Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0087(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0186/2013

Indgivne tekster :

A7-0186/2013

Forhandlinger :

PV 11/06/2013 - 21
CRE 11/06/2013 - 21

Afstemninger :

PV 12/06/2013 - 8.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0263

Vedtagne tekster
PDF 313kWORD 30k
Onsdag den 12. juni 2013 - Strasbourg
Tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret 2013 ***I
P7_TA(2013)0263A7-0186/2013
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. juni 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret 2013 (COM(2013)0159 – C7-0079/2013 – 2013/0087(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0159),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0079/2013),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 22. maj 2013(1),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelse fra Budgetudvalget (A7-0186/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret 2013
P7_TC1-COD(2013)0087

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR ­—

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2) og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  I artikel 11, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere(3) fastsættes det for så vidt angår regnskabsåret 2014, at beløbene til finansiering af markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik skal overholde de årlige lofter, der er fastsat i den forordning, som Rådet har vedtaget i henhold til artikel 312, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det fastsættes ligeledes i artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 73/2009, at der skal fastlægges en tilpasning af de direkte betalinger (finansiel disciplin), når prognoserne for finansieringen af de direkte betalinger og markedsrelaterede udgifter, forhøjet med de beløb der følger af anvendelsen af artikel 10b og 136 i nævnte forordning, men inden anvendelsen af artikel 10a i samme forordning og uden at tage højde for margenen på 300 000 000 EUR, viser, at det årlige loft vil blive overskredet. I henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 73/2009 fastlægger Europa‑Parlamentet og Rådet senest den 30. juni denne tilpasning på grundlag af et forslag fra Kommissionen, som forelægges senest den 31. marts i det kalenderår, hvor tilpasningen finder anvendelse.

(2)  e I afventning af vedtagelsen af en forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme på grundlag af artikel 312, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er niveauet for det gældende loft for 2014 fortsat usikkert. Indtil der er klarhed om niveauet for det gældende loft, er det ikke muligt at afgøre, om der er behov for en tilpasning afde direkte betalingerfor 2013, og hvad satsen i givet fald skulle være. Størrelsesordenen af den finansielle disciplin, der er behov for, bør revideres af budgetmyndigheden inden for rammerne af vedtagelsen af 2014-budgettet på grundlag af blandt andet ændringsskrivelsen til forslaget til det almindelige budget 2014, hvori Kommissionen fremlægger de opdaterede anslåede behov for markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger. [Ændring 1]

(3)  Som hovedregel modtager de landbrugere, der indgiver en støtteansøgning om direkte betalinger for et kalenderår (N), betaling inden for en fastsat betalingsperiode i regnskabsåret (N+1). Medlemsstaterne har dog, inden for visse grænser, mulighed for at foretage sene betalinger uden for betalingsperioden til landbrugerne, uden tidsbegrænsning. Sådanne sene betalinger kan foretages i et senere regnskabsår. Når mekanismen for finansiel disciplin anvendes i et givet kalenderår, bør tilpasningssatsen ikke anvendes på betalinger, der foretages på basis af ansøgninger fra andre kalenderår, end det år, den pågældende finansielle disciplin finder anvendelse. For at sikre ligelig behandling af landbrugerne, bør det derfor fastsættes, at tilpasningssatsen anvendes på betalinger, der er indgivet ansøgninger til i det kalenderår, hvor den pågældende tilpasningssats finder anvendelse, uafhængigt af hvornår betalingen faktisk foretages.

(4)  Mekanismen for finansiel disciplin og gradueringsordningen blev indført i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik i 2003. Begge mekanismer bidrager til en lineær reduktion af de direkte betalinger, der ydes til landbrugerne. Idet der er taget hensyn til følgerne af den ulige fordeling af direkte betalinger mellem store og små støttemodtagere, er gradueringen blevet anvendt på beløb over 5 000 EUR for at opnå en mere ligelig fordeling af betalingerne. For så vidt angår kalenderåret 2013, giver tilpasningen af de direkte betalinger, der er omhandlet i artikel 10a i forordning (EF) nr. 73/2009, fortsat mulighed for den samme fritagelse som gradueringen. Mekanismen for finansiel disciplin bør anvendes på samme vis, således at den også bidrager til opnåelse af målsætningen om en mere ligelig fordeling af betalinger; derfor bør tilpasningssatsen udelukkende finde anvendelse på beløb over 5 000 EUR.

(5)  I artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 73/2009 fastsættes det, at mekanismen for finansiel disciplin i forbindelse med anvendelsen af planen for stigninger omhandlet i artikel 121 i nævnte forordning på samtlige direkte betalinger i de nye medlemsstater, jf. forordningens artikel 2, litra g), først finder anvendelse i de nye medlemsstater fra begyndelsen af det kalenderår, for hvilket niveauet for de direkte betalinger i de nye medlemsstater mindst svarer til det daværende niveau for sådanne betalinger i de øvrige medlemsstater. Eftersom de direkte betalinger stadig er omfattet af planen for stigninger i kalenderåret 2013 i Bulgarien og Rumænien, bør den tilpasningssats, der fastlægges i nærværende forordning, ikke finde anvendelse på betalinger på landbrugerne i disse medlemsstater.

(6)  Forordning (EF) nr. 73/2009 er blevet ændret ved akten om Republikken Kroatiens tiltrædelsesvilkår. De ændringer, som følger af den pågældende ændring, træder kun i kraft under forudsætning af, at traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union træder i kraft, og på datoen for dennes ikrafttræden. Eftersom Kroatien er omfattet af planen for stigninger, jf. artikel 121 i forordning (EF) nr. 73/2009, i kalenderåret 2013, bør den tilpasningssats, der fastlægges i nærværende forordning ikke finde anvendelse på betalinger til landbrugerne i Kroatien, under forudsætning af Kroatiens tiltrædelse og fra og med datoen for denne tiltrædelse.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.  De direkte betalinger, jf. artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 73/2009, på over 5 000 EUR, der ydes til landbrugere for en støtteansøgning i kalenderåret 2013, nedsættes med 0,748005 %. [Ændring 2]

1a.  I tilfælde af der ikke opnås en aftale om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 finder den finansielle disciplin ikke anvendelse for regnskabsåret 2014, da det samlede beløb vil blive udregnet på grundlag af tallene fra 2013-budgettet plus 2 % inflation. [Ændring 3]

2.  Tilpasningssatsen omhandlet i stk. 1 finder ikke anvendelse for Bulgarien, Rumænien og Kroatien.

2a.  Den nedsættelse, der er nævnt i stk. 1, finder ikke anvendelse på regionerne i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde, og heller ikke på de mindre øer i Det Ægæiske Hav som fastlagt i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 229/2013 af 13. marts 2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav(4). [Ændring 12]

Artikel 1a

1.  Bestemmelserne i artikel 1 og 2 er vedtaget, uden at det berører den senere vedtagelse af forordning (EU) [nr. XX/XX af … om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020] og den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning.

2.  I tilfælde af at der er behov for en justering af tilpasningssatsen i artikel 1, stk. 1, som følge af vedtagelsen af forordningen og den interinstitutionelle aftale omhandlet i stk. 1, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om fastsættelse af en ny tilpasningssats.

3.  Størrelsesordenen af den finansielle disciplin, der er behov for, revideres af budgetmyndigheden inden for rammerne af vedtagelsen af 2014-budgettet på grundlag af blandt andet ændringsskrivelsen til forslaget til det almindelige budget 2014, hvori Kommissionen fremlægger de opdaterede anslåede behov for markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger. [Ændring 4]

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, stk. 2, finder anvendelse for Kroatien under forudsætning af, at traktaten om Kroatiens tiltrædelse træder i kraft, og på datoen for dennes ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ...

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1)Udtalelse af 22.5.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europa-Parlamentets holdning af 12.6.2013.
(3)EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16
(4) EUT L 78 af 20.3.2013, s. 41.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik