Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2637(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0256/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0271

Prijaté texty
PDF 209kWORD 26k
Streda, 12. júna 2013 - Štrasburg
Zablokovanie revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001
P7_TA(2013)0271RC-B7-0256/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júna 2013 o zablokovaní revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001 (2013/2637 (RSP)).

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (COM(2008)0229),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (COM(2011)0137),

–  so zreteľom na článok 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 15. decembra 2011 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2012 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2010 – 2011)(2),

–  so zreteľom na otázky položené Rade a Komisii v súvislosti so zablokovaním revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe k dokumentom (O-00049/2013, O-00050/2013, O-00051/2013, O-00052/2013, O-00053/2013, O-00054/2013, O-00058/2013 a O-00059/2013),

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 21. mája 2013 o zablokovaní revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže transparentnosť je základným nástrojom, ktorý umožňuje občanom zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ a zabezpečiť zodpovednosť európskych inštitúcií voči občanom, a tým zvyšovať ich účasť a dôveru;

B.  keďže nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy bola ďalej posilnená povinnosť EÚ v súvislosti s transparentnosťou a prístup k dokumentom bol zakotvený ako základné právo;

C.  keďže Európsky parlament už viackrát žiadal väčšiu transparentnosť legislatívneho postupu vrátane transparentnosti, pokiaľ ide o pracovné skupiny Rady, zverejňovanie právnych stanovísk v legislatívnych postupoch, ako aj väčšiu transparentnosť v „trojstranných rokovaniach“;

D.  keďže Parlament vyjadril tiež poľutovanie nad nedostatočnou transparentnosťou v agentúrach EÚ, pri medzinárodných rokovaniach a v dialógu Komisie s členskými štátmi, najmä keď ide o základné práva alebo záujmy európskych občanov(3);

E.  keďže chápanie nariadenia (ES) č. 1049/2001 je výrazne ovplyvnené judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a rozhodnutiami európskeho ombudsmana; keďže táto judikatúra a rozhodnutia by sa mali odraziť v legislatíve, najmä pokiaľ ide o použitie dôvodov neuznania v legislatívnom postupe, ako napr. vo veciach Turco a Access Info;

F.  keďže občania a verejnosť EÚ vnímajú nariadenie (ES) č. 1049/2001 ako kľúčový právny predpis, ktorý poskytuje nástroje zabezpečujúce riadny dohľad nad činnosťami EÚ; keďže vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001 treba ešte zlepšiť, o čom svedčí niekoľko prípadov, ktorými sa zaoberal ombudsman;

G.  keďže v roku 2008 navrhla Komisia prepracovanie nariadenia (ES) č. 1049/2001 a nestiahla tento návrh po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy; keďže Parlament riadne informoval Komisiu o nevhodnosti použitia postupu prepracovania;

H.  keďže v roku 2011 Komisia predložila ďalší návrh, ktorý iba implicitne rozširuje pôsobnosť nariadenia (ES) č. 1049/2001 na všetky inštitúcie, úrady, agentúry a subjekty EÚ; keďže Parlament zlúčil postupy z roku 2008 a 2011 do jedného postupu;

I.  keďže Parlament prijal svoju pozíciu v prvom čítaní 15. decembra 2011 a trialógy sa začali počas dánskeho predsedníctva v prvej polovici roka 2012; keďže Komisia nesúhlasila s navrhovanými možnými kompromismi, čo viedlo do slepej uličky a tento stav trvá dlhšie než jeden rok;

J.  keďže cyperskému ani írskemu predsedníctvu sa nepodarilo túto vec v Rade odblokovať a začať ďalšie rokovania v dôsledku odporu Komisie, čo vedie k nutnosti dosiahnuť jednomyseľnosť v Rade o určitých bodoch;

K.  keďže vzhľadom na povinnosť zvýšiť transparentnosť zakotvenú v zmluvách po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti by prípadná revízia nariadenia (ES) č. 1049/2001 nemala znížiť súčasnú úroveň transparentnosti;

L.  keďže neschopnosť dohodnúť sa na novom znení nariadenia (ES) č. 1049/2001 by bol pre občanov zlý signál o charaktere EÚ a keďže takéto zlyhanie by ohrozilo legitímnosť rozhodovania na úrovni EÚ, najmä vzhľadom na rýchlo sa blížiace dôležité voľby do Európskeho parlamentu;

1.  zdôrazňuje význam základného práva na prístup k informáciám a dokumentom a význam transparentnosti a otvorenosti inštitúcií a ich rozhodovacích procesov, ktoré sú piliermi demokracie a môžu priblížiť občanov k EÚ;

2.  vyzýva všetky inštitúcie, úrady, subjekty a agentúry EÚ, aby plne vykonávali nariadenie (ES) č. 1049/2001;

3.  domnieva sa, že pozmeňujúce nariadenie (ES) č. 1049/2001 by malo byť prioritou pre všetky inštitúcie EÚ, a vyjadruje poľutovanie nad zablokovaním, ku ktorému došlo; žiada všetky inštitúcie EÚ, aby sa spoločne snažili čo najskôr nájsť riešenie;

4.  opätovne potvrdzuje svoj záväzok týkajúci sa prepracovania nariadenia (ES) č. 1049/2001, ktoré by malo občanom EÚ poskytnúť celkovo širší a lepší prístup k dokumentom EÚ;

5.  vyzýva Komisiu, aby sa plne venovala zmene a úprave nariadenia (ES) č. 1049/2001 podľa Lisabonskej zmluvy na politickej i technickej úrovni alebo prijala vhodné opatrenia na odblokovanie situácie;

6.  vyzýva Radu, aby bezodkladne znovu začala rokovania o nariadení (ES) č. 1049/2001, aby prijala svoju pozíciu v prvom čítaní a pokračovala v rokovaniach;

7.  opätovne potvrdzuje svoju vyššie uvedenú pozíciu z prvého čítania v znení prijatom 15. decembra 2011(4) ako východiskovú pozíciu pre rokovania a zdôrazňuje najmä skutočnosť, že zmenený text by ako absolútne minimum a v súlade s požiadavkami zmluvy mal explicitne rozšíriť rozsah pôsobnosti na všetky inštitúcie, úrady a agentúry EÚ; zvýšiť legislatívnu transparentnosť vrátane prístupu k legislatívnym právnym stanoviskám, pričom každé použitie výnimiek v legislatívnom postupe by malo tvoriť výnimku zo všeobecného pravidla týkajúceho sa legislatívnej transparentnosti; objasniť vzťah medzi transparentnosťou a ochranou údajov; zahrnúť Aarhuský dohovor; zvážiť súčasné široké vymedzenie pojmu „dokument“ ako minimálneho základu pre ďalší vývoj; zabezpečiť riadny prístup k dokumentom a transparentnosť v súvislosti s medzinárodnými rokovaniami a dohodami; zabezpečiť finančnú transparentnosť fondov EÚ; a nemal by zavádzať žiadne skupinové výnimky;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2011)0580.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0500.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2012)0500, odsek 18.
(4) EP-PE_TC1-COD(2008)0090.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia