Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2673(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0270/2013

Forhandlinger :

PV 12/06/2013 - 3
CRE 12/06/2013 - 3

Afstemninger :

PV 12/06/2013 - 8.21

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0270

Vedtagne tekster
PDF 221kWORD 27k
Onsdag den 12. juni 2013 - Strasbourg
Forberedelse til Det Europæiske Råds møde (27.-28. juni 2013) - Europæisk indsats til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden
P7_TA(2013)0270RC-B7-0270/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 12. juni 2013 om forberedelserne til Det Europæiske Råds møde (27.-28. juni 2013) – EU's indsats til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden (2013/2673(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. december 2011 »Initiativet «Muligheder for Unge» (COM(2011)0933),

–  der henviser til forespørgsel til mundtlig besvarelse til Kommissionen og til Europa-Parlamentets beslutning dertil af 24. maj 2012 om initiativet »Muligheder for Unge«(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. december 2012 »Unge på vej ind i beskæftigelse« (COM(2012)0727),

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2013 om en ungdomsgaranti(2),

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 7.–8. februar 2013,

–  der henviser til Rådets henstilling af 28. februar 2013 om indførelse af en ungdomsgaranti,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. marts 2013 om oprettelsen af en ungdomsgaranti (COM(2013)0144),

–  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2013 om integrationen af migranter, virkningerne for arbejdsmarkedet og den eksterne dimension af koordineringen af de sociale sikringsordninger(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at 23 % af EU’s unge i april 2013 var arbejdsløse med andele fra 7,5 % i Tyskland og 8 % i Østrig til over 62,5 % i Grækenland og 56,4 % i Spanien, hvilket vidner om markante geografiske forskelle;

B.  der henviser til, at 8,3 millioner europæere under 25 år hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse; der henviser til, at dette tal fortsat stiger, og at det udgør en risiko for en »tabt generation«;

C.  der henviser til, at unge med en særlig sårbar baggrund har større risiko for at forlade uddannelsessystemet uden en ungdomsuddannelse;

D.  der henviser til, at 15 % af børn forlader skolen uden at færdiggøre en ungdomsuddannelse, og at 10 % af EU-borgerne lever i husstande uden beskæftigelse;

E.  der henviser til, at de første tegn på skolefrafald er vigtige signaler om, at fattigdommen videreføres;

F.  der henviser til, at det økonomiske tab som følge af unges udtrædelse af arbejdsmarkedet i 2011 vurderedes til 153 mia. EUR, svarende til 1,2 % af EU's BNP; der henviser til, at dette udgør en alvorlig social og økonomisk byrde;

G.  der henviser til, at politikker om almen og faglig uddannelse kan spille en afgørende rolle i forbindelse med bekæmpelse af den høje ungdomsarbejdsløshed og grundlæggende støtte integration og deltagelse; der henviser til, at der er behov for større investeringer i faglig uddannelse, integration i læringsstrukturer, højere uddannelses og forskning; der henviser til, at opkvalificering er afgørende for at kunne udruste enkeltpersoner til kvalificeret beskæftigelse i sektorer med jobvækst, såsom grønne job og inden for it-sektoren og plejesektoren;

H.  der henviser til, at der på trods af en generel høj ungdomsarbejdsløshed er visse sektorer såsom it- og sundhedssektoren, som i stigende grad finder det svært at besætte ledige stillinger med kvalificerede medarbejdere;

I.  der henviser til, at mange af de aktuelle politikker, der berører unge, er udarbejdet uden inddragelse af de berørte eller andre relevante aktører;

J.  der henviser til, at vekseluddannelserne og uddannelserne med kombineret akademisk og erhvervsrettet elementer, som findes i nogle medlemsstater, har vist deres værd navnlig under krisen, idet de holder ungdomsarbejdsløsheden nede på et lavere niveau, fordi de gør unge bedre egnede til beskæftigelse;

1.  der henviser til, at Det Europæiske Råde har anerkendt vigtigheden af ungdomsbeskæftigelse for velstanden i Europa; opfordrer Det Europæiske Råd og Kommissionen til at intensivere deres bestræbelser på at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden som et led i en bredere strategi, som skal fremme sociale rettigheder og tackle sociale skævheder i Den Europæiske Union; understreger, at Europa-Parlamentet vil overvåge fremskridtene nøje og holde øje med, om de lovede foranstaltninger gennemføres, navnlig hvad angår ungdomsgarantien;

2.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende en rettighedsbaseret tilgang til unge og beskæftigelse; understreger, at der navnlig i alvorlige krisetider ikke må gås på kompromis med kvaliteten af arbejde for unge, og at de grundlæggende arbejdsstandarder samt andre standarder forbundet med arbejdskvaliteten skal have en central plads;

3.  påpeger, at de interne ubalancer mellem medlemsstaterne, navnlig med hensyn til beskæftigelse og sociale indikatorer vedrørende unge, er voksende; opfordrer til, at der øjeblikkelig gøres en indsats på EU-plan for at korrigere disse ubalancer inden for rammerne af det europæiske semester;

4.  opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at udvikle fælles sociale investeringsindikatorer, navnlig for så vidt angår ungdomsarbejdsløshed;

5.  insisterer på, at løsningen på det påtrængende problem med ungdomsarbejdsløsheden består i at forbedre det generelle økonomiske klima, såsom ved at styrke det indre marked for tjenesteydelser og den digitale økonomi, fremme handel gennem handelsaftaler og øge SMV’ernes og mikrovirksomhedernes interesser, samtidig med at de grundlæggende sociale rettigheder bevares; understreger, at det mest effektive redskab til at bekæmpe arbejdsløsheden i det lange løb er bæredygtig økonomisk vækst; mener endvidere, at særlige foranstaltninger rettet mod de unge er vigtige, men at det vigtigste er at sikre, at EU har en stærk, konkurrencedygtig og moderne økonomi; glæder sig over investeringer på kort og mellemlang sigt, såsom ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, men gør samtidig opmærksom på manglen på enhver form for langsigtede strukturelle foranstaltninger og nødvendige reformer til at sætte uddannelsessystemerne i visse medlemsstater i stand til at tackle fremtidige udfordringer med henblik på at sikre beskæftigelsesegnetheden;

6.  understreger betydningen af at styrke frivillig mobilitet blandt unge ved at fjerne eksisterende hindringer for grænseoverskridende lærlingeuddannelser, praktikpladser og praktikophold med henblik på at afpasse udbuddet og efterspørgselen af arbejdsbaserede uddannelsesmuligheder for unge bedre, især i grænseområder og ved at øge muligheden for at overføre pensioner og arbejdskraft og social beskyttelse i hele EU, samtidig med at der tages højde for risikoen for hjerneflugt; opfordrer også Kommissionen og medlemsstaterne til at tage alle nødvendige skridt til at forebygge fænomenet hjerneflugt gennem bæredygtige foranstaltninger, der sikrer, at en forholdsmæssigt rimelig andel af højtuddannede mennesker i arbejdsstyrken enten forbliver i deres eget lokalområde eller vender tilbage til deres oprindelige medlemsstat og dermed gør det muligt for medlemsstaterne at opnå økonomisk genopretning og levedygtig vækst;

7.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde henstillinger om, hvorvidt det er muligt at fastsætte et fælles niveau for arbejdsløshedsunderstøttelse i EU baseret på den arbejdsløses tidligere lønniveau;

Ungdomsgaranti

8.  glæder sig over Rådets henstilling af 28. februar 2013 om indførelse af en ungdomsgaranti; opfordrer til hurtig indførelse af ungdomsgarantiordningen i alle medlemsstater; understreger, at ungdomsgarantien ikke er en jobgaranti, men et instrument der sikrer, at alle ledige EU-borgere og unge med lovligt ophold i alderen 18–25 år samt nyuddannede under 30 år modtager et tilbud om god beskæftigelse, videreuddannelse eller praktikplads senest fire måneder efter, at de er blevet ledige eller har forladt det formelle uddannelsessystem; understreger navnlig, at ungdomsgarantiordningen konkret set bør forbedre situationen for de unge, som ikke er i beskæftigelse eller uddannelse;

9.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at opstille klare mål og indikatorer for ungdomsgarantiordningen med henblik på at foretage effektive målinger og evalueringer af initiativets indvirkninger; understreger, at det har til hensigt at føre nøje tilsyn med medlemsstaternes indsats for at gøre ungdomsgarantien til en realitet og opfordrer ungdomsorganisationerne til at holde Europa-Parlamentet ajour med deres analyser af medlemsstaternes foranstaltninger;

10.  bemærker, at ungdomsgarantiordningerne bør ledsages af nogle kvalitetsmæssige rammer med henblik på at sikre, at erhvervsfaglige uddannelse og de job, der tilbydes, omfatter passende betaling, arbejdsvilkår og sundheds- og sikkerhedsstandarder;

EU-finansiering

11.  glæder sig over de 6 mia. EUR, der er afsat til det nye ungdomsbeskæftigelsesinitiativ og opfordrer til en fremskyndet betaling i de første år af den flerårige finansielle ramme, for at løse problemet med ungdomsarbejdsløshed og implementere ungdomsgarantierne hurtigst muligt; understreger, at omkostningerne ved at gennemføre ungdomsgarantier i hele euroområdet af Den Internationale Arbejdsorganisation skønnes at være på 21 mia. EUR, og opfordrer derfor til, at tildelingen hertil opjusteres som led i en revision af den flerårige finansielle ramme; glæder sig over udvidelsen af støtteberettigelsen til at omfatte personer under 30 år;

12.  glæder sig over den foreslåede afløsning for mikrofinansieringsfaciliteten Progress, der indgår i programmet for social udvikling og innovation for perioden 2014–2020 og er et nyttigt instrument, også for unge, med det formål at skabe nye, bæredygtige og kvalitetssikre jobs;

13.  fremhæver, at EU-midler til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed står til rådighed inden 2014, især ved at omprogrammere de til rådighed stående strukturfondsmidler og gøre fuldt brug af de 60 mia. EUR fra Den Europæiske Investeringsbank, som er afsat under vækst- og beskæftigelsespagten; glæder sig over omfordelingen og den fremskyndede udbetaling af 16 mia. EUR af strukturfondsmidlerne til støtte for jobmuligheder for unge og til at hjælpe SMV’er med adgang til finansiering;

14.  opfordrer Kommissionen til at gøre en aktiv indsats for at anmode om støtte og initiativer såvel som andre former for samarbejde med den private sektor til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed; tilskynder Den Europæiske Investeringsbank til at bidrage til gennemførelsen af ungdomsgarantien, eksempelvis ved at knytte udlån til skabelsen af jobs og erhvervsuddannelsespladser eller ved at støtte opbygningen af vekseluddannelsesforløb; indskærper dog, at EIB-lån bør ses som et supplement til, og ikke som en erstatning for, EU-finansiering i form af stipendier;

Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed på nationalt niveau

15.  understreger, at investering i ungdomsbeskæftigelse skal være en central del af de nationale sociale investeringsstrategier;

16.  opfordrer til at følge en ambitiøs, holistisk politiktilgang, der omfatter almen og erhvervsfaglig uddannelse og initiativer til selvstændig erhvervsvirksomhed for alle unge på alle de forskellige niveauer på en integreret måde; gør opmærksom på, at det er af essentiel betydning at fokusere indsatsen på overgangen mellem de forskellige uddannelsesforløb og anerkende kompetencer, som er opnået gennem ikke-formel og uformel læring; understreger, at indkomsttryghed og tro på ens arbejdsmarkedsperspektiver er afgørende forudsætninger for at vælge en videregående uddannelse, og at unge med øget risiko for udstødelse er særlig berørte af dette;

17.  er stærkt foruroliget over de budgetnedskæringer, som mange medlemsstater har foretaget på uddannelses- og ungdomsområdet, og understreger derfor behovet for, at medlemsstaternes uddannelsessystemer reformeres ved brug af medlemsstats- og EU-ressourcer, i den hensigt at gøre ungdomsuddannelserne mere omkostningseffektive og konkurrencedygtige;

18.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at iværksætte vidtgående foranstaltninger til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, navnlig gennem forebyggelse af tidligt skolefrafald eller frafald fra studier eller lærepladser (f.eks. gennem indførelse af vekseluddannelsesforløb eller andre tilsvarende effektive ordninger), og til at udarbejde omfattende strategier for unge, der ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse;

19.  konstaterer, at den sociale investering i ungdommen kan ske i form af en lang række foranstaltninger, herunder udvikling af partnerskaber mellem skoler, faglige uddannelsescentre og det lokale eller regionale erhvervsliv, fremskaffelse af målrettede uddannelses- og praktikordninger af høj kvalitet for unge, faglige uddannelsesordninger i samarbejde med virksomheder, sponsorordninger med seniormedarbejdere med henblik på ansættelse samt uddannelse af unge på jobbet eller sikre en bedre overgang fra uddannelse til arbejde, tilskyndelse til de unge til at deltage i samfundet og fremme af den regionale, europæiske og internationale mobilitet ved hjælp af yderligere fremskridt hen imod gensidig anerkendelse af kvalifikationer og færdigheder; understreger, at sociale investeringer kan gå hånd i hånd med effektive incitamenter, såsom beskæftigelsestilskud eller forsikringsbidrag for unge, der garanterer anstændige arbejds- og leveforhold, med henblik på at tilskynde offentlige og private arbejdsgivere til at ansætte unge, til at investere såvel i skabelse af gode jobs for unge og i fortsat uddannelse og opgradering af deres kvalifikationer i arbejdstiden og til at støtte iværksætterånden blandt unge;

20.  opfordrer medlemsstaterne til at overveje afprøvet praksis, især de praksisser, som anvendes i medlemsstater med lav arbejdsløshed, og til at undersøge, om begreber som tosporet almen og faglig uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsgarantiordninger, der allerede er blevet gennemført, eventuelt er forenelige med deres nationale systemer; understreger, at vekseluddannelsessystemet og tosporsstudierne med deres fokus på praktiske erfaringer har bestået prøven i den økonomiske krise særligt godt, idet de bidrager til at mindske ungdomsarbejdsløsheden ved at gøre folk bedre egnede til at blive ansat, og opfordrer derfor de kriseramte medlemsstater til at overveje at reformere deres uddannelsessystemer i tråd med dette;

21.  understreger, at de kriseramte lande i øjeblikket har en alarmerende høj ungdomsarbejdsløshed; opfordrer derfor Kommissionen til at vurdere kriseforanstaltningerne ud fra deres indvirkning på ungdomsarbejdsløsheden, og opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at overveje at ophæve de kriseforanstaltninger, der har en negativ indvirkning på ungdomsarbejdsløsheden;

22.  opfordrer medlemsstaterne til at forbedre samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsessektoren på alle niveauer i den hensigt at forbedre den måde, hvorpå der knyttes forbindelse mellem læseplaner og arbejdsmarkedets efterspørgsel, eksempelvis ved at udvide alliancerne for sektorbaserede kvalifikationer og videnalliancerne; understreger, at der er brug for mere fleksible læseplaner for bedre at kunne tilpasse sig arbejdsmarkedets fremtidige udvikling;

23.  indskærper nødvendigheden af, at medlemsstaterne forbedrer støtten til selvstændig erhvervsvirksomhed blandt unge og samtidig forebygger insolvens og falsk selvstændig beskæftigelse;

o
o   o

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Det Europæiske Råd og Rådet.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0224.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0016.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0092.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik