Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2672(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0271/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0271/2013

Συζήτηση :

PV 12/06/2013 - 3
CRE 12/06/2013 - 3

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2013 - 8.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0269

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 269kWORD 25k
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο
Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) - Δημοκρατική διαδικασία λήψεως αποφάσεων στην ΟΝΕ
P7_TA(2013)0269B7-0271/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας στη μελλοντική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (2013/2672(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ): Αντίδραση στις ανακοινώσεις της Επιτροπής(1), το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι ο επίσημος εκ των προτέρων συντονισμός των οικονομικών πολιτικών μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να είναι: (i) ενισχυμένος βάσει της κοινοτικής μεθόδου, (ii) ευθυγραμμισμένος με τα μέσα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, και (iii) σχεδιασμένος σε συνάρτηση με τα νέα μέσα που βασίζονται στην αλληλεγγύη και τα κίνητρα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανισμοί που θα θεσπιστούν για τον εκ των προτέρων συντονισμό πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και να είναι ανοικτοί σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013, το Κοινοβούλιο εκτιμά ότι κάθε νέο προτεινόμενο Μέσο Σύγκλισης και Ανταγωνιστικότητας (ΜΣΑ) θα πρέπει να εγκρίνεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και θα βασίζεται στη κοινοτική μέθοδο, θα προβλέπεται δε κατάλληλος έλεγχος από το Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο τονίζει πως ένας τέτοιος μηχανισμός θα πρέπει να χρηματοδοτείται από μέσα μιας νέας διευκόλυνσης που θα τίθεται σε λειτουργία και θα διέπεται από την κοινοτική μέθοδο ως αναπόσπαστο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά άνωθεν και πέραν των ανωτάτων ορίων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι το Κοινοβούλιο συμμετέχει πλήρως· λαμβάνοντας υπόψη ότι συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τα ΜΣΑ αποτελούν τους πρώτους δοκούς οικοδόμησης μιας πραγματικής δημοσιονομικής ικανότητας που υποστηρίζει την αλληλεγγύη και την εφαρμογή βιώσιμων, υποβοηθητικών της ανάπτυξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει άμεσα προτάσεις σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία προκειμένου να ενσωματώσει σε δευτερεύουσα νομοθεσία τις δεσμεύσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της 28ης Ιουνίου 2012 σχετικά με ένα «Σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης»·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013 το Κοινοβούλιο τονίζει την ανάγκη για την έγκριση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ενός κώδικα σύγκλισης που βασίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και που περιλαμβάνει ένα κοινωνικό πυλώνα·

1.  θεωρεί ιδιαίτερα ανησυχητική τη διάχυτη γενική έλλειψη φιλοδοξίας που επέδειξε το Συμβούλιο στην αντίδρασή του στην κρίση· ανησυχεί περαιτέρω σχετικά με την αρνητική επιρροή που έχει στους εθνικούς εκλογικούς κύκλους η ικανότητα της Ένωσης να λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις· εκφράζει λύπη για την περαιτέρω αναβολή όλων των αποφάσεων σχετικά με την μελλοντική αρχιτεκτονική της ΟΝΕ· εκφράζει επίσης λύπη για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθυστέρησε δύο φορές τις αναμενόμενες αποφάσεις του σχετικά με το μέλλον της ΟΝΕ και ενδεχομένως να πράξει το ίδιο ακόμη μία φορά κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής·

2.  εκφράζει βαθειά ανησυχία για το γεγονός ότι η δημοκρατική λογοδοσία στην ΟΝΕ (ο τέταρτος δοκός οικοδόμησης) μέχρι στιγμής δεν έχει αντιμετωπιστεί σωστά στις συζητήσεις του Συμβουλίου· θεωρεί αυτό άκρως λυπηρό·

3.  επαναλαμβάνει ακόμη μία φορά ότι οποιαδήποτε περαιτέρω πρωτοβουλία για μια βαθειά και ουσιαστική ΟΝΕ που θα βασίζεται στη σταθερότητα, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην αλληλεγγύη και στη δημοκρατία πρέπει υποχρεωτικά να θεσπίζεται σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο· τονίζει ότι από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα απαιτείται να ασκούν ειλικρινή αμοιβαία συνεργασία· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει κανένα δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας που να βασίζεται στη Συνθήκη και ότι πρέπει να παύσει να αναθέτει στην Επιτροπή τη μορφή και/ή το περιεχόμενο οιασδήποτε περαιτέρω νομοθετικής πρωτοβουλίας και να παρακάμπτει το συντονιστικό, εκτελεστικό και διαχειριστικό ρόλο της Επιτροπής όπως ορίζεται στις Συνθήκες·

4.  προειδοποιεί εν προκειμένω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μην παρεμβαίνει αδικαιολόγητα στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να διασφαλίσει ότι ακολουθούνται οι συμφωνηθείσες διαδικασίες·

5.  επαναλαμβάνει ότι δεν μπορεί να δεχθεί οιαδήποτε περαιτέρω διακυβερνητικά στοιχεία σε σχέση με την ΟΝΕ και ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του εάν αυτές οι προειδοποιήσεις δεν ληφθούν σοβαρό υπόψη· υπενθυμίζει ότι το «δημοσιονομικό σύμφωνο» θα πρέπει να ενσωματωθεί στο δίκαιο της ΕΕ εντός πέντε ετών το αργότερο, με βάση αξιολόγηση της αποκτηθείσας πείρας με την εφαρμογή του, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΟΝΕ·

6.  υπενθυμίζει τη θεμελιώδη θέση του ότι η ενισχυμένη ΟΝΕ δεν θα πρέπει να διχάσει την ΕΕ αλλά αντίθετα να δημιουργήσει βαθύτερη ολοκλήρωση και ισχυρότερη διακυβέρνηση που θα είναι ανοικτές σε όλα τα κράτη μέλη τα οποία δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ σε εθελούσια βάση·

7.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι μόνον εκείνη έχει το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας· εκφράζει συνεχώς μεγάλη κατάπληξη για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη υποβάλει νομοθετικά κείμενα με βάση τις προτάσεις που περιέχονται στο «Σχέδιο στρατηγικής για μια βαθειά και ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση» (COM(2012)0777) και στη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στους κανονισμούς «δίπτυχης δέσμης»· πιστεύει ότι εάν η Επιτροπή δεν αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία κατεπειγόντως, θα παραμελήσει τις πολιτικές ευθύνες της και τις ευθύνες της που βασίζονται στη Συνθήκη·

8.  καλεί την Επιτροπή να εισηγηθεί, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, πρόταση για την έγκριση ενός κώδικα σύγκλισης με βάση τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και ο οποίος θα θεσπίζει ένα ισχυρό κοινωνικό πυλώνα· επιμένει ότι τα εθνικά προγράμματα εφαρμογής πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο κώδικας σύγκλισης εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη υποστηριζόμενος από ένα μηχανισμό με βάση κίνητρα·

9.  υπενθυμίζει ότι προτεραιότητα του Κοινοβουλίου είναι να διασφαλίσει ότι κάθε νέο χρηματοδοτικό μέσο που συνδέεται με το Μέσο Σύγκλισης και Ανταγωνιστικότητας θα είναι αναπόσπαστο τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ και θα υπάγεται πλήρως στη συνήθη διαδικασία προϋπολογισμού·

10.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το νόμισμα της Ένωσης είναι το ευρώ, ότι το Κοινοβούλιό της είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι η μελλοντική αρχιτεκτονική της ΟΝΕ πρέπει να αναγνωρίσει το Κοινοβούλιο ως έδρα της λογοδοσίας σε επίπεδο Ένωσης· ζητεί όποτε μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται νέες αρμοδιότητες σε επίπεδο Ένωσης ή θεσπίζονται νέα όργανα της Ένωσης, να διασφαλίζεται ο αντίστοιχος βαθμός δημοκρατικού ελέγχου από, και η υποχρέωση λογοδοσίας προς, το Κοινοβούλιο·

11.  υπενθυμίζει τα επανειλημμένα αιτήματά του ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (EMΣ) να ενσωματωθεί στο κοινοτικό κεκτημένο, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται η διαχείρισή του σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο, και ότι πρέπει να λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση προς τούτο· υπενθυμίζει στην Ευρωομάδα ότι το Κοινοβούλιο έχει λάβει γραπτές διαβεβαιώσεις ότι ο ΕΜΣ θα υπόκειται στον έλεγχο του Κοινοβουλίου·

12.  υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή της ΕΕ στο σύστημα της «τρόικας» θα πρέπει να υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο από, και λογοδοσία προς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

13.  εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για τις καθυστερήσεις όσον αφορά τη δημιουργία της τραπεζικής ένωσης και τις πρακτικές λεπτομέρειες της άμεσης ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών από τον ΕΜΣ· ανησυχεί ιδίως για τον συνεχιζόμενο κατακερματισμό του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ· τονίζει ότι μια στιβαρή και φιλόδοξη τραπεζική ένωση αποτελεί την κύρια συνιστώσα μιας βαθύτερης και ουσιαστικής ΟΝΕ, και μια καίρια πολιτική για την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει περισσότερο από τρία χρόνια, ιδίως μετά την έγκριση της θέσης του σχετικά με τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή·

14.  επιμένει ότι κατά το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα πρέπει να παρουσιάζει τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης· θεωρεί ότι θα πρέπει να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για διοργανική συμφωνία προκειμένου να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έγκριση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης και των κατευθυντηρίων γραμμών οικονομικής πολιτικής και πολιτικής για την απασχόληση·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2013)0222.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου