Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0087(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0186/2013

Predkladané texty :

A7-0186/2013

Rozpravy :

PV 11/06/2013 - 21
CRE 11/06/2013 - 21

Hlasovanie :

PV 12/06/2013 - 8.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0263

Prijaté texty
PDF 387kWORD 32k
Streda, 12. júna 2013 - Štrasburg
Miera úpravy priamych platieb ustanovená v nariadení (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2013 ***I
P7_TA(2013)0263A7-0186/2013
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júna 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určení miery úpravy priamych platieb ustanovenej v nariadení (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2013 (COM(2013)0159 – C7-0079/2013 – 2013/0087(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0159),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0079/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. mája 2013(1),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanovisko Výboru pre rozpočet (A7-0186/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. júna 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o určení miery úpravy priamych platieb ustanovenej v nariadení (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2013
P7_TC1-COD(2013)0087

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  V článku 11 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov(3), sa ustanovuje, že v rozpočtovom roku 2014 sumy na financovanie výdavkov súvisiacich s trhom a priamych platieb spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) musia dodržiavať ročné stropy stanovené pri uplatňovaní nariadenia, ktoré prijala Rada podľa článku 312 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa takisto ustanovuje, že úprava priamych platieb (finančná disciplína) sa určí, keď prognózy financovania priamych platieb a výdavkov súvisiacich s trhom, zvýšené o sumy vyplývajúce z uplatnenia článkov 10b a 136 uvedeného nariadenia, ale pred uplatnením článku 10a uvedeného nariadenia a bez započítania rezervy 300 000 000 EUR, naznačujú, že sa prekročí ročný strop. V súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 sú Európsky parlament a Rada povinní určiť túto úpravu do 30. júna na základe návrhu Komisie, ktorý je potrebné predložiť najneskôr 31. marca kalendárneho roka, v ktorom sa úprava uplatňuje.

(2)  Kým sa neprijme nariadenie, ktoré na základe článku 132 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie stanoví viacročný finančný rámec, bude výška uplatniteľného stropu v roku 2014 neistá. Kým sa nevyjasní výška uplatniteľného stropu, nie je možné určiť, či bude v roku 2013 potrebné upraviť priame platby, a ak áno, aká by mala byť miera úpravy. Výšku požadovanej finančnej disciplíny by mal zrevidovať rozpočtový orgán v rámci prijatia rozpočtu na rok 2014 okrem iného na základe opravného listu k návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2014, ktorým Komisia zabezpečí aktualizované odhadované potreby v súvislosti s výdavkami spojenými s trhom a priamymi platbami. [PN 1]

(3)  Vo všeobecnosti platí, že poľnohospodárom, ktorí požiadali o pomoc vo forme priamej platby na jeden kalendárny rok (N), sa pomoc vyplatí v pevne stanovenej lehote, ktorá patrí do rozpočtového roka (N + 1). Členské štáty však majú, v rámci určitých obmedzení, možnosť vyplatiť platby poľnohospodárom s omeškaním po uplynutí tejto lehoty splatnosti bez akéhokoľvek časového ohraničenia. Tieto omeškané platby môžu spadať do neskoršieho rozpočtového roka. Ak sa v danom kalendárnom roku uplatňuje finančná disciplína, miera úpravy by sa nemala uplatňovať na platby, v súvislosti s ktorými sa žiadosti o pomoc predložili v inom kalendárnom roku, než je rok, v ktorom sa uplatňuje finančná disciplína. S cieľom zaistiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi je preto vhodné zabezpečiť, aby sa miera úpravy uplatňovala len na platby, v súvislosti s ktorými sa žiadosti o pomoc predložili, pokiaľ ide o kalendárny rok, v ktorom sa uplatňuje finančná disciplína, bez ohľadu na to, kedy sa platba poľnohospodárom vyplatí.

(4)  Mechanizmus finančnej disciplíny sa spolu s moduláciou zaviedli počas reformy SPP v roku 2003. Oba nástroje zabezpečili lineárne znižovanie sumy priamych platieb, ktoré sa majú vyplatiť poľnohospodárom. S prihliadnutím na dôsledky nerovnocenného rozdeľovania priamych platieb medzi malých a veľkých príjemcov pomoci sa modulácia uplatnila na sumy prevyšujúce 5 000 EUR s cieľom dosiahnuť vyrovnanejšie rozdeľovanie platieb. Pokiaľ ide o kalendárny rok 2013 sa pri úprave priamych platieb uvedenej v článku 10a nariadenia (ES) č. 73/2009 naďalej uplatňuje rovnaká výnimka ako pri modulácii. Podobne by sa mala uplatňovať aj finančná disciplína, aby takisto prispievala k cieľu dosiahnutia vyváženejšieho rozdeľovania platieb. Preto je vhodné obmedziť uplatňovanie miery úpravy len na sumy nad 5 000 EUR.

(5)  V článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa ustanovuje, že v rámci uplatňovania harmonogramu zvyšovania stanoveného v článku 121 uvedeného nariadenia na všetky priame platby poskytované v nových členských štátoch podľa článku 2 písm. g) uvedeného nariadenia, by sa finančná disciplína nemala uplatňovať na nové členské štáty až do začiatku kalendárneho roka, v ktorom sa výška priamych platieb uplatniteľná v nových členských štátoch rovná aspoň výške týchto platieb, ktorá je v tom čase uplatniteľná v iných členských štátoch. Keďže v kalendárnom roku 2013 priame platby stále podliehajú uplatňovaniu harmonogramu zvyšovania v Bulharsku a Rumunsku, miera úpravy, ktorá sa určuje v tomto nariadení, by sa nemala uplatňovať na platby poľnohospodárom v uvedených členských štátoch.

(6)  Nariadenie (ES) č. 73/2009 sa Aktom o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky upravilo. Zmeny vyplývajúce z tejto úpravy nadobudnú účinnosť len za podmienky a od dátumu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii. Keďže Chorvátsko v kalendárnom roku 2013 podlieha uplatňovaniu harmonogramu zvyšovania stanovenému v článku 121 nariadenia (ES) č. 73/2009, miera úpravy, ktorá sa určuje v tomto nariadení, by sa nemala uplatňovať na platby poľnohospodárom v Chorvátsku, ktoré sú podmienené jeho pristúpením a platia odo dňa jeho pristúpenia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.  Sumy priamych platieb podľa článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 73/2009, ktoré sa majú vyplatiť poľnohospodárom, v prípade že ide o sumu na základe žiadosti o pomoc predloženú v kalendárnom roku 2013 vo výške nad 5 000 EUR, sa znižujú o 0,748005 %. [PN 2]

1a.  V prípade, že sa nedospeje k dohode o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020, v rozpočtovom roku 2014 sa nebude uplatňovať žiadna finančná disciplína, keďže celková suma sa vypočíta na základe údajov o rozpočte na rok 2013, ku ktorým sa pripočíta inflácia vo výške 2 %. [PN 3]

2.  Zníženie stanovené v odseku 1 sa neuplatňuje v Bulharsku, Rumunsku a Chorvátsku.

2a.  Zníženie uvedené v odseku 1 sa nevzťahuje na najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ani na menšie ostrovy v Egejskom mori vymedzené v článku 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori(4). [PN 12]

Článok 1a

1.  Ustanovenia článkov 1 a 2 sa prijímajú bez toho, aby tým bolo dotknuté následné prijatie nariadenia (EÚ) [č. XX/XX z …, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020] a medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadneho finančného hospodárenia.

2.  V prípade, že oprava miery úpravy vymedzenej v článku 1 ods. 1 sa vyžaduje v dôsledku prijatia uvedeného nariadenia a medziinštitucionálnej dohody, ako sa uvádza v odseku 1, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh týkajúci sa stanovenia novej miery úpravy.

3.  Výšku požadovanej finančnej disciplíny zreviduje rozpočtový orgán v rámci prijatia rozpočtu na rok 2014 okrem iného na základe opravného listu k návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2014, ktorým Komisia stanoví aktualizované odhadované potreby v súvislosti s výdavkami spojenými s trhom a priamymi platbami. [PN 4]

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 2 sa uplatňuje na Chorvátsko za podmienky a od dátumu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Chorvátska.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Stanovisko z 22. mája 2013 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 12. júna 2013.
(3)Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.
(4) Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia