Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0308(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0278/2012

Predkladané texty :

A7-0278/2012

Rozpravy :

PV 11/06/2013 - 18
CRE 11/06/2013 - 18

Hlasovanie :

PV 12/06/2013 - 8.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0261

Prijaté texty
PDF 279kWORD 36k
Streda, 12. júna 2013 - Štrasburg
Účtovné závierky a súvisiace výkazy určitých druhov podnikov ***I
P7_TA(2013)0261A7-0278/2012
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júna 2013 o návrhu smernice Európskeho Parlamentu a Rady o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich výkazoch určitých druhov podnikov (COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0684),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 50 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0393/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 29. marca 2012(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 19. júla 2012(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 17. apríla 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj a Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0278/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 84.
(2) Ú. v. EÚ C 277, 13.9.2012, s. 171.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. júna 2013 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/.../EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS
P7_TC1-COD(2011)0308

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2013/34/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia