Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2673(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0270/2013

Dezbateri :

PV 12/06/2013 - 3
CRE 12/06/2013 - 3

Voturi :

PV 12/06/2013 - 8.21

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0270

Texte adoptate
PDF 289kWORD 28k
Miercuri, 12 iunie 2013 - Strasbourg
Pregătirea reuniunii Consiliului European (27-28 iunie 2013) - Măsurile europene de combatere a șomajului în rândul tinerilor
P7_TA(2013)0270RC-B7-0270/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la pregătirea reuniunii Consiliului European (27-28 iunie 2013) – măsurile la nivel european de combatere a șomajului în rândul tinerilor (2013/2673(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 decembrie 2011 intitulată „Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri” (COM(2011)0933),

–  având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei și Rezoluția care o însoțește din 24 mai 2012 referitoare la inițiativa privind oportunitățile pentru tineri(1),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 decembrie 2012 intitulată „Către integrarea tinerilor pe piața muncii” (COM(2012)0727),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2013 referitoare la înființarea unei garanții pentru tineret(2),

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 7-8 februarie 2013,

–  având în vedere Recomandările Consiliului din 28 februarie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 martie 2013 privind Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” (COM(2013)0144),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2013 referitoare la integrarea migranților, efectele sale asupra pieței muncii și dimensiunea externă a coordonării securității sociale(3),

–  având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în aprilie 2013, 23,5 % din populația tânără din UE nu avea un loc de muncă, cu rate ale șomajului ce ajungeau de la 7,5 %, în Germania și 8 % în Austria, până la 62,5 % în Grecia și 56,4 % în Spania, indicând diferențe geografice foarte accentuate;

B.  întrucât 8,3 milioane de europeni cu vârsta sub 25 de ani nu sunt încadrați în muncă, învățământ sau formare profesională (NEET); întrucât aceste cifre continuă să crească și creează riscul unei generații pierdute;

C.  întrucât tinerii care provin din medii deosebit de vulnerabile sunt expuși în mai mare măsură riscului de a abandona sistemul educațional și de formare fără a fi obținut o calificare secundară superioară;

D.  întrucât 15 % dintre copii părăsesc școala fără a absolvi învățământul liceal și întrucât 10 % dintre cetățenii UE trăiesc în gospodării fără persoane ocupate;

E.  întrucât primele semne ale unui eventual abandon școlar reprezintă un avertisment timpuriu privind reluarea ciclică a sărăciei;

F.  întrucât, în 2011, pierderile economice cauzate de lipsa integrării tinerilor pe piața muncii au fost estimate la 153 de miliarde EUR, respectiv 1,2 % din PIB-ul UE; întrucât acest lucru reprezintă o povară socială și economică importantă;

G.  întrucât politicile în domeniul educației și formării pot juca un rol crucial în combaterea ratei ridicate a șomajului în rândul tinerilor și pot sprijini în mod fundamental integrarea și participarea; întrucât sunt necesare mai multe investiții în educație și formare profesională, în integrarea în structurile educaționale și în educația superioară și cercetare; întrucât perfecționarea competențelor este esențială pentru a oferi persoanelor posibilitatea de a obține locuri de muncă de calitate în sectoare în care se preconizează o creștere a ocupării forței de muncă, precum cel al locurilor de muncă ecologice, al TIC sau al îngrijirii;

H.  întrucât, în pofida ratei medii ridicate a șomajului în rândul tinerilor, există sectoare, precum TIC și sectorul sănătății, care se confruntă cu dificultăți din ce în ce mai mari în a ocupa locurile de muncă disponibile cu personal calificat;

I.  întrucât, în prezent, sunt dezvoltate numeroase politici care afectează tinerii fără implicarea lor sau a altor părți interesate;

J.  întrucât accentuarea importanței competențelor practice, a sistemului dual de formare profesională și a studiilor universitare cu dublă specializare, academică și profesională, s-a dovedit a fi utilă în unele dintre statele membre, îndeosebi în timpul crizei, contribuind la menținerea unor rate mai scăzute ale șomajului în rândul tinerilor și la integrarea lor mai ușoară pe piața muncii,

1.  salută faptul că Consiliul European a recunoscut rolul important al încadrării în muncă a tinerilor pentru prosperitatea Europei; îndeamnă Consiliul European și Comisia să-și intensifice eforturile de combatere a șomajului în rândul tinerilor, ca parte a unui demers mai larg de promovare a drepturilor sociale și de soluționare a dezechilibrelor sociale din Uniunea Europeană; subliniază faptul că Parlamentul European va monitoriza îndeaproape progresele și va observa dacă măsurile promise sunt luate, mai ales în ceea ce privește garanția pentru tineret;

2.  îndeamnă Comisia și statele membre să adopte o abordare bazată pe drepturi față de tineri și în domeniul ocupării forței de muncă; subliniază faptul că, în special în vremuri de criză accentuată, calitatea locurilor de muncă pentru tineri nu trebuie compromisă și că atât standardele fundamentale în domeniul muncii, precum și alte standarde în domeniul muncii trebuie să reprezinte elemente esențiale;

3.  subliniază că dezechilibrele interne dintre statele membre, în special în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și, mai ales, indicatorii sociali legați de tineri, sunt din ce în ce mai pronunțate; solicită să se ia imediat măsuri la nivelul UE pentru reducerea acestor dezechilibre în cadrul semestrului european;

4.  în acest context, solicită să dezvolte indicatori comuni privind investițiile sociale, îndeosebi în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor;

5.  insistă asupra faptului că soluția la problema urgentă a șomajului în rândul tinerilor este îmbunătățirea generală a mediului economic, de exemplu, consolidarea pieței unice a serviciilor, a economiei digitale și a comerțului prin intermediul acordurilor de liber schimb și promovarea intereselor IMM-urilor și alte microîntreprinderilor, garantând, totodată, drepturile sociale fundamentale; subliniază faptul că cel mai eficient instrument în combaterea șomajului pe termen lung este creșterea economică durabilă; consideră, de asemenea, că măsurile special care vizează îndeosebi tinerii sunt importante, însă este și mai important să se ia măsuri pentru a garanta că UE se bazează pe o economie solidă, competitivă și modernă; salută investițiile pe termen scurt și mediu, precum inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, însă atrage atenția asupra faptului că nu există măsuri structurale pe termen lung și nu au fost întreprinse reformele necesare pentru ca sistemele educaționale din anumite state membre să poată face față provocărilor viitoare și să garanteze încadrarea în muncă;

6.  subliniază importanța creșterii oportunităților de mobilitate voluntară în rândul tinerilor prin eliminarea barierelor existente în calea stagiilor de ucenicie, de formare și de practică transfrontaliere, pentru o mai bună adaptare a ofertei la cererea de activități de formare profesională pentru tineri la locul de muncă și prin îmbunătățirea transferabilității pensiilor și a drepturilor în domeniul muncii și al protecției sociale în întreaga UE, ținând seama, în același timp, de riscurile asociate exodului de creiere; de asemenea, solicită Comisiei și statelor membre să facă toate eforturile necesare pentru a preveni fenomenul exodului de creiere prin măsuri durabile, care să garanteze rămânerea unui număr suficient de persoane cu calificare înaltă pe piața forței de muncă a comunităților lor sau reîntoarcerea lor în statele membre de origine, cu scopul de a le permite statelor membre respective să se redreseze din punct de vedere economic și de a stimula creșterea sustenabilă;

7.  solicită Comisiei să elaboreze recomandări privind fezabilitatea definirii unui nivel comun de indemnizații de șomaj în UE, în raport cu salariile anterioare ale șomerului;

Garanția pentru tineret

8.  salută Recomandarea Consiliului din 28 februarie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret; solicită să se introducă rapid în toate statele membre mecanisme de aplicare a garanției pentru tineret; subliniază faptul că garanția pentru tineret nu este o garanție pentru obținerea unui loc de muncă, ci un instrument care garantează că toți cetățenii UE și rezidenții legali fără un loc de muncă cu vârsta sub 25 de ani și proaspeții absolvenți sub 30 de ani primesc o ofertă de angajare de bună calitate ori își continuă educația sau ucenicia în termen de patru luni de când devin șomeri sau își termină studiile; subliniază în special faptul că mecanismele de aplicare a garanției pentru tineret ar trebui să îmbunătățească în mod efectiv situația tinerilor care nu sunt încadrați în muncă și nu urmează un program de educație sau formare (NEET);

9.  solicită Comisiei și statelor membre să dezvolte obiective și indicatori clari pentru sistemele de garanție pentru tineret, pentru a putea măsura și evalua în mod eficient impactul acestei inițiative; subliniază că intenționează să monitorizeze îndeaproape toate activitățile statelor membre pentru ca garanția pentru tineret să devină realitate și invită organizațiile de tineret să informeze permanent Paramentul European cu privire la analiza lor referitoare la măsurile luate de statele membre;

10.  atrage atenția că sistemele de garanție pentru tineret ar trebui însoțite de un cadru privind calitatea pentru a garanta că formarea și locurile de muncă oferite includ remunerare, condiții de muncă și standarde de sănătate și siguranță adecvate;

Fonduri UE

11.  salută acordarea celor 6 miliarde EUR alocate pentru noua Inițiativă privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și solicită acordarea unui avans în primii ani ai cadrului financiar multianual pentru a soluționa problema șomajului în rândul tinerilor și pentru a pune în aplicare urgent garanțiile pentru tineret; subliniază faptul că costurile punerii în aplicare a garanțiilor pentru tineret în zona euro sunt estimate la 21 miliarde EUR de către Organizația Internațională a Muncii și solicită, prin urmare, ca alocarea să fie revizuită prin majorare ca parte a revizuirii cadrului financiar multianual; salută extinderea grupului eligibil pentru garanția pentru tineret la persoanele cu vârste de sub 30 de ani;

12.  salută succesorul propus al Instrumentului european de microfinanțare Progress prevăzut în Programul Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială pentru perioada 2014-2020, fiind un instrument valoros și pentru tineret, având drept obiectiv crearea de locuri de muncă noi, durabile și de calitate;

13.  subliniază faptul că finanțarea UE pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor este disponibilă înainte de 2014, în special prin reprogramarea fondurilor structurale disponibile și prin folosirea integrală a celor 60 miliarde EUR din partea Băncii Europene de Investiții, conform Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă; salută realocarea și accelerarea celor 16 miliarde EUR de fonduri structurale pentru sprijinirea oportunităților profesionale pentru tineret și susținerea accesului IMM-urilor la finanțare;

14.  invită Comisia să solicite în mod activ sprijin și inițiative, precum și alte forme de cooperare cu sectorul privat în combaterea șomajului în rândul tinerilor; încurajează Banca Europeană de Investiții să contribuie la punerea în aplicare a garanției pentru tineret, de exemplu prin condiționarea împrumuturilor de crearea de locuri de muncă și formare, sau prin favorizarea dezvoltării unor sisteme educaționale duale; subliniază, totodată, că împrumuturile acordate de BEI ar trebui să fie considerate ca un ajutor suplimentar și nu ca un substitut la finanțarea UE sub formă de subvenții;

Combaterea șomajului în rândul tinerilor la nivel național

15.  subliniază faptul că investițiile în ocuparea forței muncă în rândul tinerilor trebuie să reprezinte o componentă cheie a strategiilor naționale de investiții sociale;

16.  solicită o abordare politică cuprinzătoare și ambițioasă care să analizeze într-un mod integrat inițiativele în materie de educație, formare profesională, locuri de muncă și activități independente destinate tinerilor la toate nivelurile; subliniază faptul că este important să se vizeze tranziția dintre diferitele căi educaționale și de formare și să se recunoască competențele bazate pe învățarea non-formală și informală; subliniază că siguranța venitului și încrederea în perspectivele pieței muncii sunt condiții prealabile esențiale în alegerea studiilor superioare, iar tinerii expuși la riscuri mai ridicate de excluziune sunt deosebit de afectați de acest lucru;

17.  este profund preocupat de reducerile bugetare efectuate de statele membre în domeniul educației, formării și tineretului și, prin urmare, subliniază necesitatea de a reforma sistemele de educație ale statelor membre, folosind resurse UE și naționale, pentru ca educația tinerilor să devină mai competitivă și mai eficientă din punct de vedere al costurilor;

18.  îndeamnă statele membre să ia măsuri ample pentru a combate șomajul din rândul tinerilor, în special prin acțiuni preventive care să vizeze abandonul școlar timpuriu sau părăsirea timpurie a sistemelor de formare ori a programelor de ucenicie (de exemplu, prin introducerea unui sistem educațional dual sau a altor tipuri de cadre la fel de eficiente) și să elaboreze strategii globale pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare;

19.  ia act de faptul că investițiile sociale destinate tinerilor se pot concretiza printr-o gamă variată de forme, care includ: stabilirea de parteneriate între școli, centre de formare și întreprinderi locale sau regionale; oferirea de cursuri de formare și de programe de stagii de calitate și bine orientate pentru tineri; programe de formare profesională în cooperare cu întreprinderile; planuri de consiliere din partea angajaților cu vechime având drept scop recrutarea și formarea tinerilor la locul de muncă sau asigurarea unei tranziții mai armonioase de la educație la câmpul muncii; încurajarea participării tinerilor în societate și promovarea mobilității la nivel regional, european și internațional prin noi progrese în direcția recunoașterii reciproce a calificărilor și a competențelor; subliniază, de asemenea, faptul că investițiile sociale pot fi însoțite de stimulente eficiente, cum ar fi subvențiile pentru angajări sau contribuțiile la asigurarea socială destinate tinerilor, care vor garanta condiții de viață și de muncă decente, pentru ca angajatorii publici și privați să recruteze tineri, să investească atât în crearea unor locuri de muncă de calitate pentru tineri, cât și în formarea continuă a acestora și în îmbunătățirea competențelor lor pe perioada angajării și să sprijine spiritul antreprenorial al tinerilor;

20.  solicită statelor membre să analizeze dacă practicile încercate și testate, în special cele ale statelor membre cu rate reduse ale șomajului, și să studieze dacă concepte precum sistemul dual de educație și formare și studiile profesionale, precum și sistemele de garanție pentru tineret care au fost deja puse în aplicare pot fi compatibile cu sistemele lor naționale; subliniază că sistemul dual de formare profesională și studiile cu dublă specializare, fiind concentrate pe experiența practică, au rezistat cu succes testului crizei economice, contribuind la reducerea șomajului în rândul tinerilor prin faptul că aceștia au devenit mai ușor de integrat în câmpul muncii și invită, prin urmare, statele afectate de criză să aibă în vedere reformarea sistemelor lor de formare în acest sens;

21.  subliniază faptul că țările aflate în criză au în prezent rate ale șomajului în rândul tinerilor extrem de alarmante; prin urmare, solicită Comisiei să evalueze măsurile de ieșire criză din punctul de vedere al impactului acestora asupra ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și solicită statelor membre și Comisiei să aibă în vedere încheierea acelor măsuri care au un impact negativ asupra ocupării forței de muncă în rândul tinerilor;

22.  solicită statelor membre să îmbunătățească cooperarea între întreprinderi și sectorul educațional la toate nivelurile în vederea îmbunătățirii modului în care programele de studii reflectă cererea de pe piața muncii, de exemplu prin extinderea alianțelor competențelor sectoriale și a alianțelor cunoașterii; subliniază necesitatea de a institui programe de studii mai flexibile care să se poată adapta mai bine viitoarelor evoluții ale pieței muncii;

23.  subliniază necesitatea ca statele membre să îmbunătățească sprijinul pentru activitățile independente în rândul tinerilor, împiedicând falimentul și falsa activitate independentă;

o
o   o

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului European și Consiliului.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2012)0224.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2013)0016.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2013)0092.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate