Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0051(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0206/2013

Indgivne tekster :

A7-0206/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/06/2013 - 8.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0264

Vedtagne tekster
PDF 103kWORD 24k
Onsdag den 12. juni 2013 - Strasbourg
Ændring af Schengengrænsekodeksen og konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen ***I
P7_TA(2013)0264A7-0206/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets beslutning af 12. juni 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) og konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen (COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0118),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 1 og 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7–0070/2011),

—  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 19. december 2012 forpligtede sig til at godkende Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 37 og 55 ,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0206/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og (EF) nr. 810/2009
P7_TC1-COD(2011)0051

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 610/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik