Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0307(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0292/2012

Texte depuse :

A7-0292/2012

Dezbateri :

PV 11/06/2013 - 18
CRE 11/06/2013 - 18

Voturi :

PV 12/06/2013 - 8.13
CRE 12/06/2013 - 8.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0262

Texte adoptate
PDF 278kWORD 22k
Miercuri, 12 iunie 2013 - Strasbourg
Obligațiile de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată ***I
P7_TA(2013)0262A7-0292/2012
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei 2007/14/CE a Comisiei (COM(2011)0683 – C7-0380/2011 – 2011/0307(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0683),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 50 și 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0380/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 10 februarie 2012(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 februarie 2012(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 29 mai 2013 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare, avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum și avizul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0292/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 93, 30.3.2012, p. 2.
(2) JO C 143, 22.5.2012, p. 78.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 iunie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și a Directivei 2007/14/CE a Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziții ale Directivei 2004/109/CE
P7_TC1-COD(2011)0307

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2013/50/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate