Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2673(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0270/2013

Rozpravy :

PV 12/06/2013 - 3
CRE 12/06/2013 - 3

Hlasovanie :

PV 12/06/2013 - 8.21

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0270

Prijaté texty
PDF 295kWORD 28k
Streda, 12. júna 2013 - Štrasburg
Príprava zasadnutia Európskej rady (27. – 28. júna 2013) – Európske opatrenia na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí mládeže
P7_TA(2013)0270RC-B7-0270/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júna 2013 o prípravách na zasadnutie Európskej rady (27. – 28. júna 2013) – európske opatrenia zamerané na boj proti nezamestnanosti mládeže (2013/2673(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. decembra 2011 o iniciatíve s názvom Príležitosti pre mladých (COM(2011)0933),

–  so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie predloženú Komisii a sprievodné uznesenie Parlamentu z 24. mája 2012 o iniciatíve Príležitosti pre mladých(1),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. decembra 2012 s názvom Dostať mladých do zamestnania (COM(2012)0727),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2013 o záruke pre mladých(2),

–  so zreteľom na závery Európskej rady zo 7. – 8. februára 2013,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 28. februára 2013 o zavedení záruky pre mladých,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. marca 2013 o iniciatíve o podpore zamestnanosti mladých ľudí(COM(2013)0144),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2013 o integrácii migrantov, jej dôsledkoch pre trh práce a vonkajšom rozmere koordinácie sociálneho zabezpečenia(3),

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v apríli 2013 bolo 23,5 % mladých ľudí v EÚ bez práce, pričom miera nezamestnanosti mládeže vykazuje významné zemepisné rozdiely, od 7,5 % v Nemecku a 8 % v Rakúsku po 62,5 % v Grécku a 56,4 % v Španielsku;

B.  keďže 8,3 milióna Európanov mladších ako 25 rokov nie je zamestnaných, nevzdeláva sa ani sa nezúčastňuje odbornej prípravy (tzv. NEET – not in employment, education, or training); keďže tieto počty neustále rastú a existuje riziko, že vznikne tzv. stratená generácia;

C.  keďže mladým ľuďom z osobitne zraniteľného prostredia hrozí vyššie riziko ukončenia vzdelávania a odchodu zo systému odbornej prípravy bez získania vyššej stredoškolskej kvalifikácie;

D.  keďže 15 % detí opúšťa školskú dochádzku bez dovŕšenia stredoškolského vzdelania a keďže 10 % občanov EÚ žije v domácnostiach nezamestnaných ľudí;

E.  keďže považuje prvé náznaky predčasného ukončovania školskej dochádzky za významné znaky cyklického opakovania chudoby;

F.  keďže hospodárske straty v roku 2011 v dôsledku neúčasti mladých ľudí na trhu práce sa odhadovali na 153 miliárd EUR, čo zodpovedá 1,2 % HDP; keďže toto je vážnym sociálnou a hospodárskou záťažou;

G.  keďže politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy môžu hrať rozhodujúcu úlohu v boji proti vysokej miere nezamestnanosti mládeže a takisto môžu podstatne podporiť integráciu a účasť; keďže je potrebné viac investovať do odborného vzdelávania a prípravy, do integrácie do vzdelávacích štruktúr, vyššieho vzdelávania a do výskumu; keďže zvyšovanie odbornej zručnosti je nevyhnutné na prípravu jednotlivcov na kvalitné pracovné miesta v oblastiach, akým sú napríklad životné prostredie, informačné a komunikačné technológie a opatrovateľské služby;

H.  keďže napriek vysokej celkovej úrovni nezamestnanosti mladých ľudí niektoré odvetvia ako IKT a zdravotníctvo majú stále väčšie ťažkosti pri obsadzovaní voľných miest kvalifikovaným personálom;

I.  keďže v súčasnosti sa mnohé politiky týkajúce sa mladých ľudí vytvárajú bez nich a bez účasti iných zainteresovaných strán;

J.  keďže na základe dôrazu na praktické zručnosti sa duálny systém odborného vzdelávania a kombinované akademicko-pracovné študijne programy využívané v niektorých členských štátoch osvedčili najmä v čase krízy, keď udržiavajú hladinu nezamestnanosti mladých ľudí na nižšej úrovni tým, že sa mladí ľudia stávajú zamestnateľnejší;

1.  víta skutočnosť, že Európska rada uznala dôležitosť zamestnanosti mládeže pre prosperitu Európy; vyzýva Európsku radu a Komisiu, aby zvýšili svoje úsilie v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí ako súčasť všeobecnejšieho zamerania na podporu sociálnych práv a na riešenie sociálnej nerovnováhy v rámci Európskej únie; zdôrazňuje, že Európsky parlament bude pozorne sledovať pokrok a sledovať, či sa zavedú sľúbené opatrenia, najmä pokiaľ ide o záruku pre mladých;

2.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby k mládeži a nezamestnaným uplatňovali prístup, ktorý je založený na právach; zdôrazňuje, že najmä v čase vážnej krízy nesmie byť kvalita práce pre mladých ľudí ohrozená, a že základné pracovné normy, rovnako ako ostatné normy týkajúce sa kvality práce, musia byť základným prvkom;

3.  poukazuje na to, že vnútorná nerovnováha medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť a sociálne ukazovatele, ktoré sa týkajú najmä mladých ľudí, sa prehlbujú; vyzýva na okamžitú činnosť EÚ s cieľom napraviť túto nerovnováhu v rámci európskeho semestra;

4.  v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby vypracovala spoločné sociálne investičné ukazovatele, najmä pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých ľudí;

5.  trvá na tom, že riešenie naliehavého problému nezamestnanosti mladých ľudí spočíva v zlepšení celkového ekonomického prostredia, ako je posilnenie jednotného trhu v oblasti služieb a digitálneho hospodárstva, podpore obchodu prostredníctvom dohôd o voľnom obchode a presadzovaní záujmov malých a stredných podnikov a mikropodnikov a pri súčasnom dodržiavaní základných sociálnych práv; zdôrazňuje, že najúčinnejším nástrojom na boj s nezamestnanosťou v dlhom období je udržateľný hospodársky rast; ďalej sa domnieva, že osobitné opatrenia zamerané na mladých ľudí sú dôležité, ale kľúčom zostáva zabezpečiť, aby sa EÚ opierala o silné, konkurencieschopné a moderné hospodárstvo; víta krátkodobé a strednodobé investície ako je napríklad iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, pričom upozorňuje na nedostatok akýchkoľvek dlhodobých štrukturálnych opatrení a neexistenciu potrebných reforiem, ktoré by umožnili vzdelávacím systémom v niektorých členských štátoch reagovať na budúce výzvy s cieľom zabezpečiť zamestnateľnosť;

6.  zdôrazňuje význam posilňovania dobrovoľnej mobility mladých ľudí odstránením existujúcich prekážok pre cezhraničné učňovské vzdelávanie, praxe a stáže, aby sa lepšie reagovalo na ponuku a dopyt v oblasti možností práce založenej na vzdelávaní pre mladých ľudí, najmä v pohraničných regiónoch, a zvýšením prenosnosti dôchodkov a práv mzdovej a sociálnej ochrany v celej EÚ, pričom je potrebné brať do úvahy riziko úniku mozgov; vyzýva tiež Komisiu a členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia na zabránenie javu úniku mozgov prostredníctvom udržateľných opatrení, ktoré zabezpečia, aby významný podiel vysoko kvalifikovaných pracovníkov v pracovnej sile zostal vo vlastnej komunite, alebo sa vrátil do svojich členských štátoch pôvodu, aby tieto členské štáty mohli dosiahnuť hospodárske oživenie a životaschopný rast;

7.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala odporúčania o realizovateľnosti stanovenia jednotnej úrovne podpory v nezamestnanosti v EÚ v súvislosti s predchádzajúcimi mzdami nezamestnaného;

Záruka pre mladých ľudí

8.  víta odporúčanie Rady z 28. februára 2013 o zavedení systému záruk pre mladých ľudí; žiada o rýchle zavedenie systémov záruk pre mladých ľudí vo všetkých členských štátoch; zdôrazňuje, že záruka pre mladých ľudí nie je zárukou práce, ale nástroj na zabezpečenie toho, aby všetci občania EÚ a nezamestnaní s legálnym trvalým pobytom až do veku 25 rokov, a čerství absolventi do 30 rokov, dostali kvalitnú ponuku zamestnania, pokračovania vzdelávania alebo vyučenia v lehote štyroch mesiacov od času, kedy sa stali nezamestnanými alebo skončili formálne vzdelanie; zdôrazňuje najmä, že systémy záruk pre mladých ľudí by mali efektívne zlepšiť situáciu mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nevzdelávajú sa ani sa nezúčastňujú na žiadnej odbornej príprave (tzv. NEET);

9.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali jasné ciele a ukazovatele pre systém záruk pre mladých ľudí, aby bolo možné efektívne merať a vyhodnocovať vplyv tejto iniciatívy; zdôrazňuje, že má v úmysle podrobne monitorovať všetky činnosti členských štátov na realizáciu záruky pre mladých ľudí, a vyzýva organizácie mladých ľudí, aby informovali Európsky parlament o ich analýze činností členských štátov;

10.  konštatuje, že programy záruk pre mladých ľudí by mal sprevádzať rámec kvality, aby sa zabezpečilo, že vzdelávanie a pracovné miesta ponúknu zodpovedajúce mzdové a pracovné podmienky a normy bezpečnosti a zdravia pri práci;

Financovanie z EÚ

11.  víta vyčlenenie sumy 6 miliárd EUR na novú iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí a požaduje, aby sa použila najmä v prvých rokoch viacročného finančného rámca s cieľom čo najskôr riešiť nezamestnanosť mladých a zaviesť systém záruk pre mladých; zdôrazňuje, že náklady na zavedenie systému záruk pre mladých v celej eurozóne sa podľa odhadov Medzinárodnej organizácie práce pohybujú vo výške 21 miliárd EUR, a preto požaduje, aby sa pridelená suma v rámci revízie viacročného finančného rámca zvýšila; víta rozšírenie oprávnenosti na záruku pre mladých na skupinu mladých ľudí vo veku do 30 rokov;

12.  víta navrhnutie nástroja nadväzujúceho na Európsky nástroj mikrofinancovania Progress v rámci programu v oblasti sociálnej zmeny a inovácie na obdobie 2014 – 2020 ako cenného nástroja aj pre mladých ľudí so zameraním na tvorbu nových, udržateľných a kvalitných pracovných miest;

13.  zdôrazňuje, že finančné prostriedky EÚ určené na riešenie problému nezamestnanosti mladých sú k dispozícii pred rokom 2014 najmä vďaka zmenám v programoch financovaných z dostupných štrukturálnych fondov a úplnému využitiu 60 miliárd EUR od Európskej investičnej banky v súlade s Paktom pre rast a zamestnanosť; víta prerozdelenie a zrýchlené čerpanie 16 miliárd EUR zo štrukturálnych fondov na podporu pracovných príležitostí pre mladých ľudí a zlepšenie prístupu MSP k financovaniu;

14.  vyzýva Komisiu, aby aktívne žiadala o podporu a iniciatívy, ako aj iné formy spolupráce so súkromným sektorom v boji proti nezamestnanosti mladých; vyzýva Európsku investičnú banku, aby prispela k zavádzaniu záruky pre mladých napríklad spájaním úverov s tvorbou pracovných miest a miest pre stážistov alebo s podporou rozvoja duálnych systémov vzdelávania; zdôrazňuje však, že úvery z EIB by sa mali považovať za doplnok a nie náhradu financovania z EÚ vo forme grantov;

Boj proti nezamestnanosti mladých na úrovni členských štátov

15.  zdôrazňuje, že investície do zamestnanosti mladých ľudí musia byť kľúčovou súčasťou národných stratégií v oblasti sociálnych investícií;

16.  žiada, aby sa vo vzťahu k všetkým mladým ľuďom na rozličných úrovniach integrovaným spôsobom zaujal ambiciózny celostný prístup, ktorý sa zameria na iniciatívy v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, zamestnanosti a samostatnej zárobkovej činnosti; upozorňuje, že je nevyhnutné zamerať sa na prechod medzi rôznymi modelmi vzdelávania a odbornej prípravy a uznať schopnosti nadobudnuté neformálnym a informálnym vzdelávaním; zdôrazňuje, že príjmová istota a dôvera v perspektívy pracovného trhu sú hlavnými kritériami pri výbere vyššieho vzdelania a mladí ľudia s vyšším rizikom vyčlenenia s tým majú často problémy;

17.  je veľmi znepokojený škrtmi v rozpočtoch členských štátov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mladých ľudí, a preto zdôrazňuje potrebu reforiem ich systémov vzdelávania, v ktorých treba využiť zdroje členských štátov a EÚ s cieľom zvýšiť nákladovú efektívnosť vzdelávania mladých ľudí a zvýšiť jeho konkurencieschopnosť;

18.  naliehavo žiada členské štáty, aby podnikli rozhodné kroky v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí, najmä prostredníctvom predchádzania predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky alebo systémov odbornej a učňovskej prípravy (napr. vykonávaním duálneho vzdelávacieho systému alebo rovnako účinných rámcov), a aby vypracovali súhrnné stratégie pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nevzdelávajú sa a nezúčastňujú sa na odbornej príprave;

19.  konštatuje, že sociálne investície do mládeže by mohli nadobudnúť mnohé formy, okrem iného tieto: rozvoj partnerstiev medzi školami, vzdelávacími strediskami a miestnymi alebo regionálnymi podnikmi; poskytovanie cielenej kvalitného vzdelávania a kvalitných programov stáží pre mladých ľudí; systémy odbornej prípravy v spolupráci s podnikmi; systémy partnerstiev so staršími pracovníkmi zamerané na nábor a prípravu mladých osôb do zamestnania, ako aj na zabezpečenie lepšieho prechodu zo vzdelávania do pracovného života; podpora účasti mladých ľudí na spoločnosti; podpora regionálnej, európskej a medzinárodnej mobility na základe ďalšieho pokroku smerom k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií a zručností; zdôrazňuje tiež, že sociálne investície môžu ísť ruka v ruke s účinnými stimulmi, ako sú dotácie na zamestnanosť alebo príspevky na poistenie mladých ľudí zaručujúce dôstojné životné a pracovné podmienky s cieľom podnietiť verejných a súkromných zamestnávateľov, aby zamestnávali mladých ľudí, investovali do vytvárania kvalitných pracovných miest pre mladých ľudí i do ich ďalšieho vzdelávania a zvyšovania ich kvalifikácie počas zamestnania a podporovali podnikanie medzi mládežou;

20.  vyzýva členské štáty, aby zvážili osvedčené a overené postupy, najmä tie v členských štátoch s nízkou mierou nezamestnanosti, a aby preskúmali, či by koncepty ako duálne vzdelávanie, odborná príprava a odborné školstvo, ako aj systémy záruky pre mladých, ktoré už sú zavedené, mohli byť zlučiteľné s ich vnútroštátnymi systémami; zdôrazňuje, že duálny systém odborného vzdelávania a dvojúrovňové štúdiá, ktoré sa zameriavajú na praktické skúsenosti, obstáli v skúške hospodárskej krízy obzvlášť dobre, keďže pomohli znížiť nezamestnanosť mladých tým, že umožnili väčšiemu počtu ľudí zamestnať sa a vyzýva preto členské štáty postihnuté krízou, aby v tejto súvislosti zvážili reformu ich systému odbornej prípravy;

21.  zdôrazňuje, že krajiny zasiahnuté krízou v súčasnosti vykazujú mimoriadne vysoké miery nezamestnanosti mladých; preto vyzýva Komisiu, aby posúdila opatrenia proti kríze, pokiaľ ide o ich vplyv na zamestnanosť mladých, a vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zvážili ukončenie tých opatrení, ktoré majú negatívny vplyv na zamestnanosť mladých;

22.  vyzýva členské štáty, aby zlepšili spoluprácu medzi podnikmi a školstvom na všetkých úrovniach s cieľom zlepšiť spôsob, akým sa školské osnovy prispôsobujú dopytu trhu práce, napríklad rozširovaním aliancií pre sektorové zručnosti a znalostných aliancií; zdôrazňuje, že sú potrebné pružnejšie osnovy, aby sa dali lepšie prispôsobiť budúcemu vývoju na trhu práce;

23.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty zlepšili podporu samostatnej zárobkovej činnosti u mladých ľudí, pričom by mali predchádzať prípadom platobnej neschopnosti a fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti;

o
o   o

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Európskej rade a Rade.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0224.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2013)0016.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2013)0092.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia