Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2637(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0256/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0271

Vedtagne tekster
PDF 17kWORD 23k
Onsdag den 12. juni 2013 - Strasbourg
Dødvande i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001
P7_TA(2013)0271RC-B7-0256/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 12. juni 2013 om dødvandet i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001 (2013/2637(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter,

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (COM(2008)0229),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (COM(2011)0137),

–  der henviser til artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til sin holdning af 15. december 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter(1),

–  der henviser til sin beslutning af 12. december 2012 om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011)(2),

–  der henviser til forespørgsler til Rådet og Kommissionen om dødvandet i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt (O-00049/2013, O-00050/2013, O-00051/2013, O-00052/2013, O-00053/2013, O-00054/2013, O-00058/2013 og O-00059/2013),

–  der henviser til Kommissionens udtalelse af 21. maj 2013 om dødvandet i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at gennemsigtighed er et vigtigt redskab til at sætte borgerne i stand til at deltage i beslutningsprocesserne i EU og til at sikre EU-institutionernes ansvarlighed over for unionsborgerne og derved øge disses engagement og tillid;

B.  der henviser til, at Lissabontraktatens ikrafttræden har forpligtet EU til at øge gennemsigtigheden yderligere og gjort aktindsigt til en grundlæggende rettighed;

C.  der henviser til, at Parlamentet ved flere lejligheder har efterlyst øget gennemsigtighed i lovgivningsproceduren, herunder med hensyn til Rådets arbejdsgrupper, offentliggørelse af juridiske udtalelser i lovgivningsmæssige procedurer såvel som øget gennemsigtighed i institutionernes triloger;

D.  der henviser til, at Parlamentet også har beklaget manglen på gennemsigtighed i EU-agenturerne, internationale forhandlinger og Kommissionens dialog med medlemsstaterne, navnlig når det drejer sig om grundlæggende rettigheder eller unionsborgernes interesser(3);

E.  der henviser til, at Den Europæiske Unions Domstols retspraksis og Den Europæisk Ombudsmands afgørelser har bidraget betydeligt til fortolkningen af forordning (EF) nr. 1049/2001; der henviser til, at en sådan retspraksis og sådanne afgørelser, navnlig vedrørende anvendelsen af årsager til ikke-anerkendelse i en lovgivningsmæssig procedure, f.eks. sagerne Turco og Access Info, bør være afspejlet i lovgivningen;

F.  der henviser til, at forordning (EF) nr. 1049/2001 af unionsborgerne og offentligheden opfattes som en central retsakt, der indeholder redskaberne til at holde ordentligt øje med EU's handlinger; der henviser til, at anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001 stadigvæk må forbedres, hvilket fremgår af adskillige sager, som Ombudsmanden har behandlet;

G.  der henviser til, at Kommissionen i 2008 foreslog en omarbejdning af forordning (EF) nr. 1049/2001, og at den ikke trak dette forslag tilbage efter Lissabontraktatens ikrafttræden; der henviser til, at Parlamentet på behørig vis underrettede Kommissionen om, at det var uhensigtsmæssigt at bruge omarbejdningsproceduren;

H.  der henviser til, at Kommissionen i 2011 fremsatte et yderligere forslag, der kun implicit udvider anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1049/2001 til alle Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer; der henviser til, at Parlamentet lagde procedurerne fra 2008 og 2011 sammen til en fælles procedure;

I.  der henviser til, at Parlamentet vedtog sin holdning ved førstebehandlingen den 15. december 2011, og at trilogerne blev indledt under det danske formandskab i første halvdel af 2012; der henviser til, at Kommissionen ikke var enig i de foreslåede mulige kompromisser, hvilket er den primære årsag til, at der har hersket dødvande i mere end et år;

J.  der henviser til, at det cypriotiske og det irske formandskab ikke har kunnet løse op for situationen i Rådet og indlede yderligere forhandlinger på grund af modstand fra Kommissionen, hvilket udløser et krav om enstemmighed i Rådet på visse områder;

K.  der henviser til, at der med Lissabontraktatens ikrafttræden indførtes øgede krav om gennemsigtighed i traktaterne, og at en revision af forordning (EF) nr. 1049/2001 derfor ikke bør sænke det nuværende gennemsigtighedsniveau;

L.  der henviser til, at det ville være at sende et forkert signal om EU til dets borgere, hvis man ikke når til enighed om en ny version af forordning (EF) nr. 1049/2001, og til, at man dermed ville underminere legitimiteten i EU's beslutningstagen, navnlig i lyset af valget til Europa-Parlamentet, som nærmer sig hastigt;

1.  fastholder på det bestemteste betydningen af den grundlæggende ret til at få adgang til oplysninger, til aktindsigt, til gennemsigtighed og åbenhed i institutionerne og deres beslutningsprocesser, som udgør en del af fundamentet under demokratiet, og som kan bringe borgerne tættere på EU;

2.  opfordrer alle Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer til at gennemføre forordning (EF) nr. 1049/2001 til fulde;

3.  mener, at ændringen af forordning (EF) nr. 1049/2001 bør have høj prioritet hos alle EU-institutioner, og beklager det dødvande, der er skabt; beder samtlige EU-institutioner om at arbejde sammen om at finde en vej ud af dødvandet så hurtigt som muligt;

4.  bekræfter på ny sit engagement i revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001, som generelt betragtet bør give unionsborgerne en mere omfattende og forbedret adgang til EU-dokumenter og -oplysninger;

5.  opfordrer Kommissionen til at engagere sig fuldt ud på både politisk og teknisk plan med hensyn til at ændre forordning (EF) nr. 1049/2001 og tilpasse den til Lissabontraktaten eller til at træffe passende foranstaltninger til at bryde dødvandet;

6.  opfordrer Rådet til straks at genstarte drøftelser om forordning (EF) nr. 1049/2001, vedtage en førstebehandlingsholdning og fortsætte forhandlingerne;

7.  bekræfter på ny sin ovennævnte førstebehandlingsholdning som vedtaget den 15. december 2011(4) som udgangspunktet for forhandlinger og fastholder, at en ændret tekst som et absolut minimum og i overensstemmelse med traktatens krav udtrykkeligt bør udvide anvendelsesområdet til alle Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, bør øge gennemsigtigheden i lovgivningsarbejdet, herunder adgang til lovgivningsmæssige juridiske udtalelser, hvorved enhver anvendelse af undtagelser i lovgivningsproceduren bør være en undtagelse fra den generelle regel om gennemsigtighed i lovgivningsarbejdet, afklare forholdet mellem gennemsigtighed og databeskyttelse, medtage Århuskonventionen, betragte den nuværende brede definition af et dokument som et minimumsgrundlag for yderligere udvikling, sikre passende aktindsigt i forbindelse med internationale forhandlinger og aftaler, sikre finansiel gennemsigtighed i EU-midler ikke indføre nogen gruppeundtagelser;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0580.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0500.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0500, punkt 18.
(4) EP-PE_TC1-COD(2008)0090.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik