Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0307(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0292/2012

Indgivne tekster :

A7-0292/2012

Forhandlinger :

PV 11/06/2013 - 18
CRE 11/06/2013 - 18

Afstemninger :

PV 12/06/2013 - 8.13
CRE 12/06/2013 - 8.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0262

Vedtagne tekster
PDF 104kWORD 32k
Onsdag den 12. juni 2013 - Strasbourg
Gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked ***I
P7_TA(2013)0262A7-0292/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. juni 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og af Kommissionens direktiv 2007/14/EF (COM(2011)0683 – C7-0380/2011 – 2011/0307(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0683),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 50 og 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0380/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 10. februar 2012(1),

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 22. februar 2012(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 29. maj 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udviklingsudvalget og Udvalget om International Handel (A7-0292/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 93 af 30.3.2012, s. 2.
(2) EUT C 143 af 22.5.2012, s. 78.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/.../EU om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og Kommissionens direktiv 2007/14/EF om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF
P7_TC1-COD(2011)0307

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2013/50/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik