Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0051(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0206/2013

Predkladané texty :

A7-0206/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/06/2013 - 8.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0264

Prijaté texty
PDF 280kWORD 26k
Streda, 12. júna 2013 - Štrasburg
Zmena Kódexu schengenských hraníc a Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda ***I
P7_TA(2013)0264A7-0206/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júna 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), a Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0118),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 1 a 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0070/2011),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 19. decembra 2012, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 a článok 37 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0206/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. júna 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, nariadenia Rady (ES) č. 1683/95 a (ES) č. 539/2001 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 a (ES) č. 810/2009
P7_TC1-COD(2011)0051

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 610/2013.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia