Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2607(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0255/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0255/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2013 - 8.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0266

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 426kWORD 51k
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή
P7_TA(2013)0266B7-0255/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)» (2013/2607(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 5,6, 9, 14, 147, 149, 151 και 153 αυτής, καθώς και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35 και 36,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)» (COM(2013)0083),

–  έχοντας υπόψη τη Σύσταση της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» (2013/112/EE)(1)

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Στοιχεία σχετικά με τη δημογραφία και τις κοινωνικές τάσεις: Συμβολή των κοινωνικών πολιτικών στην ένταξη, την απασχόληση και την οικονομία» (SWD(2013)0038),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Παρακολούθηση σχετικά με την εφαρμογή από τα κράτη μέλη της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008 σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας – Προς μια προσέγγιση κοινωνικών επενδύσεων» (SWD(2013)0039),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «3η διετής έκθεση σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας» (SWD(2013)0040),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Μακροχρόνια περίθαλψη στις γηράσκουσες κοινωνίες - προκλήσεις και πολιτικές επιλογές» (SWD(2013)0041),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Αντιμετώπιση του προβλήματος των άστεγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (SWD(2013)0042),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Επενδύσεις στον τομέα της υγείας» (SWD(2013)0043),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Κοινωνικές επενδύσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» (SWD(2013)0044),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 (COM(2012)0750) και το συνημμένο σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 για την Ευρώπη του 2020: στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 2012 με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012)0173),

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή και το σχετικό με αυτήν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 με θέμα «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις εργασίας»(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση (COM(2010)0682),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2010 με τίτλο «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758), τη σχετική γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(5) και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2011(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2011 με τίτλο «Πρωτοβουλία »Ευκαιρίες για τους νέους«» (COM(2011)0933),

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή και το σχετικό με αυτήν ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με την πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους»(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Ωθώντας τη νεολαία προς την απασχόληση» (COM(2012)0727),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας(8),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο την 7η Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με σύσταση της Επιτροπής για την ενεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων (COM(2008)0639) και το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009(9),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ένταξη των μεταναστών, τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και την εξωτερική διάσταση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ(10),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2008 με θέμα «Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα: Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη στην Ευρώπη του 21ου αιώνα» (COM(2008)0412) και το σχετικό ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009(12),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε φάση ανάκαμψης (COM(2009)0545) και το σχετικό ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010(13),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 (COM(2011)0607/2 – 2011/0268(COD)) της 14ης Μαρτίου 2012 και το σχετικό σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματός του της 20ής Αυγούστου 2012(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2012 με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας»(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και πορεία προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2012 σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων – ως αντίδραση στην κρίση(17),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2012 «Aτζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις» (COM(2012)0055),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της ΔΟΕ αριθ. 117 σχετικά με την κοινωνική πολιτική (βασικοί στόχοι και πρότυπα),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της ΔΟΕ αριθ. 202 σχετικά με τα κατώτατα όρια κοινωνικής προστασίας,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση για προφορική απάντηση που υποβλήθηκε στην Επιτροπή σχετικά με την ανακοίνωση «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)» (O–000057/2013 – B7–0207/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης έχουν οδηγήσει στην προώθηση των στόχων που αφορούν τις βραχυπρόθεσμες δαπάνες εις βάρος των επενδύσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του δημοσίου χρέους που έπληξε την Ευρώπη, ιδίως τις χώρες της ευρωζώνης, έχει οδηγήσει σε μια σοβαρή οικονομική ύφεση με αρνητικές κοινωνικές συνέπειες για τα περισσότερα κράτη μέλη λόγω της αυξανόμενης ανεργίας, των ποσοστών φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση τόνισε την οικονομική αλληλεξάρτηση των κρατών μελών και τη σημαντική απόκλιση όσον αφορά την ικανότητα των κρατών μελών να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της αγοράς εργασίας και τις κοινωνικές προκλήσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση, σε συνδυασμό με τις δημογραφικές μεταβολές, καθιστά επείγουσα ανάγκη να βελτιώσουν τα κράτη μέλη την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δαπανών και να σχεδιάσουν τις πιθανές μεταρρυθμίσεις του συστήματος κοινωνικής προστασίας που διαθέτουν σύμφωνα με τον στόχο αυτό·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό επίπεδο μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εύστοχες και αποτελεσματικές κοινωνικές επενδύσεις βοηθούν στη σταθεροποίηση της οικονομίας, στην προώθηση της απασχόλησης και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνεχώς υψηλότερο επίπεδο ειδίκευσης των διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης και οι δεξιότητες που χρειάζονται για τους μελλοντικούς τομείς με άφθονες θέσεις απασχόλησης, προσαρμοσμένα σε μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία, απαιτούν κατάλληλες επενδύσεις σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο εισόδημα των νοικοκυριών της ΕΕ παρουσιάζει μείωση και ότι τόσο η μακροπρόθεσμη ανεργία όσο και η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, μαζί με τους «εργαζόμενους φτωχούς» και την κοινωνική πόλωση, παρουσιάζουν αύξηση σε πολλά κράτη μέλη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 10,5% του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας είναι σήμερα άνεργοι·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2012: «η ανάπτυξη και η απασχόληση θα ανακάμψουν μόνον εφόσον ακολουθήσουμε μια προσέγγιση συνεπή και εκτεταμένη, η οποία να συνδυάζει ευφυή δημοσιονομική εξυγίανση που θα διασφαλίζει επενδύσεις στη μελλοντική ανάπτυξη, υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές και ενεργή στρατηγική απασχόλησης, διαφυλάσσοντας την κοινωνική συνοχή»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής στασιμότητας και της συνεχιζόμενης κρίσης δημοσίου χρέους σε συνδυασμό με τις δημογραφικές αλλαγές συνιστούν πρόκληση για τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και την αξιοπρεπή κοινωνική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των θεσμοθετημένων και των εθελοντικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 22,8% των νέων ανθρώπων στην ΕΕ είναι σήμερα άνεργοι και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 50%·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κάτω των 25 ετών δεν εργάζονται, δεν απασχολούνται, ούτε παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση (ΝΕΕΤs) και ότι οι αριθμοί αυτοί εξακολουθούν να αυξάνονται, εγκυμονώντας τον κίνδυνο μιας χαμένης γενιάς·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών κινδυνεύουν περισσότερο να εγκαταλείψουν το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς να έχουν αποκτήσει ακαδημαϊκό τίτλο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 27% των παιδιών απειλείται από τη φτώχεια ή τον κοινωνική αποκλεισμό σε σύγκριση με έναν μέσο όρο 24% για το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ(18)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 8% των πολιτών της ΕΕ διαβιούν υπό συνθήκες σοβαρών υλικών στερήσεων και δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν οικονομικά σε μια σειρά βασικών αγαθών που θεωρούνται ουσιώδη για μια αξιοπρεπή διαβίωση στην Ευρώπη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 15% των παιδιών εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ότι το 10% των πολιτών της ΕΕ ζουν σε νοικοκυριά ανέργων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) έχει προειδοποιήσει ότι οι αριθμοί αυτοί εξακολουθούν να αυξάνονται σε πολλά κράτη μέλη, εν μέρει εξαιτίας των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο ευπαθή στρώματα του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες, επλήγησαν ισχυρότερα από τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές πολιτικές αποτελούν πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι ρόλος της ΕΕ είναι να υποστηρίζει, ενισχύει και συμπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών μελών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας αποτελεί πραγματική προστασία έναντι της φτώχειας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας και οι στρατηγικές ενεργοποίησης είναι καθοριστικές για την παροχή βοήθειας στους ανέργους προκειμένου να βρουν αξιοπρεπή εργασία·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη εξατομικευμένη καθοδήγηση όσων αναζητούν μια αξιοπρεπή θέση εργασίας μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας τους·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα λιτότητας, συμπεριλαμβανομένων των περικοπών στους προϋπολογισμούς των δημόσιων υπηρεσιών και της κοινωνικής πρόνοιας δεν επιτρέπεται να επιδεινώσουν την κατάσταση των πλέον μειονεκτούντων ή να δημιουργήσουν άσκοπα κίνδυνο ανεργίας για τους πολίτες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα λιτότητας δεν επιτρέπεται να υποσκάπτουν την ύπαρξη διαθέσιμων, προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας ή να εντείνουν τις ανισότητες στον τομέα της υγείας·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση είναι πιθανό να επηρεάσει τις γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος η τρέχουσα ύφεση να καθυστερήσει τις εξελίξεις ή ακόμη και να αντιστρέψει την πρόοδο, με μακροχρόνιες επιπτώσεις στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, στην κοινωνική ένταξη και στη δημογραφία·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε πολιτική λιτότητας πρέπει να είναι ευφυής και να επιτρέπει τη διεξαγωγή αντικυκλικών επενδύσεων σε βασικές πολιτικές προτεραιότητες και σύμφωνα με τις οικονομικές επιδόσεις και την παραγωγικότητα·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιθωριοποιημένες κοινότητες διαβιούν υπό αξιοθρήνητες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και ότι συχνά υφίστανται σοβαρές διακρίσεις και διαχωρισμό σε όλους τους τομείς της ζωής·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα δείγματα πιθανής πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου συνιστούν τις πρώτες προειδοποιητικές ενδείξεις κυκλικής αναπαραγωγής της φτώχειας·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο των αστέγων εξακολουθεί να συνιστά πρόβλημα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ότι αποτελεί μία από τις πιο ακραίες μορφές φτώχειας και στέρησης, δεδομένου ότι διαβρώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θέτει σε κίνδυνο το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στη στέγαση·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγγύηση της αξιοπρεπούς στέγασης είναι διεθνής υποχρέωση, την οποία έχουν όλα τα κράτη μέλη και στο πλαίσιο της οποίας η παροχή κοινωνικών κατοικιών υπάρχει παράλληλα με την προσφορά κατοικιών στο πλαίσιο της αγοράς·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται ειδικά μέτρα, ώστε οι άστεγοι να ενταχθούν στην κοινωνία και να αποτραπεί ο κοινωνικός αποκλεισμός·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός παραμένουν καθοριστικοί κοινωνικοί παράγοντες για την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης, ιδίως υπό το φως των επιπτώσεων της παιδικής φτώχειας στην παιδική υγεία και ευημερία·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν στην ΕΕ οι διακρίσεις με βάση το φύλο στην εργασία, οι διαφορές αμοιβής μεταξύ των φύλων και οι αντίστοιχες ανισότητες στις συντάξεις·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ μόνο το 63% των γυναικών εργάζονται, σε σύγκριση με το 76% των ανδρών, εν μέρει λόγω έλλειψης εγκαταστάσεων φροντίδας και συγκεκριμένων μέτρων που να βοηθούν και να συμβάλλουν στην επίτευξη υγιούς ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση του φύλου έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη των βασικών στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, δεδομένου ότι οι γυναίκες συνιστούν το σημαντικότερο απόθεμα αναξιοποίητου εργατικού δυναμικού· ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να αναπτυχθούν συγκεκριμένα μέτρα και ειδικές πολιτικές για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των αρχηγών οικογενειών, των γονέων μονογονεϊκών οικογενειών και των ατόμων που παρέχουν φροντίδα, και ότι οι ενεργές πολιτικές ένταξης απαιτούν μια σφαιρική δέσμη μέτρων, ούτως ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην αγορά εργασίας·

1.  επικροτεί τη Δέσμη Μέτρων για Κοινωνικές Επενδύσεις της Επιτροπής, που δημιουργεί τους αναγκαίους συνδέσμους μεταξύ των εθνικών κοινωνικών πολιτικών, της μεταρρυθμιστικής διεργασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των αντίστοιχων χορηγήσεων του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ·

2.  διαπιστώνει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής προσθέτει τις κοινωνικές επενδύσεις και τη σταθεροποίηση της οικονομίας στην αρχική λειτουργία των συστημάτων πρόνοιας που συνίστατο στην παροχή κοινωνικής προστασίας· υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση τονίζει την ανάγκη συμπληρωματικής μάλλον παρά αντιθετικής μεταξύ τους δράσης αυτών των τριών λειτουργιών·

3.  επαναλαμβάνει την ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού των κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να αποφεύγονται οι ασυμβατότητες, να οικοδομούνται συνεργίες μεταξύ τους και να επιτρέπεται η αλληλοενίσχυση των στόχων τους·

4.  τονίζει ότι το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας μακροπρόθεσμα είναι η οικονομική μεγέθυνση·

5.  θεωρεί λυπηρό το ότι η ανακοίνωση συνοδεύεται από μια σύσταση για έναν μόνο τομέα τη στιγμή που τα μέτρα λιτότητας έχουν σοβαρό αντίκτυπο σε πολλά πεδία κοινωνικής πολιτικής·

6.  είναι πεπεισμένο ότι οι μεταρρυθμίσεις της κοινωνικής πολιτικής θα πρέπει να έχουν κυρίως ως γνώμονα τις αρχές της ενεργητικής ένταξης και της δραστηριοποίησης, που επιτρέπουν στους ανέργους και στους πλέον μειονεκτούντες να εισέλθουν και να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας·

7.  υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις αποφέρουν τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά οφέλη, μέσω της πρόληψης και αντιμετώπισης των κοινωνικών κινδύνων· τονίζει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις επικεντρώνονται στις δημόσιες πολιτικές και στις στρατηγικές επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο που διευκολύνουν το μεταβατικό στάδιο των μεταβαλλόμενων αγορών εργασίας και επιτρέπουν την απόκτηση νέων δεξιοτήτων για μελλοντικούς τομείς με άφθονες θέσεις απασχόλησης προσαρμοσμένες σε μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία·

8.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεωρούν τις κοινωνικές επενδύσεις ως μια επένδυση που μπορεί να αποδώσει «διπλό μέρισμα», με μακροπρόθεσμα κέρδη και αντικυκλικά αποτελέσματα, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους ζημιών· καλεί την Επιτροπή να κάνει μια ανάλυση για να προσδιορίσει ποιά τμήματα των δημόσιων κοινωνικών επενδύσεων μπορούν να θεωρούνται ως αποδοτική επένδυση·

9.  εκτιμά σε αυτό το πλαίσιο ότι οι στοχοθετημένες κοινωνικές επενδύσεις θα πρέπει να αποτελούν σημαντικό τμήμα της οικονομικής πολιτικής και της απασχολησιακής πολιτικής των κρατών μελών και να ενσωματωθούν στις διεργασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών και των εκπαιδευτικών·

10.  επικροτεί συνεπώς την έκκληση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν κοινωνικές επενδύσεις στους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους δημοσιονομικούς τους στόχους, καθώς και στα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματά τους·

11.  επαναλαμβάνει ότι οι πόροι για τις κοινωνικές πολιτικές δεν προέρχονται αποκλειστικά από τον δημόσιο τομέα·

12.  υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν περισσότερο καινοτόμες προσεγγίσεις για τη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και της χρηματοοικονομικής τεχνικής με μέσα όπως τα ομόλογα κοινωνικού αντίκτυπου, οι συνεργασίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, η μικροχρηματοδότηση, τα πιστοποιητικά κοινωνικής επένδυσης και οι εγγυήσεις κρατικών δανείων κάλυψης ισοζυγίου πληρωμών έναντι πολιτικών μέτρων (PBGs)·

13.  καλεί επομένως τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς αυτές μπορούν να συμπληρώσουν τις προσπάθειες του δημόσιου τομέα·

14.  καλεί στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να εξετάσει την ανάπτυξη ενός πίνακα από κοινούς δείκτες κοινωνικών επενδύσεων, που θα αποτελεί μηχανισμό επαγρύπνησης για την παρακολούθηση της προόδου στα κράτη μέλη·

15.  επικροτεί την επιμονή της Επιτροπής να διαθέσει τουλάχιστον το 25% των πόρων της πολιτικής της συνοχής στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στις κοινωνικές επενδύσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αποτελεσματική επίβλεψη των δαπανών κοινωνικής πολιτικής, ώστε οι πόροι να διοχετεύονται σε στοχοθετημένα και αποτελεσματικά μέτρα και να αποφεύγεται η περιττή διοικητική επιβάρυνση·

Βιωσιμότητα

17.  καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν και, όπου χρειαστεί, να μεταρρυθμίσουν χωρίς καθυστέρηση τις δομές της πολιτικής τους, ώστε να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πολίτες·

18.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταστήσουν την πολιτική τους στον τομέα των κοινωνικών επενδύσεων βιώσιμη και με αντοχή στο χρόνο βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος και των πόρων που διατίθενται·

19.  υπογραμμίζει ότι εάν επιθυμούν να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των πολιτικών τους στον τομέα των κοινωνικών επενδύσεων, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει απαραίτητα να «δαπανούν πιο πολλά», αλλά να «δαπανούν πιο αποδοτικά και πιο αποτελεσματικά»·

20.  καλεί επομένως τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι πολιτικές τους στον τομέα των κοινωνικών επενδύσεων να είναι στοχοθετημένες, και να προβαίνουν σε συχνή επίβλεψη της προόδου·

Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

21.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να καλύψει στις επόμενες ειδικές ανά χώρα συστάσεις της τη φτώχεια των «εργαζόμενων φτωχών», τη φτώχεια των ανθρώπων με περιορισμένη ή και μηδενική σύνδεση με την αγορά εργασίας, και τη φτώχεια μεταξύ των ηλικιωμένων· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υιοθετήσει τις κατευθύνσεις αυτές κατά προτεραιότητα·

22.  τονίζει τις βασικές συνιστώσες της ευρωπαϊκής στρατηγικής ενεργού ένταξης των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, δηλαδή την επαρκή εισοδηματική στήριξη, τις χωρίς αποκλεισμούς αγορές εργασίας και την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες· θεωρεί λυπηρό το ότι οι εθνικές στρατηγικές ενεργού ένταξης πολύ συχνά περιορίζονται σε κίνητρα δραστηριοποίησης των αναζητούντων εργασία, αποκλείοντας εκ των πραγμάτων άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και για τα οποία η επιστροφή σε αυτήν είναι αδιανόητη, λόγω π.χ. της ηλικίας τους ή των λειτουργικών περιορισμών τους·

23.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι οι πολιτικές ενεργού ένταξης θα πρέπει:

   να αντιμετωπίζουν την πολιτική σε θέματα εκπαίδευσης, διά βίου μάθησης, απασχόλησης και κοινωνικών μέσα από το πρίσμα ολόκληρου του κύκλου ζωής·
   να είναι σχεδιασμένες «επί μέτρω», να είναι στοχοθετημένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες, με βάση την καθολική πρόσβαση και τη μη διακριτική μεταχείριση·
   να βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη αντίληψη και να είναι συμμετοχικές·
   να σέβονται τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για τη συμμετοχή χωρίς να δημιουργούν συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο το ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης· και
   να παρακολουθούν, λόγω της σημασίας που έχουν οι τοπικές και περιφερειακές συνθήκες, την διεύθυνση των προσπαθειών που γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής με σκοπό την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογούν συστηματικά τον αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας επί των ευπαθών ομάδων στο πλαίσιο των πολιτικών ενεργού ένταξης·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες προς όλους τους επιλέξιμους, και για να είναι αυτές οι υπηρεσίες διαθέσιμες, προσιτές και φθηνές, ιδίως στους τομείς της υγείας, της μακροχρόνιας φροντίδας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής στέγασης, της ενέργειας, του νερού, των μεταφορών και των επικοινωνιών·

26.  τονίζει την ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, με μείωση των περιορισμών λόγω αδυναμίας και αναπηρίας και την παροχή της δυνατότητας στους ηλικιωμένους να εξακολουθήσουν να ασκούν ανεξάρτητη βιοποριστική δραστηριότητα ακόμη και σε περίπτωση λειτουργικών περιορισμών·

27.  καλεί να κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης προκαθορισμένων κοινωνικών τιμολογίων για τις ευπαθείς ομάδες σε τομείς όπως η ενέργεια, το νερό και οι δημόσιες μεταφορές·

28.  ζητεί την ενεργό συμμετοχή των οργανώσεων που εκπροσωπούν περιθωριοποιημένες κοινότητες ανθρώπων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των στρατηγικών ένταξης που αφορούν αυτές τις κοινότητες, όπως είναι οι εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020·

29.  θεωρεί λυπηρό το ότι σε πολλά κράτη μέλη δεν καταβάλλονται επαρκείς προσπάθειες για την ενσωμάτωση των μεταναστών· τονίζει την ανάγκη επενδύσεων σε κατάλληλα προγράμματα και υπηρεσίες και σε αποτελεσματικά συστήματα ενημέρωσης για τις δυνατότητες συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα, ώστε να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των μεταναστών και να μειωθεί ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού·

30.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει συγκεκριμένο και λεπτομερή χάρτη πορείας για την εφαρμογή στρατηγικών ενεργού ένταξης· τονίζει ότι ο χάρτης αυτός πρέπει να ορίζει χρονοδιαγράμματα και ρεαλιστικούς στόχους με βάση ειδικούς δείκτες και διεξοδικό διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και να παρακολουθείται στενά μέσω της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού, με τους κατάλληλους μηχανισμούς και διαδικασίες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·

Καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας

31.  επικροτεί τη Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την παιδική φτώχεια, όπως εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Η Πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή»· υπενθυμίζει επιπλέον τα δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτά κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

32.  επικροτεί τη συνολική προσέγγιση που προωθεί η σύσταση, η οποία βασίζεται στους τρεις πυλώνες της πρόσβασης σε επαρκείς πόρους, της πρόσβασης σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και της συμμετοχής στην κοινωνία και στη λήψη αποφάσεων, προσέγγιση η οποία αναγνωρίζει τα παιδιά ως κατόχους δικαιωμάτων·

33.  επαναλαμβάνει ότι βάσει της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού όλα τα παιδιά και οι νέοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν έχουν άδεια παραμονής στις χώρες στις οποίες διαμένουν·

34.  τονίζει ότι ο αγώνας κατά της παιδικής φτώχειας πρέπει να επικεντρωθεί στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση και όχι στην αντίδραση και θα ήταν σκόπιμο να βασίζεται στην κατευθυντήρια αρχή της ισότιμης πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και υπηρεσίες φροντίδας παιδιών·

35.  ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων για παιδιά, όπως κέντρων δραστηριοτήτων ανοικτών και κατά τη σχολική περίοδο και κατά την περίοδο των διακοπών, καθώς και εξωσχολικών πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, με παροχή γευμάτων·

36.  τονίζει την ανάγκη διάθεσης επαρκών χρηματοδοτικών πόρων για αυτές τις υπηρεσίες, και ιδίως για τις πολιτικές στήριξης των φτωχών και ευπαθών οικογενειών, όπως είναι οι οικογένειες με παιδιά με αναπηρία, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι πολύτεκνες οικογένειες·

37.  επισημαίνει τη σημασία της σχέσης γονέων - παιδιών και της αναγκαίας υποστήριξης προς τους γονείς για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις γονικές τους υποχρεώσεις και να αποτραπούν έτσι ο χωρισμός των παιδιών από τους γονείς τους και η τοποθέτησή τους σε κέντρα φροντίδας ως συνέπεια ακραίας φτώχειας·

Αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων

38.  επικροτεί το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την «Αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων»·

39.  υπενθυμίζει το αίτημα του Κοινοβουλίου για κατάρτιση ενός συγκεκριμένου και λεπτομερούς χάρτη πορείας για την εφαρμογή της Στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους·

40.  τονίζει ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές κατοικίες, εκτός από τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν στον μετριασμό των συνεπειών της φτώχειας, θα πρέπει να θεωρούνται ως μια κοινωνική επένδυση που οδηγεί στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης και βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση σε μακροπρόθεσμη βάση·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν τις περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις που δυσχεραίνουν την υποβολή αιτήσεων για κοινωνικές κατοικίες, καθώς και οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση εις βάρος μειονοτήτων ή ευπαθών ομάδων, ώστε να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση για όλους·

42.  υπενθυμίζει ότι το ενεργειακό κόστους αντιπροσωπεύει συνήθως μεγάλο μέρος των οικογενειακών δαπανών και καλεί, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις πολιτικές τους προκειμένου να υποστηριχθεί η ενεργειακή απόδοση των νοικοκυριών·

43.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν συγκεκριμένα προγράμματα για τους άστεγους βάσει αξιολογήσεων της τοπικής κατάστασης και να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στη στέγαση και την παροχή πιο μακροπρόθεσμης βοήθειας στα ευπαθή άτομα και τις περιθωριοποιημένες κοινότητες, και όχι μόνο στην παροχή προσωρινής στέγασης·

Απασχόληση των νέων

44.  τονίζει ότι οι επενδύσεις στην απασχόληση των νέων πρέπει να αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία των εθνικών στρατηγικών στον τομέα των κοινωνικών επενδύσεων·

45.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για την καταπολέμηση των ανεργίας των νέων, συγκεκριμένα μέσω της αποτροπής της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ή των συστημάτων κατάρτισης και μαθητείας (π.χ. εφαρμογή διττού συστήματος εκπαίδευσης ή εξίσου αποτελεσματικών πλαισίων) και να αναπτύξουν σφαιρικές στρατηγικές για τους νέους που δεν απασχολούνται, ούτε παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση (ΝΕΕΤs)·

46.  τονίζει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις υπέρ των ΝΕΕΤs θα περιορίσουν τις σημερινές οικονομικές απώλειες που προκύπτουν εξαιτίας της αποχώρησης νέων ανθρώπων από την αγορά εργασίας, οι οποίες, σύμφωνα με υπολογισμούς της Eurofound, ανέρχονται σε 153 δισεκατομμύρια EUR ή στο 1,2% του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ·

47.  θεωρεί λυπηρό το ότι η τρέχουσα πολιτική κοινωνικών επενδύσεων δεν τονίζει αρκετά την ανάγκη εστίασης των πόρων κατά προτεραιότητα στους μακροχρόνια ανέργους, στους ανέργους νέους και στους ηλικιωμένους εργαζόμενους που κινδυνεύουν να γίνουν μακροχρόνια άνεργοι·

48.  σημειώνει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις στους νέους μπορούν να έχουν ένα ευρύ φάσμα μορφών, όπως: ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ σχολείων, κέντρων κατάρτισης και τοπικών ή περιφερειακών επιχειρήσεων, προσφορά στοχοθετημένων ποιοτικών προγραμμάτων κατάρτισης και υψηλής ποιότητας πρακτική άσκηση των νέων, συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις· συστήματα ανάληψης ρόλου αναδόχου από τους παλαιότερους μισθωτούς με σκοπό την πρόσληψη και κατάρτιση νέων στην επιχείρηση ή τη διασφάλιση καλύτερης μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση· ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στην κοινωνία· και προαγωγή της κινητικότητας σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω περαιτέρω προόδου στην αμοιβαία αναγνώριση προσόντων και δεξιοτήτων· τονίζει επίσης ότι οι κοινωνικές επενδύσεις μπορούν να συμβαδίζουν με αποδοτικά κίνητρα, όπως επιδοτήσεις απασχόλησης ή ασφαλιστικές εισφορές για νέους, που θα διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, ώστε να ενθαρρυνθούν οι εργοδότες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να προσλαμβάνουν νέους, να επενδύουν τόσο στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για νέους όσο και στη συνεχή κατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, και να στηρίζουν το πνεύμα επιχειρηματικής πρωτοβουλίας μεταξύ των νέων·

49.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως των συνταξιοδοτικών συστημάτων, ώστε να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα·

50.  τονίζει την ανάγκη για στατιστικές πληροφορίες, συγκρίσιμες μεταξύ των κρατών μελών, σχετικά με την ανεργία των νέων και τις δαπάνες της αγοράς εργασίας για τους νέους ανθρώπους·

Δημιουργία θέσεων εργασίας και αγορές εργασίας

51.  προειδοποιεί ότι τα μέτρα λιτότητας μπορούν να υπονομεύσουν την ποιότητα των προδιαγραφών απασχόλησης, κοινωνικής προστασίας, υγείας και ασφαλείας και τονίζει ότι θα πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα για τη διατήρηση των καταλλήλων προδιαγραφών·

52.  τονίζει τη σημασία της διά βίου μάθησης προκειμένου να ενισχύονται οι ικανότητες των ατόμων να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και, εφόσον το επιθυμούν, για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα·

53.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα ευνοϊκά για τη δημιουργία θέσεων εργασίας ως τμήμα των προγραμμάτων τους στον τομέα των κοινωνικών επενδύσεων, όπως μεταρρυθμίσεις στη φορολόγηση της εργασίας ως κίνητρα υπέρ της απασχόλησης, προαγωγή και στήριξη της αυτοαπασχόλησης και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, βελτίωση του πλαισίου επιχειρηματικής δραστηριότητας και διευκόλυνση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ, μετατροπή της άτυπης και αδήλωτης εργασίας σε κανονική απασχόληση, θέσπιση κινήτρων για τη βελτίωση του επιπέδου απασχόλησης των πλέον ευπαθών κοινωνικών ομάδων, μεταρρύθμιση των αγορών εργασίας ώστε αυτές να καταστούν πιο δυναμικές και χωρίς διακρίσεις, και ενσωμάτωση ευέλικτης και ασφαλούς απασχόλησης (flexicurity) και εκσυγχρονισμός των συστημάτων διαμόρφωσης των μισθών, ώστε να ευθυγραμμίζονται οι μισθοί με την εξέλιξη της παραγωγικότητας·

54.  τονίζει την ανάγκη αξιοποίησης των δυνατοτήτων των καινοτόμων τομέων σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, όπως στην περίπτωση της βιώσιμης μη ανθρακικής οικονομίας, της υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, και του ψηφιακού, του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, που θα πρέπει να υποστηριχθούν με τις κατάλληλες επενδύσεις σε νέες δεξιότητες και με μηχανισμούς κοινωνικών επενδύσεων, κάνοντας χρήση της έννοιας της έξυπνης εξειδίκευσης προκειμένου η έρευνα και η καινοτομία να ευθυγραμμισθούν με τις εξελίξεις της αγοράς·

55.  σημειώνει ότι ο σεβασμός των αρχών της ευέλικτης και ασφαλούς απασχόλησης (flexicurity) καθιστά δυνατή τόσο την παροχή κατάλληλης κοινωνικής προστασίας στους εργαζόμενους όσο και την πρόσβαση στην κατάρτιση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, επιτρέποντας την απόκτηση νέων δεξιοτήτων·

Κοινωνική επιχειρηματικότητα

56.  επικροτεί την εστίαση της προσοχής στο θέμα του επιχειρηματικού πνεύματος με κοινωνική διάσταση και την δυνατότητα πρόσβασης στις μικροχρηματοδοτήσεις μεταξύ άλλων και υπέρ των ευπαθών ομάδων· τονίζει ότι αυτά είναι κρίσιμα στοιχεία στο πλαίσιο των κοινωνικών επενδύσεων, επειδή όχι μόνο επιτρέπουν τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, αλλά και καθιστούν τις κοινωνικές επιχειρήσεις ικανές να κερδοφορούν και να επανεπενδύουν τα κέρδη τους·

57.  τονίζει την ανάγκη διασφάλισης ενεργών και υγιών γηρατειών στην προοπτική ενός κύκλου ζωής έμφασης στην πρόληψη και την αποκατάσταση ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις, να καθυστερεί η έναρξη και να αναστρέφονται και να καθίστανται λιγότερο οδυνηρές η κατάπτωση, οι λειτουργικοί περιορισμοί και οι αναπηρίες·

58.  θεωρεί λυπηρό το ότι στην ανακοίνωση δεν επισημαίνεται ο σημαντικός ρόλος του προγράμματος Grundtvig στην πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προαγωγή των κοινωνικών επενδύσεων· καλεί την Επιτροπή να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες στα ζητήματα των ευκαιριών που προσφέρει το πρόγραμμα δια βίου μάθησης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητά τους και τις δυνατότητες πρόσβασης σε αυτά·

59.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και των Ευρωπαϊκών Ταμείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως προς τη βελτίωση της πρόσβασης των κοινωνικών επιχειρήσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές·

60.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τη δημοσίευση δεδομένων, το οποίο θα εξασφαλίζει διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις στα κράτη μέλη και θα ενθαρρύνει την αμοιβαία άσκηση πίεσης μεταξύ εταίρων·

61.  επισημαίνει ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) θα πρέπει να επικεντρώνεται και στα περιβαλλοντικά και στα κοινωνικά πρότυπα με σκοπό την εξασφάλιση υπεύθυνης συμπεριφοράς από τις εταιρείες·

Η διάσταση της ισότητας των φύλων

62.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η διάσταση της ισότητας των φύλων περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τις στρατηγικές κοινωνικών επενδύσεων·

63.  τονίζει ότι η παροχή ποιοτικής παιδικής μέριμνας και λοιπών εγκαταστάσεων φροντίδας παίζει κρίσιμο ρόλο, καθώς επιτρέπει στις γυναίκες να εισέρχονται στην αγορά εργασίας και να εργάζονται με πλήρες ωράριο· καλεί τα κράτη μέλη να οργανώσουν επαρκείς εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας και λοιπές εγκαταστάσεις φροντίδας ώστε να επιτρέπεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην αγορά εργασίας, πόσω μάλλον που η διαθεσιμότητα χώρων παιδικής μέριμνας είναι επί του παρόντος μάλλον άνιση μεταξύ των κρατών μελών·

64.  συμμερίζεται την έκκληση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να επενδύουν σε υπηρεσίες – όπως φθηνή, ολοήμερη και ποιοτική παιδική μέριμνα, ολοήμερα σχολεία, φροντίδα για τους ηλικιωμένους και υποστήριξη προς τα άτομα που παρέχουν άτυπη φροντίδα – που συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας των φύλων, στην προώθηση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής για άνδρες και γυναίκες (συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης πατρικής άδειας για τους άνδρες) και στη δημιουργία ενός πλαισίου που επιτρέπει την ένταξη ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας με εξασφάλιση ίσης αμοιβής για ίδια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών·

65.  επαναλαμβάνει τη σπουδαιότητα των ευαισθητοποιημένων ως προς τη διάσταση του φύλου εκπαιδευτικών συστημάτων που προσφέρουν στα παιδιά τις δυνατότητες να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο μακροπρόθεσμα τον διαχωρισμό των φύλων στην αγορά εργασίας·

66.  καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται και να προωθούν την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών τους και των Εθνικών Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων (ΕΠΜ) τους·

Τα κονδύλια της ΕΕ

67.  επισημαίνει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν η πολιτική της συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία στην προαγωγή των κοινωνικών επενδύσεων· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημαντική συμβολή αφενός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ως προς την πρόληψη της φτώχειας μεταξύ των εργαζομένων που έχουν πληγεί από την κρίση και αφετέρου του ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress ως προς τη στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω μέτρων κατάρτισης, επανακατάρτισης και εργατικού δυναμικού με σκοπό την επάνοδο στην εργασία·

68.  τονίζει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να εστιάσουν σε τομείς προτεραιότητας που έχουν σαφή αντίκτυπο στην οικονομική μεγέθυνση και στις θέσεις εργασίας, και που προτείνονται ως επίκεντρα της πολιτικής της συνοχής·

69.  τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να είναι σαφέστερα προσανατολισμένο σε ενεργητικά μέτρα, που να ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες των εργοδοτών·

70.  επικροτεί την έμφαση που δίνει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ως βασικό μέσο για την προώθηση των κοινωνικών επενδύσεων· υποστηρίζει θερμά εν προκειμένω ότι τουλάχιστον το 25% της χρηματοδότησης της πολιτικής της συνοχής πρέπει να διατεθεί για το ΕΚΤ και ότι το 20% των χορηγήσεων του ΕΚΤ προς κάθε κράτος μέλος πρέπει να δεσμευτεί για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και για την καταπολέμηση της φτώχειας·

71.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014 - 2020 να περιέχει επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους για την τόνωση και την υποστήριξη των κοινωνικών επενδύσεων στην ΕΕ·

72.  ζητεί ως θέμα προτεραιότητας να προκαταβληθούν τα 6 δις EUR που εγκρίθηκαν για τη νέα Πρωτοβουλία Απασχόλησης Νέων μέσα στα πρώτα έτη του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, ώστε να καλυφθεί η ανεργία των νέων και να υλοποιηθούν οι εγγυήσεις υπέρ των νέων· υπογραμμίζει ότι το κόστος της εφαρμογής εγγυήσεων υπέρ των νέων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη εκτιμάται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας σε 21 δις EUR· ζητεί ως εκ τούτου να αναθεωρηθεί προς τα πάνω το σχετικό κονδύλι με την ευκαιρία της αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου· επικροτεί την επέκταση στους κάτω των 30 ετών του πεδίου επιλεξιμότητας για την εγγύηση υπέρ των νέων·

73.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να διερευνήσει τη χρήση νέων χρηματοπιστωτικών μέσων, ούτως ώστε να αυξηθεί το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των δημόσιων κοινωνικών επενδύσεων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερέστερες προτάσεις σχετικά με το εν λόγω ζήτημα·

Κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ

74.  εκτιμά πως η δημοσιονομική πειθαρχία στην ευρωζώνη θα πρέπει να μετράται όχι μόνο βάσει δημοσιονομικών και μακροοικονομικών δεικτών, αλλά σε ίσο βαθμό και βάσει δεικτών απασχόλησης και κοινωνικών δεικτών καθώς και βάσει εκθέσεων προόδου των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με σκοπό τη διασφάλιση κατάλληλου και αποδοτικού επιπέδου επενδύσεων και, συνεπώς, την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μιας κοινωνικής Ευρωπαϊκής Ένωσης·

75.  προτρέπει την Επιτροπή, κατά την εξέταση του τρόπου ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης μιας γνήσιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης, να ανταποκριθεί στις ανάγκες δημοσίων επενδύσεων των κρατών μελών, ιδίως αυτών που σχετίζονται με τους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

76.  επαναλαμβάνει ότι μια Δέσμη Κοινωνικών Μέτρων για την Ευρώπη θα πρέπει να προωθεί τα εξής:

   η καθιέρωση ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης να συμπληρωθεί με μια βελτιωμένη κοινωνική διακυβέρνηση, η οποία να σέβεται πλήρως την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και τη σημασία του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου·
   ορισμό μηχανισμών για την ταχεία καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής Εγγύησης υπέρ των Νέων· ποιοτικό πλαίσιο για πρακτικές ασκήσεις και μαθητείες· αξιοπρεπείς και προσιτές δημόσιες υπηρεσίες· αξιοπρεπείς μισθοί βάσει εθνικού ελάχιστου εισοδήματος που να αποτρέπει το καθεστώς του «εργαζόμενου φτωχού»· κοινωνική προστασία και δυνατότητα μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων· πρόσβαση σε φθηνές και κατάλληλες κοινωνικές κατοικίες· πλαίσιο ελάχιστης κοινωνικής προστασίας που να εγγυάται την ίση πρόσβαση όλων στις βασικές υπηρεσίες υγείας ανεξάρτητα από το εισόδημα· εφαρμογή κοινωνικού πρωτοκόλλου γα την προστασία των θεμελιωδών κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων· ίση αμοιβή για άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους για ίση εργασία ή για εργασία ίσης αξίας· και ανανεωμένη στρατηγική υγείας και ασφάλειας·
   νέα νομοθετική πρωτοβουλία για το δικαίωμα των εθνικών κοινοβουλίων να απαιτούν από την Επιτροπή την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ως «πράσινη κάρτα» με βάση το άρθρο 352 ΣΛΕΕ·
   νέα δικαιώματα των εθνικών κοινοβουλίων να απαιτούν από την Επιτροπή την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ως «πράσινη κάρτα» μέσω μια αλλαγής στη Συνθήκη·
   εξασφάλιση επαρκών πόρων για κοινωνικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης του 25% των κονδυλίων της πολιτικής για τη συνοχή στο ΕΚΤ·

77.  καλεί τα κράτη μέλη, σε περίπτωση που αδικαιολόγητες μειονότητες παρεμποδίζουν την επίτευξη της αναγκαίας προόδου, να επεκτείνουν την αρχή της ενισχυμένης συνεργασίας και στην κοινωνική πολιτική και στην πολιτική επί θεμάτων απασχόλησης·

o
o   o

78.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) EE L 59 της 2.3.2013, σ. 5.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0053.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0260.
(4) ΕΕ C 131 Ε της 8.5.2013, σ. 87.
(5) ΕΕ C 248 της 25.8.2011, σ. 130.
(6) ΕΕ C 153 Ε της 31.5.2013, σ. 57.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0224.
(8) ΕΕ C 308 Ε της 20.10.2011, σ. 6.
(9) ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 23.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0092.
(11) ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 65.
(12) ΕΕ C 212 Ε της 5.8.2010, σ. 11.
(13) ΕΕ C 161 Ε της 31.5.2011, σ. 112.
(14) Έκθεση A7-0250/2012 της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0429.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0050.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0419.
(18) http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-28_en.htm?locale=en

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου