kwietnia 2013 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju, jak również Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0278/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 181 z 21.6.2012, s. 84.
(2) Dz.U. C 277 z 13.9.2012, s. 171.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 czerwca 2013 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/.../UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG
P7_TC1-COD(2011)0308

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2013/34/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności