Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2673(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0270/2013

Συζήτηση :

PV 12/06/2013 - 3
CRE 12/06/2013 - 3

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2013 - 8.21

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0270

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 355kWORD 31k
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο
Προετοιμασίες για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) - Δράση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων
P7_TA(2013)0270RC-B7-0270/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων (2013/2673(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Πρωτοβουλία - Ευκαιρίες για τους νέους» (COM(2011)0933),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση με αίτηση προφορικής απάντησης που υποβλήθηκε στην Επιτροπή και το συνοδευτικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με μια νέα πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους»(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Ωθώντας τη νεολαία προς την απασχόληση» (COM(2012)0727),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με εγγυήσεις για τη νεολαία(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7-8 Φεβρουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (COM(2013)0144),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ένταξη των μεταναστών, τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και την εξωτερική διάσταση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2013 το 23,5% των νέων στην ΕΕ ήταν άνεργοι, με τα επιμέρους ποσοστά να κυμαίνονται από το 7,5% στη Γερμανία και το 8% στην Αυστρία έως το 62,5% στην Ελλάδα και το 56,4% στην Ισπανία, γεγονός το οποίο καταδεικνύει έντονες γεωγραφικές διαφορές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κάτω των 25 ετών βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αριθμοί αυτοί εξακολουθούν να αυξάνονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να προκύψει μια χαμένη γενιά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι που προέρχονται από ιδιαίτερα ευάλωτα περιβάλλοντα κινδυνεύουν περισσότερο να εγκαταλείψουν το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς να έχουν αποκτήσει ακαδημαϊκό τίτλο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 15% των παιδιών εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ότι το 10% των πολιτών της ΕΕ ζουν σε νοικοκυριά ανέργων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα δείγματα πιθανής πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου συνιστούν τις πρώτες προειδοποιητικές ενδείξεις κυκλικής αναπαραγωγής της φτώχειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές απώλειες λόγω της μη συμμετοχής νέων στην αγορά εργασίας υπολογίστηκαν για το 2011 σε 153 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιβαρύνσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο για την καταπολέμηση του υψηλού επιπέδου ανεργίας των νέων και να στηρίξουν σημαντικά την ένταξη και τη συμμετοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να πραγματοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στην ένταξη σε δομές εκπαίδευσης, στην ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι αναγκαία ώστε τα μεμονωμένα άτομα να έχουν τα εφόδια για να εργαστούν σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και σε τομείς που χαρακτηρίζονται από ανάπτυξη της απασχόλησης, όπως οι πράσινες θέσεις εργασίας, οι ΤΠΕ και ο τομέας της περίθαλψης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρωση κενών θέσεων εργασίας με ειδικευμένο προσωπικό καθίσταται ολοένα και δυσκολότερη σε ορισμένους τομείς, όπως οι ΤΠΕ και ο τομέας της υγείας, παρά τα υψηλά συνολικά επίπεδα της ανεργίας των νέων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές πολιτικές που επηρεάζουν τους νέους αναπτύσσονται σήμερα χωρίς τη συμμετοχή ούτε εκείνων που αφορούν ούτε και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διττό σύστημα της επαγγελματικής κατάρτισης και οι συνδυασμένοι ακαδημαϊκοί-επαγγελματικοί τίτλοι που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν αποδειχθεί, λόγω της έμφασης που αποδίδουν στις πρακτικές δεξιότητες, χρήσιμα κατά την κρίση, δεδομένου ότι διατηρούν την ανεργία των νέων σε χαμηλότερα επίπεδα αυξάνοντας την απασχολησιμότητα των νέων·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε τη σημασία που έχει η απασχόληση των νέων για την ευημερία της Ευρώπης· ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την προώθηση των κοινωνικών δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί στενά την πρόοδο και θα παρατηρεί εάν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα, ιδίως όσον αφορά τις εγγυήσεις για τους νέους·

2.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια προσέγγιση έναντι των νέων και της απασχόλησης που να βασίζεται στα δικαιώματα· τονίζει ότι, ιδίως σε περιόδους μεγάλης κρίσης, δεν θα πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η ποιότητα της εργασίας για τους νέους, και ότι τα βασικά εργασιακά πρότυπα, καθώς και άλλα πρότυπα που αφορούν την ποιότητα της εργασίας, πρέπει να συνιστούν βασική συνιστώσα·

3.  επισημαίνει ότι οι εσωτερικές ανισορροπίες μεταξύ των κρατών μελών αυξάνονται, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση και τους κοινωνικούς δείκτες που αφορούν ιδίως τους νέους, ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει άμεση δράση με στόχο να εξαλειφθούν αυτές τις ανισορροπίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

4.  καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναπτύξει κοινούς δείκτες κοινωνικών επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά την ανεργία των νέων·

5.  επιμένει ότι η λύση για το επείγον πρόβλημα της ανεργίας των νέων βρίσκεται στη βελτίωση του συνολικού οικονομικού περιβάλλοντος, για παράδειγμα μέσω της ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς στους τομείς των υπηρεσιών και της ψηφιακής οικονομίας, μέσω της προώθησης του εμπορίου με συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, και μέσω της προώθησης των συμφερόντων των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, τηρώντας συγχρόνως τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα· υπογραμμίζει ότι το αποτελεσματικότερο εργαλείο για τη μακροπρόθεσμη καταπολέμηση της ανεργίας είναι η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη· πιστεύει, επιπλέον, ότι παρόλο που τα ειδικά μέτρα που απευθύνονται στους νέους είναι σημαντικά, παραμένει βασικότερο η ΕΕ να στηρίζεται σε μια ισχυρή, ανταγωνιστική και σύγχρονη οικονομία· εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επενδύσεις, όπως η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, ενώ εφιστά την προσοχή στην απουσία μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών μέτρων και των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στα εκπαιδευτικά συστήματα ορισμένων κρατών μελών να αντεπεξέλθουν στις μελλοντικές προκλήσεις με στόχο την εξασφάλιση της απασχολησιμότητας·

6.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η εθελοντική κινητικότητα των νέων μέσω της άρσης των υφιστάμενων εμποδίων για τις διασυνοριακές μαθητείες και τα προγράμματα άσκησης και πρακτικής, έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία προσφοράς και ζήτησης όσον αφορά τις βασιζόμενες στην εργασία δυνατότητες κατάρτισης για νέους, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και μέσω της ενίσχυσης της δυνατότητας μεταφοράς των συντάξεων, των εργατικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων κοινωνικής προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον κίνδυνο της διαρροής εγκεφάλων· ζητεί επίσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτρέψουν το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων μέσω βιώσιμων μέτρων που να διασφαλίζουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού με υψηλά προσόντα είτε θα παραμείνει είτε θα επιστρέψει στα κράτη μέλη καταγωγής του, έτσι ώστε τα εν λόγω κράτη μέλη να μπορέσουν να επιτύχουν οικονομική ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει συστάσεις σχετικά με την σκοπιμότητα ορισμού κοινού επιπέδου επιδόματος ανεργίας στην ΕΕ σε σχέση με τους προηγούμενους μισθούς του ανέργου·

Εγγυήσεις για τη νεολαία

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία· ζητεί την ταχεία εφαρμογή των προγραμμάτων παροχής εγγυήσεων για την νεολαία σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει ότι οι εγγυήσεις για τη νεολαία δεν αποτελούν εγγύηση για κάποια θέση εργασίας αλλά έναν μηχανισμό που θα εξασφαλίζει ότι όλοι οι άνεργοι πολίτες και νόμιμοι κάτοικοι της ΕΕ έως και την ηλικία των 25 ετών, και άτομα κάτω των 30 ετών που έχουν πρόσφατα αποχωρήσει από εκπαιδευτικά ιδρύματα, λαμβάνουν κάποια ποιοτική προσφορά απασχόλησης, συνεχούς εκπαίδευσης ή μαθητείας εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που μένουν άνεργοι ή που αποχωρούν από την επίσημη εκπαίδευση· τονίζει ιδίως ότι τα προγράμματα παροχής εγγυήσεων για τη νεολαία θα πρέπει να βελτιώνουν ουσιαστικά την κατάσταση των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)·

9.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν σαφείς στόχους και δείκτες για το πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων για τη νεολαία, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η μέτρηση και αξιολόγηση του αντικτύπου της εν λόγω πρωτοβουλίας· τονίζει ότι προτίθεται να παρακολουθεί στενά όλες τις δραστηριότητες των κρατών μελών που σχετίζονται με την υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και ζητεί από τις οργανώσεις της νεολαίας να ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις αναλύσεις τους όσον αφορά τις δράσεις των κρατών μελών·

10.  επισημαίνει ότι τα προγράμματα παροχής εγγυήσεων για τη νεολαία πρέπει να συνοδεύονται από κάποιο ποιοτικό πλαίσιο προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η κατάρτιση και οι θέσεις εργασίας που έχουν εξασφαλισθεί περιλαμβάνουν κατάλληλες αμοιβές, συνθήκες εργασίας, καθώς και πρότυπα υγείας και ασφάλειας·

Χρηματοδότηση από την ΕΕ

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα 6 δισεκατομμύρια EUR που εγκρίθηκαν για τη νέα Πρωτοβουλία Απασχόλησης Νέων και ζητεί να προκαταβληθούν στα πρώτα έτη του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων και να υλοποιηθούν οι εγγυήσεις για τη νεολαία, ως ζήτημα προτεραιότητας· τονίζει ότι το κόστος της εφαρμογής εγγυήσεων για τη νεολαία σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ εκτιμάται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας σε 21 δισεκατομμύρια EUR· ζητεί ως εκ τούτου να αναθεωρηθεί προς τα πάνω το σχετικό κονδύλι με την ευκαιρία της αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου· επικροτεί την επέκταση στους κάτω των 30 ετών του πεδίου επιλεξιμότητας για τις εγγυήσεις για τη νεολαία·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον προτεινόμενο διάδοχο του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία για την περίοδο 2014-2020, δεδομένου ότι συνιστά πολύτιμο εργαλείο και για τους νέους, καθώς στοχεύει στη δημιουργία νέων, βιώσιμων, ποιοτικών θέσεων εργασίας·

13.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο η χρηματοδότηση της ΕΕ για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων να διατεθεί πριν από το 2014, ιδίως μέσω του επαναπρογραμματισμού των διαθέσιμων διαρθρωτικών κονδυλίων και μέσω της πλήρους χρησιμοποίησης των 60 δισεκατομμυρίων EUR από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως προβλέπεται στο Σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακατανομή και την επιτάχυνση διαρθρωτικών κονδυλίων ύψους 16 εκατομμυρίων EUR προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες απασχόλησης για τους νέους και να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση·

14.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει ενεργά την υποστήριξη και την ανάληψη πρωτοβουλιών, καθώς και άλλες μορφές συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συμβάλει στην υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία, για παράδειγμα μέσω της σύνδεσης των δανείων με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και κατάρτισης, ή στηρίζοντας την ανάπτυξη διττών εκπαιδευτικών συστημάτων· τονίζει, ωστόσο, ότι τα δάνεια της ΕΤΕπ θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συμπληρωματικά και όχι ως αντικατάσταση της χρηματοδότησης της ΕΕ με τη μορφή επιχορηγήσεων·

Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων σε εθνικό επίπεδο

15.  τονίζει ότι οι επενδύσεις στην απασχόληση των νέων πρέπει να αποτελούν βασική συνιστώσα των εθνικών στρατηγικών για τις κοινωνικές επενδύσεις·

16.  ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, ολιστικής προσέγγισης πολιτικής που θα εξετάζει πρωτοβουλίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης για όλους τους νέους σε όλα τα επίπεδα και με ολοκληρωμένο τρόπο· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να επιδιωχθεί η μετάβαση μεταξύ των διαφορετικών οδών εκπαίδευσης και κατάρτισης και να αναγνωρίζονται ικανότητες που βασίζονται στη μη τυπική και άτυπη μάθηση· τονίζει ότι η ασφάλεια του εισοδήματος και η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της αγοράς εργασίας συνιστούν βασικές προϋποθέσεις για την επιλογή της ανώτατης εκπαίδευσης και ότι τούτο γίνεται ιδιαίτερα αισθητό από τους νέους με υψηλότερο κίνδυνο αποκλεισμού·

17.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του όσον αφορά τις δημοσιονομικές περικοπές που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, και, για αυτόν τον λόγο, τονίζει την ανάγκη για μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών, με τη χρήση εθνικών και ενωσιακών πόρων, έτσι ώστε η εκπαίδευση των νέων να καταστεί αποδοτικότερη και ανταγωνιστικότερη·

18.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν ευρέα μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ιδίως μέσω της προληπτικής δράσης για την αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ή των συστημάτων κατάρτισης και μαθητείας (π.χ. εφαρμογή διττού συστήματος εκπαίδευσης ή εξίσου αποτελεσματικών πλαισίων) και να αναπτύξουν συνολικές στρατηγικές για τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)·

19.  σημειώνει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις στους νέους μπορεί να λάβει πληθώρα μορφών, όπως: ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ σχολείων, κέντρων κατάρτισης και τοπικών ή περιφερειακών επιχειρήσεων· προσφορά στοχοθετημένων ποιοτικών προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και προγραμμάτων υψηλής ποιότητας για την πρακτική άσκηση των νέων· συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις· συστήματα ανάληψης ρόλου αναδόχου από εργαζόμενους σε υψηλότερες θέσεις με σκοπό την πρόσληψη και κατάρτιση νέων στη θέση εργασίας ή τη διασφάλιση καλύτερης μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση· ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στον κοινωνικό βίο και προαγωγή της κινητικότητας σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω περαιτέρω προόδου στην αμοιβαία αναγνώριση προσόντων και δεξιοτήτων· τονίζει επίσης ότι οι κοινωνικές επενδύσεις μπορούν να συμβαδίζουν με αποδοτικά κίνητρα, όπως επιδοτήσεις απασχόλησης ή ασφαλιστικές εισφορές για νέους, που θα διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, ώστε να ενθαρρυνθούν οι εργοδότες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να προσλαμβάνουν νέους, να επενδύουν τόσο στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για νέους όσο και στη συνεχή κατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, και να στηρίζουν το πνεύμα επιχειρηματικής πρωτοβουλίας μεταξύ των νέων·

20.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν δοκιμασμένες πρακτικές, ιδιαίτερα κρατών μελών με χαμηλά ποσοστά ανεργίας, και να διερευνήσουν κατά πόσο μπορεί να είναι συμβατές με τα εθνικά τους συστήματα έννοιες όπως η διττή εκπαίδευση και κατάρτιση και η επαγγελματική κατάρτιση, όπως επίσης προγράμματα εγγυήσεων για τους νέους που έχουν ήδη εφαρμοστεί· υπογραμμίζει ότι το σύστημα της διττής επαγγελματικής κατάρτισης και οι σπουδές διπλής κατεύθυνσης, που επικεντρώνονται στην πρακτική πείρα, έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμα κατά την οικονομική κρίση, δεδομένου ότι συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας των νέων αυξάνοντας την απασχολησιμότητα των ανθρώπων, και καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη που πλήττονται από την κρίση να εξετάσουν τη δυνατότητα μεταρρύθμισης των συστημάτων κατάρτισής τους προς την κατεύθυνση αυτή·

21.  τονίζει ότι οι χώρες που πλήττονται από την κρίση έχουν σήμερα εξαιρετικά ανησυχητικά ποσοστά ανεργίας των νέων· για αυτόν τον λόγο, ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης όσον αφορά τις επιπτώσεις που έχουν στην απασχόληση των νέων και ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν το ενδεχόμενο τερματισμού των μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση των νέων·

22.  ζητεί από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τον τομέα της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο τα προγράμματα συνδέονται με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, για παράδειγμα επεκτείνοντας τις τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων και τις συμμαχίες γνώσης· τονίζει ότι για την καλύτερη προσαρμογή στις μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας χρειάζονται πιο ευέλικτα εκπαιδευτικά προγράμματα·

23.  υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη χρειάζεται να βελτιώσουν την υποστήριξή τους στην αυτοαπασχόληση των νέων, αποτρέποντας παράλληλα την πτώχευση και την ψευδοαυτοαπασχόληση·

o
o   o

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0224.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0016.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0092.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου