Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0900(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0213/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0213/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2013 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0265

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 252kWORD 19k
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο
Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ***
P7_TA(2013)0265A7-0213/2013

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (00110/2013 – C7-0166/2013 – 2013/0900(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (00110/2013),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υποβλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (C7-0166/2013),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 και την πρότασή του για την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που επισυνάπτεται(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74 στοιχείο στ) και το άρθρο 81 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0213/2013),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Κροατίας καθώς και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0082.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου